22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.9.2011 o 16:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:07

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som podporiť vystúpenie pána poslanca Pelegriniho a vystúpenie, aj návrh zároveň pána poslanca Mateja. Naozaj je to tak, že keby sme vypustili bod 19 vládneho návrhu zákona, čo bolo navrhnuté vo výboroch, tak by sme urobili veľmi, veľmi zlý krok, pretože zobrali by sme daňovníkom možnosť komunikovať elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, teda len dohodou. Chcem vás informovať, že dnes túto jednoduchú možnosť a lacnú možnosť využíva takmer štyridsať tisíc daňovníkov, čím - a kým asi desať tisíc daňovníkov využíva formu komunikácie cez zaručený elektronický podpis, ktorú nerušíme, neberieme, ostane, len tá forma cez zaručený elektronický podpis je aj zložitejšia, aj drahšia, pretože tento podpis stojí 100 eur, robia to tri firmy - čiže týmto by sme naozaj výrazne obmedzili možnosť daňovníkov komunikovať jednoduchou formou, ale aj lacnou formou s daňovými úradmi. Takže - a ten pozmeňovák, ktorý predkladal pán poslanec Matej, to ešte upresňuje a špecifikuje - takže chcem len podporiť tieto dve vystúpenia a tento pozmeňovací návrh.
Skryt prepis

14.9.2011 o 16:07 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:08

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaným návrhom sa v súvislosti s realizáciou prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, pardon, to asi nemám, dobrý, dobré úvodné slovo.

Milan Hort, podpredseda NR SR
Štyristo jednotka, pán podpredseda, tlač.


Mikloš, Ivan, podpredseda vlády a minister financií SR
Ospravedlňujem sa, ale v zásade to rieši tiež problematiku spájania daňovej a colnej správy. Takže ešte raz.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaným návrhom zákona, teda vládnym návrhom zákona o finančnej správe sa realizuje druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia daní, ciel a poistných odvodov a to komplexným spojením daňovej a colnej správy, vytvorením novej štruktúry finančnej správy. Dovtedy samostatne existujúce daňové a colné úrady sa zlúčia a vytvoria sa finančné úrady, ktoré budú zabezpečovať komplexnú správu daní a ciel. Zachováva sa inštitút colníkov ako ozbrojeného zboru, pričom ich právomoci sa využijú aj v oblastiach správy tých daní a poplatkov, kde sa doteraz využívali služby Policajného zboru. Týmto sa zabezpečí finálna podoba finančnej správy tak, aby bola pripravená na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

14.9.2011 o 16:08 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi informovať vás, že Národná rada uznesením č. 556 z 12. júla pridelila návrh zákona o finančnej správe týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne a zaujali tieto stanoviská:
Všetky výbory navrhli návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. V spoločnej správe je obsiahnutých 12 bodov a gestorský výbor navrhuje o nich hlasovať takto: o bodoch č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť a o bodoch 2, 9 a 12 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o finančnej správe schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 16:11 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto by už malo byť posledné moje vystúpenie dnes. Je už toho naozaj dosť veľa, ale zas aby nejako ten súlad nebol hneď taký nejaký príliš veľký, musíme sa zase vrátiť naspäť. A jednoducho preto, že sme sa dali s kolegami na ten boj o to sídlo budúceho finančného riaditeľstva, tak nemôžeme opomenúť ako legislatívci to, že o sídle budúceho finančného riaditeľstva hovorí nielen ten zákon, ktorý sme preberali pred malou chvíľou, ale aj návrh zákona o finančnej správe.
A preto dovoľte, aby som k tomuto návrhu zákona predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie: "V § 4 odsek 1 sa slovo "Bratislava" nahrádza slovom "Banská Bystrica". Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu: Na základe dlhoročnej tradície sa navrhuje ponechať sídlo finančného riaditeľstva v meste Banská Bystrica. Výhodná poloha v strede republiky, zrekonštruované priestory budovy daňového riaditeľstva, odborné, personálne zabezpečenie, ako aj nižšie prevádzkové a mzdové náklady zvýhodňujú Banskú Bystricu pred Bratislavou. Súčasne by presťahovanie jedného z centrálnych úradov štátnej správy a jeho následné umiestnenie do Bratislavy mali negatívny dopad na zamestnanosť v regióne, ako aj prehlbovanie regionálnych rozdielov.
Ja by som chcel upozorniť kolegu Mikuša, aj kolegyňu Dubovcovú, že koncentrovali sme sa všetci na zákon o orgánoch v oblasti ciel, daní a poplatkov, ktorý, žiaľ, bude platiť len rok. Čiže aj pozmeňujúci návrh pána Ondreja Mateja o kompetenčnom centre, to bude platiť len rok. Od 1. 1. 2013 bude platiť zákon o finančnej správe, ktorý nehovorí nič o kompetenčnom centre, ale nič, a iba o sídle finančného riaditeľstva. Čiže tá tlač, o ktorej sme hovorili pred chvíľkou, je len prechodnou, prechodným zákonom a od 2013 sa budeme riadiť zákonom o finančnej správe. Takže preto musíme túto zmenu navrhnúť aj v tomto návrhu zákona.
Ja len podotknem, že som predložil pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady, a to konkrétne Petra Pelegriniho, Jany Laššákovej, Ľubomíra Vážneho a Jána Senka.
V zmysle rokovacieho poriadku som ho predložil a žiadam, ctené kolegyne a ctených kolegov, aby aj za túto zmenu pri hlasovaní zahlasovali kladne. Ďakujem pekne. (Hlasy v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 16:13 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:13

