Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 14:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2021 14:10 - 14:11 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem paniam poslankyniam aj pánom poslancom za ochotu a ústretovosť.
Tento návrh zákona je iba technická vec, ktorá umožní to, aby sme mohli prostredníctvom úradov práce poskytovať dlhové poradenstvo a rodinné poradenstvo. Zmyslom tohto návrhu zákona je teda iba umožniť, aby sme tie peniaze, ktoré máme vlastne alokované v eurofondovom projekte REACT-EU, aby sme ich vedeli použiť prostredníctvom úradov práce na pomoc ľuďom v týchto dvoch oblastiach.
V spoločnej správe sme zadefinovali po debate všetkých odborníkov a legislatívcov presné znenie toho, ako je to naformulované. Čiže to potom v spoločnej správe si môžte, môžte pozrieť, či je to dlhové poradenstvo, poradenstvo v oblasti rodinného, partnerského života, medziľudských vzťahov. Takže... prešlo to výborom a vlastne všetkým úplne konsenzuálne. Chcel by som vás poprosiť o túto drobnú zmenu kompetenčného zákona, aby to úrady práce mohli robiť ako projekty financované zo zdrojov Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:25 - 14:33 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, túto oficiálnu odpoveď vám viem poskytnúť, ale zodpoviem to stručne, rýchlo, ak budete mať doplňujúcu, tak, samozrejme, doplním tú odpoveď. Asi sa pýtate vecne, čiže skúsim vám vecne povedať, aby ste vedeli.
19. mája zverejnilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na portáli Slov-Lex predbežnú informáciu k návrhu zákona. Je to širšia novela, ale, alebo teda riešia sa tam aj iné veci, ale aj kvôli tomuto sme zverejnili túto informáciu, sú to tie dve smernice, ktoré vy ste jednu z nich spomínali a ešte sa rieši aj, pozerám, kontrolujem si, vy ste spomínali smernicu, čo je 1158, ale je tu aj smernica 1152 z dvadsiateho, to je z toho istého dňa, čiže toto upravujeme vlastne spolu v tejto smernici. Termín je do augusta ´22, čiže je na to dostatok času, ale predpokladáme, že do konca roka by sme to chceli mať vyriešené.
Chceme riešiť aj ten problém, to hovorím otvorene, že či je fér, alebo sú viaceré otázky aj na to, že či je fér, keď máme tie problémy s vyplácaním rodičovského príspevku, kde otcovia formálne sa prihlásia na poberanie rodičovského príspevku, ale v skutočnosti pracujú ďalej a manželka zostáva sa starať o dieťa. To je tiež niečo, čo si musíme zhodnotiť, či to takto chceme mať, alebo nechceme mať, a treba vyriešiť aj tú otázku, samozrejme, že tá smernica nerieši, kto má tú otcovskú dovolenku platiť. Bude ho platiť štát, zamestnávateľ, hej, s týmto sa musíme vysporiadať. Samozrejme, predbežný predpoklad je, že by tento príspevok alebo túto otcovskú dovolenku mala uhrádzať Sociálna poisťovňa, hej, taký je zatiaľ, nepočul som iný odborný názor, že by to malo byť nejako inak.
Takže je to vlastne, čoskoro to bude v zverejnenej podobe, tak aby to ktokoľvek mohol pripomienkovať, prejde to štandardným legislatívnym procesom, viacerí poslanci, aj preto som chcel na to odpovedať takpovediac po ľudsky, nie právne, viacerí kolegovia, vaši poslanci, poslankyne otvárali túto otázku, dávali rôzne návrhy, že teda ako by sa to dalo vyriešiť, vylepšiť túto situáciu. Ja to robievam väčšinou tak, že keď to bude na stole, tak tých poslancov, ktorí majú záujem alebo majú nejaké predstavy, pripomienky k tomu, pozveme na ministerstvo na rokovanie, aby si tie svoje predstavy prešli, skonfrontovali s našimi predstavami, najmä teraz mám na mysli nie politickými, ale tými odbornými tých ľudí, ktorí sa tomu na ministerstve roky venujú, aby prípadne vysvetlili, že prečo nie je dobré to upraviť presne takto, ale radšej to urobme takýmto spôsobom, lebo to má súvis s ďalšími právnymi predpismi. Toto odhadujem, že by mohlo byť niekedy v lete.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:10 - 14:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec Ledecký sa pýtal, skrátene, na podporu aktívnej politiky trhu práce, ktorá, samozrejme, je financovaná prevažne z európskych zdrojov, že akým spôsobom to bude pokračovať, či to bude pokračovať a ako to bude pokračovať. Čiže najskôr by som prečítal, nazvime to, oficiálnu odpoveď, aby ste to mali aj na zázname, keby, keby vás to zaujímalo, a potom by som to krátko okomentoval.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj počas pandémie podporuje zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov aktívnej politiky trhu práce. Aktuálne sa s možnosťou ich využitia aj zo strany miest a obcí realizujú tieto národné projekty: Podpora zamestnanosti, prostredníctvom ktorého je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, okrem iného aj príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj.
Môj komentár. Pýtajú sa, že kedy to spustíme.
Je to spustené. Boli problémy počas pandémie v tom, že ako by mohli konať aktivačné práce, keď vlastne kvôli epidemiologickým opatreniam chceme, aby čo najviac ľudí takpovediac sa nestýkalo, ale povo... to znamená, sme povolili vyplácanie aktivačného príplatku na nejaký čas počas tých najväčších vĺn pandémie aj v prípade, ak ten uchádzač, ktorý predtým ho čerpal, vlastne nemohol z epidemiologických dôvodov sa aktivovať tou pracovnou činnosťou. Momentálne ale starosta, starostovia žiadali a ZMOS, aby sme znovu nabehli na ten pôvodný režim, to znamená, že ten aktivačný príspevok sa vypláca vtedy, keď pracujú. A tak to aj funguje, čiže toto je, toto je vo funkčnosti a funguje to.
