25. schôdza

15.10.2013 - 30.10.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2013 o 13:17 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, a ďakujem aj za to, že sa teda predsa len bude dodržiavať rokovací poriadok. Žiadam, aby sme na tejto schôdzi hlasovali o tom, aby pán predseda vlády Slovenskej republiky predložil správu, ako chce urobiť opatrenia brániace tomu, aby sa naďalej rozširoval veľmi nebezpečný komjatický vírus pri obsadzovaní vysokých postov v štátnej správe. Inak to uvediem podrobnejšie teda, dovolil som si nadsádzku, komjatickým vírusom som nazval rodinkárstvo, ktoré sa zjavne rozmohlo na ministerstve riadené pánom ministrom Jahnátkom a myslím si, že je tu dostatočný dôvod na to, aby sme takýto ukážkový zlý prístup v obsadzovaní dôležitých postov bránili spôsobom, ktorý by mal byť systémové, riešený správou, ktorú by pán predseda vlády predložil v zmysle toho, ako chce zabrániť tomu, aby sa takýto negatívny jav naďalej u nás rozširoval. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2013 o 13:17 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ja som podal dva návrhy o zaradenie dvoch bodov programu. Takže neviem, prečo ste povedali, že nie je o čom hlasovať. Dal som návrh na zaradenie dvoch bodov, tak vás prosím, aby sa o týchto dvoch bodoch dalo hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2013 o 13:19 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, teraz dávam dva procedurálne návrhy. Teda dúfam, že to stihnem. Prvý procedurálny návrh, ktorý chcem dať, pravdepodobne nedopatrením, teda stále som v dobrej viere, že nedopatrením sa zabudlo uviesť do programu správa o Gorile. Existuje platné uznesenie Národnej rady prijaté, myslím, 136 poslancami. Nikto ho nezrušil. Čiže ja som nezaraďoval do programu. Ja teraz dávam procedurálny návrh, aby sme o tejto zabudnutej správe, ktorá, verím, že sa doplní do programu, hlasovali v konkrétny deň a v konkrétny, teda konkrétny dátum a konkrétny čas. Čiže o tom chcem dať hlasovať. To je prvý.
A druhý, mám takú, trošku možno špeciálnu prosbu a dávam na zváženie, slovenský parlament sa stáva terčom posmechu, aj u nás, u napríklad západných susedov skrz tie povestné palce. Preto dávam procedurálny návrh, či by sme neodhlasovali, že skúsime nájsť iné signály, prípadne sa lepšie pripravovať na schô... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2013 o 13:21 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:23

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som avizoval, že sa tu budem snažiť stihnúť. Nestihol som to. Považujem za korektné, aby som to mohol dokončiť. Vzhľadom na tieto okolnosti, ktoré sú a naozaj to pôsobí veľmi zle, čiže ten návrh je v tom, že si prijmeme hlasovaním uznesenie, že poslanecké kluby zabezpečia iný spôsob komunikácie so svojimi poslancami, ktorý pre túto chvíľu nebude tak vizibilný, ktorý zosmiešňuje poslancov ako takých a parlament ako taký. To hádam sa na tomto zhodneme, napriek tomu, že sa tu pani Žitňanská smeje. Toto by som naozaj v tomto chcel mať jasno, aby sme, robte si lepšiu prípravu, urobte si značky, stretávajte sa, robte si značky, píšte si, ako máte hlasovať. Prosím vás, nedehonestujte ten parlament týmto palcom, aspoň pre túto schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2013 o 13:23 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:24

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladám na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento kalendárny rok.
Účelom návrhu zákona je úprava hmotných a procesných podmienok vyplývajúcich z potrieb doterajšieho uplatňovania zákona a aktualizácia nárokových podmienok na prídavok na dieťa a príplatok prídavku na dieťa z hľadiska plnenia účelu týchto štátnych sociálnych dávok.
Vládny návrh zákona kladie dôraz na účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v súvislosti s riadnou starostlivosťou oprávnenej osoby o výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Preto sa navrhuje upraviť určenie osobitného príjemcu, a to v prípadoch:
1. neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, to znamená, ak prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa neslúži na podporu výchovy a výživy konkrétneho dieťaťa,
2. nedbanie a riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, to znamená najmä neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku alebo neospravedlneného vynechávania vyučovania dieťaťom o viac ako 15 vyučovacích hodín... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán minister, chvíľočku. Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále. Pán minister predkladá návrh zákona, počúvajme sa. Ďakujem pekne.

