18. schôdza

17.5.2011 - 2.6.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.6.2011 o 12:59 hod.

Ing. Mgr.

Stanislav Fořt

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:59

Stanislav Fořt
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Si myslím, že prevažná väčšina poslancov v tejto snemovni je za obmedzenie negatívnych následkov hazardných hier. Čo je moja obava, bohužiaľ, opodstatnená, ako aj vyplynulo z rozpravy, je to, že mám pochybnosti o tom, či tento návrh kladie prekážky hazardu alebo ho, naopak, podporuje. A skôr mám za to, že v tom lepšom prípade by som ho charakterizoval ako deravý a v tom horšom prípade by som ho charakterizoval tak, že sa míňa účinku toho, ako sa volá. To znamená, on sa síce volá zákon proti hazardu, keď to tak zjednodušene poviem, ale obsah toho zákona vo viacerých ustanoveniach skôr hovorí, že je to zákon na podporu hazardu.
A ja nepodporujem nadpisy, ale obsah zákona. A pokiaľ ten obsah zákona bude takto vyzerať, tak, samozrejme, tento zákon podporiť nemôžem, pretože by ten hazard podporoval.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.6.2011 o 12:59 hod.

Ing. Mgr.

Stanislav Fořt

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:59

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Takže odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:59 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:59

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:59 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní
 

Zodpovedanie otázky 14:05

Iveta Radičová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyne, poslanci, dovoľte mi ospravedlniť pána ministra hospodárstva Miškova, má prijatie ministerky hospodárstva Spolkovej republiky Nemecko, Sasko, zo Saska. Zastúpi ho 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pán Figeľ. Dovoľte mi rovnako ospravedlniť pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu, je na služobnej ceste dávnejšie plánovanej. Zastúpi ho podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. Pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon je na služobnej ceste, zastúpi ho minister životného prostredia pán Nagy. A pán podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny Chmel je na zahraničnej pracovnej ceste, neboli naňho otázky.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

2.6.2011 o 14:05 hod.

prof. PhDr. PhD.