Takisto funguje podpora zdravotne postihnutých, prostredníctvom tohto národného projektu je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Takisto funguje podpora integračných podnikov, v rámci ktorého sa poskytujú vyrovnávacie príspevky a príspevky integračnému podniku, ktoré sú osobitným typom príspevkov pre podporu sociálneho podnikania.
Takisto je spustená investičná pomoc pre sociálne podniky, nenávratná zložka, spustený pre registrované sociálne podniky koncom roku 2020. Mnohé obce majú svoje sociálne podniky, preto to aj spomínam v tejto súvislosti.
Od 1. júna opätovne spúšťame tie národné projekty, ktoré boli pozastavené z dôvodu COVID-u, Cesta na trh práce 3, ktorý je určený pre 20 najmenej rozvinutých okresov so zaostávajúcou, s ostávajúcou alokáciou v sume 16,3 mil. eur na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zhruba 1 349 ľudí by mohlo byť podporených v tomto projekte v súkromnom sektore aj u verejných zamestnávateľov.
Potom tam máme nenárokové nástroje, a to je príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, tzv. § 50j, podpora vzniku pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v mestách a obciach. V roku ´21 bude financovaný zo zdrojov európskeho sociálneho fondu, 8 mil. eur, v roku 2022 bude potrebné na jeho realizáciu približne 20,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Pretože je veľká pravdepodobnosť, že to nové rozpočtové obdobie ešte nebude dorokované, budem veľmi rád, keď pán poslanec Ledecký aj ďalší podporia v tom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, aby tento projekt bol zachovaný.
A po ďalšie, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, tzv. § 52a. V roku ´21 znovu zo zdroja Európskeho sociálneho fondu asi tri milióny eur, v roku 2022 na jeho realizáciu bude potrebné približne 7,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
8. apríla 2021 schválil Monitorovací výbor pre Operačný program Ľudské zdroje na národnej úrovni revíziu operačného programu v súvislosti s pridelením dodatočných zdrojov pre rok ´21, a to je to, na čo sme museli počkať, to je ten tzv. REACT. Časť z toho sa realizuje tento rok, časť z toho sa realizuje budúci rok.
Novovytvorená prioritná os 8, zmiernenie dopadov pandémie COVID-19, vytvára priestor na podporu opatrení smerujúcich k naplneniu investičnej priority a špecifického cieľa s názvom podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Čiže čo tam je? Podpora trhu práce, zvyšovanie zručností, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tak ďalej a tak ďalej. Približne, ak môžem ešte vetu dopovedať, navyše ešte z REACT-u platíme aj, alebo pokračujeme v podpore tzv. terénnej opatrovateľskej služby, čo je takisto podpora pre mestá a obce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:10 - 14:25 hod.

Milan Krajniak
Pán predsedajúci, môžem mať návrh, keďže sú iba tri otázky, ak tomu správne rozumiem, dnes a otázku, ktorú položil pán poslanec Ledecký, je často kladená, že napriek tomu, že tu nie je, ak by bol všeobecný súhlas, že by som na ňu odpovedal? Neviem, či je to možné?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 11:46 - 12:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vyjadril som sa v jednej televíznej debate v súvislosti s týmto návrhom štátneho rozpočtu alebo zmeny štátneho rozpočtu, že a čo by som chcel podčiarknuť, že neoliberálno-ekonomickú politiku považujem za hnusnú, za hnusnú. Tým som sa nechcel dotknúť ľudí, ktorí majú liberálne ekonomické názory. Sám som ich v minulosti mal, ale chcel by som vysvetliť tú podstatu v čom ju považujem za hnusnú. Liberálna ekonomická politika, najmä neo-liberálna ekonomická politika hodnotí stav krajiny z toho ekonomického hľadiska na základe nejakých globálnych republikových čísel. Takto nám rastie HDP, takto nám rastú priemerné mzdy, tak nám rastie ekonomika. Je to fantastické, robíme to dobre.
Ale tá ekonomika štátu sa skladá z minimálne troch zložiek. Jedna je štát, druhé sú nazvime to firmy a tretia sú ľudia. A, žiaľ, zglobalizovanou ekonomikou je čoraz častejším javom, že sa pozriete na nejakú krajinu, pozriete si jej globálne čísla z pohľadu ekonomického rastu, z pohľadu deficitov ja neviem všetkého toho čo čom rozprával pán poslanec Viskupič. A však treba o tom hovoriť, v poriadku. A máte pocit, že v tej krajine sa fantasticky žije, lebo proste rastie, má malý deficit, proste je to paráda. Investori jej veria.
No, ale potom si prepočítate, koľko percent z toho HDP, ktoré sa tam vyprodukuje ide naozaj ľuďom. A zistíte, že čoraz menej. No, ale ja to beriem tak, že my tu zastupujeme tých ľudí, ktorí nás volili, že by sme mali hrať ten balans, že v poriadku, však je logické, keď sa má dariť ekonomike štátu, tak sa má dariť aj štátu , že vie viacej investovať, pretože viacej vyberie na daniach. Nemyslím, že bude zvyšovať daňové sadzby, ale že proste, keď ekonomika funguje, tak logicky vyberieme väčšiu DPH-čku, nie, však to je v poriadku, to chceme. Môžme opravovať budovy, ktoré sú 30 rokov zanedbané. To chceme.