Richter, Ján minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
... vyučovacích hodín v konkrétnom mesiaci.
3. uloženie výchovného opatrenia súdom alebo podľa zákona o rodine, alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, napríklad dohľad, obmedzenie, účasť na odbornej diagnostike alebo liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe a podobne.
4. spáchanie priestupku dieťaťom.
Súčasne sa navrhuje odňatie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa v prípade spáchania priestupku dieťaťom v čase určenia osobitného príjemcu bez ohľadu na skutočnosť, či osobitný príjemca bol určený z dôvodu spáchania priestupku dieťaťom alebo z dôvodu neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, prípadne nedbanie o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo uloženia výchovného opatrenia.
Rád by som hneď v úvodnom vystúpení uviedol, že sme pôvodne navrhovali riešiť aj možnosť odobratia príspevku, respektíve prídavku k príspevku na dieťa za opätovné a opakujúce sa porušovanie školského poriadku počas určenia osobitného príspevku. Na základe rokovania, ktoré som mal na poslednú chvíľu s pánom ministrom školstva, som ustúpil od tejto tézy, pretože rozdielnosť výkladu obsahu školského poriadku na jednotlivých školách, na jednotlivých typoch, by zamedzovala k tomu, aby som ponechal túto možnosť. To znamená, že pokiaľ ministerstvo školstva vypracuje jednotný právny predpis, na ktorý sa bude dať odvolať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Prepáčte, pán minister. Pán minister. Dámy a páni! (Zaznievanie gongu.) Nech sa páči.

Richter, Ján minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
... na ktorý sa bude dať v odvolacom pripravený k tejto téze sa opätovne vrátiť, ale vyslovujem presvedčenie, že pre túto chvíľu by to nebolo objektívne kritérium a preto otázka akéhokoľvek posudzovania podľa školského poriadku z tej, z tej začínajúcej novely bola vypustená a už dnes na stole Národnej rady v tomto znení neobsahuje túto časť. Toľko úvodom môjho vystúpenia. Samozrejme, uchádzam sa o podporu tejto novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

15.10.2013 o 13:24 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:29

Mária Janíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 715, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 77 z 10. októbra 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 685 z 27. septembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona odôvodnil pán navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovanými návrhmi predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

15.10.2013 o 13:29 hod.

PhDr.

Mária Janíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:33

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister asi nebol na Dozornej rade Sociálnej poisťovne a tak ste to asi nedokončili, keď to potrebujete teraz dobehnúť. (Povedané so smiechom.) V poriadku.
Pán minister, vy nás v posledných mesiacoch teda zamestnávate takým počtom legislatívnych iniciatív, respektíve zmien zákonov, takmer vo všetkých, ktoré predstavujú vaše kompetencie a vašu pôsobnosť vo vláde, možno keby som to chcel nazvať jedným slovom, že taká legislatívna smršť a to by aj bolo dobré, veď nakoniec ministri a vláda má prichádzať so svojimi zámermi na zmenu v prvej tretine alebo na začiatku svojho funkčného obdobia, aby sa tie zmeny mohli premietnuť do života a aby sa z tých zmien mohli prejaviť aj podľa možnosti pozitívne účinky. No len, ak niekto očakával, že obsahom tých návrhov, ktoré predkladá minister Richter vrátane aj tohoto návrhu zákona o prídavkoch na deti, že bude nejaká zásadná reforma, tak bude asi sklamaný. Proste v tomto návrhu, toto nie je reformný návrh zákona. Dokonca si dovolím povedať, že nie je to návrh, v ktorom by boli premietnuté predstavy SMER-u, predstavy SMER-u, o ktorých sme vedeli z volebnej kampane alebo z predchádzajúcich mesiacov a rokov a pritom ja som registroval nejaké predstavy SMER-u, že čo chcú robiť napríklad so štátnou sociálnou podporou. Že tam nie sú tie reformy, že tam nie sú tie predstavy SMER-u, tak je pravdepodobne v tom, alebo je to spôsobené tým, že SMER je stále vo volebnej kampani. SMER je stále vo volebnej kampani týmito návrhmi zákonov a pritom by