Iveta Radičová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Iveta Radičová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, nórske a švajčiarske fondy prispievajú na zmiernenie regionálnych rozdielov ako z hľadiska Slovenska, tak z hľadiska Európy ako kontinentu. V čase ekonomickej krízy a rozkolísanej situácie v rámci Európskej únie je týchto 200 mil. eur významný, spoľahlivý zdroj financovania aktivít na Slovensku v lokalitách a regiónoch, ktoré sú z hľadiska finančných zdrojov a celkovej úrovne rozvoja poddimenzované. Nórsky finančný mechanizmus, zjednodušene nórske fondy, sa na Slovensku implementujú v dvoch programovacích obdobiach. Prvé sa vzťahovalo na roky 2004 až 2009 a druhé 2009 až 2014.
Prvé obdobie na úrovni projektov skončilo a čoskoro, 27. júna, sa bude konať záverečná konferencia na Bôriku za účasti významných predstaviteľov z Nórskeho kráľovstva, kde bude vyhodnotenie tohto celého prvého obdobia. Súčasne to bude otváracia konferencia druhého obdobia nórskych fondov, ktorá siaha až do roku 2014.
Slovenská republika bola prvou krajinou, s ktorou Nórske kráľovstvo Memorandum na druhé obdobie podpísalo. Mala som tú česť počas oficiálnej návštevy nórskeho kráľovského páru minulý rok v októbri toto Memorandum s jeho výsosťou Haraldom V. za Slovenskú republiku podpísať.
Prvé obdobie nórskych fondov sa realizovalo na základe medzinárodných zmlúv medzi Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na jednej strane a Slovenskou republikou ako prijímateľskou krajinou na strane druhej. Tieto dohody z roku 2005 umožnili Slovensku použiť 65 mil. eur na financovanie projektov a blokových grantov, pričom správu fondov vykonával Úrad vlády. V roku 2005 vyhlásil prvé tri výzvy. Snahou bolo nájsť sprostredkovateľov blokových grantov v oblasti fondu pre mimovládne organizácie, štipendijného fondu a Fondu pre výskum. V roku 2006 vyhlásil Úrad vlády výzvu na individuálne projekty. S ich implementáciou sa začalo v roku 2007. V roku 2008 nasledovali ďalšie dve výzvy na individuálne projekty. Jedna bola pre malých a stredných podnikateľov a druhá pre subjekty z verejného a tretieho sektora.
Fondy spravuje Národný kontaktný bod, ktorý je začlenený do Úradu vlády Slovenskej republiky. Podarilo sa zazmluvniť 99,7 % alokácie týchto finančných prostriedkov. Realizovali sa prostredníctvom 101 individuálnych projektov a 220 malých podprojektov. Spolu 321 subjektov po celom Slovensku, ktoré 30. apríla 2011 svoje aktivity skončili. Programovacie obdobie z bývalého obdobia vlády hodnotím veľmi pozitívne ako úspešné.
V súčasnosti Národný kontaktný bod pre švajčiarske a nórske fondy na Úrade vlády Slovenskej republiky spracováva posledné žiadosti o platby a administratívne uzatvára celú implementáciu projektov.
Z hľadiska čerpania finančných prostriedkov podľa údajov ministerstva financií k 27. máju 2011 bolo čerpanie zo štátneho rozpočtu na úrovni 88 % z čistej alokácie, 70 % bolo už aj refundovaných späť do štátneho rozpočtu od donorov. Národný kontaktný bod predpokladá, že celkovo bude poskytnutých a následne refundovaných viac ako 90 % čistej alokácie.
Úspory vznikli jednak úsporami pri verejnom obstarávaní, ako aj tým, že v niektorých prípadoch musel Národný kontaktný bod od zmluvy s konečným prijímateľom odstúpiť.
101 individuálnych projektov realizovali najmä mimovládne organizácie, 25 projektov implementovala miestna samospráva, 17 projektov príspevkové a rozpočtové organizácie, 10 projektov samosprávne kraje, 12 vysoké školy a 5 štátna správa.
Je viacero veľmi pekných príkladov úspešných projektov, na ilustráciu kaštieľ v areáli Domova sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta, kde sa zriadilo rehabilitačné centrum. Konečným prijímateľom bol Košický samosprávny kraj. Zrekonštruované zariadenie slúži ako hydroterapeutické centrum pre klientov Domova sociálnych služieb so sídlom v Prakovciach. Poskytuje služby deťom, dospelým. Dve tretiny klientov má k mentálnemu postihnutiu, bohužiaľ, pridružený aj telesný postih. Prepojila sa budova kaštieľa s fungujúcimi objektmi v areáli DSS, pričom sa vytvorili priestory pre rehabilitačné centrum. Celý areál domova bol zrekonštruovaný z prostriedkov viacerých fondov. V prvej etape Európska rozvojová banka, fondy finančného mechanizmu, nórsky finančný mechanizmus a v tretej etape dostalo dokončenie tohto centra zelenú aj zo štrukturálnych fondov. Tým sa podarí vlastne celý areál, kompletný areál s kompletnými službami zrekonštruovať a aj prevádzkovať.