Samozrejme, nech sa darí aj firmám. Veď, keď sa firmy rozvíjajú, zamestnávajú ďalších ľudí, nech majú vyššie príjmy, nech majú vyššie zisky, v poriadku. Je to v poriadku. Ale to najpodstatnejšie čo musíme strážiť je, že či sa tým ľuďom nedarí čoraz horšie a horšie. Či ten balík z toho koláča, ktorý dostávajú z tej ekonomiky je čoraz menší a menší. A v čase pandémie je to podľa mňa tak a v tom spočíva hnusnosť tej liberálnej ekonomickej politiky, vo svojej podstate, teraz to nevyčítam ľuďom konkrétnym, ktorí ju presadzujú. Sám som do roku 2008 v zásade bol ekonomický liberál. A potom som zistil ako k tomu tie globálne ekonomické trhy pristupujú. Paráda, odškodníme tie najväčšie firmy, tým pomohol štát. Myslím v Spojených štátoch amerických, kde tá kríza začala a ideme ďalej. Neni žiadny problém. Lebo tieto firmy, ktoré narobili tú paseku sú príliš veľké na to, aby skrachovali, tak ich zachránime, oni si rozdelili odmeny a ideme ďalej. A sme presne v tom istom stave, kde sme boli pred viac ako desiatimi rokmi. Tak to ja už nechcem takto k tomu pristupovať.
A v čase pandémie je úplne jednoznačné, že buď nejaké peniaze doručíme ľuďom a budeme mať vyšší deficit alebo ich nedoručíme ľuďom. Proste k ľuďom sa tie peniaze nedostanú. Nemáme na výber možnosť, že poďme teraz šetriť. Šetríme na štáte, to robíme. U nás sme tiež 10 % mzdových nákladov na ministerstve ušetrili tento rok.
Ale nemôžme šetriť na tých ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Len aby bola taká vedomosť, že ako je to v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. My sme vyplatili celkovo vyše 2 mld. pomoci. To nebolo, že to zostalo na ministerstve. To bolo to, čo sme dokázali nájsť aj v spolupráci s ministerstvom financií, s ďalšími rezortami, že to už takpovediac odišlo z účtov štátu a došlo na účet ľudí, na podporu zamestnanosti, SOS dotácie, ďalšie veci. Za desať mesiacov pandémie v minulom roku sme vyplatili 1 mld. eur. Ale za prvé štyri mesiace tohto roku sme vyplatili ďalšiu miliardu eur. Tak si porovnajte ten pomer v tom objeme, že koľko je to mesačne. Ale my sme logicky nevedeli predpokladať, keď sa pripravoval štátny rozpočet, aká veľká tá vlna pandémie v prvých štyroch mesiacoch tohto roku bude. A to je vyplatená pomoc. To neni navýšenie rozpočtu ako by na nejaké prehajdákanie. To je vyplatená pomoc.
SOS dotácie. Za celý minulý rok sme vyplatili na SOS dotácie, to sú tí ľudia, ktorí sú bez príjmu, ktorí proste prišli, potrebujú rýchlo pomôcť aspoň nejakým základným príjmom, sme vyplatili 16 mil. eur za celý minulý rok. V tomto roku aktuálne som si teraz, jak som počúval tú debatu, nechal poslať aktuálne číslo sme vyplatili 40 mil. 40 mil. za, berte to, že 4 mesiace verzus tých desať mesiacov minulého roku.
A teraz, pán poslanec Viskupič, poviem to na príklade, ktorý som rád, že si spomenul, a to je tá Sociálna poisťovňa, o ktorej hovoríš, že manažment dobre hospodári. Ja som rád, že je taký všeobecný názor, že ten manažment hospodári dobre a samozrejme, že sa snažia šetriť, kde môžu. Ale pán poslanec, ty si asi neuvedomuješ jednu v tom uvažovaní, že on hospodári dobre preto, lebo sme v tomto roku navýšili pomoc pre zamestnávateľov, preplácame im od februára 100 % mzdy, vrátane odvodov. To znamená, sme si vlastne zabezpečili tou pomocou, že tá Sociálna poisťovňa môže lepšie hospodáriť, lebo vlastne sme zabezpečili aj platenie odvodov. To je v poriadku, však to sme chceli.
Len upozorňujem, pán poslanec, že ono by to tak nebolo, keby neprišla tá vlna v tomto roku a keby sme spoločne nenavýšili na tú pomoc na preplácania 100 % mzdových nákladov. Ale to je nový výdavok. To je nový výdavok. S tým sme nepočítali v tom rozpočte za minulý rok, pardon, keď sme minulý rok schvaľovali rozpočet na tento rok.
Hovoril si, pán poslanec Viskupič, že SaS je rozpočtovo zodpovedná strana. To je v poriadku, ja to rešpektujem. Ale ja chcem povedať, že SME RODINA je v tomto zmysle sociálne zodpovedná strana, ktorá sa musí pozerať aj na to, že tí ľudia potrebujú pomoc teraz. Teraz potrebujú doručiť tú pomoc. Im nepomôže, obrazne povedané, keď teraz niekto zomrie od hladu, ale my mu povieme, že vieš čo, zomrel si síce od hladu, ale zase tí, ktorí prežili o päť rokov nebudú museť splácať taký vysoký deficit. No, ale to už tým, ktorí sú teraz v problémoch je figu platné.
Inými slovami. Ja rešpektujem makroekonomický pohľad na ekonomiku. Nemôžme ho odignorovať. Ale pre nás, myslím ako politikov, musí byť rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší najmä v čase krízy. A najmä v čase krízy to musí byť dôležitejší pohľad na mikroekonomiku. To znamená, na rodinné rozpočty. Na rozpočty, každomesačné rodinné rozpočty tých ľudí či sú alebo nie sú schopní to zvládnuť. Toto najmä v čase krízy musíme byť schopní zabezpečiť.
Hovoril si, pán poslanec, že čo hrozné sa deje s tými štátnymi úradníkmi alebo zamestnancami štátu, že teda ako im rastú platy v roku 2020. No, ja chcem povedať za rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, neviem, či by si s dobrým odchádzal, keby si povedal pracovníkom úradov práce, pracovníkom detských domovov alebo zamestnancov v sociálnych službách, alebo v zariadeniach sociálnych služieb, keby si im povedal, že im narástli platy v minulom roku. No, nenarástli.
