35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Ja som túto otázku kládol už pánu premiérovi a kládol som ju aj pánu ministrovi financií, ktorý ma odkázal na vás, lebo teda že patrí to pod váš rezort. Ale ja by som teda prečítal, to uznesenie znie, že Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky. Je fajn, že je niečo napísané v dôvodovej správe, ale tak ako sa zákon neriadi tým, čo je napísané v dôvodovej správe, ale to, čo je napísané v texte zákona, orgány verejnej správy a občania sú povinní dodržiavať a rešpektovať zákon, tak uznesenie znelo, že vláda má vykonať komplexný audit k výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a verejná správa je okrem samosprávy tvorená aj štátnou správou. Vláda teda túto časť uznesenia ignorovala, lebo si zúžila tú úlohu, ktorú jej dal parlament, alebo tú žiadosť zo strany parlamentu, a navyše parlament žiadal predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky, čo vláda tiež ignorovala. Ja by som sa možno na to ani nepýtal, ale teda je to uznesenie, ktoré iniciovali práve poslanci za SMER – Sociálnu demokraciu v súvislosti s prijímaním zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a teda SMER odvety, to bol, to bolo na sklonku pôsobenia vlády Ivety Radičovej, potom štyri roky vládol SMER sám, potom, teraz je SMER najsilnejšia vládna strana, má ministerstvo vnútra napriek tomu neplní uznesenie parlamentu, ktoré sám inicioval, sám presadil a má možnosť ho splniť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, k tomuto vám poviem jednu zásadnú vec. Keďže sme, ako vy vravíte, vynechali analýzu kompetencií a financovania štátnej správy, možno z daného uznesenia vám to tak vyplynulo, ale nemyslím si, že celkovo táto analýza bola vynechaná. Pôsobím na ministerstve vnútra nejaký ten rok a je tam niekoľko analýz od roku 2012, odkedy sme začali s reformou ESO, kedy sme všetky miestne štátne správy alebo orgány miestnej štátnej správy zlučovali pod okresné úrady a bolo vytvorených niekoľko analýz, niekoľko stoviek strán, podľa ktorých sme zjednodušovali procesy, sme procesy harmonizovali a sme procesy zefektívňovali tak, aby skutočne bolo čo v najmenšej miere obyvateľstvo a privátna sféra, a teda hlavne teda podnikateľská sféra zaťažená akoukoľvek byrokraciou. Mohli šetriť svoj čas a peniaze a nemyslíme si, že tento proces ustal, lebo to je never ending proces a stále, každým rokom pracujeme na tom, pokiaľ máme nejaký feedback a pokiaľ máme napríklad nejakú inú podporu v rámci informačných systémov, ktorá nám dokáže zautomatizovať ďalšie procesy, ktoré v rámci tých analýz máme, tak tie procesy automatizujeme, dávame to do elektronickej podoby a snažíme sa ten život zjednodušovať, čo sa týka z pohľadu poskytovania služieb štátu voči občanom.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 14:41 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, inšpekcia ministerstva vnútra je povinná prešetriť každé oznámenie a podnet na protiprávne konanie policajtov. Ak však ide o pochybenia vo vyšetrovaní, dovolím si upozorniť, že je tu dozorový prokurátor, ktorý je zodpovedný za kontrolu zákonnosti vo vyšetrovaní. Ak prokurátor príde k záverom, že dochádza k pochybeniam, môže spis vyšetrovateľovi odňať a dať ho inému vyšetrovateľovi. Ak príde k záveru, že dochádza k trestnej činnosti, je povinný toto prokurátor oznámiť sekcii kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra a tá preveruje každé takéto podanie. Viem, že v tejto veci, a mám informáciu, že v tejto veci sa nevedie žiadne trestné konanie.
Na záver je potrebné uviesť, že nadriadený vyšetrovateľov, prezident Policajného zboru ani ja nemáme právo podľa Trestného poriadku dávať vyšetrovateľovi záväzné pokyny ani nemáme právo prikazovať vyšetrovateľovi, ako hodnotiť jednotlivé dôkazy. Vyšetrovateľ podľa § 2 ods. 12 Trestného poriadku hodnotí dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia a o trestnom oznámení môže rozhodnúť iba orgán činný v trestnom konaní, čo je podľa § 10 ods. 1 Trestného poriadku iba vyšetrovateľ, policajt a prokurátor. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Pani ministerka, vy určite viete, že všetky kauzy, ktoré; Mariána Kočnera, ktoré dlhodobo boli zametané pod koberec, tak za niektoré, niektoré z nich sa znovu otvorili, vyšetrujú sa, a dokonca za jednu z nich je väzobne stíhaný pán Kočner. To znamená, že tí vyšetrovatelia pravdepodobne pochybili. Vy teda hovoríte, že za to nenesiete žiadnu zodpovednosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 14:43 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:45