sa mohol SMER zastaviť, lebo v kampani je SMER dobrý. Naozaj, ako to oceňujem, že v kampani bol SMER dobrý, len teraz už ste vo vláde a keď ste vo vláde, tak musíte prijímať zodpovedné rozhodnutia, ktoré sú potrebné, ktoré sú nevyhnutné pri spravovaní tejto krajiny. Ja som tie predstavy, a určite aj vy, nejaké zaregistroval, veď ich tlmočil štátny tajomník, pán Burian. Štátny tajomník ministra Richtera hovoril o tom, čo chcú urobiť aj s prídavkami na deti, čo chcú urobiť aj s rodičovským príspevkom, čo chcú urobiť aj s inými formami pomoci rodinám s deťmi, ale vstúpil do hry predseda vlády Robert Fico a všetko je inak. Možno si spomínate na ten lakonický výrok vtedy ich ministra dopravy Vážneho, keď povedal, že človek mieni a pán premiér mení. Takže je to asi aj v tomto prípade, nič zásadné v sociálnej sfére SMER robiť nebude, teda žiadne zásadné zmeny. Ale ja by som teraz rád bol, keby ma počúval najmä pán minister, lebo ja som sa do rozpravy zapojil viac-menej kvôli pánu ministrovi. Lebo, pán minister, je kríza. Nebezpečne rastie náš dlh. Samosprávy musia šetriť, alebo nútite samosprávy šetriť, ľudia musia šetriť, vy musíte ozdravovať verejné financie a ja tomu rozumiem, lebo by sa nemalo plytvať. A to platí aj o sociálnej sfére. Aby bohatí ľudia dostávali podporu od štátu aj formou štátnej sociálnej podpory, keď na to nie sú odkázaní, to je luxus, to je nonsens, to je plytvanie. A potom, samozrejme, keď je plytvanie, tak potom chýbajú vyššie zdroje potrebné na iné služby, na iné dávky, na iné veci, ktoré by štát mal poskytovať, veď budeme sa o tom baviť v nasledujúcom zákone o sociálnych službách, kde štát nemá a nedáva ani cent, alebo ani korunu naviac a pritom by to bolo treba.
Pán kolega, naozaj, veď ja som teda už dvakrát to hovoril iným smeráckym, aby som, ja toto nerobím, keď budeš ty vystupovať a by som ťa poprosil, keby si aj ty to rešpektoval.
Lebo plytváte. SMER plytvá, lebo nemá odvahu na potrebné zmeny. Ale zase na druhej strane, tá volebná odvaha vám nechýba, lebo ja som už zachytil, pán minister, že ste avizovali, že idete vianočný príspevok, jeho hornú hranicu zvyšovať, čiže aj to ma utvrdzuje len v jednom, aj tento návrh novely zákona o prídavkoch na deti je v podstate volebný a teda ani nie ten vuckársky, ale prezidentský. Naozaj, vy do prezidentských volieb do Národnej rady nepredložíte nič, čo by vám mohlo vaše preferencie ohroziť, alebo nimi zatriasť. A ak nejaké veci prejdú, nejaké, by som povedal, vyslovené blbosti, tak to je možno len nedopatrením alebo vašou nepozornosťou. Na jednu vec ste už upozornili vo svojom úvodnom slove, ale napriek tej avizovanej zmene v zákone o prídavkoch na deti ja vám hovorím, že poslanci za KDH tento návrh nepodporia.
A teraz konkrétne k tomu zákonu, teda čo v ňom je. Čo je v ňom, čo stojí za to podporiť a čo je v ňom, čo by sme nemali podporiť a samozrejme využijem na to aj druhé čítanie, aby sme prípadne dali potom nejaké pozmeňovacie návrhy, že a teraz najprv začnem tými pozitívami, čo vítam, že kladiete dôraz na účelné využitie toho finančného príspevku, v tomto prípade prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa v súvislosti so starostlivosťou o to dieťa. Prosím, to je správne. Že zosúlaďujeme našu legislatívu napríklad v porovnaní s Českou republikou, kde študujú naše deti alebo naši študenti a tam napríklad je možné poberať prídavok na dieťa aj dlhšie ako je štandardných štyri či päť rokov vysokoškolského štúdia. Jednoducho meníte to a predlžujete tú štandardnú dĺžku štúdia najviac o dva akademické roky. Okej, ale § 14 ods. 2, pán minister, tá nová povinnosť pre rodičov, aby po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa písomne oznamovali úradu práce, že akým spôsobom a kde bude poskytovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, prosím vás, to je čo? Ako to ste si, ako spomenuli na takéto opatrenia z bývalého režimu? Prosím vás, to neviem, či si priatelia, teda z klubu alebo ostatní kolegovia poslanci, uvedomujete, ako sme z parlamentu vyhnali ministra vnútra s tým návrhom povinného hlásenia. (Reakcie z pléna.) No a teraz si predstavte, že rodičia budú povinne písať na úrad práce, že a ako sa, ako bude postarané o ich dieťa do päť alebo šesť rokov veku, kým teda nastúpi na povinnú školskú dochádzku.
