Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2024 o 11:48 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 11:48 - 11:50 hod.

Jozef Habánik
vymazať rámček
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 11:44 - 11:46 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No pani poslankyňa nemôžem s vašim názorom súhlasiť, pretože do roku 2022 tu žiadna téma nejakého dvojitého financovania v prípade akademických knižníc nebola. Čiže ten argument absolútne neobstojí, pretože my sme v tej novele zákona na podporu fondu na fondu na podporu umenia riešili, len výnimku so spolufinancovania nákupu odbornej a inej knižnej literatúry z vlastných zdrojov verejných vysokých škôl a pripravili sme ten návrh zákona tak, aby bol fiškálne neutrálny. To znamená fond na podporu umenia to finančne vôbec nezaťažovalo a verejné vysoké školy, ktoré nemali alebo nepodali by si žiadosť o grand z toho titulu, že by nemali prostriedky na spolufinancovanie sa mohli o v jednotlivých podprogramoch o tento nákup odbornej a knižnej literatúry uchádzať. Čiže tu nejde o žiadne zamedzenie nejakého dvojitého financovania a vôbec to už nemá nič s pravidlami, ktoré sú bežne používané pri štrukturálnych a investičných fondov európskej únie. Či táto téma má alebo nemá byť predmetom rozpravy k novele zákona na fondu na podporu umenia, ja si myslím, že má. Nemôžete určovať to čo niekto chce alebo nechce povedať, pretože už aj v ostatných týždňoch a mesiacoch tu zaznievali v rámci jednotlivých diskusií alebo faktických poznámok témy, ktoré môžem ja povedať z môjho pohľadu, že vôbec do tejto snemovne a do tohto priestoru nepatria, ale to čo som spomenul ja a upozornil som na problém nedodržiavania zákona, platného zákona smerom k fondu na podporu umenia tak to táto diskusia do tohto pléna patrí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2024 11:40 - 11:40 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, určite sa zhodneme na tom, že Fond na podporu umenia je významná inštitúcia, ktorá patrí do verejného priestoru a je financovaná verejnými prostriedkami, to znamená, mala by plniť istý verejný záujme a najmä ako inštitúcia dodržiavať zákon a vlastné zásady. Prečo o tom hovorím? V roku 2022, v minulom volebnom období som spoločne s pánom poslancom Jarjabkom, ako opoziční poslanci vtedy, sme predložili novelu zákona o Fonde na podporu umenia. V tejto novele zákona sme sa snažili pomôcť verejným vysokým školám osobitne umeleckým verejným vysokým školám s istou výnimkou vo spolufinancovaní pri získavaní grantov a projektov z tohto fondu. Novela, ktorú sme pripravili v tomto roku, pardon v tom roku 22, prešla riadnym, klasickým legislatívnym procesom, prvým druhým čítaním, prešla aj pripomienkami, prešla legislatívnou radou vlády, prešla všetkými komisiami, ktorými prejsť mala, mohla sa k tomu vyjadriť akákoľvek verejnosť, odborná, široká, kto chcel sa k tomu mohol vyjadriť. Novela nadobudla účinnosť, nikto tu nemá nejaké výhrady, dokonca ako opoziční poslanci ako opozičným poslancom nám táto novela prešla v širokej zhode, celým plénom, myslím, že viac ako 120 poslancov vtedy za ňu hlasovalo, ale môžem sa mýliť ale viem, že prešla pomerne širokou zhodou. Verejné vysoké školy v tom čase prechádzali ťažkým obdobím, pretože vláda im škrtla z dotačných programov viac ako 70 miliónov eur a viaceré z nich sa nemohli uchádzať o granty a žiadosti najmä v tých oblastiach, kde bolo treba vynakladať vlastné zdroje na spolufinancovanie, či už šlo, išlo o výške 5, 10, 15 alebo 20%, preto sme túto novelu pripravili. Čo sa stalo, ak nadobudla táto novela účinnosť. Stala sa jedna jednoduchá vec. Fond na podporu umenia zmenil svoje zásady a obmedzil prístup verejným vysokým školám k istej časti predkladania žiadostí osobitne sa dotýkajúcich akademických knižníc. Každá verejná vysoká škola má, je to integrálnou súčasťou verejnej vysokej školy, je aj akademická knižnica. Táto akademická knižnica neslúži len študentom a zamestnancom danej vysokej školy, ale aj pomerne širokej verejnosti. Plní knižničné služby, ale výpožičné a iné činnosti, ktorá táto akademická knižnica zabezpečuje. Namiesto toho, aby sme im podporili osobitne tie umelecké vysoké školy nákupom odbornej literatúry, ale aj iných prostriedkov, ktoré môžu alebo iných tovarov a služieb, ktoré by mohli z týchto grantov získať, tak fond prišiel s myšlienkou, že táto novela je svojím spôsobom diskriminačná oproti ostatným žiadateľom fondu a upravil zásady tak, aby akademické knižnice verejných vysokých škôl nemohli podávať žiadosti o financovanie z jednotlivých programov alebo programov tohto fondu. To je tá spravodlivosť, o ktorej tu hovoríme, to je ten prístup, ktorý tu žiadame. Žiadame len to, aby Fond na podporu umenia a jeho orgány rešpektovali platné, schválené zákony, tie, ktoré príjme Národná rada Slovenskej republiky, sú podpísané prezidentom alebo pani prezidentkou a vyšli v Zbierke zákonov. Hovorilo sa tu o kontrole, že prebieha vo fonde vo fonde kontrola, ja chcem povedať a tým budem končiť svoje vystúpenie, neviem či bude stačiť len táto kontrola, bude treba urobiť akýsi poriadok aj vo vnútri tejto inštitúcie, aby naspäť mohli sa opäť po dvoch rokoch akademické knižnice verejných vysokých škôl uchádzať o zdroje tohto fondu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2024 11:39 - 11:44 hod.