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Ešte raz, pani poslankyňa, ja nie som orgán činný v trestnom konaní, ani policajný prezident nie je orgán činný v trestnom konaní. My nemáme právo odňať niekomu spis ako vyšetrovateľovi a nemôžme ho dať ani niekomu inému. Môže sa to stať iba na príkaz prokurátora. To je celé, čo k tomu poviem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:45 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, dovoľte mi teda, aby som vyhovela prosbe mojej kolegyni pani ministerke školstva, a teda pokúsim sa zodpovedať na vašu otázku, resp. prečítam, čo mám tu napísané.
Vo vzťahu k vami citovanému uzneseniu Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 187 uvádzam, že dňa 15. októbra 2018 bola zo strany ministerstva školstva výboru predložená požadovaná písomná informácia. Touto cestou si dovoľujem opätovne prezentovať kroky, ktoré ministerstvo školstva vykonalo za účelom transformácie ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie.
Po prvé, prerokoval s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky upozornenie ohľadom zastavenia konania vo veci registrácie verejnej výskumnej inštitúcie s cieľom objasniť si procedurálne kroky ohľadom zastavenia konania. Z prerokovania vyplynulo nasledovné: Registráciu nebolo možné uskutočniť z dôvodu nedodania podkladov v zákonom stanovenom termíne zo strany predkladateľa, a to bola SAV. Predseda SAV konštatoval vo svojom liste zo dňa 31. 5. 2018, že SAV nedoručila potrebné dokumenty v zákonom stanovenom termíne.
Po druhé, zákon nepripúšťa splnenie povinností vo väčšej či menšej miere, povinnosť môže byť splnená alebo nesplnená. Za žiadnu organizáciu SAV nesplnil predkladateľ, predsedníctvo SAV, v plnom rozsahu všetky zákonom stanovené povinnosti napriek výzve zo strany ministerstva školstva.
Po tretie, procesné lehoty zo zákona č. 243/2017 Z. z. nie sú aplikovateľné, nakoľko termíny boli stanovené § 21 a zákon č. 133/2002 ako lex specialis. Preto Generálna prokuratúra navrhla zastaviť konanie podľa § 41 ods. 12 štvrtá veta zákona č. 243/2017 Z. z.
Po štvrté, na proces registrácie sa nevzťahuje správny poriadok, a preto lehoty obvykle 30 dní s možnosťou predĺženia na 60 dní nie sú aplikovateľné. V rámci analógie sa dá uvažovať o lehote po 1. 7. 2018, 30, respektíve 60 dní do konca augusta 2018. Ďalšie plynutie času by mohlo byť považované za prieťahy, preto Generálna prokuratúra navrhla konanie ukončiť. Upozornenie bolo Ministerstvu školstva Slovenskej republiky doručené dňa 7. 9. 2018.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhotovilo list o zastavení konania 10. 9. s ohľadom na povinnosť toto prerokovať s Generálnou prokuratúrou. Ministerstvo školstva doručilo list SAV-ke po prerokovaní s Generálnou prokuratúrou. Ministerstvo školstva zamestnalo pracovníka zodpovedného za agendu SAV, ministerstvo školstva zorganizovalo pracovné stretnutie prostredníctvom SAV, prostredníctvom štatutárnych organizácií SAV v členení podľa jednotlivých oddelení a vied a s predstaviteľmi odborových zväzov.
Po ďalšie, ministerstvo školstva zriadilo pracovnú skupinu pre prípravu vecného zámeru zákona o SAV, ktorý bude predložený na najbližšie rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ministerstvo školstva oslovilo SAV, aby nominovala svojich zástupcov do pracovnej skupiny.
Po piate, výskumná agentúra vydala usmernenie o zmene vízie operačného programu výskumu a inovácií za účelom zabezpečiť, aby organizácie SAV mohli čerpať prostriedky bez ohľadu na právnu formu.
Po šieste, ministerstvo školstva upravilo splátkový kalendár pre existujúce korekcie z operačného programu výskumu a inovácií s cieľom umožniť organizáciám SAV plynulé financovanie.
Po siedme, ministerstvo školstva začne rokovanie so SAV ohľadom korekcie vo výške 730-tisíc eur na výdavky, z toho 25-percentná korekcia na výdavky z verejného obstarávania, a to je ... SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta, udelená na základe zistenia č. 1 vyplývajúceho z vládneho auditu č. A855, č. K4532, nedostatok č. 4A101 s cieľom dohodnúť splátkový kalendár.
Po ďalšie, po ôsme, ministerstvo školstva bude sledovať vývoj postavenia SAV ako dlžníka vo veci vratky do štátneho rozpočtu verejných prostriedkov vo výške 1,7 mil. eur zo zistenia vládneho auditu vykonaného 8. 10. 2018.
Ministerstvo školstva bude iniciovať diskusiu na Rade vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie o spôsobe financovania SAV zo štátneho rozpočtu po prechode operácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, čiže zmluva so štátom.
Vážená pani poslankyňa, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 14:45 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:50