Prosím vás, ako čo s tým budú tí úradníci na úradoch práce robiť? Ako potom budú kontrolovať, či náhodou ja alebo moja dcéra nenapísala pravdu, že sa o to dieťa bude ďalej starať, lebo je pri ňom ďalej. Alebo, že sa rodina inak postará. To ako prídu z úradov práce, budú kontrolovať rodiny s deťmi, čo sa s tými deťmi robí? Veď vy na úradoch práce nemáte teraz dosť ľudí, aby kontrolovali tam, kde tá rodinná starostlivosť zlyháva. Nemáte dosť ľudí na sociálnu terénnu prácu, tam, kde sú tie rodiny ohrozené, aj tie deti ohrozené. Ale vy chcete buzerovať všetky rodiny a rodičov, aby takéto nezmysly robili?
Alebo, alebo je to príprava na to, že sa chystáte rozšíriť počet zamestnancov na úradoch práce, že budú robiť toto, že ste im vymysleli náplň, že budú noví pracovníci úradov práce teraz chodiť do terénu a kontrolovať, čo sa deje s deťmi od troch do päť alebo šesť rokov predškolského veku. Vy ste sa zbláznili? Prosím vás, veď toto, takýto, naozaj to je nie zvyšovaním byrokracie, to je vyslovene komunistický návrh. Veď je lepšie potom, viete čo? Čipovať tie deti ako ste, ako zavádzate na psy a mačky, teda na psov a mačky. Proste budete vedieť, kde sa v tej chvíli nachádzajú. To naozaj ako toto sa dostalo do návrhu zákona o prídavkoch na deti? Pán minister, dajte aj toto von, ešte kým to príde do výborov a možno sa môžeme baviť o tom, že či tento návrh predsa len nepodporiť. Ale v tejto podobe, poslanci za KDH, my totiž, na rodine nám záleží. Naozaj, my to každý mesiac navrhujeme návrhy, ktoré môžu rodinám s deťmi pomôcť a im nekomplikujú život.
Aj na tejto schôdzi je návrh mojich kolegov Alojza Přidala, Mariána Kvasničku, aby sme zrušili tú nezmyselnú daň, ktorú ste vlastne od nového roku zaviedli, že ste vlastne rodinám s deťmi už v tomto roku zobrali 720 eur. To je 60 eur na tú rodinu. Tá daňová úľava, ktorú mohla si rodina uplatniť na manželku cez nezdaniteľné minimum, tak my ju navrhujeme, to vaše zavedenie navrhujeme zrušiť. To je cesta lepším smerom. Tento váš návrh s tým § 14, to nie je cesta dobrým smerom. Čiže len preopakujem, že poslanci za KDH preto tento návrh nepodporia, nepodporia.
Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2013 o 13:33 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:45

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, upútalo ma vo vašom vystúpení, upútala ma tá časť, keď ste hovorili o tom, ako budú musieť rodičia detí, ktoré sú vo veku tri až päť rokov, písať na úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako bude postarané o ich deti. To prvé, čo ma pri tom napadlo je, že neviem si to celkom dobre predstaviť, ako to budú robiť rodičia na Luníku IX. a aké budú postihy za to, keď to neurobia. Takže považujem to samozrejme za niečo, čo bude v praxi veľmi komplikovane a problémovo fungovať, a to druhé, čo ma napadlo, to už je skôr taká humorná a trošku ironická pripomienka. Po tom, čo rodičia budú musieť hlásiť úradom práce a sociálnych vecí, kde, ako bude o ich deti postarané vo veku tri až päť rokov, ako ďalší krok by som navrhol, že týždenne by mohli hlásiť úradom verejného zdravotníctva, aký majú jedálniček deti. Pretože zdravá životospráva práve v tomto veku tri až päť rokov je kľúčom pre rozvoj dieťaťa v budúcnosti. To hovorím ako lekár. Takže to dávam ako inšpiráciu do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2013 o 13:45 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:46

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, vážená pani kolegyňa spravodajkyňa, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne tri poznámky, k tomuto zákonu. Najprv chcem oceniť môjho predrečníka Jula Brocku, ktorý veľmi zaujímavým spôsobom analyzoval novelu zákona o prídavku na dieťa. Myslím si, že nemalo by to ujsť pozornosti ostatným kolegyniam, kolegom a samozrejme ani pánovi ministrovi a jeho aparátu a chcem teda teraz prispieť svojimi postrehmi.
