49. schôdza

16.4.2015 - 23.4.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.4.2015 o 17:59 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:59

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vidím, že vás to veľmi vyrušilo. A asi je aj dobre, že vás to tak zasiahlo. Ja teda nie som tu tri roky, ale asi päť mesiacov, a vždy väčšinou otváram množstvo tých rokovaní. Ja ráno, keď som videl ten zoznam, ja som taký veľký zoznam ospravedlnených ešte nevidel. A pri tak závažnej téme som jednoducho musel poukázať, nech to všetci vedia, že viac, skoro, skoro tretina opozičných poslancov dnes neprišla do práce a poslali ospravedlnenie, ktoré ja, pani Vášáryová, aj keď nie som váš zamestnávateľ, musím preveriť a môžem rozhodnúť, či ospravedlnenie prijmem alebo neprijmem a udelím neprítomnému poslancovi absenciu. A pravdepodobne tak, ako sme povedali, že od najbližších dní budeme pravdepodobne musieť poctivejšie používať rokovací poriadok a zjednať potom poriadok v rokovacej sále, tak možnože začnem aj čítať tie ospravedlnenia, ktoré každý predkladá, a možnože to bude veľká sranda.
Ale ešte raz opakujem, lebo na to ste mi odpoveď nedali. Keď je na rokovaní parlamentu tak dôležitá téma a tri dni tu hlásate, ako vám strašne na nej záleží a ako chcete pomôcť všetkým tým postihnutým, tak skoro tretina opozície do práce nepríde. To je prejav toho, ako vám záleží na tom, čo dnes tu riešime. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.4.2015 o 17:59 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:00

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Pellegrini, opäť ste vrátili vaším príspevkom úroveň rokovania parlamentu na takú úroveň, ktorá sa už nedá podliezť. A je mi veľmi ľúto, že v tomto virvare zanikla vážnosť môjho procedurálneho návrhu.
Podávam iný procedurálny návrh, keďže ste to rýchlo odviedli pozornosťou na prezenčku a nepochopili ste naozaj, že hrozí Slovenskej republike vážny problém zo strany Európskej centrálnej banky.
A preto procedurálny návrh znie: navrhujem, aby sa hlasovalo o predloženom návrhu, vládnom, až potom, keď vláda predloží stanovisko Európskej centrálnej banky k prerokovávanému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.4.2015 o 18:00 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:02

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som stručne zaujal stanovisko najprv k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom tak, ako som ich mal možnosť vidieť.
Ale zároveň, že by som začal pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Kaníka. Tak by som chcel povedať ešte jednu vec v súvislosti s tým, čo navrhuje, a to, aby bol vyzvaný generálny prokurátor, aby konal vo veci. Ja si myslím, že generálny prokurátor veľmi dobre pozná svoje oprávnenia a možnosti, ktoré mu zákon jednak ukladá, ale aj dáva, a myslím si, že koná dobre a koná v tejto kauze tak, ako má. Nie sú to moje slová, sú to slová, ak dovolíte, najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, u ktorého určite neočakávam, a asi ani vy, ani nikto z nás, že by vyslovil tieto slová s nejakým iným dôvodom, než že to naozaj je tak. Takže v tomto zmysle si dovolím len poznamenať, že som presvedčený o tom, že generálny prokurátor urobí, čo treba, a tie kroky, ktoré robí, sú určite tie, ktoré sú najúčinnejšie. Takže toľko k vášmu návrhu.
