26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:01 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:01

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona sa predkladá v súvislosti s implementáciou Smernice Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. Zmeny sa týkajú najmä rozšírenia vecného rozsahu zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všetky dane, poplatky a clo vyberané na území členského štátu s vylúčením určitých skupín pohľadávok, ako sú napríklad príspevky sociálneho zabezpečenia, či sankcie ukladané na základe trestného stíhania.
Implementáciou smernice sa pohľadávky budú vymáhať na základe jednotného exekučného titulu, ktorým je štandardný formulár, podkladom ktorého je exekučný titul vydaný členským štátom, na základe ktorého sa bude vykonávať exekúcia príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Týmto sa zabezpečí efektívnejší spôsob vymáhania bez povinnosti uznania tohto exekučného titulu súdmi Slovenskej republiky. Tiež sa precizujú podmienky, podľa ktorých je možné žiadosť príslušného orgánu členského štátu zamietnuť, a upravuje sa povinnosť informovania príslušných orgánov členských štátov o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na vymáhanie. Predkladaný návrh zákona obsahuje aj zmeny súvisiace s realizáciou reformy daňovej a colnej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:01 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:02

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 466/2009 o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon číslo 76/2007 o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 494, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením číslo 649 z 18. októbra 2011 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov v súlade s § 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku.
K predmetnému zákonu zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením číslo 284 zo dňa 15. novembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením číslo 339 zo dňa 22. novembra. V časti IV sú uvedené pozmeňujúce návrhy, o ktorých, gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť a o bodoch spoločnej správy číslo 3 a 8 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 296 z 25. novembra a výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Ďakujem veľmi pekne.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:02 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:05

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a ďakujem za zhovievavosť predsedajúcemu Bélovi Bugárovi, že mi umožnil stihnúť sa prihlásiť do rozpravy.
Milé kolegyne, kolegovia, v predmetnom návrhu zákona odkazujeme v niektorých ustanoveniach na vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení Smernice Rady 2010/24 Európskej únie o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní poplatkov a ďalších opatrení. Vykonávacie rozhodnutie bolo oznámené Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej siete Komisie, ku ktorej majú prístup len oprávnené osoby. Citujem z predmetného oznámenia: "Vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude publikované v Úradnom vestníku Európskej únie." Táto informácia bola doručená dňa 28.11. 2011. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné vykonať úpravu tých ustanovení zákona, v ktorých odkazujeme na predmetné rozhodnutie Komisie, a súčasne je potrebné vypustiť, respektíve upraviť tie poznámky pod čiarou, ktoré na toto rozhodnutie odkazujú. Preto mi dovoľte, aby som v zmysle rokovacieho poriadku predložil pozmeňujúci návrh k predmetnému zákonu, tlač 494.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. K čl. I sa za doterajší bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 6 odstavec 2 v uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: "najmä" a vypúšťa sa "písmeno c).". Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 2. K článku I. V doterajšom bode paragraf, v doterajšom bode 15, § 6 odstavec 2 písmena a) sa nad slovom "adresu" vypúšťa odkaz 10) a slová "Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
Odkaz 10), článok 2 a príloha I rozhodnutia Komisie (EÚ) číslo .../2011 z... ... roku 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení Smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. . EÚ...) sa nahrádzajú slovami "Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.".
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 3. K článku I. Za doterajší bod 15 sa vkladá nový bod 16, ktorý znie:
"16. V § 6 odstavec 2 písmena b) a v § 7 odstavec 2 písmena c) sa na konci slovo "a" nahrádza bodkou. "."
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Bod 4. K článku I. V doterajšom bode 16 sa slová "12, 13 a 14" nahrádzajú slovami "12 a 13" a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 14.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 5. K článku I. Za doterajší bod 16 sa vkladajú nové body 17, 18 a 19, ktoré znejú:
"17. V § 7 odstavec 2 v uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: "najmä".
18. V § 7 odstavec 2 písmeno a) sa nad slovom "adresu" vypúšťa "odkaz 14. Poznámka pod čiaru k odkazu 14 sa vypúšťa.
19. V § 7 odstavec 2 sa vypúšťa "písmeno d).".
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 6. K článku I. Za doterajší bod 18 sa vkladajú nové body 19, 20 a 21, ktoré znejú:
"19. V § 8 odstavec 2 v uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: "najmä".
20. V § 8 odstavec 2 písmeno a) sa nad slovami, slovom, pardon "adresu" vypúšťa odkaz 15). Poznámka pod čiarou k odkazu 15) sa vypúšťa.
21. V § 8 odstavec 2 sa vypúšťa "písmeno g).". Doterajšie body je potrebné prečíslovať.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 7. K čl. I. Doterajší bod 19 sa vypúšťa. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 8. K čl. I. V doterajšom bode 35 poznámka pod čiarou k odkazu 28) znie:
"Odkaz 28) Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 9. K čl. I. Doterajší bod 38 znie:
"38. V § 17 ods. 1 znie:
(1) Ministerstvo financií každoročne predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie o počte žiadosti prijatých alebo zaslaných podľa § 6 až 8 alebo § 10, o výškach pohľadávok a o vymožených sumách pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa požiadalo o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní; na tento účel sú finančné riaditeľstvo a príslušný orgán určený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povinné poskytnúť ministerstvu financií tieto informácie.".".
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 10. K čl. I. Doterajší bod 39 sa vypúšťa. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nebude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nie je možné na toto rozhodnutie v zákone odkazovať, a preto je potrebné vykonať úpravu uvedeného ustanovenia.
Bod 11. K čl. I. V doterajšom bode 40 v § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová "podľa osobitného predpisu" 30 a)". Poznámka pod čiarou k odkazu 30a) sa vypúšťa.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že nariadenie Komisie neobsahuje údaje osoby oprávnenej dohodnúť úhradu nákladov, stal sa odkaz na toto nariadenie obsolétnym.
O všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhujem hlasovať spoločne.
Ďakujem za trpezlivosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:05 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:15