Iný príklad je projekt regulácie potokov obce Nižný Slavkov, Slavkovský potok a Čierny močiar, kde prijímateľom grantu vo výške 540 000 eur bola obec Nižný Slavkov, kde sa podarilo v dĺžke 1 542 m úprava a regulácia Slavkovského potoka, rovnako Čierny močiar upravený, Štengoský potok upravený, vytvorili sa betónové vence, osadili sa lávky pre peších, obojstranné oporné múry - jednoducho kompletný protipovodňový program aj s úpravou životného prostredia.
220 podprojektov bolo implementovaných cez tzv. blokové granty. Celkovo sa projekty realizovali v prioritných oblastiach: ochrana životného prostredia 12 projektov, podpora trvalo udržateľného rozvoja 11, zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva 14, rozvoj ľudských zdrojov 18, do zdravotníctva a starostlivosti o deti 12, do výskumu 17 projektov, na posilnenie súdnictva 4, regionálna politika, cezhraničné aktivity 11, technická pomoc súvisiaca s implementáciou európskeho práva 2 projekty.
Spomenula som, že celkové uzavretia a vyhodnotenie bude v lete, najneskôr na jeseň. Dnes už znovu môžem len zopakovať a povedať, že sa v rámci projektov podarilo na ochranu životného prostredia rekonštruovať 5 186 m vodných tokov, vysadilo sa 2 000 stromov, vybudovalo vyše 17 km kanalizačných sietí, 2 čističky odpadových vôd. Okrem toho sa rozšírili kapacity pre umiestňovanie detí, zvýšila sa plocha na dieťa v priemere o 10 metrov štvorcových, nové zariadenia pre matky v núdzi, obete násilia, dôchodcov a postihnuté deti, kde sa zvýšil počet miest o 80 a zrekonštruovalo sa viac ako 3 000 metrov štvorcových podlahovej plochy pre matky v núdzi, obete domáceho násilia, dôchodcov a postihnuté deti. A to nespomínam projekty, ktoré viedli k zníženiu spotreby elektrickej energie, či projekty, ktoré zvyšovali produkciu biomasy alebo znižovali produkciu emisií.
V druhom období do roku 2014 získa Slovenská republika z nórskych fondov 80,7 mil. eur a bude táto podpora nasmerovaná na adaptáciu, na zmenu klímy, cezhraničné aktivity, domáce násilie a rodovo podmienené násilie, obnovu kultúrneho dedičstva, podporu projektov mimovládnych organizácií a štipendiá.
Ešte, ak dovolíte, k švajčiarskym fondom. Švajčiarska konfederácia poskytuje Slovenskej republike nenávratnú pomoc vo výške 66 866 000 mil. švajčiarskych frankov, čo je zhruba 54 mil. eur. V programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce je cieľom znížiť hospodárske a sociálne rozdiely. Jednotlivé projekty je potrebné zmluvne prideliť do 13. júna 2012 a finančná podpora bude trvať do 13. júna 2017. Výber podporených projektov je dvojkolový. K dnešnému dátumu je ukončené prvé kolo výberu podporovaných projektov rozhodnutiami Švajčiarskej konfederácie. Do druhého kola postupujú iba žiadatelia, ktorí v prvom kole dostali zo Švajčiarskej konfederácie kladné rozhodnutie. Konečné rozhodnutie je opäť na strane Švajčiarska.
Ostatné programy, ktoré sú v rámci tohto fondu, v rámci prevencie a manažmentu prírodných katastrof, je oprávneným subjektom ministerstvo vnútra. To predložilo projekt Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek ministerstva vnútra na budovanie, posilňovanie a prípravu kapacít a orgánov určených na prácu v území zasiahnutom prírodnými katastrofami.
V rámci posilnenia inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu sú oprávnenými subjektmi ministerstvo spravodlivosti. To má tiež svoj projekt a ten robí v spolupráci s ostatnými inštitúciami, ale najmä v oblasti rozvoja technologickej inovácie súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy ministerstva spolu s ministerstvom vnútra, s projektom rovnako Policajného zboru Acheron.
V rámci obnovy a modernizácie základnej infraštruktúry a skvalitnenia životného prostredia sú podporované projekty v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd a hlavne čistenie komunálnych odpadových vôd. Na základe rozhodnutia Švajčiarskej konfederácie do druhého kola postúpilo sedem žiadostí o grant.
V oblasti ochrany prírody Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch a Národné lesnícke centrum Zvolen s projektom Monitoringu a výskumu lesných ekosystémov, to je ďalšia schválená priorita.
Štipendijný fond, ktorý má posilniť vedecký potenciál, tento je spravovaný Slovenskou akademickou informačnou agentúrou a na švajčiarskej strane Rektorskou konferenciou. Prvé kolo výberu štipendistov prebehlo a desať žiadateľov získalo podporu vo výške celkovo 700 000 švajčiarskych frankov.
Sú tu ešte projekty v oblasti technickej a odbornej prípravy a blokový grant pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev, kde sú ďalšie finančné prostriedky vo výške 250 000 švajčiarskych frankov.
Veľmi dobre využívané fondy a tu je kontinuita a verím, že tie projekty budú rovnako úspešné.
Ďakujem.
Skryt prepis