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani poslankyňa nechce položiť doplňujúcu otázku. A zároveň sa jej pýtam, či otázku na pani ministerku vnútra, ktorá je prakticky totožná, či... (Reakcia z pléna.) Prosím, no je, ale obsahom je taká istá, takže áno, trváte na nej. Nech sa páči.
Takže otázka od pani poslankyne Remišovej na ministerku vnútra Slovenskej republiky Denisu Sakovú. Otázka znie: "Vážená pani ministerka, v posledných dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia Naky, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Zaoberala sa v minulosti inšpekcia ministerstva vnútra konaním týchto policajtov, zaoberá sa inšpekcia ministerstva vnútra konaním týchto policajtov a ich nadriadených v súčasnosti?"
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 14:50 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:54

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, Úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v daných veciach nekonal, lebo mu nebol doručený žiadny podnet ani od dozorujúceho prokurátora. V prípade, že bude disponovať relevantnými podkladmi, bude príslušný preveriť, respektíve v nich konať, bezodkladne bude postupovať podľa príslušných zákonov a zákonným spôsobom. Na záver je potrebné uviesť, že nadriadený vyšetrovateľov, prezident Policajného zboru a ani ja nemáme právo podľa Trestného poriadku dávať vyšetrovateľovi záväzné pokyny a nemáme právo prikazovať vyšetrovateľovi, ako hodnotiť dôkazy. Vyšetrovateľ podľa § 2 ods. 12 Trestného poriadku hodnotí dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho presvedčenia a o trestnom oznámení môže rozhodnúť iba orgán činný v trestnom konaní, čo je podľa § 10 ods. 1 Trestného poriadku iba policajt vyšetrovateľ a prokurátor.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:54 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:56

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 10. októbra 2018 schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. V čase prípravy a schvaľovania rozpočtu vládou Slovenskej republiky nebola schválená legislatívna podoba niektorých opatrení vlády, medzi ktoré patrí aj úhrada obedov v školách. Z tohto dôvodu v uvedenom návrhu rozpočtu verejnej správy sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa, rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov v objeme 400 mil. eur. Účelom tejto rezervy, ktorá je jasne pomenovaná vo vládnom návrhu rozpočtu na spomínané roky v časti kapitola Všeobecná pokladničná správa, je okrem iného kryť aj vplyvy vyplývajúce z titulu zavedenia bezplatného zavedenia stravovania na školách. Táto informácia je uvedená aj v predkladacej správe v hlavnej knihe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 na str. č. 4.
Takže, vážená pani poslankyňa, z uvedeného je pomerne zrejmé, že rozpočet obsahuje jasne pomenovanú rezervu, ktorá ale nie je k dispozícii pre koaličných poslancov. Účelom tejto rezervy je kryť vplyvy legislatívy, ktorá nebola schválená pri spracovaní návrhu rozpočtu, a teda neboli známe ani jej presné vplyvy. Mám za to, že je zodpovedné pri príprave, pri zostavovaní návrhu rozpočtu pamätať aj na možné vplyvy na príjmovú alebo výdavkovú stranu, a to aj napriek tomu, že samotná legislatíva ešte nebolo schválená, ale boli jasne pomenované politické priority politických strán, ktoré zostavujú vládnu koalíciu a ktoré musia byť potom premietnuté aj do návrhu štátneho rozpočtu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:56 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:58

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, pán poslanec Fico vyčíslil toto opatrenie na približne 120 mil. eur a uviedol, že síce neexistuje relevantný prieskum reálnych potrieb žiakov, o ktorých by sa pri predkladaní návrhu opieral. Rezort školstva naproti tomu zaslal pred dvoma rokmi ministerstvu financií analýzu potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v ktorej vyčíslil chýbajúcu sumu v školstve na necelých 52 mil. eur. Táto analýza je verejne dostupná na webovom sídle ministerstva školstva pod názvom Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole. Pán minister, vy súhlasíte s použitím verejných zdrojov na úhradu obedov aj pre tých žiakov, ktorí to nepotrebujú, a netrváte na pokrytie potrieb vyčíslených v spomínanej analýze vášho rezortu, resp. rezortu školstva pre váš rezort, pre tých žiakov, ktorí bez potrebnej pomoci nedokážu v školách dobre prospievať? Že týmto žiakom chýbajú v školách špecialisti, ktorí im pomôžu prekonať bariéry v učení, potvrdzujú aj výsledky viacerých plošných testovaní, aktuálne aj tie, ktoré boli zverejnené tento týždeň, preto sa domnievam, že je to naozaj akútna potreba. Akým spôsobom vy teda riešite tú dilemu, či dať 120 miliónov, alebo dať 52 miliónov?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:58 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video