Ďalšia vec, samozrejme, že som rád, ale to som považoval za psiu povinnosť, že po dlhých rozhovoroch, rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo zabezpečiť aspoň to, aby tí ľudia, ktorí robili cez víkendy, cez sviatky
===== Ďalšia vec. Samozrejme, že som rád, ale to som považoval za psiu povinnosť, že po dlhých rozhovoroch, rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo zabezpečiť aspoň to, aby tí ľudia, ktorí robili cez víkendy, cez sviatky, niektorí museli byť v tých zariadeniach sociálnych služieb zavretí v karanténach týždne, niektorí, že dostali odmenu. A to ja nepovažujem za niečo, možno ak tá odmena je tam započítaná, tá covidová, v tých číslach čo si hovoril, tak možno to vyzerá, že im nejako narástli platy. No oni im nenarástli platy. To ja považujem za úplnú ako, aspoň to minimum, ktoré sme im museli, museli uhradiť.
Na záver veľmi krátko by som chcel zareagovať na dvoch opozičných poslancov. Pán poslanec Tomáš, ja vás ubezpečujem, že za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rád a okamžite vyplatím každé euro ako sociálnu pomoc pre ľudí, ktorí to potrebujú, ktorú sa nám podarí v rozpočte nájsť.
Milerád podporím každý akokoľvek štedrý opozičný návrh, ktorý môže pomôcť ľuďom, pokiaľ nájdeme tie peniaze v štátnom rozpočte. Ale vy veľmi dobre viete, že momentálne v tom štátnom rozpočte peniaze vieme nájsť iba tak, že navýšime deficit. Ak to myslíte úprimne, to čo ste hovorili, tak ja vám dávam záväzný prísľub, že ak podporíte tento návrh štátneho rozpočtu, ktorý vlastne navyšuje tú možnosť pomáhať ľuďom, určite nájdeme spôsob ako zohľadniť aj vaše predstavy a presadiť nejaký spoločný návrh, ktorý ľuďom pomôže v tejto ťažkej pandemickej dobe. Ale nedá sa robiť dve veci naraz. Kritizovať, že je veľký deficit a brať peniaze a potom hovoriť, že treba nájsť peniaze, ktoré treba rozdeliť.
Pán poslanec Kamenický, viem, že budeš vystupovať dlhšie, ale tvoju argumentáciu som videl aj tu aj v médiách. Chcem povedať iba jednu poznámku. Ten rozpočet, to čo hovoríš, že to čo je pod povrchom toho rozpočtu a že on je zle pripravený alebo že sú tam alebo zle čerpaný alebo ako, tak chcem len povedať, že ten rozpočet na Ministerstve financií, aspoň ja som sa stretával v súvislosti s rokovaniami o rozpočte z toho odborného hľadiska, ktorí sa mali k tomu vyjadrovať aj o rozpočtových výdavkov a všetkom s tromi ľuďmi, pán Hagara, pán Kišš, pán Majerský. Títo ľudia pracovali na ministerstve a v rovnakých pozíciách za tvojho pôsobenia na ministerstve, za pôsobenia exministra pána Kažimíra, podľa mňa aj za pána exministra Mikloša, pokiaľ si dobre spomínam. Predpokladám, že ešte aj za pána exministra Počiatka keď bol na Ministerstve financií títo ľudia tam pôsobili. To znamená, ja očakávam, že, teda predpokladám, že nikto nespochybňuje nejakú odbornú erudíciu týchto ľudí. Milerád by som od týchto ľudí takpovediac vytrieskal viacej peňazí pre sociálne veci. Ale ak teda oni tvrdia, že je nejaký problém, tak ja mám pocit, že to je prototyp ľudí, ktorí, akože štátnych úradníkov s ktorými ja sa hádam, na dennej báze sa hádam už rok o každé jedno euro. Ale neočakávam, že teda exminister financií, ktorý pravdepodobne dôveroval týmto ľuďom, keďže ich tam nechal, že teraz bude spochybňovať ich prácu.
Chcem vás poprosiť naozaj všetkých, aby ste podporili túto zmenu štátneho rozpočtu, lebo ja viem povedať za náš rezort, že sú to len výdavky, ktoré sme buď v druhej vlne už vyplatili alebo vyplatíme. Čiže ten nárok takpovediac vznikol a ľudia budú potrebovať pomoc aj teraz, práve teraz, keď tá pandémia už akoby končí, aby sa tá ekonomika vrátila do normálnych koľají, aby sme ju pomohli naštartovať.
Takže chcem vás poprosiť, aby ste tento návrh novely štátneho rozpočtu podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 11:46 - 12:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vyjadril som sa v jednej televíznej debate v súvislosti s týmto návrhom štátneho rozpočtu alebo zmeny štátneho rozpočtu, že a čo by som chcel podčiarknuť, že neoliberálno-ekonomickú politiku považujem za hnusnú, za hnusnú. Tým som sa nechcel dotknúť ľudí, ktorí majú liberálne ekonomické názory. Sám som ich v minulosti mal, ale chcel by som vysvetliť tú podstatu v čom ju považujem za hnusnú. Liberálna ekonomická politika, najmä neo-liberálna ekonomická politika hodnotí stav krajiny z toho ekonomického hľadiska na základe nejakých globálnych republikových čísel. Takto nám rastie HDP, takto nám rastú priemerné mzdy, tak nám rastie ekonomika. Je to fantastické, robíme to dobre.