Čo sa týka samozrejme pozmeňujúceho návrhu, tam si dovolím dať túto pripomienku, a zároveň aj preto si myslím, že ten pozmeňujúci návrh nemôže byť prijatý. Vy totižto navrhujete, aby bolo možné započítať do uplatneného nadmerného odpočtu DPH len uhradené faktúry. Súčasne aj navrhujete zmeniť ustanovenia, ktoré ukladajú osobe, ktorá nie je platcom DPH, napriek tomu uvedie vo faktúre povinnosť zaplatiť daň daňovému úradu, a to tak, že povinnosť vznikne až po prijatí platby za dodaný tovar. Musím vás upozorniť, že je to v priamom rozpore s nariadením, pardon, smernicou, čl. 167, č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, keďže táto daň je harmonizovaná. Nemôžme si my robiť čokoľvek. A preto návrh na zmenu § 69 ods. 5 zákona o DPH sa javí nielen ako zmätočný, ale je priamo v rozpore s európskou legislatívou a s naším právom. Táto smernica ovšem umožňuje členským štátom zaviesť osobitný režim vzniku daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane na základe platieb, takzvaný cash counting skills, ako výluku zo všeobecných pravidiel. Avšak stanovuje aj obmedzujúce podmienky, a to použiteľné pre malé a stredné podniky, pričom takáto právna úprava je obsiahnutá v návrhu novely zákona o DPH, ktorá je v súčasnosti v MPK alebo v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bude podľa informácií ministerstva financií predložená dňa 29. mája tohto roku na rokovanie v Národnej rade. Čiže toľko k vášmu návrhu, a preto ho odporúčam neschváliť.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu poslancov Jurzycu, Kiššovej a Žitňanskej, teda myslím teraz toho prvého, lebo oni podali dva návrhy. Hovoríme o registri diskvalifikácií, pretože k tomu smeruje ten pozmeňovací návrh. Navrhuje sa, aby bol verejný v rozsahu údajov zapísaných do obchodného registra, respektíve (aby) táto dotknutá osoba si bude môcť vypýtať alebo vyžiadať výpis z tohto registra. Ja nevylučujem, že tento register má ambíciu, aj my máme ambíciu, aby bol postupne verejný v budúcnosti. Avšak nateraz niet ani technickej infraštruktúry na realizáciu takéhoto zámeru, respektíve projektového zámeru ministerstva spravodlivosti, nemáme takúto možnosť a nemáme na to ani rozpočtované prostriedky. Čiže v tejto chvíli prijímať legislatívu na niečo, čo nevieme urobiť, je asi nezmyselné.
Pre fungovanie registra diskvalifikácií je ovšem podstatné to, že primárne bude do neho nahliadať a v ňom teda lustrovať priamo registrový súd, je ich komplet, teda je ich osem, pri zápise údajov do obchodného registra, keďže na podklade údajov z registra diskvalifikácií rozhodne o tom, či konkrétnu fyzickú osobu zapíše ako konateľa alebo štatutára firmy, alebo nie. A samozrejme, ak takáto fyzická osoba, od ktorej je to požadované, chce potvrdenie o tom, že nie je zapísaná v takomto registri diskvalifikácií, tak ho samozrejme dostane na základe požiadania a po zaplatení príslušného súdneho poplatku. Čiže nemôžem súhlasiť s týmto pozmeňujúcim návrhom, aj keď hovorím, že do budúcnosti s tým rátame.
Čo sa týka druhého pozmeňujúceho návrhu poslancov v tom istom zložení, tam sa rieši zase problematika rozšírenia zoznamu správcov o štatistické údaje. Toto riešenie nie je na mieste, nie je totiž dôvod zavádzať takúto evidenciu v zozname správcov, keďže tam vôbec systematicky samozrejme nepatrí. Naviac je zreteľné, že návrh ignoruje fakt, že v zozname správcov sú zapísané okrem právnických osôb aj fyzické osoby, a poslanecký návrh vyžaduje rozšírenie evidovaných údajov len u správcov právnických osôb. Čiže cieľ pozmeňujúceho návrhu je splniť len čiastočne, keďže úplne opomína a rieši otázku profesnej histórie správcov, ktorí sú fyzickými osobami. Z týchto dôvodov samozrejme nemôžem podporiť pozmeňujúci návrh č. 2 týchto poslancov.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu poslancov Figeľa, Lipšica, Kadúca, Galka, Kaníka a Hlinu. Ja si myslím, že je ten návrh, je naozaj veľmi komplexný a rozsiahly. Ale niekoľko poznámok k nemu samozrejme uvediem.
Sprísnená zodpovednosť za včasné podanie návrhu na konkurz je len variáciou riešenia, ktoré už tu bolo, ktoré vlastne, pán minister, ste zaviedli v právnej úprave, ktorá platila v rokoch 2006 až ´12, a ktoré bolo zmenené za vlády Ivety Radičovej, pretože bolo nefunkčné. Nevidím iný dôvod, prečo by teda, samozrejme, bolo zmenené.