Jana Laššáková
 

14.9.2011 o 16:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:13

Jana Laššáková
 

14.9.2011 o 16:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:13

Jana Laššáková
 

14.9.2011 o 16:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:13

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, som rada, že pán poslanec Pelegrini upozornil vo svojom vystúpení, že pri tlači 399 sa jedná o prechodné obdobie a kompetenčné centrum, ktoré má aj sídlo Banskú Bystricu, by malo takto mať v zmysle zákona pôsobnosť a trvanie jeden rok. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa aj v tomto zákone, teda v tlači 400, 401 upravilo sídlo finančného riaditeľstva do Banskej Bystrice. Znova apelujem, s tými istými argumentmi, ako som apelovala aj v predchádzajúcej tlači a prosím vás aj prostredníctvom všetkých tých občanov, ktorí podpísali petíciu, aby ste zahlasovali za zachovanie sídla finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici. Sú tu odborné, materiálne, technické predpoklady na to, aby to sídlo mohlo fungovať, aby neboli všetky orgány len v Bratislave, ale myslím si, že je to dobrý signál, aby sa orgány z Bratislavy premiestňovali aj do iných regiónov Slovenska. A Banská Bystrica má výbornú polohu a verím, že to sídlo bude plniť ten účel, ktorý má aj v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

14.9.2011 o 16:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:13

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja ďakujem pekne pani kolegyni za reakciu. Ono to, naozaj asi tak môže vyzerať, že sa tu opakujeme a stále, hovoríme stále dookola to isté. Ale naozaj, keď sme chceli byť v tom zápase o to sídlo dôslední, tak, žiaľ, musíme tieto zmeny vykonať vo všetkých právnych predpisoch, v ktorých sa tá zmena nachádza. Preto sme vystúpili teraz dvakrát, takže v tej prvej tlači je to v spoločnej správe pod bodom 4 a pri tejto tlači 401 je to pozmeňujúci návrh, ktorý som pred malou chvíľou predniesol. Takže už je teraz len na rozhodnutí poslancov Národnej rady ako zákonodarcov, ako sa k týmto našim návrhom a aj k petícii občanov postavia. Ja verím, že kladne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

14.9.2011 o 16:13 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:14

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. No, znovu tá téma. Takže najskôr vecne k tomu, čo hovoril pán poslanec Pelegrini, že v tom prvom zákone je to len dočasne, že v tomto to nie je. No ale zároveň platí, že my budeme musieť novelizovať tento zákon tak či tak, pretože bude zdravotné poistenie vlastne pristupovať do toho a Sociálna poisťovňa v tom druhom roku a vtedy, samozrejme, rátame aj s tým, že tam bude obsiahnuté aj ustanovenie o kompetenčnom centre. No hádam, ale nepredpokladám, že ho vytvoríme na rok, čiže samozrejme, chceme kompetenčné centrum v Banskej Bystrici vytvoriť ako trvalé centrum celej finančnej správy. Preto možno aj sémanticky nie je celkom presné, pani poslankyňa Laššáková, keď hovoríte o tom, že ste za zachovanie finančnej správy, teda vedenia v Banskej Bystrici, lebo ideme zlučovať tri inštitúcie, dnes len jedna z troch z Banskej Bystrici. Čiže ten návrh, ktorý ste predložili, nie je na zachovanie, ale je na rozšírenie o ďalšie dve tretiny a o presťahovanie ďalších dvoch veľkých inštitúcií z Bratislavy do Banskej Bystrice. Veľké inštitúcie, ktoré musia komunikovať potom ako jedna zlúčená inštitúcia na dennej báze s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Preto by som chcel naozaj apelovať na to, aby sme zvážili a naozaj rozhodovali zodpovedne, pretože zvýšili by sme tým výrazne administratívne náklady. A to nie sú len náklady na tie cesty, na benzín, ale to sú obrovské straty času, ktoré kľúčoví riadiaci pracovníci musia tráviť na ceste medzi Banskou Bystricou a Bratislavou.
Preto som dal ten návrh, ktorý zatiaľ dávam len za seba, lebo ešte nemáme prerokovaný širší, ale zdá sa mi logickejší, že inštitúcie, ktoré sú nezávislé, alebo majú skôr regulačnú funkciu, ktoré nemusia dennodenne komunikovať s ostatnými ústrednými orgánmi, tam má väčšiu logiku, že nemusia sedieť v hlavnom meste. Tak ako Ústavný súd nemusí, nesedí ani v Nemecku, tak ako ani v Nemecku nesedí centrálna banka nakoniec v Berlíne, ale sedí vo Frankfurte. A ešte by sme vyriešili aj priestory. Takže z tohto pohľadu si myslím, chcem vás vyzvať, aby sme a ubezpečiť po prvé, že to kompetenčné centrum myslíme naozaj vážne, je to navrhnuté v zákone nie na jeden rok, ale trvalo, že tým vlastne zachováme zamestnanosť, nespôsobíme a nezvýšime komplikácie z hľadiska, z hľadiska fungovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2011 o 16:14 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video