Ale tá ekonomika štátu sa skladá z minimálne troch zložiek. Jedna je štát, druhé sú nazvime to firmy a tretia sú ľudia. A, žiaľ, zglobalizovanou ekonomikou je čoraz častejším javom, že sa pozriete na nejakú krajinu, pozriete si jej globálne čísla z pohľadu ekonomického rastu, z pohľadu deficitov ja neviem všetkého toho čo čom rozprával pán poslanec Viskupič. A však treba o tom hovoriť, v poriadku. A máte pocit, že v tej krajine sa fantasticky žije, lebo proste rastie, má malý deficit, proste je to paráda. Investori jej veria.
No, ale potom si prepočítate, koľko percent z toho HDP, ktoré sa tam vyprodukuje ide naozaj ľuďom. A zistíte, že čoraz menej. No, ale ja to beriem tak, že my tu zastupujeme tých ľudí, ktorí nás volili, že by sme mali hrať ten balans, že v poriadku, však je logické, keď sa má dariť ekonomike štátu, tak sa má dariť aj štátu , že vie viacej investovať, pretože viacej vyberie na daniach. Nemyslím, že bude zvyšovať daňové sadzby, ale že proste, keď ekonomika funguje, tak logicky vyberieme väčšiu DPH-čku, nie, však to je v poriadku, to chceme. Môžme opravovať budovy, ktoré sú 30 rokov zanedbané. To chceme.
Samozrejme, nech sa darí aj firmám. Veď, keď sa firmy rozvíjajú, zamestnávajú ďalších ľudí, nech majú vyššie príjmy, nech majú vyššie zisky, v poriadku. Je to v poriadku. Ale to najpodstatnejšie čo musíme strážiť je, že či sa tým ľuďom nedarí čoraz horšie a horšie. Či ten balík z toho koláča, ktorý dostávajú z tej ekonomiky je čoraz menší a menší. A v čase pandémie je to podľa mňa tak a v tom spočíva hnusnosť tej liberálnej ekonomickej politiky, vo svojej podstate, teraz to nevyčítam ľuďom konkrétnym, ktorí ju presadzujú. Sám som do roku 2008 v zásade bol ekonomický liberál. A potom som zistil ako k tomu tie globálne ekonomické trhy pristupujú. Paráda, odškodníme tie najväčšie firmy, tým pomohol štát. Myslím v Spojených štátoch amerických, kde tá kríza začala a ideme ďalej. Neni žiadny problém. Lebo tieto firmy, ktoré narobili tú paseku sú príliš veľké na to, aby skrachovali, tak ich zachránime, oni si rozdelili odmeny a ideme ďalej. A sme presne v tom istom stave, kde sme boli pred viac ako desiatimi rokmi. Tak to ja už nechcem takto k tomu pristupovať.
A v čase pandémie je úplne jednoznačné, že buď nejaké peniaze doručíme ľuďom a budeme mať vyšší deficit alebo ich nedoručíme ľuďom. Proste k ľuďom sa tie peniaze nedostanú. Nemáme na výber možnosť, že poďme teraz šetriť. Šetríme na štáte, to robíme. U nás sme tiež 10 % mzdových nákladov na ministerstve ušetrili tento rok.
Ale nemôžme šetriť na tých ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Len aby bola taká vedomosť, že ako je to v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. My sme vyplatili celkovo vyše 2 mld. pomoci. To nebolo, že to zostalo na ministerstve. To bolo to, čo sme dokázali nájsť aj v spolupráci s ministerstvom financií, s ďalšími rezortami, že to už takpovediac odišlo z účtov štátu a došlo na účet ľudí, na podporu zamestnanosti, SOS dotácie, ďalšie veci. Za desať mesiacov pandémie v minulom roku sme vyplatili 1 mld. eur. Ale za prvé štyri mesiace tohto roku sme vyplatili ďalšiu miliardu eur. Tak si porovnajte ten pomer v tom objeme, že koľko je to mesačne. Ale my sme logicky nevedeli predpokladať, keď sa pripravoval štátny rozpočet, aká veľká tá vlna pandémie v prvých štyroch mesiacoch tohto roku bude. A to je vyplatená pomoc. To neni navýšenie rozpočtu ako by na nejaké prehajdákanie. To je vyplatená pomoc.
SOS dotácie. Za celý minulý rok sme vyplatili na SOS dotácie, to sú tí ľudia, ktorí sú bez príjmu, ktorí proste prišli, potrebujú rýchlo pomôcť aspoň nejakým základným príjmom, sme vyplatili 16 mil. eur za celý minulý rok. V tomto roku aktuálne som si teraz, jak som počúval tú debatu, nechal poslať aktuálne číslo sme vyplatili 40 mil. 40 mil. za, berte to, že 4 mesiace verzus tých desať mesiacov minulého roku.
A teraz, pán poslanec Viskupič, poviem to na príklade, ktorý som rád, že si spomenul, a to je tá Sociálna poisťovňa, o ktorej hovoríš, že manažment dobre hospodári. Ja som rád, že je taký všeobecný názor, že ten manažment hospodári dobre a samozrejme, že sa snažia šetriť, kde môžu. Ale pán poslanec, ty si asi neuvedomuješ jednu v tom uvažovaní, že on hospodári dobre preto, lebo sme v tomto roku navýšili pomoc pre zamestnávateľov, preplácame im od februára 100 % mzdy, vrátane odvodov. To znamená, sme si vlastne zabezpečili tou pomocou, že tá Sociálna poisťovňa môže lepšie hospodáriť, lebo vlastne sme zabezpečili aj platenie odvodov. To je v poriadku, však to sme chceli.
Len upozorňujem, pán poslanec, že ono by to tak nebolo, keby neprišla tá vlna v tomto roku a keby sme spoločne nenavýšili na tú pomoc na preplácania 100 % mzdových nákladov. Ale to je nový výdavok. To je nový výdavok. S tým sme nepočítali v tom rozpočte za minulý rok, pardon, keď sme minulý rok schvaľovali rozpočet na tento rok.