Doplnenie spriaznených osôb dlžníka je neaplikovateľné. Rozdelenie reštrukturalizácií na reštrukturalizácie v predĺžení a reštrukturalizácie nie v predĺžení nie je vecne správne, keďže o tom, či je niekto v predĺžení, nemôže rozhodovať správca, ale ide o skutkovú otázku, ktorú by najprv musel záväzne vyriešiť súd. Pričom v právnej úprave absentuje procesná právna úprava a celkovo infraštruktúra pre takéto rozhodovania súdu. To tam vôbec nie je vyriešené.
Ďalej sprísnená zodpovednosť manažmentu za predchádzanie úpadku je riešená odlišne od vládneho návrhu zákona, ktorý je v tomto smere prísnejší, keďže postihuje každého štatutára zvlášť, a nie spoločne a nerozdielne, ako to navrhujete vy.
V rámci prechodných ustanovení ďalej navrhujete retroaktívny prístup aj vo vzťahu k hmotnoprávnej úprave. Konkrétne hovoríme o zodpovednostných vzťahoch, kde nie je možné so spätnou účinnosťou zaviesť zodpovednosť za konanie v minulosti, čo je z hľadiska ústavnosti samozrejme neprípustné. Celkovo teda si myslím, že návrh je nesystémovým riešením a samozrejme s výraznými prvkami retroaktivity.
Ja si len na okraj dovolím poznamenať, že pán poslanec Hlina, ktorý je spolupredkladateľ, tvrdí, že ich, váš návrh teda nie je lepší. Vy ste dneska tvrdili, že je lepší ako náš. Tak sa dohodnite možno. Ale ja tvrdím, že náš návrh je lepší, a preto si myslím, bez toho, aby som teraz opäť a znova vás unavoval tým, akým spôsobom je tento návrh konštruovaný, myslím si, že právne aj technicky je lepšie vyriešený a že samozrejme hovoríme o prostriedkoch nie trestného práva, lebo vy ste tu dneska aj počas celej debaty miešali prostriedky trestného práva s civilnoprávnymi a obchodno-právnymi prostriedkami. Čo, samozrejme, chápem, pretože znalosť práva nie je u každého vyžadovaná pre to, aby bol poslancom, čo je v poriadku, ale na druhej strane nie je možné miešať tieto dva inštitúty a spôsoby postihov deliktov, či už v trestnom práve, alebo, alebo v obchodnom práve.
Takže ja by som vás chcel požiadať, keďže podľa môjho názoru riešime systémovo aj otázky nielen v kauze Váhostav, ale riešime systémovo aj otázky vo všetkých iných prípadoch vo vzťahu k podnikateľom, tak aby sme predchádzali preventívne, aby k takýmto situáciám neprišlo, to je v tom návrhu, ktorý máte dnes odhlasovať. Je dobrý. Myslím si, že viacerí poslanci hovorili, že je to správnym smerom rozmýšľanie, a preto, aj opoziční, samozrejme, to som mal na mysli, preto vás chcem požiadať, aby ste tento návrh v druhom hlasovaní schválili a podporili, podporili (rečník si odkašľal), pardon.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.4.2015 o 18:02 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:04

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja dávam procedurálny návrh, aby sme túto schôdzu 49. ukončili. Myslím si, že už aj za ten minulý týždeň sme sa pourážali dosť, a si myslím, že mohli by sme naozaj ukázať politickú kultúru.
A možno tak netradične poviem, neviem, či je to celkom v súlade s rokovacím poriadkom, nielen aby túto 49. schôdzu sme ukončili, ale aj tú 50., aj jednu, aj druhú. A myslím si, že môžme sa rozísť a ísť domov.