Po prvé, chcem oceniť, že sa v tomto návrhu zákona myslí na rodičov, ktorí sú rozvedení a deti majú dohodnuté v striedavej starostlivosti, pretože to, čo ste navrhli, možno by sa to dalo urobiť aj trošku inak, ale rozhodne je to veľký krok dopredu a pre týchto rodičov to bude pomoc z pohľadu administratívy a istej spravodlivosti pri inkase, prídavku na dieťa a tu by som bol rád, keby sa riešenia tohto typu preniesli aj do iných zákonov, kde pri striedavej starostlivosti sú deti raz u otca, raz u matky, u rozvedených rodičov a tiež sú tam určité finančné nároky, konkrétne napríklad myslím zákon o dani z príjmov a inštitút daňového bonusu. Pretože ten istý problém, ktorý je pri vyplácaní prídavku na dieťa pri striedavej starostlivosti, je, ak nie ešte väčší, pri vyplácaní daňového bonusu, ktorý vypláca v zásade zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, resp. si ho rodičia uplatnia v daňovom priznaní. Tam takisto by bolo dobré a keď teda sa nikto k tomu nebude mať, tak ja sa rád pokúsim pripraviť takýto pozmeňovací návrh do novely zákona o dani z príjmov, ktorý máme síce nie na dnešnej schôdzi, ale nepochybujem, že bude v druhom čítaní na schôdzi budúcej.
Ďalej. Ďalej chcem pripomenúť, alebo resp. upriamiť vašu pozornosť na to, ak ste si nevšimli, že pri posudzovaní nezaopatreného dieťaťa študujúceho na vysokej škole, sa po novom bude tolerovať, ja to nazvem takto, opakovanie ročníka. Doteraz platilo, že keď študent opakuje ročník a prekročí teda tzv. štandardnú dobu štúdia, tak pri tom prekročení doby štúdia už nárok na prídavok na dieťa nebol. Čiže povedzme pri tri roky trvajúcom bakalárskom štúdiu, ak dieťa opakovalo, ak študent opakoval ročník a študoval na tom prvom stupni VŠ ako bakalár budúci, štvrtý rok, tak nárok na daňový bonus padol, lebo už dieťa študovalo dlhšie, ako pôvodne malo.
Podľa tejto novely sa budú vlastne tolerovať dva roky opakovania ročníka, vlastne v súlade s vysokoškolským zákonom, čiže tým pádom aj pri deťoch, ktoré opakujú ročník na vysokej škole, zostane rodičovi nárok na prídavky na dieťa, a tu chcem pripomenúť, že neviem, či o tomto vedia na ministerstve financií, či si uvedomujú napríklad oni dôsledok. Ten dôsledok je totižto ten, že nielen prídavok na dieťa zostane takýmto rodičom pri opakovaní ročníka, ale aj daňový bonus zostane nárokovateľný v tomto prípade.
Čiže keby sme si trošku pozreli doložku vplyvov k tomuto návrhu zákona, tak obávam sa, že je tam príliš optimisticky vykreslené, že len 2300 detí v roku máme v takejto pozícii, že opakujú ročník. Mám za to, že tých detí je asi viac a po druhé ten dopad nebude len na vyšších prídavkoch, ktoré zaťažia štátny rozpočet, ale ten dopad bude aj v oblasti daňového bonusu. Štát bude musieť vyplatiť viac daňových bonusov na takéto deti ako doteraz. Takže neviem, či o tomto vie ministerstvo financií, či si toto uvedomujú.
