58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:05 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, 8. 11., pred pár dňami, hodinami zomrel bard slovenskej literatúry Roman Kaliský, novinár, spisovateľ, reportér, riaditeľ Slovenskej televízie, ale po roku 1968 aj murár z donútenia. Poprosil by som, pán predseda, aby sme si na začiatku schôdze uctili pamiatku tohto veľkého muža minútou ticha.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:05 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte, aby som podal procedurálny návrh, aby sa zlúčila rozprava pri tlači 1843 a 1842. Tlač 1843, je to Ústava Slovenskej republiky, ktorou sa chráni život od jeho prirodzeného počatia po prirodzenú smrť, a tlač 1842, zákon na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej republiky č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dotýka sa to tej istej veci, prosím, preto, pán predseda, aby bola tuná zlúčená rozprava. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:06 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, keďže v zmysle vašich vyjadrení ide zrejme o poslednú riadnu schôdzu, a to aj napriek tomu, že máme 43 opozičných návrhov v prvom čítaní, dovoľte mi požiadať vás o zaradenie nasledujúceho bodu: a to je, to bude správa o plnení programového vyhlásenia tejto vlády na roky 2012 až 2016 s tým, že táto správa sa zaradí na koniec tejto schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:07 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, žiadam zaradiť bod programu s názvom správa predsedu vlády o kompetentnosti svojich ministrov. Je totižto pochybnosť o ich kompetencii, nakoľko napríklad minister Počiatek si v súčasnosti potrebuje nechať radiť za 17 mil., teda za 110 eur na hodinu, pri čerpaní eurofondov. Potom minister Žiga, ktorého ministerstvo schvaľuje posudzovanie EIA pri rekonštrukciách napríklad ciest I. triedy, kde odsúhlasuje zrýchlenie odvodu dažďovej vody a následne potom musí zavádzať protipovodňové opatrenia. Ďalej nie je schopný ani dohliadať na dodržiavanie zákona o lesoch a vyvodzovanie represívnych opatrení pri ich ochrane. Ďalej minister Kaliňák nebol za takmer osem rokov schopný predložiť koncepciu vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky, ale teraz chce chrániť Slovensko pieskovým plotom. Ďalej minister Jahnátek nie je schopný odkontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane pôdy a tá sa eróziou splavuje preč. Potom, samozrejme, výpočet by bol dlhý, preto očakávam takúto správu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:07 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie vo veci prenasledovania Falun Gong v Čínskej ľudovej republike. Za a) vyjadruje solidaritu prenasledovaným praktizujúcim Falun Gong a členom ich rodín, ktorí trpeli v uplynulých rokoch a v súčasnosti, za b) vyzýva ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby využil vhodné príležitosti pri jednaniach so zástupcami vlády ČĽR k výzvam ukončiť prenasledovanie praktizujúcich Falun Gong a ich prepustenie z väzenia.
Proti tomuto už protestovalo veľa osobností, veľa parlamentov, senát, snemovňa USA, Európsky parlament opakovane, najsilnejšia je posledná rezolúcia, ktorá je naozaj veľmi tvrdá, ale aj austrálsky senát, Česká republika, Taliani, komisia OSN. Osem poslancov z piatich strán v roku 2013 navrhlo podobnú rezolúciu, ale tá išla do stratena. Nič sa, neskončila nejakým záverom, ani áno, ani nie. Teraz sme mali svoj výbor ľudskoprávny, kde šesť ku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2015 o 13:08 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:26