2.6.2011 o 14:05 hod.

prof. PhDr. PhD.

Iveta Radičová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:20

Iveta Radičová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, sledujem tú časomieru. Je mi ľúto, že som nemala príležitosť opozičným poslancom odpovedať, vytvorila som si na to časový priestor. Ja za pár sekúnd naozaj na program revitalizácie nedokážem dať kompletnú odpoveď, nie preto, že nechcem, ale preto, že je to rozsiahly program s veľkou vyčlenenou sumou zo štátneho rozpočtu, ktorý sa rozbehol v prvých 200 obciach. S prvými výsledkami vytvorí dokopy vyše 7 000 stabilných pracovných miest a 2 500 sezónnych pracovných miest.
Nabudúce možno viac. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 14:20 hod.

prof. PhDr. PhD.

Iveta Radičová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:23

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, právne vymožiteľný tento verejný prísľub Roberta Fica nie je. Ale myslím si, že tento jeho verejný prísľub, následná nečinnosť sa dá komentovať, ako aj iné vyhlásenia verejné, slovami: "Slovo robí chlapa." Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

2.6.2011 o 14:23 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za otázku pani poslankyni Laššákovej. S potešením môžem odpovedať, že práce na rekonštrukcii sa obnovili v apríli tohto roku. Podľa harmonogramu v októbri by mala byť budova odovzdaná. Plán je, že medzi októbrom do konca decembra sa presťahujú do rekonštruovanej budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici všetci sudcovia aj zamestnanci a od 1. januára budú pôsobiť v tejto budove.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 14:24 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:25

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Ja viac-menej by som len chcela poďakovať pani ministerke za to, že sa tie práce ukončujú a je to prísľub, pretože je to budova, ktorá je pamiatkovo chránená. Súdy v Banskej Bystrici, aj krajský, aj okresný, sú po rôznych miestach a tá budova je naozaj veľmi pekná a bude teda dobré, aby slúžila svojmu účelu.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

2.6.2011 o 14:25 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:26

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, Policajný zbor v rámci svojich možností, ktoré, samozrejme, nie sú neobmedzené, čo sa týka počtu cestných váh, ktoré máme v celkovom počte 8, ktoré sú určené na meranie nápravových tlakov, vykonáva predmetnú kontrolu intenzívnejšie ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka. Konkrétne to poviem na údajoch za posledný kvartál minulého roku a za prvý kvartál tohto roku.
V poslednom kvartáli minulého roku Policajný zbor vykonal 2 207 kontrol vozidiel, pri ktorých bolo zistených 882 priestupkov, pričom v prvom kvartáli tohto roku bolo vykonaných 3 391 kontrol, čo je o 1 184 viac, a takisto bolo zistených viac priestupkov, konkrétne 935.
Z uvedených údajov vyplýva, že Policajný zbor vykonáva kontrolu nápravových tlakov intenzívnejšie, zaoberá sa touto problematikou, čo nepochybne prispelo k zlepšeniu disciplinovanosti vodičov na našich cestách. Táto skutočnosť sa pozitívne prejavila na lepších ukazovateľoch počtu a následkov dopravných nehôd ku dňu 15. mája v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010.
Tiež by som chcel upozorniť vás na jeden konkrétny legislatívny návrh, o ktorom parlamentu rokuje už v druhom čítaní, keďže na teraz končiacej schôdzi bol návrh do druhého čítania schválený, a to je návrh novely zákona o cestnej premávke. V tomto návrhu riešime zákaz jazdy vozidiel nad 12 ton na cestách II. a III. triedy. Tento zákaz má zamedziť nielen účelovému obchádzaniu spoplatnených ciest ťažkými kamiónmi, ale aj poškodzovaniu ciest II. a III. triedy takýmito vozidlami. Tento zákaz sa však nemá vzťahovať na vozidlá, ktoré majú nakládku, vykládku nákladu alebo výkon činnosti na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste II. alebo III. triedy, a takisto sa v návrhu splnomocňuje ministerstvo vnútra umožniť všeobecnú výnimku z tohto zákona najmä z dôvodu, ak by vylúčenie z jazdy po cestách II. a III. triedy znamenalo neprimeranú obchádzku.
Môžem vás ubezpečiť, že aj napriek skutočnosti, že za udržiavanie pozemných komunikácií nezodpovedá priamo Policajný zbor, tak budeme venovať aj naďalej pozornosť každej okolnosti, ktorá má za následok zhoršenie stavu zjazdnosti ciest.
Skončil som, pán podpredseda. (Dlhšia pauza.) Howk!
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

2.6.2011 o 14:26 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video