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, zámerom predkladaného vládneho návrhu zákona je predovšetkým implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernice o harmonizácii požiadaviek na transparentnom v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalej je zámerom implementovať smernicu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu, Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Ďalej implementovať smernicu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizáciu a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu. A ďalej je zámerom reagovať na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom. Cieľom je teda zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti.
Vládny návrh zákona okrem zjednodušenia postupov pre emitentov pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov zabezpečuje zvýšenie úrovne ochrany investorov a zabezpečuje, aby poskytované informácie boli dostatočné a primerané na uspokojenie potrieb drobných investorov, najmä v súvislosti s turbulenciami na finančných trhoch. Cieľom zmien vládneho návrhu zákona v súvislosti s implementáciou smernice Omnibus I je posilnenie medzinárodnej koordinácie dohľadu nad finančným trhom a súvisí so vznikom nového Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad v oblasti bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:15 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:17

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy, páni, vážený pán minister, dovoľte mi informovať vás o spoločnej správe výborov k tomuto vládnemu návrhu zákona. Národná rada pridelila vládny návrh zákona Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali tento návrh zákona v stanovenom termíne. Výbor Národnej rady tak urobil, pre financie a rozpočet, tak urobil 15. novembra a ústavnoprávny výbor 22. novembra 2011. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory stanoviská, aby vládny návrh zákona bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 14 pozmeňovacích návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Zároveň gestorský výbor odporúča schváliť celý zákon s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa chcem prihlásiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:17 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:19

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k tomuto návrhu zákona, ktorým sa jedná o vylepšenia o niektoré legislatívno-technické úpravy. Návrh zákona, ktorý je doplňujúci, znie takto:
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, predkladáme nasledujúce pozmeňovacie a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1. K doterajšiemu čl. I. Za doterajší bod 16 sa vkladá nový bod 17, ktorý znie:
"17. V § 110 odsek 6 znie:
(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár. Centrálny depozitár môže poveriť iba takú právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosti podliehajúce udeleniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa osobitného zákona a takéto potvrdenie jej už bolo vydané.".".
Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie je nasledovné: Zámerom predložené návrhu nie je zrušiť, ale vylepšiť, resp. doplniť predmetné ustanovenie v pôvodnej forme schválené a... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, netelefonujte v rokovacej sále. Ďakujem pekne.
Nech sa páči.