Hovoril si, pán poslanec Viskupič, že SaS je rozpočtovo zodpovedná strana. To je v poriadku, ja to rešpektujem. Ale ja chcem povedať, že SME RODINA je v tomto zmysle sociálne zodpovedná strana, ktorá sa musí pozerať aj na to, že tí ľudia potrebujú pomoc teraz. Teraz potrebujú doručiť tú pomoc. Im nepomôže, obrazne povedané, keď teraz niekto zomrie od hladu, ale my mu povieme, že vieš čo, zomrel si síce od hladu, ale zase tí, ktorí prežili o päť rokov nebudú museť splácať taký vysoký deficit. No, ale to už tým, ktorí sú teraz v problémoch je figu platné.
Inými slovami. Ja rešpektujem makroekonomický pohľad na ekonomiku. Nemôžme ho odignorovať. Ale pre nás, myslím ako politikov, musí byť rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší najmä v čase krízy. A najmä v čase krízy to musí byť dôležitejší pohľad na mikroekonomiku. To znamená, na rodinné rozpočty. Na rozpočty, každomesačné rodinné rozpočty tých ľudí či sú alebo nie sú schopní to zvládnuť. Toto najmä v čase krízy musíme byť schopní zabezpečiť.
Hovoril si, pán poslanec, že čo hrozné sa deje s tými štátnymi úradníkmi alebo zamestnancami štátu, že teda ako im rastú platy v roku 2020. No, ja chcem povedať za rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, neviem, či by si s dobrým odchádzal, keby si povedal pracovníkom úradov práce, pracovníkom detských domovov alebo zamestnancov v sociálnych službách, alebo v zariadeniach sociálnych služieb, keby si im povedal, že im narástli platy v minulom roku. No, nenarástli.
Ďalšia vec, samozrejme, že som rád, ale to som považoval za psiu povinnosť, že po dlhých rozhovoroch, rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo zabezpečiť aspoň to, aby tí ľudia, ktorí robili cez víkendy, cez sviatky
===== Ďalšia vec. Samozrejme, že som rád, ale to som považoval za psiu povinnosť, že po dlhých rozhovoroch, rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo zabezpečiť aspoň to, aby tí ľudia, ktorí robili cez víkendy, cez sviatky, niektorí museli byť v tých zariadeniach sociálnych služieb zavretí v karanténach týždne, niektorí, že dostali odmenu. A to ja nepovažujem za niečo, možno ak tá odmena je tam započítaná, tá covidová, v tých číslach čo si hovoril, tak možno to vyzerá, že im nejako narástli platy. No oni im nenarástli platy. To ja považujem za úplnú ako, aspoň to minimum, ktoré sme im museli, museli uhradiť.
Na záver veľmi krátko by som chcel zareagovať na dvoch opozičných poslancov. Pán poslanec Tomáš, ja vás ubezpečujem, že za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rád a okamžite vyplatím každé euro ako sociálnu pomoc pre ľudí, ktorí to potrebujú, ktorú sa nám podarí v rozpočte nájsť.
Milerád podporím každý akokoľvek štedrý opozičný návrh, ktorý môže pomôcť ľuďom, pokiaľ nájdeme tie peniaze v štátnom rozpočte. Ale vy veľmi dobre viete, že momentálne v tom štátnom rozpočte peniaze vieme nájsť iba tak, že navýšime deficit. Ak to myslíte úprimne, to čo ste hovorili, tak ja vám dávam záväzný prísľub, že ak podporíte tento návrh štátneho rozpočtu, ktorý vlastne navyšuje tú možnosť pomáhať ľuďom, určite nájdeme spôsob ako zohľadniť aj vaše predstavy a presadiť nejaký spoločný návrh, ktorý ľuďom pomôže v tejto ťažkej pandemickej dobe. Ale nedá sa robiť dve veci naraz. Kritizovať, že je veľký deficit a brať peniaze a potom hovoriť, že treba nájsť peniaze, ktoré treba rozdeliť.
Pán poslanec Kamenický, viem, že budeš vystupovať dlhšie, ale tvoju argumentáciu som videl aj tu aj v médiách. Chcem povedať iba jednu poznámku. Ten rozpočet, to čo hovoríš, že to čo je pod povrchom toho rozpočtu a že on je zle pripravený alebo že sú tam alebo zle čerpaný alebo ako, tak chcem len povedať, že ten rozpočet na Ministerstve financií, aspoň ja som sa stretával v súvislosti s rokovaniami o rozpočte z toho odborného hľadiska, ktorí sa mali k tomu vyjadrovať aj o rozpočtových výdavkov a všetkom s tromi ľuďmi, pán Hagara, pán Kišš, pán Majerský. Títo ľudia pracovali na ministerstve a v rovnakých pozíciách za tvojho pôsobenia na ministerstve, za pôsobenia exministra pána Kažimíra, podľa mňa aj za pána exministra Mikloša, pokiaľ si dobre spomínam. Predpokladám, že ešte aj za pána exministra Počiatka keď bol na Ministerstve financií títo ľudia tam pôsobili. To znamená, ja očakávam, že, teda predpokladám, že nikto nespochybňuje nejakú odbornú erudíciu týchto ľudí. Milerád by som od týchto ľudí takpovediac vytrieskal viacej peňazí pre sociálne veci. Ale ak teda oni tvrdia, že je nejaký problém, tak ja mám pocit, že to je prototyp ľudí, ktorí, akože štátnych úradníkov s ktorými ja sa hádam, na dennej báze sa hádam už rok o každé jedno euro. Ale neočakávam, že teda exminister financií, ktorý pravdepodobne dôveroval týmto ľuďom, keďže ich tam nechal, že teraz bude spochybňovať ich prácu.