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň.
Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je iniciatívny návrh vlády, ktorého potreba vyplynula jednak z doteraz chýbajúcej právnej úpravy finančných nástrojov v zákone č. 292/2014 Z. z., ako aj z aplikačnej praxe pri implementovaní finančných nástrojov v programovom období 2007 – 2013 a taktiež z požiadaviek orgánov zapojených do riadenia implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období rokov 2014 až 2020.
Na úrovni Európskej únie vzrastá význam finančných nástrojov ako prostriedku implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Európska komisia vyzýva členské štáty k významnému navýšeniu pomeru medzi tzv. návratnou formou pomoci, čiže finančnými nástrojmi, a nenávratnou formou pomoci, ktorá stále v našej krajine prevažuje.
Na rozdiel od grantov sú finančné nástroje návratnou formou pomoci. Konečný prijímateľ môže vďaka nim získať prístup k financovaniu za zvýhodnených podmienok oproti štandardným trhovým podmienkam a tak ako pri štandardnom financovaní ich ale aj musí vrátiť. Okrem návratnosti finančné nástroje vo veľkej miere zapájajú súkromný kapitál a prostriedky finančných inštitúcií, napríklad Európskej investičnej banky alebo Európskeho investičného fondu. Takéto iné prostriedky môžu aj 5-násobne prevyšovať fondy Európskej únie vyčlenené na finančný nástroj.
Medzi hlavné výhody finančných nástrojov v porovnaní s nenávratnými finančnými príspevkami patria najmä ich návratný charakter, vďaka ktorému je možné takto alokované finančné prostriedky použiť opakovane, čím sa ich potenciálny účinok znásobuje. V porovnaní s nenávratnou formou pomoci dochádza k menšej deformácii trhu. Dostavuje sa pákový efekt, ktorý umožňuje zapojenie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov, kľúčovo zo súkromných zdrojov, pri ich alokovaní sa využíva aj expertíza súkromného sektora.
Zákon o finančných nástrojoch v programovom období rokov 2014 až 2020 upravuje najmä kompetencie a postavenie orgánov, princípy riadenia, implementačné a kontrolné mechanizmy a postup vykonávania finančných nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasťou predloženého návrhu sú aj novely nadväzujúcich právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť možnosť výkonu kontroly a vládneho auditu v subjektoch implementačnej štruktúry. Účinnosť zákona navrhujeme od 1. decembra tohto roku.
Chcem vás ešte informovať, vládny návrh zákona bol prerokovaný výborom pre financie a rozpočet a ústavnoprávnym výborom a upravený v zmysle pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol predložený v gestorskom výbore, a tento pozmeňovací návrh mal predovšetkým legislatívno-technické úpravy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

10.11.2015 o 13:26 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:29

Jaroslav Demian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735). 
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1910 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie výborom, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Súčasne určila za gestorský výbor výbor pre financie a rozpočet.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 512 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 725 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. 
Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: a) spoločne o bodoch 3 až 5, pardon, spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 17 s návrhom schváliť, o bode 4 s návrhom neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 528 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Jaroslava Demiana, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

10.11.2015 o 13:29 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:33

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za možnosť vystúpiť k návrhu novely zákona, ktorý, tak ako som aj pri prvom čítaní povedal, kľúčovo patrí do rúk poslancov Národnej rady, a s plným vedomím si tohto faktu si dovolím teda predniesť úvodné slovo, ktorého podstatou je kľúčove pokračovať v konsolidačných opatreniach za účelom postupného znižovania deficitu verejnej správy a dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu, ktorý v dnešných dobách je už aj jasne zakomponovaný v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok a na ďalšie dva roky. To znamená, tento cieľ sa už javí ako úplne realistický cieľ a jasne pomenovaný z pohľadu dosiahnutia cieľa.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme v roku 2016 neuplatniť zvýšenie platu podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pre členov vlády Slovenskej republiky, pre prezidenta Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Osobitnými článkami sa v návrhu zákona navrhuje pozastaviť rast platu aj verejnému ochrancovi práv, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platy sú naviazané na plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetný návrh zákona predpokladá úspory výdavkov štátneho rozpočtu v sume vyše 3 mil. eur. Pozastavenie rastu platu na rok 2016 sa navrhuje neuplatniť u generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ústavných sudcov Slovenskej republiky, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a ostatných sudcov Slovenskej republiky. V nadväznosti na vyňatie sudcov z pozastavenia rastu platov v roku 2016 sú zo zmrazenia platov vyňatí aj prokurátori, ktorých priemerný plat sa odvíja od priemerného platu sudcu.
Predmetný návrh zákona je vypracovaný v súčinnosti s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý prednesiem budúci týždeň tu vo váženej Národnej rade, a tak isto treba podotknúť, že tento návrh má pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis

10.11.2015 o 13:33 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:36

Jaroslav Demian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplnia niektoré zákony (tlač 1633).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1898 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 496 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 712 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy sú v bode IV tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločnú správu výborov gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 515 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