Štefanec, Ivan, poslanec NR SR
Ďakujem. ...schválené a zahrnuté v bode 2 spoločnej správy. Preto bude následne potrebné vypustiť bod 2 zo spoločnej správy z legislatívno-technického dôvodu a hlasovať o ňom samostatne s odporúčaním ho neschváliť.
Po druhé. K doterajšiemu čl. VII, v doterajšom článku VII sa za doterajší druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
"3. Za § 101b sa vkladá § 101c, ktorý znie:
"§ 101 c. Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu podľa § 38 ods. 5 najneskôr do 1. júna 2012."."
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
Odôvodnenie je nasledovné: Navrhuje sa prechodné obdobie, počas ktorého nebudú poskytovatelia platobných služieb povinní uvádzať informácie podľa § 38 ods. 5. Tieto informácie budú povinní uvádzať najneskôr od 1. júna 2012. Zákonná povinnosť zobrazovania informácií o disponibilnom zostatku a zostatku vlastných prostriedkov na účte klienta môže byť realizovaná až po úprave príslušných informačných systémov. Prevádzkovatelia platobných služieb však majú uloženú povinnosť zobrazovať obidva zostatky už od 1. 12. 2011, pričom na implementáciu zákona bol daný len jeden mesiac, teda doba, počas ktorej nebolo technicky možné informačné systémy prispôsobiť. Je potrebné poskytnúť prevádzkovateľom platobných služieb dostatočný časový priestor na prispôsobenie sa novej povinnosti, v rámci ktorého sa prevádzkovatelia platobných systémov dohodnú s regulátormi na jednotnom systéme zobrazovania informácií. Navrhovaná zmena je v prospech spotrebiteľa, pretože v prípade jej neprijatia hrozí, že klientovi až do doby zmeny informačných systémov nebude môcť byť poskytovaná žiadna informácia o stave disponibilných prostriedkov na účte, hoci takúto informáciu už v súčasnosti dostáva.
Po tretie. K doterajšiemu čl. VIII, čo je novooznačený článok IX. Doterajší článok VIII, novooznačený článok IX, znie:
"Čl. IX. Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 až 17, 19 až 40, 44 až 48, 51, 53, 55 až 58, 66 a 76 (príloha bod 23), čl. III a čl. V bodov 1 až 4, 6 až 38, 49 a 55 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012."
Toľko navrhované znenie zákona.
Odôvodnenie je nasledovné: Cieľom novonavrhovaného bodu je zjednotiť body 12, 13 a 14 spoločnej správy upravujúce účinnosť do jedného ustanovenia, nakoľko tieto body v znení navrhovanom v spoločnej správe nie sú vzájomne zosúladené. Z legislatívno-technického hľadiska bude preto potrebné vypustiť body 12, 13 a 14 zo spoločnej správy a hlasovať o nich samostatne s odporúčaním tieto body neschváliť.
Dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu týchto návrhov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:19 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, poslanci, pán minister, budem veľmi krátky. Ale chcem upriamiť na vašu pozornosť na jeden z bodov spoločnej správy a to bod 6. Aj keď nebudem komentovať legislatívny proces a to, že práve v zákonoch práve pána ministra sa v najbližších spoločných správach ešte objaví množstvo nových článkov, ktoré páni poslanci na výbore povkladali, či už do zákona o dani z minerálneho oleja alebo aj do tohto. Keďže chceme byť seriózni a bod 6 spoločnej správy hovorí o novelizácii zákona o povinnom zmluvnom poistení a samozrejme, že to je návrh, ktorý prispeje k vyššej konkurencii na trhu povinného zmluvného poistenia a prispieva k tomu, že bude ten, ktorý poistenie uzavrel, informovaný vopred, kedy môže vypovedať zmluvu, za akých podmienok, aby mal čas porovnať si aj konkurenčné ponuky na trhu. Bol by som rád, aby sme mali možnosť aj my podporiť tento pozmeňujúci návrh, preto žiadam pána predkladateľa, či teda spravodajcu, aby vyňal bod 6 spoločnej správy na samostatné hlasovanie, aby sme sa mohli samostatne k tomuto bodu hlasovaním vyjadriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:25 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:27