Takže dávam návrh na hlasovanie, aby táto schôdza bola ukončená.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.4.2015 o 9:04 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:07

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, a už sme si to mohli aj odpustiť, pôjdem z voľnej úvahy (smiech rečníka, smiech v sále a reakcie z pléna), voľný prednes, ale spravidla tak idem, ale teraz aj bez poznámok. A poslúžim aj teda ako načas, kým sa zozbiera, predpokladám, že po mne bude ešte iba jedno vystúpenie, to záverečné vystúpenie, ktoré to uzavrie, a bude to vystúpenie človeka, o ktorom ste sa tu tri dni bavili, na ktorého ste tri dni kydali úplne bez hanby, bez, ani ste sa nezačervenali, ani, normálne niektorí z papierika, niektorí z voľnej úvahy nakladali. Niektorí ste ešte vyzývali, že kde je. Kde je? No a načo by tu mal byť? Viete, načo by ste mali počúvať o sebe hlúposti. Takže ja sa nečudujem.
A k tomu, že či tu bol, alebo nebol, alebo k tým dôvodom ja len poviem takú možno, neviem, či sa to hodí, či nie. Ja tu teda kúsok bývam a ja aj keď večer chodím, prvé okná, v ktorých sa svieti, a v posledných, v ktorých sa zhasína, sú okná, kde sedí Figeľ, podpredseda parlamentu Figeľ. To môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti.
No čo zalamujete ručičkami, chlapče môj zlatučký? Čo zalamujete ručičkami? No čo vás trápi? Prosím vás, po troch dňoch čo tu odznelo, ja tu môžem čítať aj Bambuľkine dobrodružstvá, prosím vás. O čom vy tu zalamujete ručičkami? (Zasmiatie sa v sále.) Čo vy tu zalamujete ručičkami? Ticho seďte, ste rád, že ste tu rád, 8 mesiacov tu ešte budete, užite si to, prosím vás. Dobre? Nezalamujte tu ručičkami.
Vy ste tu chceli odvolávať človeka, o ktorom tu, niekto sa spýtal, že kde je, kde je Figeľ, kde je Figeľ? Figeľ bol v budove. Prosím vás. A to som nepovedal zbytočne, lebo tu sú ľudia, ktorí sú schopní sa prísť podpísať! Koľkí ste sa tam podpísali na prezenčku a išli ste domov?! Kde máte tú krásavicu z Kežmarku, prosím vás? To o tom hovorím, že tu sú aj ľudia, ktorí sem ráno prídu a večer odídu a nesvietia tam len preto, aby svietili. Niekto, kto ešte na tejto krajine záleží, rozumiete tomu, pán poslanec? (Reakcia z pléna.) No však k veci hovorím. (Reakcia z pléna.) O čom hovorím? Ja hovorím o odvolaní pána Figeľa. No nehnevajte sa, prosím vás, ešte vy ma tu budete cvičiť, nie, či ja k veci hovorím! (Ruch v sále.)
Neviem, čo k tomu ešte povedať, vážení, tú absurditu som sa pokúsil vystihnúť tým a ja neviem, že aký únikový model z tejto hnusnej, smradľavej kaše, ktorú ste si navarili, zvolíte, hej, ale keď to nebude mať dôstojnosť, tak na májovej schôdzi dám návrh pri začatí schôdze na odvolanie pána Číža. To ste už počuli, a však nech to počujete ešte raz. A dôvod bude rovnako absurdný, ako je dôvod na odvolanie Jána Figeľa. Rovnako absurdný.
Ja neviem, či má vôbec zmysel sa vecne k tomu vyjadrovať, že čoho ste schopní abo nie ste schopní, že povedať, že niekto, kto chcel primerané ceny, zato odvolávate, podľa mňa toto tu už zaznelo. V zásade to nemá až taký význam nanovo a opäť opakovať.
Ja si myslím, že je tu určitá reakčná doba, mňa mrzí, že je relatívne dlhá. To znamená, že ľudia o niečo neskôr zistia, že čo vlastne sa udialo. Aj včerajšie hlasovanie, ľudia zistia, čo ste odhlasovali, ľudia zistia, že ste odhlasovali, že chcete dlhy Širokého zaplatiť z peňazí štátu a tie peniaze sa vám odzrkadlia v deficite. To znamená, tie peniaze, ktoré zaplatíte za dlhy, budete musieť niekde ušetriť. Kde? V školstve? V zdravotníctve? Ľuďom sa to uleží v hlave, rozľahne, reakčná doba je plus-mínus niekde nejaká a zistia, to je pozitívny moment toho celého, že zistia, čo ste urobili, a dobehne vás to.