10.11.2015 o 13:36 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:39

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, spravodajca, dámy a páni, máme pred sebou návrh zákona, ktorý už patrí k parlamentnému folklóru vždycky na jeseň pred štátnym rozpočtom. Ja som ešte len štvrtý rok poslanec, ale každý rok na jeseň pred štátnym rozpočtom patrí k dobrému parlamentnému folklóru, že tu príde návrh, vládny návrh zákona o zmrazení platov pre ústavných činiteľov. Ako keby sa chcelo pred občanmi povedať, že toto populistické opatrenie, ktoré má priniesť úsporu vo výške 3 mil. eur. Aby bolo všetkým jasné, toto zmrazenie platov všetkým ústavným činiteľom, mimo sudcov a prokurátorov, prinesie úsporu 3 mil. eur, po schválení a zmrazení týchto platov nastane v Slovenskej republike konečne raj na zemi a naše verejné financie budú ozdravené. Pre všetkých tých, čo si to myslia, pripomínam, že aj v návrhu na budúci rok deficit štátneho rozpočtu je na úrovni 2 mld. eur.
Takže chcem odkázať občanom, že zmrazenie platov pre všetkých ústavných činiteľov vo výške 3 mil. eur, tento náš zásadný problém deficitu verejných financií nevyrieši, preto to nazývam populistický. Ale čo mi viacej vadí? Ako keby sa podsúvalo občanom Slovenska, že týmto populistickým opatrením, zmrazením platov, ktoré už tu je niekoľko rokov, sa tak trochu aj devalvuje práca týchto ústavných činiteľov, lebo ako keby sa navodzovala v spoločnosti atmosféra, že tí poslanci, ministri majú tak vysoké platy, že teda netreba ich ani valorizovať, a zároveň sa ako keby podsúvalo verejnosti, a to mi teda na tom vadí veľmi, že tí poslanci, ministri a ďalší ústavní činitelia si zarobia nejako inak. Oni si zarobia inak, čiže im, keď si zmrazia platy, to vôbec nebude vadiť, lebo oni majú tak vysoké platy a ešte si zarobia popri tom tak veľa, že si nezaslúžia vôbec nejaké platy a zmrazovanie je úplne na mieste. A tento folklór tu hráme už niekoľko rokov.
A nedávno vypukla aféra nášho bývalého poslanca, vládneho poslanca za SMER, a prevalila sa aféra, kde jeho manželka tvrdí, že on si dokázal zarobiť inak, že on si dokázal zarobiť inak, dokonca chodil vyberať také výpalné alebo čierne peniaze alebo bakšiš, neviem, ako to sa dá vôbec slušne nazvať, do baní, kde štát dotuje tieto bane, a on chodil vyberať taký bakšiš, že si musel kúpiť až čítačku na čítanie peňazí, že musel mať až čítačku na to, aby tieto, aby tento bakšiš vedel spočítať, a zároveň tie peniaze balil do alobalu, čo sa stalo symbolom korupcie v posledných dňoch aj na sociálnych sieťach.
Ja chcem občanom povedať, že tak ako kolega Hlina tu minule rozprával určitú situáciu z filmu Pelíšky, tak ten Kodet tú situáciu dokončil tým, že kričal na Donutila: "Není voják jako voják". Nie je poslanec ako poslanec. Za chvíľu prejdem aj ku asistentom poslancov, nie je asistent poslanca ako asistent poslanca. Ja si myslím a hovorím za seba, za mojich kolegov z klubu, sa snažíme svoju prácu aj ako opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odviesť tak, aby sme zákonné normy, ktoré tu prijímame, a opatrenia, ktoré prijímame, aby slúžili na prospech občanom Slovenska. Ja im chcem odkázať, že zmrazovanie platov na úrovni 3 mil. nenahradí jedno zlé rozhodnutie, ktoré napríklad, pán minister, prišlo minulého roku od vládneho poslanca, ktorý pozmeňujúcim návrhom odmietol znížiť 20-percentnú DPH na 19 percent. Od nového roka, od 1. 1. 2015 sa dépeháčka podľa zákona mala znížiť z 20 % na 19 percent. Tento jeden návrh opozičného poslanca, vládneho, bol to vládny návrh, samozrejme, áno, vidím, pozdravujem pána Kamenického, ktorý to navrhol, spôsobil to, dámy a páni, že občania Slovenska v tomto roku zaplatia o 250 mil. štátu na dépeháčke viac. Jeden pozmeňujúci návrh.
