12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.2.2011 o 16:58 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:58

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ide konkrétne o zákon o celoživotnom vzdelávaní a zákon o živnostenskom podnikaní. Za hlavný problém považujem, že aj keď sa o probléme všeobecne viac ako dvadsať rokov vedelo, doposiaľ nikto nenašiel mechanizmus na to, aby boli tieto dva zákony aj vymáhané a aby boli vyrubované postihy. Pritom je to naozaj jednoduché. Stačí, ak mestská polícia predvedie počas najbližšej sezóny troch až štyroch čiernych sprievodcov, toto sa veľmi rýchlo medzi touroperátormi rozšíri. Takýto jednoduchý krok obratom výrazne zníži percento prehliadok miest sprievodcami bez platnej licencie. Obce a mestá získajú týmto do rúk nástroj na kontrolu činnosti prostredníctvom obecnej polície Tým pádom prispejú k zlepšovaniu situácie v cestovnom ruchu a zabránia neoprávnenému podnikaniu, ktoré doposiaľ de iure aj de facto nemalo byť ako postihované.
Verím a dúfam, že dobrý a rozumný pozmeňujúci návrh kolegu Kolesíka podporíte rovnako ako ja. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.2.2011 o 16:58 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Vážený pán kolega, dovoľte mi, aby som vám úprimne poďakoval za vašu podporu. Myslím si, že je to prejav naozaj istej politickej kultúry, kedy aj koalícia, resp. koaličný poslanec vie oceniť možno dobrý, možno kvalitný návrh opozičného kolegu. Ďakujem a verím, že to nie je ojedinelý prípad, ale že sa s tým budeme stretávať možno aj častejšie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.2.2011 o 16:58 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Milý Juraj, musím povedať, že tvoje názory ekonomické, myslím si, dosť zdieľam, a preto som prekvapený, že sa rozídeme, a to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že ja si takisto pamätám deväťdesiate roky ako ty, postoje, pozície, keď som ako slovenský študent chodil na zájazdy do zahraničia rôzne, lacné, teda treba povedať, ako študent. Ale to, že s nami napr., keď to boli zájazdy organizované vysokou školou, išiel niekto odborníkov, napr. na danú krajinu a tam nám ten odborník vysvetlil, dokonca vo väzbe na Slovensko, tú situáciu, mi bolo jednak oveľa lacnejšie a oveľa užitočnejšie, ako keby som mal niekde na mieste platiť miestneho sprievodcu. A určite by som tak nemal pozitívne spomienky na krajinu, kde by ho nejakí muži, ešte teda nie muži ani štátni, ale nejaké miestne polície zatýkali a odvádzali na miestnu stanicu. Takže ja osobne to, čo nechcem, aby robili mne, nechcel by som tu robiť iným zahraničným turistom.
A druhá vec, čo chcem povedať, je, že tiež sa mi nepáči zavádzať do obecnej polície teraz tento typ právomoci, lebo priznám sa, že keď už chceme, aby toto robili, zdá sa mi v našom, minimálne v hlavnom meste, v ktorom žijem, oveľa viac vážnejších problémov, kde by som im takúto právomoc radšej dával ako pri riešení problému, ktorý prinajlepšom považujem za marginálny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.2.2011 o 16:59 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa na to pozerám trochu inak. A to, že slovenský sprievodca niekedy sprevádza v iných metropolách Európy, je síce tiež fakt, ale zájazdy, ktoré idú, dajme tomu, na pešie prehliadky po meste, nielen tie autobusové, tak spravidla sú nútené metropolami na to, aby si najímali miestneho sprievodcu. Stotožňujem sa s tým, že je to tak správne. To je k tej vecnej záležitosti.
Druhá vec je právna alebo právnická. A tam jednoducho nie som spokojný so zákonom alebo s nariadením, ktoré nie je vykonateľné, resp. pri ktorom nie je možné postihovať jeho nedodržiavanie. Takže ten návrh speje len k tomu, aby konečne niekto v Bratislave mal tú moc legitimovať sprievodcu a konať v prípade, ak sprevádza po meste bez licencie. To je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.2.2011 o 17:00 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:05

Jana Kiššová

Vystúpenie v rozprave 18:10

Milan Gaľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené auditórium, mrzí ma, že v túto neskorú hodinu otravujem, ale dovoľte mi predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov k návrhu poslancov Martina Pada a Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 183).
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 odsek 1 znie: „Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy stanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.“
Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnické spresnenie textu.
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa toho“ vypúšťajú a slová „pristupujúcej obce“ sa nahrádzajú slovami „obce, ktorá nezriadila obecnú políciu“.
Opätovne ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
K článku I bodu 1. V navrhovanom § 3 ods. 4 sa slová „zmluvnou stranou zmluvy“ nahrádzajú slovami „zmluvnou stranou“.
Opätovne ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
K článku I bodu 3. V navrhovanom § 21 ods. 4 sa slová „zmluvnou stranou podľa § 3“ nahrádzajú slovami „nezriadila obecnú políciu“ a za slovo „požiadanie“ sa vkladá slovo „aj“.
Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu textu.
Článok I sa dopĺňa bodmi 4 až 6, ktoré znejú:
Bod 4: „§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, je povinná do 30 dní od platnosti tejto zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu. Obec, ktorá odstúpi od zmluvy pred koncom platnosti zmluvy, je povinná túto skutočnosť oznámiť ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.“.“
Bod 5: „V § 26b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a“.“
Bod 6: „V § 26b ods. 3 sa za slovo „polície“ vkladá čiarka a slová „osvedčenú kópiu zmluvy“.“
Odôvodnenie. Ide o doplnenie textu, ktorým sa precizujú povinnosti obce, ktorá nezriadila obecnú políciu voči ministerstvu vnútra v prípade, že uzatvorí zmluvu s obcou, ktorá obecnú políciu zriadila.
Ďakujem za pozornosť. Jedná sa o pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prekonzultované jednak s predkladateľmi, jednak s príslušnými odborníkmi na ministerstvách. Takže myslím si, že by nemal byť problém z vašej strany tieto pozmeňujúce návrhy pri hlasovaní podporiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.2.2011 o 18:10 hod.

MUDr.

Milan Gaľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:14

Štefan Kužma
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, žiadam vás o podporu tohto zákona, ktorý bol prekonzultovaný ako samosprávou, tak aj zástupcami mestských a obecných polícií. Vlastne to vzniklo celé na ich podnet. A aj chcem vyjadriť súhlas s tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý predniesol pán Gaľa. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.2.2011 o 18:14 hod.

Ing.

Štefan Kužma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video