No a posledná poznámka, ktorá nesúvisí priamo s týmto návrhom zákona, ale súvisí s potrebou šetrenia vo všeobecnosti, kde sa teda vyzýva zo strany premiéra a vlády, opozícia, aby predkladala dobré a rozumné návrhy na to, kde ušetriť. My vidíme priestor v šetrení aj pokiaľ ide o prídavky na dieťa. Na prídavkoch na dieťa sa vypláca suma okolo 320 mil. eur, podľa rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čo je skutočne vysokánska suma a nechcem povedať, že teda nevyplácajme prídavky na deti, ale chcem povedať, že vyplácajme ich v prípade, kedy to má naozaj opodstatnenie a ak aj nemáme ešte zavedený jednotný výber daní, cieľ a odvodov, ak nemáme teda mechanizmus, ktorý by umožňoval nastaviť výšku prídavkov alebo právo na ich poberanie v závislosti od výšky príjmu, tak vieme relatívne rýchlo, resp. okamžite urobiť to, že tak, ako to bolo do nedávnej minulosti, nárok na prídavky na dieťa by sa končil pri štvrtom dieťati. Tým by sa získali desiatky miliónov eur do rozpočtu, ktoré by sa mohli napríklad oferovať v prospech, tri bodky, dosaďte si sami čoho, možno, pán minister, v prospech zvyšovania platov v štátnej správe. Ja si skôr myslím, že niekde inde, ale o tom potom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2013 o 13:46 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:52

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, po tých všetkých útrpnostiach a zákonoch, ktoré by v anglickom parlamente neprešli cez vrátnika, sa tu dostáva návrh normy, o ktorej môžme aspoň debatovať, pán minister. Naozaj, že to, čo ste tu doniesli minule, to vám nezabudnem, keď to takto poviem, že v tom, že jak hazardujete. Toto sa javí ako vec, ktorá je hľadaním niečoho, ale veľmi, veľmi opatrným hľadaním niečoho. Tak naozaj to chcem podotknúť, že priznávam určitú chuť riešiť a byť možno aj reštriktívny a možno aj nejaký, meniť zaužívaný postup.
Pri tejto príležitosti si neodpustím jednu poznámku, že ma prekvapuje neprítomnosť pána Polláka, ale nebudem to vyhodnocovať nejako ináč, len to skonštatujem. Čiže to treba oceniť, že je tam určitá možnosť, že je možné na tejto veci, ktoré boli z neba, ako sa pre niekoho hovorí a boli, či prší alebo neprší, či sneží alebo mrzne, stále na pošte boli, tak sa začínajú nejakým spôsobom. Je tam určitý predpoklad komplikácie, hej a dožadovania sa určitého konania, resp. nekonania. Takže to, to oceňujem v tejto chvíli a ja len chcem upozorniť na aj veci, ktoré mám aj zo skúseností, aby sme v tej aplikačnej praxi prípadne niečo nepokazili, lebo keď to chceme zlepšiť. Ja si dovolím tvrdiť, že už teraz sú určité aj samosprávy, kde naozaj to funguje takým spôsobom, ktorému nikto nerozumie a majú tam svoje pravidlá a pokiaľ ešte doplníme do právomocí niektorých takých, by som povedal, dedinských a obecných zastupiteľstiev, ktoré takto fungujú, aj možnosť rozhodovať o rodinných prídavkoch, tak môže to spôsobiť v tom aplikačnom výstupe v konečnom dôsledku to, že tým deťom sa reálne ublíži, že tie peniaze sa ku nim nedostanú. Lebo čo jedna ruka, na každej ruke niečo zostane, no. To, povedzme si pravdu, tak to funguje a niekde to funguje omnoho silnejšie, ako by si kto vedel predstaviť a mám aj konkrétne prípady, pre túto chvíľu ich nebudem menovať, ale upozorňujem na to, že v konečnom dôsledku sa v nejakej tej malej dedine, keď nastane tá situácia, dvanásť áčky toho paragrafu, že teda dosť osobitný príjemca a neviem čo, že nakoniec to tam z toho úradu tie peniaze nevylezú ani náhodou a niekde sa tam proste stratia. Čiže tam by som doporučoval, nie že by som nedôveroval, ale ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj, a tam by som navrhoval potom už, ale to asi možno vám ukáže aplikačná prax, že ako to odkontrolovať, či tie peniaze, ktoré štát dal na deti, sa reálne k tým deťom, ktoré síce boli možno v daný moment aj trošku protivné, ale sa zlepšili, či sa k nim dostal alebo nezostalo to len u starostu. Toto je naozaj vec, ktorú, by sme sa mali ňou zaoberať a ešte chcem upozorniť, tiež zo skúsenosti, na jednu skutočnosť, a tento zákon tiež hovorí o tom, že teda kedy sa vyplácajú, alebo nevyplácajú a nevyplácajú sa vtedy tie prídavky a príspevky k prídavkom, keď to dieťa je zverené do iného ústavu.