Takisto ako dobehne to, že vy ste boli schopní predložiť sem návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu, kde ste do dôvodovej správy uviedli, však to tam je, to už nevymažete, to sa nedá vyzmizíkovať, vy ste uviedli, že odvolávate človeka, ktorý požadoval ceny, nižšie ceny, ako boli uvedené v štátnej expertíze, to tam je. To už nikto nikdy nezmaže.
A jak som povedal, to aj urobím, že proste vyextrahujeme tie politické momenty toho, že aká strana to dávala na predstaviteľa akej strany. Len vecnú podstatu toho, to treba dať do kameňa a bude to v kameni, aby si ľudia uvedomili, že kto bol schopný aký návrh predložiť.
Samozrejme, je to celé absurdné, sám som zvedavý, jak viete z toho vycúvať. Moje vystúpenie končím, vidím, že je tu hlavný rečník, ktorý celé toto absurdné a trápne divadlo, sa k tomu vyjadrí, verím, že vecne a presne tak, ako si zaslúžite.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.4.2015 o 9:07 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:12

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni kolegovia, dovoľte mi dopovedať alebo aj zareagovať na to všetko, čo tu odznievalo po tri dni a možno bude aj dnes, je to vo vašich rukách. Máte moc, ale nemáte pravdu, hovorím to kolegom zľava, pretože čísla potvrdzujú, mandáty na to máte, ale nie morálne oprávnenie.
To, čo sa tu udialo v poslednom týždni a včera večer dokonalo, bolo dokonanie podvodu. Podvodu na občanoch Slovenska, ktorí si zaslúžia naozaj iný prístup a službu moci. To, čo bolo v hlasovaní potvrdené a stáva sa legislatívnym aktom, je potvrdenie politického i ekonomického tandemu Široký - Fico. V tomto poradí: väčšinový Široký, menšinový Fico. Potvrdzuje to aj samotné znenie, ako je možné ďalej fungovať s Váhostavom, potvrdzujú to aj udalosti posledných týždňov, pretože všetky rozhodnutia, všetky časové súvislosti napovedajú o tom, že víťazom aj lídrom tohoto procesu je Juraj Široký. A ak to predtým nebolo jasné, ak to nebolo čierne na bielom, teraz to je.
Chcem oceniť tých, ktorí s odvahou a statočne bojovali za svoju pravdu, za svoje právo, za svoje peniaze, a to živnostníkom, malým podnikateľom, ktorí sa nebáli a postavili za svoje oprávnenia. Nie je to jednoduché, ale je to dôležité aj pre nich, aj pre ekonomiku a budúcnosť slovenskej demokracie.
Nie je vo zvyku, aby politik ďakoval médiám, ale v tejto chvíli chcem poďakovať aj médiám práve preto, lebo na kauze Váhostav sa dnes láme orientácia Slovenska, našej spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby ľudia chápali, o čo tu ide: Kto má a kto nemá zmysel pre právny štát a kto tu vytvára predpoklady pre právnický štát. To nie je o vzdelaní, to je o princípe a spravodlivosti.
Chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom z opozície, ktorí sa postavili za princíp. Tu nejde o moju stoličku, nemám ani sekretárku ako podpredseda parlamentu, limuzínu nepoužívam na vozenie ani bieleho, ani čierneho psa, ani to nepotrebujem pre svoju službu. Som presvedčený, že to nie je o tom, ale o moci, ktorá buď rešpektuje pravidlá a právo, alebo koná arogantne.
Som sklamaný z pôsobenia aj predsedu parlamentu, ktorý podpísal ako prvý ten návrh, pričom pred voľbou predsedu parlamentu som verejne vopred podporil osobu Petra Pellegriniho v očakávaní inej, novej, vyššej politickej kultúry. Ale každý svedčíme skôr skutkami, než slovami.
Možno ten scenár, možno ten proces bol písaný niekde na Bahamách, ale dôležité bude, čo napíšu ľudia na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch do volieb, ale aj potom. Osud Slovenska z hľadiska politiky, ekonomiky, ale aj celkovej kultúry je v rukách ľudí, a to je dobré. To je dobré. Konali ste, ešte aj v tejto chvíli konáte podľa hesla: "Vyhraj voľby, môžeš všetko."