Ja si myslím, že poslanci takisto ako ministri, všetci ústavní činitelia majú svoju prácu vykonávať tak, aby prijímali také opatrenia, aby sa občanom Slovenska žilo lepšie, a zároveň, aby naše spoločné peniaze, lebo vláda, parlament rozhoduje o spoločných peniazoch občanov, ktoré vyberie od občanov, aby boli využívané čo naj-efek-tívnej-šie. A týmto zmrazovaním platov naozaj populisticky pred verejnosťou ako keby sme devalvovali túto prácu a zároveň ako keby sme vysielali signál, veď tí poslanci, ministri si zarobia aj nejako inak. Ja toto odmietam.
Keď sa to deje u vládnych poslancov, konkrétne aj v tejto kauze u pána Jánoša, že chodil vyberať milióny eur určitého bakšišu, ktorý niekde odovzdával, tak som presvedčený o tom, že NAKA, Národná kriminálna agentúra nieže mala ako začať vyšetrovanie, ale ona hneď, ako sa to dozvedela, na príkaz prokurátora mala zaistiť generálneho riaditeľa baní, Hornonitrianskych baní, pána Čičmanca a mala zaistiť a do cely odviesť aj pána Jánoša. A tak aj na detektore lži oni mali vypovedať. A nieže mala ich ponechať na slobode, aby oni mali čas na to, ako dohodnúť sa na výpovediach, ako budú vypovedať. Samozrejme, že bol vyvíjaný tlak aj na manželku pána Jánoša, ktorá musela povedať, že nedala súhlas na zverejnenie.
Takže takto sa devalvuje práca ústavných činiteľov aj takýmito návrhmi zákona.
Ale poviem vám tak, drahí kolegovia, aj pán minister, že tento parlamentný folklór tu už hráme niekoľko rokov a my by sme ho možno zahrali aj toho roku. Veď čo, poslanci majú vysoké platy, tak si ich zmrazíme. Je tu nejaký všeobecný konsenzus na tom, je to predsa vládny návrh zákona. Ministri vlastne sami sebe zmrazujú platy, tak prečo nemajú byť kolegiálni aj poslanci Národnej rady?
Ale viete, čo ma vyrušilo na tomto návrhu zákona? Pozmeňujúci návrh vládnych poslancov, ktorý sa dostal do spoločnej správy. A ja vám ho skúsim povedať, o čom je tento pozmeňujúci návrh.
Na základe tohto pozmeňujúceho návrhu bude môcť mať poslanec najviac troch asistentov a asistent bude môcť vykonávať prácu len pre jedného poslanca. Dotýka sa to obdobia od nového volebného obdobia, od marcových volieb 2016.
A čo mi na tom tak vadí? V prvom rade to, že je to reakcia na hlúposť, tupinu, neetické konanie niektorých, viacerých kolegov vládnych poslancov, ktorí, tuším, že bolo ich sedem, ktorí mali spoločnú asistentku, pani kaderníčku kdesi na východnom Slovensku. Viacerí z týchto poslancov ani len netušili o tom, že takúto asistentku majú. Oni sa skrátka skladali tej asistentke na určitý príjem. Považujem to za vrcholne neetické konanie. Hovorím to aj preto, lebo v pléne Národnej rady máme v druhom čítaní aj rokovací poriadok, kde bol navrhnutý aj etický kódex poslanca Národnej rady. A v krátkosti dalo by sa povedať, že ten etický kódex poslanca mal byť o tom, že sa poslanec má správať slušne. Viete, niekto sa správa slušne aj bez toho, aby mu to nariaďoval nejaký etický kódex. Niekto na základe výchovy, vzdelávania, ale hlavne tej výchovy, ktorú má najčastejšie z domu, sa vie slušne správať aj bez toho, aby mu to niekto musel nariadiť. Je to tupina a reakcia na túto situáciu, keď títo naši poslanci sa nevedeli eticky a slušne správať. A to tu nenariadi ani rokovací poriadok, a toto nenariadi ani pozmeňujúci návrh, ktorým sa reaguje na túto tupinu a na toto neetické chovanie, ktorým sa takto správali.