A ja vám poviem naozaj aj prípad, ktorý až bolí povedať, ale je, že existuje niekde malý chlapec, ktorý je slepý v jednej osade a proste ho volajú, že nech ho dajú do ústavu, ale oni ho do toho ústavu nedajú, lebo však by nedostali peneží. A toto chcem naozaj, hľadajme spolu, prípadne sa zamyslime. Ja nechcem generalizovať, ja budem najposlednejší z posledných, ktorý by generalizoval, lebo to je príčinou nešťastia v konečnom dôsledku, ale treba citlivo vyhodnocovať prípady, ktoré sa stávajú a štatisticky sa stávajú častejšie, ako by si kto pripúšťal. Čiže je určitý predpoklad, že niekde tie deti, ktorým by bolo možno lepšie a mali by odbornejšiu starostlivosť, skrz ich nejaké zdravotné postihnutie alebo iné postihnutie, nie sú umiestňované, nakoľko teda nedostanú rodičia ich peniaze. Tým nechcem povedať, že dajte im tak či tak, to by niekto privítal sakramentsky, pardon za výraz, že teda, že pôjdu a ešte aj tí rodičia, to určite neni riešením. Ale dávam len na zváženie, pán minister, kvôli tým deťom, kvôli tomu chlapcovi, nepoviem, z ktorej osady, slepému, ktorý, proste ho nepošlú tam do toho ústavu, kvôli nemu konkrétnemu. Ja som vedel aj meno.
Takže kvôli, aj keby bol jeden jediný, tak už aj kvôli nemu má zmysel sa o tom rozprávať, hej, aby existovali mechanizmy na to, ako pomôcť. Na to chcem upozorniť. A skončím v zásade aj tým, teraz hovorím prípadne pre tých, ktorí toto pozerajú na stránke NR SR, že keď prestávam hovoriť, prestávam hovoriť preto, lebo naozaj tento parlament sa vyznačuje rôznymi znakmi, ale vyznačuje sa jedným takým znakom, ktorý tu je bežný a to je neúcta vzájomná. Sa nectíme, hej, že niekto tu hovorí a niekto druhý sa tu baví a, no a mňa to, keďže ma to ruší, takže ja som tak trpezlivý, že si počkám, kým si dohovoria a teda už sa dohovorili a pokračujem ďalej. Ale poprosím prípadne kľudne, pokiaľ vám to nevadí, ale upozorňujem, že mne to vadí. Tak mi vadilo včera, že sa niekde fajčilo a aj keď som povedal, že mi to vadí, že sa tam fajčí, napriek tomu sa tam fajčilo. Nuž tak si tu my žijeme, to sa volá parlament Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky.