Kľudne, dámy a páni zo SMER-u, môžte ma dnes odvolať, čísla na to máte, KDH to nezaujíma v zmysle, či to urobíte, alebo nie. To nie je o tom, to nie je o tom. Či to urobíte, alebo nie, či dokonáte svoj návrh, alebo nie, my urobíme všetko pre to, aby tandem Široký - Fico prestal ovládať a okrádať Slovensko, jeho občanov.
Chcem k tomu samotnému návrhu povedať krátko, máte ho všetci: Je neuveriteľný, ne-u-ve-ri-teľ-ný, je bezprecedentný, neviem, kto bol pisateľom, ale sú tam tí, ktorí ho podpísali, ktorí sa s ním stotožnili, nie všetci zo SMER-u, ale je ich dosť. Tento návrh je arogantný, absurdný a zúfalý.
Ja arogantný preto, lebo ak chýbajú argumenty, tak sa väčšina uchyľuje k sile. A tam, kde dominuje sila, kde prevládne sila, tam stráca demokracia. A to je tento stav.
Ja absurdný preto, lebo odvolávať niekoho za to, že pred rokmi v zodpovednosti pred občanmi a zákonom konal podľa zákona a svedomia a vo verejnom záujme a s plným vedomím súhlasil, aby dostávali prednosť nižšie ceny, je na hlavu postavené. Toto je biele a toto je čierne, môžte povedať aj naopak, ale pravda bude iná. Som presvedčený, že by ste mali vystúpiť z toho tieňa jaskyne na svetlo, z tieňa možno tejto budovy alebo Úradu vlády a viacerých úradov a zistiť, čo je pravda, lebo na svetle je to lepšie vidieť.
Nechcem už rozvíjať všetky súvislosti tohto uznesenia alebo návrhu na odvolanie, ale pripisovať mi priamu zodpovednosť za zrušenie PPP projektov pripravených vašou prvou vládou mi pripomína odkaz od Roberta Fica o vlastizrade. Po rokoch sa pýtam, kto je ten vlastizradca, keď sa pozriete na reálny vývoj výstavby cien a skutočný záujem občanov Slovenskej republiky? A je to zúfalé, to vaše snaženie, pretože sa usilujete týmto zakryť chaotickú situáciu, ktorá vzniká v SMER-e, vzniká v politike a ktorá vlastne potvrdzuje, že tu nevládne štandardná politická sila, ale zlepenec záujmov s rôznymi osobami v pozadí.
Môžte urobiť, čo chcete, čo chcete. Môžte prijať uznesenie, môžte ma odvolať, máte to v rukách, ale nás tým ani nezastrašíte, ani nezastavíte.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí majú zmysel pre spravodlivosť, pre principiálnosť, a chcem všetkých ubezpečiť, že neustanem ani ja, ani tí, ktorí zmýšľajú a konajú podobne. Budem usilovať vo dne, v noci, kým zo Slovenska červeného nebude Slovensko biele. Slovensko skutočne solidárne a Slovensko skutočne spravodlivé.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.4.2015 o 9:12 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán Figeľ, no, vy nám tu tvrdíte, že je na hlavu postavené odvolávať vás za niečo, že ste chceli znížiť ceny i napriek tomu, že vás všetci upozorňovali, že je to celé zlé. No nie, na hlavu je postavené, pán Figeľ, že kvôli dôsledkom vašim fígľov na ministerstve dopravy s cenami, čo ste robili, a na základe dôsledkov vami podpísaných zmlúv ste obvinili z celej situácie vo Váhostave SMER. Jednoducho politickú zodpovednosť za kauzu Váhostav, keďže tie najproblematickejšie zmluvy boli podpísané za vás, i napriek upozorneniam odborníkov, nesiete vy.
Vy hovoríte o spravodlivom Slovensku. No, pán Figeľ, to je zaujímavé počuť z úst človeka, ktorý získal byt za 2-tisíc, cca 2-tisíc eur, to bolo fakt spravodlivé.