Jozef Habánik
 

13.2.2024 18:41 - 18:41 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia hospodári s prostriedkami nás všetkých, a preto je mimoriadne dôležité, aby v tejto inštitúcii dochádzalo k dodržiavaniu zákona a aj zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré má Fond na podporu umenia zverené. Preto chcem povedať, že nestačí toto robiť len kontrolou, tá kontrola je vždy následná a mimoriadne dôležité je predchádzať takémuto porušeniu zákona. Ja som sa prihlásil do rozpravy a uvediem v rozprave minimálne jeden príklad, konkrétny príklad obchádzania vlastných pravidiel a nedodržiavania zákon a o Fonde na podporu umenia, v prípade akademických knižníc, čo ma mrzí, že vlastne Fond na podporu umenia nedodržiava zákon, ktorý bol schválený v minulom volebnom období, naprieč celým politickým spektrom, tá novela tu prešla výrazným počtom hlasov a napriek tomu, že zákon platí, akademické knižnice verejných vysokých škôl, osobitne umeleckých verejných vysokých škôl sa nemôžu dostať k financovaniu, pretože boli z tohto financovania fondom vylúčené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2023 9:10 - 9:25 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predsedajúci. Chcem oceniť tú časť vystúpenia pani poslankyne Kalmárovej, ktorá sa dotýkala predmetnej novely vládneho zákona, návrhu vládneho zákona, ktorým sa čiastočne mení financovanie niektorých centier v prípade regionálneho školstva a prechádza teda toto financovanie z podielových daní na štát. Diskutovaná téma dnes, ale aj včera na našom výbore bola, či tá alokovaná suma je alebo nie je dostatočná. Pani poslankyňa uviedli ste tú sumu, že 10 až 11 miliónov, vlastne sme doteraz vykladali, vynakladali na tieto podporné činnosti a že suma alokovaná v budúcom roku v štátnom rozpočte je 16,2 milióna eur, čiže je tam isté navýšenie, ktoré je asi kvalifikovaným odhadom ministerstva školstva aj ministerstva financií, ako sa to bude asi v budúcom roku vyvíjať, aj z hľadiska zjednotenia informačných systémov, ale aj z hľadiska odborných personálnych kapacít, ktoré v tomto systéme máme. My ich jednoducho, vieme, že tej práce je tam potrebné urobiť ďaleko viac, ale nevieme tieto kapacity z večera do rána nafúknuť a jednoducho ich možno zdvojnásobiť. Zároveň tento vládny návrh zákona je viazaný aj na 4. platbu z Plánu obnovy, čiže je to reforma vychádzajúca z komponentu 6 a my môžeme mať rôzne pohľady aj výklady, aj výhrady k Plánu obnovy, ale ďakujem, že našim spoločným záujmom je, aby sme vlastne získali a mohli čerpať z tejto 4. platby z Plánu obnovy. Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2023 8:55 - 9:10 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, váženie panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. decembra 2023 č. 51 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o vládnom návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 9 zo 7. decembra 2023, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 23 zo 7. decembra 2023 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 6 zo 7 decembra 2023. Zhodne všetky výbory odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe spoločných stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 7. decembra 2023 pod číslom 7. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2023 19:25 - 19:40 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Horecký, ďakujem za konštruktívny prístup, aj za to, že teda podporujete tento vládny návrh zákona či už v skrátenom konaní, ale aj potom v prvom a druhom čítaní. Ale okrem komponentu 6, o ktorom sa tu teraz bavíme, a vlastne cieli reformy 3, má plán obnovy aj iné komponenty, okrem iného aj komponent 8 a 9 a môžem vám z vlastných skúseností povedať, že to je veľká katastrofa, toto, čo sa deje v týchto dvoch komponentoch. V týchto dvoch komponentoch bolo vyhlásených v ostatnom čase viac ako 20 výziev, z toho je už 11 uzatvorených a až nula vyhodnotených. To znamená, že subjekty, ktoré podali stovky žiadostí o projekty, pretože je to rozdrobené do niekoľko desiatok maličkých mikroprojektov, tak nestíhajú s hodnotením a samozrejme nestíha sa aj potom so samotnou realizáciou. Či už pán minister školstva, ale najmä pán minister a podpredseda vlády, pán Kmec, ktorý to má na starosti, budú musieť urobiť významné zmeny v celom tom systéme riadenia a nastavenia plánu obnovy minimálne v týchto dvoch komponentoch s rozdelením kompetencií medzi dvoma ministrami, alebo možno aj niektorými ďalšími úradmi, aby sa stihli tie peniaze, ktoré sú alokované a sú nemalé, vyčerpať, inak nám hrozí naozaj katastrofa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2023 19:25 - 19:40 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 78. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory aj gestorský výbor prerokovali ihneď tak, aby sa druhé a tretie čítanie uskutočnilo na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2023 13:40 - 13:55 hod.

Jozef Habánik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. decembra 2023 č. 84 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 77, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi a uznesením č. 3 zo 6. decembra 2023 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 77.
Skryt prepis