Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.11.2022 o 14:24 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 14:24 - 14:24 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Druhého a tretieho pôrodu, to znamená, vtedy sa to zaviedlo.
Hlavným cieľom príspevku pri narodení dieťaťa je podpora rodín s deťmi. Zároveň je však dôležité, aby sa poskytované finančné prostriedky využívali v prospech rodín, a teda najmä v prospech tých detí na starostlivosť, o ktorých je to určené. Nedostatočná starostlivosť rodičov o staršie dieťa alebo deti, respektíve nezáujem o spoluprácu s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, na úpravu pomerov v rodine nevytvára predpoklad pre účelné využitie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie potrieb novorodenca.
Zjednodušene povedané, pán poslanec, myslím si, že úrady práce alebo orgány sociálnoprávnej ochrany detí považujú odobratie dieťaťa a jeho zverenie do náhradnej starostlivosti až za poslednú možnosť, keď sa to nedá vyriešiť inak. Ale ak sa to udeje, tak nie je asi účelné vyplácať tento príspevok, keď sa jeho použitie zjavne míňa účelu. Toto bol asi zámer toho, kto pred tými trinástimi rokmi túto právnu normu takýmto spôsobom formuloval. Myslím, pokiaľ sa nemýlim, že to bola pani ministerka práce Tomanová vtedajšia. A zatiaľ sme nenašli alebo zatiaľ sa nám zdá, že nie je dôvod túto prax meniť.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, podmienka, že matka nesmie mať staršie dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, sa v príspevku pri narodení dieťaťa nachádza od 1. 1. 2009, to znamená vyše trinásť rokov, takmer štrnásť, odkedy sa príspevok pri narodení dieťaťa vo vyššej sume začal poskytovať aj na deti narodené z druhého a tretieho pôrodu. To znamená, vtedy sa to zaviedlo.
Hlavným cieľom príspevku pri narodení dieťaťa je podpora rodín s deťmi. Zároveň je však dôležité, aby sa poskytované finančné prostriedky využívali v prospech rodín, a teda najmä v prospech tých detí, na starostlivosť o ktorých je to určené. Nedostatočná starostlivosť rodičov o staršie dieťa alebo deti...
=====
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Podľa informácií, ktoré mám ja osobne, ale aj od pána ministra Horeckého, s ktorým som naposledy bol včera na vláde, neavizuje žiadna vysoká škola, že by chcela obmedziť výučbu, pretože už asi možno tri týždne dozadu vlastne všetky, alebo teda priebežne všetky tieto rokovania prebehli, boli uvoľnené finančné prostriedky na tento rok a sú v štátnom rozpočte navrhnuté dostatočné finančné prostriedky na budúci rok jedna na zvýšenie platov, ale, samozrejme, aj tá rezerva, ktorá bude použitá na zvýšené ceny energií. Takže aktuálne by mala byť tá situácia vyriešená tak, že vlastne fungovanie vysokého školstva je aj vzhľadom na vyššie ceny energií zabezpečená. Situácia je stabilizovaná. Neviem vám teraz, pani poslankyňa, iba preto to nepoviem tak natvrdo, že je to vyriešené, lebo sa mohlo stať, že ešte je nedoriešená niektorá vysoká škola, ja nemám presnú informáciu, ale opačne keď to poviem, neviem od pána ministra o žiadnom otvorenom probléme, ktorý by ešte mal byť.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani poslankyňa, vzhľadom na to, že zastupujem pána ministra školstva Horeckého, chcel by som vás najskôr informovať, že okamžite po nástupe do funkcie pán minister Horecký rokoval so všetkými zúčastnenými aktérmi, tých, ktorých sa pýtate, čo sa týka vysokých škôl, a odvtedy sa, chvalabohu, situácia výrazne pohla k lepšiemu. A teraz by som vás informoval konkrétne vlastne, že čo sa všetko udialo.
Celková suma viazania pre verejné vysoké školy od roku 2020 pôvodne bola 72 478 462 eur, ale k poslednému plánovanému viazaniu rozpočtu verejných vysokých škôl pre rok 2023 vo výške 27 miliónov eur nedošlo. To znamená, táto suma sa odblokovala. Zároveň sa rozpočet verejných vysokých škôl na rok 2023 z dôvodu valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl navyšuje o sumu 75 miliónov eur. Je to vyše, zaokrúhľujem tú sumu. Súčasne v roku 2020 a v roku 2021 bolo verejným vysokým školám poskytnutá kompenzácia výpadkov príjmov z dôvodu pandémie COVID-19 vo výške 19 780-tisíc eur, zaokrúhľujem znovu a 24 250-tisíc eur. Do konca roka 2022 bola verejným vysokým školám poskytnutá aj finančná kompenzácia z dôvodu nárastu cien energií vo výške približne 17 miliónov eur. Ďalších navyše.
