26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2011 o 11:26 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 11:26

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Doporučujem, aby Národná rada Slovenskej republiky uzniesla sa na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2011 o 11:26 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:26

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby uvedený návrh výbory prerokovali ihneď.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2011 o 11:26 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:26

Igor Štefanov
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Mňa by len zaujímal postoj pána prezidenta k týmto navrhovaným zákonom. Neviem, či vláda má dostatočný mandát na takéto urýchlené konania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2011 o 11:26 hod.

Ing.

Igor Štefanov

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť zákon výborom, určiť gestorský výbor a lehotu, v ktorom majú...
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 144 za návrh, 1 sa zdržal.
Návrh sme schválili.
Panie poslankyne, páni poslanci, teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve. Pred, pani poslankyňa, my sme už skončili. (Smiech v sále.)
Pán podpredseda vlády, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:35

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Pán predseda, dovoľte, aby som požiadal o otvorenie rozpravy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 509.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 11:35 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:35

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte mi jednak poďakovať pánovi ministrovi za otvorenie rozpravy, čím umožnil vyriešiť jednu vec. Včera som v mene skupiny poslancov podal pozmeňujúci návrh, ktorý bol pripravený v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a s ministerstvom financií. Legislatívci týchto ministerstiev však po opätovnej diskusii dospeli k tomu, že ešte by chceli tento návrh technicky vylepšiť, a ja som v tejto chvíli poverený tým, aby som ten vylepšený návrh predniesol. Ten návrh, dovolím si povedať, je obsahovo úplne identický s tým včerajším. Obsahovo sa nezmenilo vôbec nič, je len inak legislatívne napísaný. Takže dovoľte mi ho predniesť. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie: "Čl. VI. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 2 písm. d) znie: "písmeno d) hnuteľného majetku štátu, okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.


Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
"... a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na tento majetok štátu sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám."
2. V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného"
3. V § 8a ods. 5 znie: "(5) Na účely tohto zákona zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku, stanovená podľa osobitného predpisu." Odkaz 13b). Poznámka pod čiarou k odkazu 13b) znie: "13b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov."
4. V § 8a ods. 10 znie: "(10) Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 a § 11 ods., sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode hnuteľného majetku štátu v rámci osobitného ponukového konania sa ods. 8 a 9 nepoužijú."
5. V § 8d ods. 1 sa za slovo "evidencia" vkladajú slová "hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením.
6. V § 11 ods. 6 znie: "(6) Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa."
7. V § 14c ods. 1 sa slová "prebytočný nehnuteľný majetok štátu" nahrádzajú slovami "prebytočný majetok štátu, na ktorého prevod je potrebné vykonať osobitné ponukové konanie."
8. V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného".
9. V § 14c ods. 3 sa za slová ods. 1 vkladajú slová "a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj", doterajšie články 6 až 92 sa, pardon, 42 sa primerane prečíslujú.
Zároveň mi dovoľte ešte raz sa ospravedlniť za túto chybu. My, poslanci, sme často vyzývaní, aby sme príliš netvorili a spoľahli sa na prácu ústredných orgánov štátnej správy, ale občas, keď sa spoľahneme, tak sa stanú zase takéto veci.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2011 o 11:35 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:35

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Procedurálne. Ešte chcem teda stiahnuť svoj podpis pod tým pozmeňovacím pôvodným návrhom, samozrejme, aby teda nemuseli sme hlasovať zbytočne o ňom.
Skryt prepis

1.12.2011 o 11:35 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:35

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, oznamujem, že sťahujem svoj podpis pod pôvodným poslaneckým návrhom pána poslanca Beblavého.
Skryt prepis

1.12.2011 o 11:35 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:35

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Áno, rovnako sťahujem svoj podpis pod návrhom pána poslanca Beblavého, tým prvým návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2011 o 11:35 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:36

Milan Gaľa
Skontrolovaný text
Pán predseda, takisto sťahujem tento podpis pod prvým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2011 o 11:36 hod.

MUDr.

Milan Gaľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video