Nevidím dôvod na to, aby poslanec nemohol mať aj štyroch alebo piatich poslancov. Nech mi to láskavo tí, čo to navrhli, vysvetlia. Ja mám síce dvoch asistentov, ale nevidím dôvod, prečo by nemohol mať poslanec aj štyroch alebo piatich asistentov. Poslanec má určitú čiastku, ktorú môže rozdeliť medzi štyroch, piatich, šiestich, záleží od neho. A keď som pred chvíľou hovoril, že nie je poslanec ako poslanec, pretože niektorí poslanci vládni tu za štyri roky neprehovorili ani raz, mimo toho, že čítali tú správu, ktorú im na výbore prichystali, neprehovorili tu ani raz za štyri roky, ale keď sa vrátia do regiónov, tak v tom okrese sa hrajú na okresných gubernátorov a rozhodujú o tom, kde hasičská striekačka pôjde a kde nepôjde, ktorý pracovník môže byť prijatý do štátnej inštitúcie a ktorý nemôže byť prijatý. Rozhodujú o tom, kde bude ihrisko z vládnej dotácie, kde pôjdu vládne dotácie, ale tu neprehovorí ani pol slova za štyri roky. Nevyjadrí sa ku závažným opatreniam, ktoré sa dotýkajú občanov Slovenska. A ich asistenti, ich asistenti ani nevideli, ako vyzerá poslanecká kancelária, ktorú všetci máme na hrade. Viacerí z vládnych poslancov v tej kancelárii nikdy ani neboli a ich asistenti ani netušia, kde je tá kancelária. Tie počítače, ktoré majú v tých kanceláriách, nemali zapnuté za štyri roky. Ja chodím do kancelárie aj o ôsmej večer a viem, kto tam sedí, ktorí asistenti tam sú, ktorí poslanci tam pracujú. Ale vládni poslanci to nie sú.
Preto hovorím, "není voják jako voják". Nie je poslanec ako poslanec. Nie je asistent ako asistent. Kaderníčka, ktorá robí siedmim poslancom, určite, keď ešte popri tom aj strihá, tak asi nestíha, ak teda nevykonáva tú činnosť. Ale toto sa nedá nariadením, že jeden poslanec môže mať len troch asistentov a jeden asistent môže robiť iba jednému poslancovi asistenta.
Zdôvodňuje sa to, viete čím? Zdôvodňuje sa to v dôvodovej správe, aby nedochádzalo k požiadavkám na uzatvorenie zmlúv s minimálnou sumou, napr. 2 eurá. Ja rozumiem tomu, že ak sú takéto zmluvy na asistentov s takou nízkou čiastkou jedno alebo dve eurá, tak určite ten byrokratický mechanizmus, ktorý musí popri tom každý mesiac bežať, vyúčtovanie účtovníčok, je určite vyšší ako ten príspevok, ktorý je len takto symbolický. Ale keď by toto chceli tí, ktorí to navrhli, toto vyriešiť, tak povedia, že minimálna odmena pre poslancov musí byť 50 alebo 100 eur, a tým by to bolo vyriešené a poslanec by si podľa tej odbornosti, ktorú potrebuje, mohol zabezpečiť aj piatich, šiestich, siedmich. Určite sú takíto poslanci, poznám takých, ktorí majú viacerých asistentov a nie je v tom problém. Naozaj im v tej práci pomáhajú a o tom celý čas hovorím. Asistenti poslancov nie sú preto, aby poslanec mohol minúť určitú čiastku, ktorú mu zákon dovoľuje každý mesiac. Asistenti poslancov sú na to, aby pomáhali zlepšovať prácu poslanca, aby mohol prichádzať s takýmito opatreniami aj legislatívnymi návrhmi, aby opozičný poslanec mohol byť v opozícii proti tomu, čo vláda navrhuje, aby mohol pomáhať tieto návrhy zákonov vylepšovať, pripravovať pozmeňujúce návrhy. O tom je práca asistenta, o tom, aby mohol pomáhať poslancovi aj v mediálnej oblasti. A ja sa musím priznať, že keby bolo na mne, tak túto čiastku by som privítal, keby bola ešte vyššia, lebo by som mohol takto využiť viacej takúto pomoc od asistentov. Ale samozrejme som tak limitovaný ako každý z vás, a preto mám dvoch asistentov.
A takisto nevidím problém v tom, že jeden asistent by napríklad dvom poslancom pomáhal. V čom je problém? V čom je problém? Keď tu je, napríklad na hrade v kancelárii, že robí na 80 % pre mňa a na 20 % robí pre môjho kolegu. Veď na tom nie je nič zvláštne, to je o rozdeľovaní práce. Na tupinu vládnych poslancov, siedmich, tuším, že boli siedmi, že si objednali siedmi a platili kaderníčku a pomaly o tom ani nevedeli, teraz majú všetci poslanci, ktorí vzídu po voľbách 2016, doplatiť?
Preto pán spravodajca, o tomto bode, to je bod č. 1 spoločnej správy, žiadam, aby sa hlasovalo osobitne.
Toľko, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.11.2015 o 13:39 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video