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavnými dôvodmi, ktoré viedli k vypracovaniu predkladaného návrhu zákona, sú:
Po prvé, v súlade s koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach prijať také opatrenia, ktoré by efektívnym spôsobom eliminovali nelegálne aktivity podnikateľských subjektov, najmä v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja a tabakových výrobkov. Vzhľadom na doterajšie zistenia správcu dane by malo odstránenie nekalých praktík pri podnikaní s týmito predmetmi spotrebnej dane pozitívny vplyv na vývoj príjmov štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku aj na zlepšenie podnikateľského prostredia pre legálne podnikajúce subjekty.
Ďalej sa návrh predkladá v súvislosti s potrebou konsolidácie verejných financií, a to tým, že navrhuje zvýšenie spotrebnej dane na cigarety a tabakové výrobky už od 1. februára 2012, t. j. o jeden rok skôr, ako je nevyhnutné zvýšenie z hľadiska európskych pravidiel. A ďalej je cieľom vykonať zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu v súvislosti s prijatím nového procesného predpisu, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, teda daňový poriadok, ako aj nového kompetenčného zákona pre oblasť daňovej a colnej správy.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2012 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške takmer 29 mil. eur, v roku 2013 36,5 mil. eur a v roku 2014 taktiež 36,5 mil. eur.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:27 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:29

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet podáva túto informáciu:
Národná rada pridelila vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Tieto prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa, stanoviská poslancov Národnej rady, podané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku.
Výbory prijali uznesenia schváliť príslušný návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spolu ich je 27. Gestorský výbor odporúča o týchto návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, čiže gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Poveril mňa za spoločného spravodajcu výboru a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:29 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:31

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, ja opäť chcem len upozorniť kolegov, čo všetko obsahuje spoločná správa a okrem pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa dotýkajú zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, obsahuje aj množstvo ďalších článkov, ktoré majú novelizovať aj iné zákony, a nie vždy som toho názoru, že sa týkajú alebo majú vôbec nejaký súvis so zákonom o spotrebnej dani z minerálneho oleja, preto by som chcel požiadať o vyňatie týchto bodov zo spoločnej správy a žiadam o nich hlasovať samostatne.
Je to bod 12 spoločnej správy, kde sa do tohto zákona vkladá novelizácia zákona o štátnej službe colníkov a riešia sa tam platy vedúcich predstaviteľov kompetenčného centra po zjednotení úradu daňového a colného na finančné riaditeľstvo a vzniku kompetenčného centra. Čiže v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa majú riešiť platy a príplatky za riadenie riaditeľa, námestníkov a pod.
Ďalej bod 14. To už je úplne prekvapivé. V zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja, prosím pekne, novelizujeme zákon o starobnom dôchodkovom sporení a v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja riešime nároky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na odplatu za zhodnotenie majetku aj v dlhopisovom dôchodkovom fonde. Zároveň sa v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja navrhuje zmeniť spôsob výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch, čiže ešte raz upozorňujem kolegov aj občanov Slovenskej republiky, ak budú sa zaoberať problematikou starobného dôchodkového sporenia, aby neopomenuli v rámci všetkých noriem, ktoré budú študovať, študovať aj normu o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Takže aj bod 14 žiadam na samostatné hlasovanie. A potom aj bod 20 spoločnej správy, ktorý zas novelizuje zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve ,a opäť rieši nedostatočne pripravené zjednotenie daňovej a colnej správy, pretože opäť sa zaoberá povinnosťami alebo kompetenciami kompetenčného centra, a opravuje tak to, čo nebolo schopné komplexne pripraviť na riadne rokovanie Národnej rady. Takže 12, 14, 20, sú tam aj ďalšie novely článkov, ale tie, zdá sa, že môžu súvisieť so zákonom o spotrebnej dani, keďže ide o núdzové zásoby ropy alebo o zákon o správe daní a organizácii v oblasti správy daní atď., takže tie si ešte viem predstaviť. Ale zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o štátnej službe colníkov, kde zvyšujeme platy riaditeľom kompetenčných centier, myslím si, že to nesúvisí s predmetným návrhom zákona, preto poprosím o samostatné hlasovanie o týchto troch bodoch spoločnej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:31 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video