Pán Figeľ, vy ste taký zaujímavý človek, v podstate na jednej strane krásne pozlátko vystúpenia, na druhej strane dám taký príklad, keď tu odvolávala opozícia pána premiéra Roberta Fica koncom roku 2014, vaši poslanci tu naňho kydali vedrá špiny. Viete, čo ste vy urobil? Tak namiesto toho, aby ste sa postavil z očí do očí pánovi premiérovi a povedal mu dôvody, tak vy ste mu zo zahraničia, tuším to bolo z Berlína, napísali SMS: "Drž sa, Robo!" Chcem sa spýtať, dneska je Juraja, to aj Širokému napíšete do väzenia: "Drž sa, Juraj!"? (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2015 o 9:22 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:23

Erika Jurinová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne zo SMER-u a kolegovia, to riešenie je veľmi jednoduché. Ako stiahnite svoje podpisy z toho stupídneho návrhu na odvolanie Jána Figľa, stiahnite to odvolávanie, lebo je to absurdné, aby ste tu popravovali človeka, ktorý chce strážiť a chrániť peniaze daňových poplatníkov.
Ale viete, čo škodí SMER-u? SMER-u škodí vnútorná demokracia. SMER-u škodí to, že Robert Fico sa ide radiť s poslaneckým klubom. Preboha, veď nemôže, musí používať svoju vlastnú hlavu! Vy si upravte váš hlasovací poriadok. Vy ste rozhodli v klube, že pôjdete odvolávať Figľa tým, že ste o tom hlasovali a dopadlo to nejak veľmi tesne. Ale, prepánajána, veď nemôže byť hlas poradcu premiéra Faiča rovný hlasu pani kolegyne Pavlovičovej! Alebo hlas Číža nemôže byť rovný hlasu pani podpredsedníčky Laššákovej! Alebo Martvoňa hlas nemôže byť rovný hlasu Jarjabka! U Martvoňa to musíte násobiť koeficientom nula celá jedna a potom dôjdete aj k nejakému rozumnému riešeniu.
A ja by som chcel vyzvať kolegov, kolegov z opozície, keď chcete urážať SMER, už nehovorte, že 83 kolesíkov zahlasuje, ale hovorte, že 83 martvoňov zahlasuje.
Pán kolega Martvoň, vás Fico nedá na kandidátnu listinu. Ten Fico je múdry a jednoducho vy ste najväčšia škodná SMER-u. Veď vás majú na posmech vaši vlastní. Veď sa spamätajte!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2015 o 9:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Figeľ, veľmi ma vyrušilo, že ste použili slovo podvod po tom, čo sa udialo včera. Vy si dovolíte nazvať podvodníkmi všetkých tých, ktorí pristúpili k memorandu? To, že označujete podvodníkov vládu, banky, to ma až tak neprekvapuje, ale takéto slovo ste použili aj pri tých živnostníkoch, o ktorých tak rozprávate tuná rok?! Hovoríte, že úprimne ste za to, aby sa vyriešil ich problém. Nikto ich nenútil k tomu, aby pristúpili k dohode. Bolo potrebné urobiť veľké množstvo kompromisov. Napriek tomu týchto ľudí vy označíte za podvodníkov?!
Pán podpredseda, chcem vám povedať, že ja som sa nepodpísal pod vaše odvolanie, ale vaše vystúpenie dneska bolo plné zloby, vy ste ten najsprávnejší, s hrošou kožou pristupujete. Čakal som viacej pokory od človeka, ako ste vy, od kresťanského demokrata. Oveľa viacej pokory!
Chcem vám povedať, aký je rozdiel trebárs medzi vami a čelnými predstaviteľmi strany SMER - sociálna demokracia. Naši čelní predstavitelia odchádzajú z funkcií už len pri podozrení, že niečo urobili. (Reakcia z pléna.) Alebo tak, ako naposledy pán minister Pavlis, áno, usúdil, že urobil prešľap, a nečakal na to, že ho je potrebné odvolávať, tak ako to robíte vy. A chcete zostať prilepený silou-mocou ku svojej stoličke.
Viete čo, ja mám veľmi rád Radošinské naivné divadlo a hlavne pána Štepku a dovolím si jednu parafrázu o tom, že aby sme počuli pravdu od vás, je, ako keby sme chceli od egrešov, aby dojili "mlíko".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2015 o 9:27 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video