Pán minister, teda chcem skončiť s tým, že ešte jedna skutočnosť dôležitá a spomenul ju pán Mihál a spomenul ju úplne na mieste. My sme sa tým, čo tu stvárate, dopracovali k hrozivým, ale k hrozivým výsledkom. To by jeden nepovedal, že čo sa dá zlou sociálnou prácou spáchať v krajine. To už, to sa už nedá ani oklamať, to sa už nedá ani skryť, to už proste s tým nič neurobíte a je to faktom. A áno, áno, jeden z možných nástrojov ako na tú tému účinne začať debatovať a hľadať riešenie, je aj to, čo spomínal pán Mihál a som jeden z prvých v tomto opačnom garde som, nie jeden z posledných, jeden z prvých, ktorý by som bol proaktívny v tom, že by sme definovali, že čo si štát myslí, aký aj, aj koniec koncov v akej kondícii sa cíti, to je tiež dôležité, lebo tu sa preceňujete, hej, že koľko si myslíte, že viete rozdať. Čiže v akej kondícii je a ako si myslí, že je potrebné podporovať. Ja som dlhé, dlhé, čas strávil v Číne. Nie som priateľom riešení, ktoré zaváňajú určitým na hrane. To je možno, hovorme o hrane, ale my sme a tiež mali určitý s tým problém. Prijali také závažné rozhodnutie, ktoré ma v aplikačnej praxi sa niekde objavilo úplne obludným spôsobom, to nehovorím, ale my sme tiež veľa pokazili, strašne veľa sme pokazili, už to priznajte konečne a je načase hľadať riešenie. A jedno z riešení môže byť aj to, že sa, že si povieme teda, že po aké dieťa bude štát prispievať a po, a potom už je to na slobodnej vôli. Nedajbože, aby ma niekto chytil za slovo, že tie deti nemôžu mať. No však nech sa páči, treba sa tešiť z každého živého stvorenia, ktoré na svet príde a ktoré na ňom prežije dôstojný život, lebo to je tiež dôležité. To, čo som ja videl na Spiši, nemá s dôstojnosťou nič spoločné. To sa nehrajte tuná na humanistov, to sa pozrite do zrkadla a to pokiaľ začnete, budete prehliadať ešte dlhšie, tak nehovorte, že ste tu nejakí, že k tomu máte cítenie. Nemáte, to je práve opačne, hej, že to, ale však o tom ešte bude reč.
Čiže, pán minister, naozaj, pre túto chvíľu verím, že budete odvážnejší a keby na mojom hlase záležalo, tak vám ho teraz sľúbim. Ale viete, tu na mojom hlase nezáleží nič, ale už vám to len deklarujem, hej, že to je jedna z možností a nehovorím, že na druhý deň bude všetko super. Nebude, ale budeme vedieť, že sa uvoľní ten tlak, ktorý tu spoločnosť cíti a cíti. Cíti, že nastúpená cesta je cesta do pekla. No však, ale to vám trvá dlhšie, kým niektorí u vás pochopia, ale preto na to treba upozorniť a korektne a znova v zmysle toho, že čo hovorím, aj konám. Čiže keď hovorím, že to, čo ste spáchali, už naozaj tento výraz je možno aj na mieste, tak je potrebné, aby sa o tom dozvedeli. A dozvedeli možno tam, kde o tom nevedeli, alebo sa im to len javilo. Síce tu bol nejaký pán Sloboda, ktorý pozeral nejaký múr, to je jedna vec. Ale ono niekedy, rozmýšľam, a jedna z možností bude, že tie úspechy, úspechy v úvodzovkách, čo sa vám podarilo v tých osadách, treba zaprezentovať tam, odkiaľ vy čerpáte zdroje, ktoré častokrát míňate špeciálnym spôsobom, teda neberte to osobne, ja teraz generalizujem, ale aj kolegovia pred vami. Máte k tomu taký vzťah ako teda že.
No a keď teda niekto posiela tie peniaze, tak treba mu doniesť výsledky práce. No a to nevylučujem, že v budúcnosti spravíme. Čiže ak sú nejaké prostriedky na sociálnu neviem čo, tak tie, treba to odprezentovať proste tam, odkiaľ tie peniaze idú. Ja som v Bruseli bol, nesprávali sa tam ku mne korektne. Dokonca by som povedal veľmi tvrdo. Ale ja už svoje viem, takže budem pripravený a nevylučujem, že sprostredkujem nejaký výlet ľuďom a deťom z rómskych osád do Bruselu, nech sa prídu pozrieť, aby sme odprezentovali priamo pred tou budovou, odkiaľ vám posielajú peniaze, že, že čo sa deje v tejto krajine a že čo prípadne, lebo my už to nebudeme zvládať a že čo prípadne bude predstavovať bezpečnostné riziko pre Európsku úniu a verím, že tam sa už zobudia.
Takže, a skončím, pán minister, ešte jednu vec si teda nedovolím, dneska je pätnásteho, pekný deň, ešte jedno oznámenie. Verím teda, že príde do pätnásteho, lebo ja sa nemienim nikomu ospravedlniť. Ale dneska mi prišlo aj, aj na 50 tisíc euro ma váš štátny tajomník zažaloval, by ste neverili, no viete. Takže to je presne to, s čím idete pracovať, že som sa ho dotkol, že robil v úžerníckej firme.
Vážení kolegovia, pokiaľ takto si predstavujete svoju politickú prácu, nech sa páči, ja sa zariadim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2013 o 13:52 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video