Chcem vás poprosiť naozaj všetkých, aby ste podporili túto zmenu štátneho rozpočtu, lebo ja viem povedať za náš rezort, že sú to len výdavky, ktoré sme buď v druhej vlne už vyplatili alebo vyplatíme. Čiže ten nárok takpovediac vznikol a ľudia budú potrebovať pomoc aj teraz, práve teraz, keď tá pandémia už akoby končí, aby sa tá ekonomika vrátila do normálnych koľají, aby sme ju pomohli naštartovať.
Takže chcem vás poprosiť, aby ste tento návrh novely štátneho rozpočtu podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:27 - 14:31 hod.

Milan Krajniak
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:25 - 14:27 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Prepáčte, dámy a páni. Vážená pani poslankyňa, vážený pán predsedajúci, realizácia pasportizácie športovej infraštruktúry na Slovensku je plánovaná, keďže aj ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a športu považuje tieto dáta za veľmi potrebné pre budúce projekty zamerané najmä na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu športovej architektúry. Sekcia športu ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky úzku spolupracuje so združením miest a obcí Slovenska, so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, s Fondom na podporu športu a Slovenským olympijským a športovým výborom za účelom prípravy projektu pasportizácie, športovej infraštruktúry tak, aby bola pasportizácia presná, podrobná a kvalitná. Dôležitým aspektom je aj trvale udržateľná aktualizácia dát. Register športovej infraštruktúry vrátane spôsobu jeho naplnenia aktualizácie bude zároveň predmetom pripravovanej novely zákona o športe. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2021 14:51 - 15:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som zareagovať možno nejakým upresnením faktov, alebo daným do kontextu to, čo ste vlastne obaja teraz ako opoziční poslanci kritizovali alebo namietali, tak chcem povedať, že v zásade s oboma vami súhlasím, s tým, čo ste povedali, akurát je tam ešte niečo, čo treba dodať. A to spôsobilo, prečo nakoniec ten návrh zákona prešiel nejakou modifikáciou. My sme od začiatku presadzovali, a nie je žiadnym tajomstvom, že na ministerstve práce, tak ako mal od začiatku na starosti tú prvú pomoc, prvú pomoc plus a prvú pomoc plus-plus mal na starosti pán štátny tajomník Ažaltovič, tak od začiatku dostal za úlohu pripraviť aj ten trvalý návrh práve na základe odladenia toho, že čo v prvej pomoci fungovalo, aké boli problémy. Od samého začiatku sme chceli, aby vznikol nový fond zamestnanosti presne takým spôsobom, ako sa ste navrhovali aj vy, ktorý by bol priebežne napĺňaný. Vypočítali sme to, že by to malo byť zhruba 150 miliónov eur ročne a na základe toho vlastne by sme priebežne vzhľadom na to, že takáto veľká ekonomická kríza celospoločenská sa opakuje zhruba raz za desať rokov, tak by to malo garantovať, vlastne priebežné napĺňanie toho fondu zamestnanosti tak, aby kedykoľvek bolo možné z neho čerpať. Takýto bol zámer, on je logický, správny, akurát teraz treba povedať to b).
Je úplne logické to, čo ste povedali, pán poslanec Tomáš, že by mali zamestnanci aj zamestnávatelia, tak ako v Nemecku, prispieť časťou svojich odvodov a vláda samozrejme tak isto, na plnenie tohto, tohto fondu, aby sa za tých približne desať rokov naplnil na ten, na ten predpokladaný strop a potom by tie peniaze už mohli byť používané aj iným spôsobom. Ale keď sme si kládli otázku, či teraz uprostred tej pandémie a práve teraz, keď budeme musieť vlastne, ak pandémia skončí, čo dúfajme, že končí, prejsť na normálny ekonomický chod, či teraz chceme zaťažiť tých zamestnancov a zamestnávateľov tým, že budú musieť nejakú časť odvodov mať viazané na plnenie tohto fondu zamestnanosti.
Druhá vec, ktorá je, mali sme dve možnosti. Mohla ešte potom vláda fungovať takým spôsobom, že by si povedala okej, tak vláda bude plniť ten fond tými 150 miliónmi ročne, každý rok až do momentu, kým sa nenaplní, no a potom si treba položiť otázku, čo je lepšie v súčasnej situácii? Použiť tých 150 miliónov ročne na sociálne opatrenia, ktoré môžu pomôcť ľuďom? Použiť ich na to, aby sme robili nejakú aktívnu politiku na trhu práce, aby sme podporovali vznik nových pracovných miest? Alebo sa uspokojíme s tým, že, áno, najbližších desať rokov nepoužijeme každý rok 150 miliónov eur, ale o desať rokov budeme mať naplnený fond zamestnanosti. A potom sme sa pozreli na ďalší fakt, ja som si to teraz, aby som vám to povedal presne, viete, koľko štát musel minulý rok vložiť do Sociálnej poisťovne vzhľadom na pandémiu, tie zvýšené náklady? Deväťsto sedemdesiat miliónov eur, čiže takmer miliarda. Štát ručí, teraz by som to povedal, za výkon a záväzky Sociálnej poisťovne, to všetci vieme. A zdá sa teda aj mne, aj toto presvedčilo aj mňa, že je v súčasnej situácii lepšie, a tá miliarda minuloročná je dôkazom toho, že štát to robí. Keď sa udeje, tak jednoducho, a teraz, ako štát urobí? No v tom momente krízy si požičia peniaze, aby zasanoval chod Sociálnej poisťovne. No ale tých desať rokov dovtedy, kým teraz predpokladáme, to hovoríme kríze veľkého rozsahu, lebo na také tie bežné výpadky, ktoré, ktoré sú lokálne alebo výnimočné, tak to, samozrejme, bude vedieť Sociálna poisťovňa zvládnuť. Preto sa nám zdalo logické a správne, a na tom riešení dnes ja zotrvávam, radšej použiť tých 150 miliónov eur ročne na podporu nových pracovných miest a sociálnych opatrení, aby sme sa čím skôr z tejto krízy dostali, ako tých 150 miliónov, bolo by to síce pekné, ale ukladať každý rok na jeden účet, kde by sme ich nepoužili, kde by takpovediac ležali ľadom. Toľko na vysvetlenie.
Pán poslanec, spomenuli ste viackrát, že tá miliarda sa mala presunúť. Máte pravdu, mala sa presunúť. Objektívne treba povedať, že kolegovia vo vláde miliardu presunuli. Väčšina išla na pomoc ľuďom v našom rezorte, ale išla aj do zdravotníctva na riešenie problémov v COVID-om. Áno, myslím si, že sa mala presunúť. Ak by všetky rezorty ostatné naozaj do bodky minuli tie zdroje, ktoré majú k dispozícii, prosím. Ale všetci sa asi obávame, že to nestihnú minúť a že je to veľká škoda.
Posledná vec SZČO. Znovu sme to boli my, ktorí sme presadzovali veľmi urputne, aby SZČO boli súčasťou tejto schémy, lebo si uvedomujeme, že nemôžu zostať bez podpory, keď príde takáto krízová situácia. Je tam jeden psychologický problém a jeden objektívny. Ten psychologický je, že pre SZČO by to s istotou znamenalo, že by museli platiť o trochu vyššie odvody. A oni sami to odmietali. To znamená, ťažko niekoho, nevravím, že všetci, hej, ale bol, bol voči tomu odpor. Tak ťažko niekoho tlačiť do niečoho, že mu povieme presne s tým logickým, no vieš, ale raz za nejaký čas príde nejaká kríza a vtedy budeš potrebovať nejaké peniaze, no ale musíš si priplatiť viacej. Mimochodom nebolo to až tak veľa. My sme to vypočítali na nejakých 5-7 eur mesačne, že to by bolo to zvýšenie, zvýšenie odvodov. Čiže ono by to bolo obhájiteľné, ustáteľné. Ale viete, čo je väčší problém? Osemdesiat percent SZČO platí iba minimálne odvody. A keď si vypočítate, že ako by vychádzala z toho tá podpora na základe tej schémy z kruzarbeitu, na ktorej sa všetci zhodli, že takto by to mohlo byť, tak by to vychádzalo tak málo, že zrejme, že v tej, v tom krízovom stave, čase, období by aj tak štát ešte musel nejako pomôcť. A preto sme sa rozhodli ísť takou cestou, že keď sa prejde na trvalý kruzarbeit, tak čo sa týka SZČO, necháme v platnosti nejakú schému, zjednodušene povedané tú dvojku alebo štvorku z prvej pomoci v nejakej modifikovanej verzii, aby vlastne aj oni mali istotu, že keď bude treba, tak existuje schéma, kde môžu dostať pomoc.
Čiže aby som to zhrnul. Všetko to, čo ste povedali, je relevantné a zvažovali sme to veľmi dlho. A áno, na úvod alebo na začiatku tých rokovaní, keď bola koncepcia, keď sme o tom hovorili aj s ministerstvom financií, s ďalšími a ja som zotrvával na tom vašom presvedčení, ktoré ste dnes deklarovali, ale zdá sa mi, že v tejto situácii by bolo hazardom a rizikom, keď všetci volajú, aj vy ako opozícia logicky, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Čiže zdalo sa mi, zdalo sa nám celej vláde aj sociálnym partnerom, nakoniec veď preto to podporili, oni tiež mali tú predstavu, aj zamestnávatelia aj zamestnanci, podobnú ako vy. Ale preto to asi podporili, aspoň ja to tak odhadujem, že proste tých 150 mil. ročne, ktoré môžeme používať na vznik nových pracovných miest, je asi teraz efektívnejšie použiť hneď, nech ich takpovediac akože nechať ležať ľadom desať rokov a potom raz za desať rokov ich použiť.
Ďakujem veľmi pekne. A teda ďakujem aj za prípadnú podporu a verím, že toto bude jeden z takých konsenzuálnych návrhov zákonov, ktorý samozrejme, že určite po roku, po dvoch prejde nejakou novelizáciou vzhľadom na aplikačnú prax, pripomienky z praxe. Podstatné je, že nejaký mechanizmus sa podarilo dohodnúť taký, že ide naprieč asi aj politickým spektrom, ale aj naprieč zamestnávateľmi, zamestnancami a potom už vylepšovať to, to už je otázka, ktorá sa bude dať potom ďalej robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:23 - 14:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené dámy a páni, tento návrh zákona bol široko prediskutovaný jednak politicky, jednak verejnosťou, odbornou verejnosťou, prešiel aj tripartitou s tým, že všetci sociálni partneri nakoniec vyhlásili, vyslovili súhlas s takýmto znením materiálu. Uvedomujeme si, že tento návrh zákona mohol byť aj dokonalejší, ale v medziach našich finančných možností a v medziach toho, aby bola aj všeobecná zhoda na tomto návrhu zákona, ho považujem za dobrý, funkčný, tak aby od 1. 1. 2022 vedel zaviesť do nášho ekonomického, právneho a sociálneho systému trvalý prvok možnosti, ako štát môže podporovať v prípade skrátenej práce problémy zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s nejakou ich chybou alebo s nejakým ich subjektívnym nesprávnym rozhodnutím, ale ktoré sa odvolávajú na vyššiu moc, ako je napríklad pandémia, ktorú zažívame, ale môžu to byť aj iné okolnosti, ktoré jednotlivý zamestnávateľ nevedel predvídať, a tak nám to umožní takýto krátkodobý výpadok prefinancovať a pomôcť tomuto zamestnávateľovi udržať pracovné miesta a tým zvýšiť stabilitu na pracovnom trhu.
K tomuto návrhu zákona bude predložený jeden poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý je odkonzultovaný s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a preto by som vás chcel poprosiť o podporu nielen zákona, ale aj toho pozmeňovacieho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis