Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.11.2022 o 12:40 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

30.11.2022 12:40 - 12:40 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Marián, keď ste odchádzali z koalície, ste povedali, že chcete byť konštruktívnou opozíciou, tak mne príde logické, že ak niekto predstavuje rozpočet, tak práve začne rozprávať s tými ľuďmi, s ktorými chcel byť konštruktívnou opozíciou a nie s tou, ktorá sa nemá konštruktívne baviť, pretože tá ktorá konštruktívna nie je, s tou môžeš maximálne rozprávať o bandúrkach, ale nie o rozpočte, čož je podľa mňa, logické. Ale naša platforma, ktorá funguje, my sme mali tiež, máme nejaké pripomienky k rozpočtu, ale my sme išli a o nich rokujeme, pretože tak je to správne. Ak s niečím nesúhlasíš, rokuj, rokuj pokiaľ nenájdeš nejakú zhodu. Ale prísť a odmietnuť akékoľvek rokovania, a potom hovoriť ako je čo všetko zlé, mi príde dosť také populistické a práve od teba by som to nečakal, lebo ťa považujem za takú hlavu rozumu, a to by si mal posúvať ďalej a nie takto sa zachovať. Ak chceš niečo zmeniť, rokuj, ale takto k tomu pristupoať nbi
Skryt prepis
 

20.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ja by som iba chcel poďakovať za vašu odpoveď, aj za tú snahu túto problematiku relatívne riešiť, pretože aj vidíme, že možno je problém aj v takých najvyšších územných celkoch, ktoré potom neskôr schvaľujú tým stredným školám, teda v konečnom dôsledku kto akú triedu otvorí, a často je to podľa môjho názoru spolitizované, pretože oni umelo cez poslancov tlačia, aby boli tie triedy pre gymnáziá a potom nie sú pre odborné školy, na odborné sa nikto nehlási a v dnešnej dobe sa dostávajú už na gymnáziá, kade kto sa dostane, lebo sú veľké normy a na odborné sa deti nehlásia. Takže verím, že to bude aj záujmom ministerstva školstva možno aj uvažovať nad tým, aby sa nejaký dal priamy vzorec na tie VÚC-ky, aby nemohli takto politicky siahať do toho, kde koľko tried sa otvorí, pretože verím, že by v tomto rozdeľovaní bolo ministerstvo oveľa transparentnejšie, keďže nemá s tými riaditeľmi tých škôl také vzťahy, ako majú tí bežní poslanci vyšších územných celkov. Aspoň na východe to takto vnímam v okrese Humenné, že tí riaditelia, ktorí sú kamaráti s poslancami, tak tí triedy dostávali a tí, ktorí neboli, tak tí nedostávali. A tam je obrovský problém nejakých zohnať stolárov, pretože sa riaditeľovi neprihlási na odbor žiaden žiak alebo podobne upadajú aj iné odbory, kde by tí mladí mali záujem v súčasnosti študovať a takéto odbory nám na Slovensku chýbajú a potom je obrovský pretlak ukončených gymnazistov, ktorí nepôjdu ďalej na vysokú školu a sa nevedia posunúť ďalej v pracovnej činnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pán predseda, ja v úvode prečítam pozmeňujúci návrh a potom ho v krátkosti odôvodním. Takže ním začnem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné najskôr odôvodniť a potom prečítať samotné znenie, lebo potom sa vám aj zastaví čas. Čiže nech sa páči, odôvodnite ho, povedzte všetko, čo je potrebné, a potom na záver ho prečítajte technicky ako treba. Ďakujem.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
Takto len v krátkosti. My ideme vyprecizovať pozmeňujúci návrh a napríklad dávame povinnosť ÚRSO, to je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby zverejňoval na svojej stránke, na svojom webovom sídle porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom na regulované subjekty, a teda že by na stránke bolo zobrazené, akým výpočtom sa uvádza cena, a zlepšujeme nejaké doplnky v tomto pozmeňujúcom návrhu.
Tak idem prejsť na pozmeňujúci návrh poslanca Karola Galeka a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V súlade s ustanovením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. II bode 32 v § 12 ods. 6 sa za slovo „tepla" vkladá čiarka a slová „v dotknutých sústavách tepelných zariadení" sa nahrádzajú slovami „ktorý je priamo dotknutý znížením odberu tepla podľa odseku 5 alebo výstavbou objektu spotreby tepla podľa § 21 ods. 4 alebo 5".
2. V čl. III sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 14 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
„(22) V cenovom konaní podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) pre regulovaný subjekt, ktorý zabezpečuje zásobovanie obyvateľov teplom sa môže zúčastniť aj obec, na ktorej území sa vykonáva regulovaná činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c).
(23) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c)."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov."
V tejto súvislosti sa preznačí poznámka pod čiarou aj s odkazom na ňu v čl. III v bode 4.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 45h sa vkladá § 45j, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 45j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Úrad podľa § 14 ods. 23 prvýkrát zverejní nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) do 31. októbra 2023."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I body 73, 78, 87, 88 a 93 nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Tak to bol pozmeňujúci návrh v krátkosti. Pevne verím, že celé plénum, či koalícia a opozícia, tento pozmeňujúci návrh podporí, pretože len stransparentňuje činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a verím, že s týmto nikto nebude mať problém, pretože čím viac transparentnosti v našej spoločnosti a v inštitúciách, o to lepšie pre všetkých občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Tomáš Šudík
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Jána Szőllősa a Vladimíra Zajačika k vládnemu návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040.
1. V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených v § 3,".
2. V § 2 ods. 2 písm. b) vete za bodkočiarkou sa slová „od roku 2031" nahrádzajú slovami „od roku 2028" a slová „od roku 2030" sa nahrádzajú slovami „od roku 2027".
3. V § 2 ods. 2 písm. c) až f) znejú:
„c) pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty Kon = 3,
d) poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e) poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f) poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu."
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. e) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
4. V § 4 ods. 1a ods. 5 sa slová „do 28. februára" nahrádzajú slovami „do 15. februára".
5. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „do 20 dní" nahrádzajú slovami „do 30 dní".
6. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2" a slová „od roku 2031" sa nahrádzajú slovami „od roku 2028".
7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 4".
8. V § 7 ods. 2 sa číslica „50" nahrádza číslicou „30".
9. V § 7 ods. 5 sa slová „rozpočtu okresného úradu" nahrádzajú slovami „fondu".
10. V § 8 ods. 3 sa bodka na konci druhej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise."
11. V § 9 ods. 1 sa číslovka „2022" nahrádza číslovkou „2023".
12. V § 9 ods. 2 sa číslovka „2023" nahrádza číslovkou „2024".
13. V § 11 sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a pripájajú sa tieto slová: „okrem § 2 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
14. V prílohe č. 2 sa odkaz „5 " nad slovom „kvótami" nahrádza odkazom „6 " a slová „podľa § 2 ods. 2 písm. d)" sa nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. c)".
15. V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2: Kompenzačné koeficienty (KK) podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Rok vypustenia emisií 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 KK pre TZL SO2 NOx CO, TOC, 1,05, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2 a započítanie miery inflácie voči roku 2027, KK pre NH3 1, 1, 1, 1, 1, 1.
* Kompenzačný koeficient platný pre osobitnú poplatkovú povinnosť podľa § 9 ods. 2 a kompenzačný koeficient platný pre výpočet poplatku pre CO z veľkého zdroja alebo stredného zdroja zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1494 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 555 z 9. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 327 z 12. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 231 z 13. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 8. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne. O bode 1 spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. A o bodoch 2, 3 spoločnej správy hlasovať spoločne a s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady a rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 243 zo dňa 13. septembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Tomáš Šudík
životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je .... problém, tak nezaradiť túto trasu. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka a Jaroslava Karahutu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
čl. I bod 4 znie:
"4. V § 39 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. vymenuje nasledovne vodné cesty a úseky nasledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd, ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti dopravného úradu, má za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,"."
Ďakujem. To bol prečítaní pozmeňujúci a doplňujúci návrh a v krátkosti len pridávame právomoc ministerstvu životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je na nejakej, nejakej trase nejaký problém, tak nezaradí túto trasu.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 11:55 - 11:55 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Kéry, ja som od vás čakal ako odborníka na zahraničnú politiku strany SMER, že budete vašu, v rozprave budete rozprávať o výhodách vstupu Švédska a Fínska do NATO, ale namiesto toho ste si aj, ste tu dali aj spŕšku nezmyslov, klamstiev a tak ďalej. A nič som nepočul alebo máločo o tom, aké to výhody prinesie NATO, ale aj Slovensku to, že bude Švédsko a Fínsko členom NATO, ale v závere som veľmi rád, že ste podporili teda, že celá strana SMER podporí vstup Švédska a Fínska do tejto organizácie, a tým pádom aj SMER tvrdí, že NATO je garancia bezpečnosti a ochrany nášho územia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2022 14:25 - 14:40 hod.

Tomáš Šudík
Ja by som vám chcel poďakovať, že máte záujem riešiť danú problematiku, ktorá sa týka možno aj viacerých rodín, ktoré na Slovensku sú, a tú ochranu detí, čo je veľmi dôležité. A držím vám palce vo vašej práci a verím, že to dotiahnete k úspešnému záveru.
Ďakujem.
Skryt prepis