V rámci návrhu rozpočtu pre rok 2023 je v rezerve na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií vyčlenená suma 3,5 miliardy eur a z toho konkrétne je pre verejnú správu alebo verejný sektor určená suma 700 miliónov eur, kde sa počíta znovu aj pre budúci rok aj s kompenzáciami, s finančnými prostriedkami, čo sa týka nárastu cien energie, teda nielen pre vysoké školy, na ktoré sa pýtate, ale, samozrejme, aj pre ďalšie školy. Aj napríklad, čo sa týka môjho rezortu, t. j. zariadenia sociálnych služieb.
Okrem rokovaní so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, a to aj za účasti predsedu vlády, prebehli rokovania s reprezentáciami zastupujúcimi vysoké školy, ako sú Rada vysokých škôl či Študentská rada vysokých škôl. Minulý týždeň pán minister Horecký taktiež inicioval rokovanie na východnom Slovensku so zástupcami Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde bolo potvrdené, že na základe týchto konkrétnych krokov, ktoré sa udiali, neplánujú prerušiť prezenčnú výučbu po 17. 11. Rovnaké vyjadrenie vyjadrila, alebo vyjadrila verejne aj Univerzita Komenského v Bratislave. Čiže na základe tých podniknutých krokov, ktoré som vám odprezentoval, a rokovaní berieme tú situáciu tak, že pánovi ministrovi Horeckému sa v rokovaniach so zástupcami sektora vysokého školstva, všetkými, s ktorými sa mohol stretnúť, dosiahla dohoda taká, že vlastne a sa dofinancovali, a nielen pre tento rok, ale, prezentoval pán minister, aj na budúci rok, že aké zdroje máme pripravené na pomoc vysokým školám a na základe toho by mala výučba pokračovať aj po 17. novembri.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec, ... Môžem reagovať, že? (Reakcia predsedajúceho: "Áno.")
Odkážem pánovi ministrovi školstva, ktorý je služobne v zahraničí. Čiže nechcel sa vyhnúť, ale vyšlo to tak, že hodina otázok je teda v tomto čase. Chcem vám povedať, že je v spolupráci s ministerstvom školstva aj náš rezort v spolupráci s celou tripartitou: zamestnávateľmi, odbormi. Naozaj túto vec riešime a snažíme sa to prispôsobiť akože realite takej, aká je, aby čo najviac aj finančných prostriedkov z tých, ktoré máme k dispozícii z EÚ prostredníctvom eurofondov bolo využitých efektívne.
Čiže naozaj na tom robíme a ak by vás zaujímali bližšie podrobnosti, tak viem aj u nás na rezorte vás skontaktovať s kolegami, ktorí nie len že sa tomu profesionálne venujú, ale aj ich to baví. To znamená, je to ich srdcová záležitosť. Snažia sa, majú moju všemožnú podporu. Snažia sa to robiť naozaj dobe. Ak by vás to zaujímalo, dohodnem vám stretnutie, aby ste vedeli, že, že čo sa robilo doteraz a čo sa v tom novom programovacom období plánuje.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený ... (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) Môžem odpovedať?
Vážený pán podpredseda, vážený pán poslanec, vývoj v oblasti európskych politík vo všeobecnom, ale i odbornom vzdelávaní a príprave, legislatívne trendy na Slovensku, ako aj výstupy národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity kvality odborného vzdelávania a prípravy tzv. Duál 2 spolu s prioritami v rámci Operačného programu Slovensko predstavujú balík návrhov opatrení, ktoré plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ako aj Radou zamestnávateľov pre systém odborného vzdelávania a prípravy a príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, zriaďovateľmi stredných škôl, príslušnými asociáciami, ako aj so samotnými strednými školami realizovať v nadchádzajúcom období. Krásna veta, že?
Je nespochybniteľné, že vzájomný vzťah medzi všeobecným a odborným vzdelávaním na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania má svoje opodstatnenie. Už na základe odporúčaní zo strany Európskej komisie a OECD je potrebné podporovať formy realizácie praktického vyučovania v pracovných podmienkach na všetkých druhoch stredných škôl podľa charakteru poskytovaného vzdelávania. Aj z tohto dôvodu ministerstvo v rámci nadchádzajúceho programovacieho obdobia podporí transformáciu stredných odborných škôl na centre excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Jedná sa o inovačné jednotky, ktorých cieľom je poskytovať prvotriedne a vysoko kvalitné počiatočné a pokračujúce OVP pri zahrnutí všetkých relevantných aktérov do procesu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy. S rastúcim významom odborného vzdelávania a prípravy a zvyšujúcim sa dopytom po vysokokvalifikovanej pracovnej sile v dôsledku automatizácie a digitalizácie priemyslu a služieb v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 je potrebné optimalizovať existujúce štruktúry poskytujúce vzdelávanie za účelom ich čo najefektívnejšieho využitia v praxi.
Cieľom centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy je kumulovať všetky prvky koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, vrátane jeho nadrezortných prvkov, kariérove poradenstvo, definovanie obsahu vzdelávania pre praktickú časť výučby, ale i teoretickú časť výučby, všeobecno-vzdelávacie predmety, ako aj úprava vzťahu medzi všeobecno-vzdelávacími predmetmi a ich alternáciami v rámci aplikovaných predmetov tak, aby v čo najväčšej miere bola dosiahnutá kvalita a inovácie vo vzdelávaní v súlade s potrebami trhu práce a spoločnosti. popri vyššie uvedených aktivitách sa budú podporovať aktivity na posilnenie prierezových a kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie tak, aby v rámci stredoškolského vzdelávania boli pokryté všetky aktuálne výzvy v oblasti spoločenského života a európskych hodnôt. Skončil som.
Skryt prepis
 

9.11.2022 14:40 - 14:40 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
ako príklad poviem, v maďarskej rodine jeho rodným jazykom je jazyk maďarský, pokiaľ by to bolo možné, bolo umiestnené do náhradnej rodiny kde tento jazyk ovládajú. Hovorím to ako príklad, aby ste si vedeli predstaviť ako sme rozmýšľali. Čiže my považujeme za, v niektorých prípadoch aj vhodné, aby bolo možné sa na takéto prostredie profesionálnych náhradných rodičov pýtať, ale chcem vám povedať, že v prípade ak sa rozhodnete akceptovať pripomienky pani prezidentky, my to nepovažujeme za niečo čo by ohrozilo výkon, alebo proste prospešnosť tohto zákona, ktorý ste už raz schválili. Čiže chcel by som vás poprosiť, aby ste v každom prípade, či už s pripomienkami, alebo bez pripomienok pani prezidentky prelomili jej veto, lebo to dobro, ktoré tento zákon v prospech detí, ktoré sú dnes v detských domovoch, môže urobiť je, je určite oveľa, oveľa väčšie ako prípadné možno nejaké drobné ústavnoprávne riziká, ktoré to môžu byť. Celkovo sa týka, alebo takým naším cieľom je, že aby sme pomohli v najbližších rokoch približne tisíc deťom, ktoré sú dnes v detských domovoch, aby jednoducho mohli byť v náhradných rodinách, a tomu má tento zákon napomôcť a súčasne samozrejme, aby sme stabilizovali finančne aj právne to postavenie profesionálnych náhradných rodičov.
Takže ja rešpektujem jednak právo pani prezidentky, že môže uplatniť právo veta aj rozumiem dôvodom, prečo vzniesla takéto pripomienky, myslím si, že sme tie práva rodičov a detí nájsť si, mať šancu na nájdenie náhradnej rodiny v tom pôvodnom texte dostatočne vyvážili, budem však rešpektovať, ak sa rozhodnete akceptovať pripomienky pani prezidentky a každopádne vás chcem poprosiť, aby ste v každom prípade, či akceptujete, alebo neakceptujete pripomienky pani prezidentky, tento zákon opätovne schválili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.11.2022 14:25 - 14:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, chcel by som vás informovať, že keď sa pani prezidentka rozhodla vrátiť tento zákon a využiť právo veta a predložiť svoje pripomienky k tomuto návrhu zákona, informovala ma o tomto svojom rozhodnutí a chcel by som tlmočiť jej názor, že tento zákon považuje za prospešný a dobrý. Chcela by však podľa jej názoru sa vyhnúť niektorým ústavnoprávnym problémom, ktoré pomenovala vo svojom odôvodnení prečo sa rozhodla uplatniť svoje právo veta. Ja rešpektujem právo pani prezidentky, aj názor pani prezidentky, predsa len by som chcel povedať, že po oboznámení sa s týmito pripomienkami si myslím, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Lehotského, ktorým sme ešte priamo v rozprave v parlamente vylepšili alebo spresnili formulácie v tomto zákone, považujem za dobrý a postačujúci. Vysvetlím v čom...
=====
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:55 - 11:55 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Keďže som tu a môžem reagovať, tak rád zareagujem na faktickú poznámku pána poslanca Fica.
Máme niekoľko skupín obyvateľstva, ktorým priebežne pomáhame v cenách energií. Po prvé, schválili sme po dohode s partnermi na tripartite pomoc malým a stredným podnikom. Ten zákon už vlastne vláda doručila do parlamentu, ako sa to bude vyplácať v tomto roku aj v budúcom roku.
Včera na tripartite sme schválili pomoc energeticky náročným podnikom. Rovnako sme na tripartite dohodli, že urobíme aj pomoc energeticky náročným službám. To je ten pozmeňujúci návrh k dépeháčke. Táto pomoc bude platiť zatiaľ, tak ako sme povedali, do 31. 3. Preto je to tak časovo limitované. Ak bude potrebné, bude vo všetkých týchto formách pomoci budeme pokračovať aj budúci rok.
Čo sa týka ministerstva zdravotníctva alebo tohto rezortu, tam dostanú pomoc prostredníctvom štátneho rozpočtu, to je tých, myslím, 1,1 mld., ak sa, pardon, myslím 200 mil. v tej novele zákona o štátnom rozpočte, ktorú sme schválili pred dvomi týždňami. To dostanú ešte v priebehu tohto roka aj budúceho roka nemocnice. Rovnako prostredníctvom rozpočtu práce, sociálnych vecí a rodiny dostanú zariadenia sociálnych služieb pomoc na tento rok aj na budúci rok.
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:25 - 11:25 hod.

Milan Krajniak
Ďakujem, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis