58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:23 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:23

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, viete, vaša neuveriteľná zloba, ani tá nemôže potlačiť skutky, ktoré sa tu stali.

A ja vám musím len pripomenúť, pokiaľ ide o fondy, zbytočne tu budete rozprávať, rok ste prešľapovali na mieste, lebo ste nevedeli, čo robiť s fondmi. Tu určite vždy môže zlyhať konečný prijímateľ, ktorý je poberateľom, najlepší projekt napísaný môže zlyhať a podobne. Za to určite nemôže ani minister, ale ani zamestnanci, ktorí tam robia, pretože do ľudí nevidíte. Ale jeden fakt je, nepodali ste námietku, nepodali ste včas korekcie, za čo boli tie pokuty. Spravili ste retroaktívne usmernenie, za čo sa bude krátiť celý ten operačný program. Takže, pán poslanec, nehovorte o tom, o čom neviete. A ak tomu dobre neporozumeli ľudia, ktorí vám fondy riadili, čo vo fondoch za vaše obdobie narobili?Pokiaľ ide o sociálne podniky, dal nám za pravdu vývoj udalostí, ako išli v súčasnosti. Dodnes z dôvodov politického likvidovania sociálnych podnikov sa nemôžeme vrátiť k tomu oficiálnemu nástroju, ktorý uznáva celá Európa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:23 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:25

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
S reakciou, nech sa páči, Jozef Mihál.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:25 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Tomanová, vy namiesto toho, aby ste sa ospravedlnili občanom Slovenskej republiky za to, čo ste napáchali, budete mne vyčítať, že som ten bordel po vás upratoval zle, že som mal použiť nejaké iné metódy na upratovanie toho, čo po vás zostalo, budete vyčítať mne, že teraz nemôžeme používať názov sociálne podniky. No veď ľudia si o vás už urobili svoj názor, nemusím to ďalej komentovať. Mimochodom, vy do alobalu balíte živánsku alebo to isté čo pán Jánoš?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:26 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:26

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Znovu, transpozícia... (Ruch v sále.) Dobre, začnem inak, využijem na to aj túto parlamentnú pôdu, ja chcem z tohto miesta ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny veľmi úprimne poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí ľuďom prácu dávajú. Chcem im poďakovať za to, že vytvárajú pre nich vhodné a dobré pracovné prostredie, že im zabezpečujú bezpečnosť pri práci a že za nich odvádzajú všetky zákonné povinnosti, ktoré majú. Patrí im za to moje úprimné poďakovanie.
Druhá vec, že zabíjame a likvidujeme podnikateľov. No naše zabíjanie a likvidovanie podnikateľov je následné, pribúda zamestnávateľov v štatistikách, pribudlo 120-tisíc nových pracovných miest, ubudlo 70-tisíc nezamestnaných, sociálny zmier sme zabezpečili tým, že sme zrovnoprávnili postavenie zamestnancov a zamestnávateľov v Zákonníku práce na rozdiel od vás. Toto je výsledok našej politiky a to je výsledok aj toho, že máme iný meter na čiernu nelegálnu prácu. Stále si myslím, že v tomto prípade je čo naprávať, pretože čierna práca kriví podnikateľské prostredie a aj samotní podnikatelia majú záujem, aby bola odstraňovaná.
Tento návrh, ktorý predkladám do parlamentu, prešiel Hospodárskou radou vrátane vyjadrenia všetkých zamestnávateľov bez jedinej pripomienky. V plnej miere ho podporili ako dobrý zákon, ktorý znova smeruje k tomu, aby sa vytvorili konkrétne pravidlá a zobjektivizoval trh práce ako taký vrátane podnikateľského prostredia.
Pán Mihál, je mi to ľúto, ale je to zloba predvolebná. Do istej miery tomu rozumiem, ale pripravte sa na to, možno bude horšie ešte v tej vašej strane a budete musieť nejako byť. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 10:26 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
V súvislosti s elektronizáciou služieb poskytovaných verejnou správou bude jednou zo služieb možnosť požiadať elektronicky o vydanie výpisu z registra trestov. V rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže byť len subjekt zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb. A registrujúcim orgánom sú v tomto prípade samosprávne kraje. Doteraz žiadateľ musel k žiadosti o zápis priložiť aj doklad o jeho bezúhonnosti, teda výpis z registra trestov. Týmto návrhom sa žiadateľ oslobodzuje od tejto povinnosti, ktorá prechádza na samosprávny kraj. Za týmto účelom bude žiadateľ iba povinný uviesť k žiadosti aj údaje, ktoré sú povinnými obsahovými náležitosťami žiadosti o výpis z registra trestov, čiže musí predložiť údaje, ktoré sa uvádzajú na tlačive k výpisu z registra trestov.
Dôvodom takto koncipovanej právnej úpravy je zosúladenie s okruhom informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vedených v registri trestov Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.
Ďalej, účelom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohto zákona týkajúcich sa úpravy minimálnych personálnych štandardov, debarierizácie a hodnotenia podmienok kvality z 31. decembra 2015 oproti pôvodne navrhovanému odkladu do 31. decembra 2016 až na 31. decembra 2017 , teda o dva roky.
Dvojročný odklad plnenia povinností poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálne služby ešte v inom právnom prostredí, ktoré neupravovalo minimálne personálne štandardy ani debarierizáciu prevádzkových objektov na účely sociálnych služieb podľa platných predpisov z oblasti stavebného práva, je odôvodnený nevyhnutnosťou vytvorenia dostatočnej lehoty na zabezpečenie zdrojových predpokladov na napĺňanie tejto povinnosti, a to tak u verejných ako aj u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dvojročný odklad pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnych službách je opodstatnený nevyhnutnosťou prípravy poskytovateľov sociálnych služieb na toto hodnotenie. Navrhovaný dvojročný odklad pôsobnosti vytvára dostatočný časový priestor na komunikáciu metodiky zavedenia kvality poskytovaných sociálnych služieb medzi zainteresovanými stranami.
Uchádzam sa, vážené kolegyne, kolegovia, o vašu podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 10:29 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:33

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634a), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor (ďalej len „gestorský výbor“) k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č.1984 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 727 zo 4. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 198 z 1. októbra 2015.

Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch IV. časti tejto správy nasledovne, spoločne o bodoch 1, 3 a 4 so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich, spoločne o bodoch 2, 5 a 6 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť ich.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov a poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a v treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 208 z 10. novembra 2015.Ďakujem pán, podpredseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 10:33 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:37

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dámy a páni, myslel som, že aj minister Richter, minister sociálnych vecí, zostane ešte pri rokovaní o tomto bode, lebo to je ministerský návrh zákona. A keďže on má takú obyčaj, že pri návrhoch zákonov vystupuje v záverečnom slove, niekedy emotívne, už sa nedá naňho reagovať. Potom sme v komplikovanej situácii, keď človek chce zareagovať pre objektívnosť a predsedajúci ho napomenie, že nehovorí k veci.
Ale vidím tu aspoň pána Podmanického, tak hovorím k veci. Pán Podmanický pred chvíľkou povedal, že ja ak by som vás zo strany SMER neopľul, tak by sa mi to ani nepočítalo, a že mám taký nepokoj v srdci. Pán poslanec, ja mám pokoj v srdci. A najmä keď vás vidím, je možné, že mám trošku zvýšený tlak. Ani by som to nebol vedel. Ale raz sme tu mali na zdravotníckom výbore možnosť takej preventívnej prehliadky. A ja som utekal na tú prehliadku odtiaľto, od pultu a vyšetrujúci lekár mi tam povedal, že: „Máte nejaký zvýšený tlak, pán poslanec.“ Tak odhadujem, že to je tým, že naozaj keď prídete sem, tak ten tlak je iný, ako keď sedíte a nemáte starosť o to, čo sa tu deje.
A naozaj ja by som vám rád niečo povedal aj v súvislosti s týmto návrhom zákona.
Pozrite, keď je poslanec podpísaný pod návrhom zákona, to vôbec nemusí znamenať, že on ten návrh napísal. To vôbec nie je pravidlo. Ale v mojom prípade si dovolím povedať, že ja sa snažím podpisovať najmä pod tie návrhy, ktoré som buď sám napísal, alebo spolu napísal s kolegami, s Alojzom Přidalom alebo s kolegom Mihálom alebo keď je to spoločný návrh. Ale už dávno som sa nepodpisoval pod návrh s tým, že ho napísalo ministerstvo, a že by som si ho ja osvojil, lebo v tom je istá finta. Ministerstvo zneužíva tú formu, že poslanec má právo predložiť návrh zákona. A to je spojené s istou výhodou, že my napríklad nie sme povinní dávať naše návrhy do medzirezortného pripomienkového konania, ako to musí robiť štátny orgán ako minister. No a takouto fintou, že si dámy zo strany SMER v sociálnom výbore tento návrh ministerstva osvojili, je tu ten návrh a medzirezortné pripomienkové konanie. A tak rokujeme o ňom teraz. A preto tu pán minister Richter nemusí sedieť.
Ale v tejto chvíli nie je najpodstatnejšia tá forma, aj keď ona je tiež signifikantná, podstatný je obsah tohto návrhu a to, čo je jeho účelom. Povinnosti zo zákona dnes platného, ktoré bolo treba splniť do konca roka, sa presúvajú o rok neskôr. To znamená aj pre ministerstvo isté povinnosti a úlohy, sú tam aj povinnosti pre obce, pre VÚC-ky, len na neskôr, keď sa nestihnú splniť do konca tohto roka. Tak sa navrhuje posunúť ten termín na koniec budúceho roka. Čaro nechceného, to je ale výrazom toho, ako pracuje SMER.
A teraz pokojne a vôbec nie preto, že by som vás chcel opľúvať, pán poslanec Podmanický. V našom gestorskom výbore prešiel pozmeňujúci návrh vládnych poslancov, že nie o rok, ale o dva roky to bude. Čiže o tých povinnostiach, ktoré nestihli sa splniť do konca tohto roka, budeme hlasovať pri spoločnej správe tak, že sa to splnenie presúva nie do konca decembra 2016, ale do konca decembra 2017, čiže o dva roky. Čiže no na jednej strane by sa mohol človek aj tešiť, že nejaká povinnosť nebude povinnosťou, ale bude to neskôr.
Ale tak lakonicky v dôvodovej správe píšu, že návrh nebude mať dopad na verejné financie, naopak, že bude znižovať výdavky verejných financií. Čiže to je také zlaté, ale to že sa budú zvyšovať výdavky v budúcom roku a v tom nasledujúcom, už nepíšu. A ja ako opozičný poslanec zase si považujem za povinnosť to povedať, že tento balvan povinností, ktoré ste si nesplnili, tlačíte pred sebou. A možno to bude povinnosť ministra Mihála alebo ministra Přidala (Reakcia z pléna.), alebo ministra Brocku. (S úsmevom povedané.)
Čiže ale to nie je len tu, to je vo všetkom, teda nechcem hovoriť o tom všetkom, ale spomeniem ako príklad, a bude o tom dlhšia diskusia na budúci týždeň, štátny rozpočet, konsolidáciu verejných financií, to, ako sa znižuje dlh, deficit štátneho rozpočtu. Tak tá konsolidácia na budúci rok mala byť na úrovni 1,2 % HDP, tak bude v roku 2017 vo výške 2,6 % a v roku 2018 dokonca vo výške 2,9 % HDP, takmer 3 %, čo je kritérium, medzná hranica, tak vy navrhujete v rozpočte 2,9 % HDP (potreba konsolidovať verejné financie.) To v ľudskej reči znamená, že to predstavuje 2,32 mld. eur. Si predstavte, oni pri tak veľkom ekonomickom raste, aký je, pri tých podmienkach, aké teraz sú, aj úrokové podmienky, proste pre ten rok 2017 navrhujú, že tá vláda preto, aby sa splnili ďalšie záväzky až po vyrovnaný rozpočet, musí v roku 2017 ušetriť, ušetriť alebo zvýšiť príjmy. (To znamená, asi predpokladajú oni, že budú o to vyššie dane.), v sume 2,32 mld. eur, to je 2 320 mil. eur. Veď bežný človek si to nedokáže predstaviť, vie si predstaviť tú čítačku na peniaze, ako to vyzerá, keď tá čítačka 15 minút ide, a podobné veci ako podobné zlodejiny. Ale toto je nepredstaviteľné. Ale to je príklad toho, ako tlačia pred sebou nepopulárne veci.
A teraz sa vrátim k tomuto zákonu. Je to zákon o sociálnych službách. Pri sociálnych službách už som spomínal istú formu sociálnych služieb, ako to pán minister najprv vytvoril a potom zabudol, že treba pokračovať v tom, a 1. 11. s tým skončili (3 600 ľudí). A jeho môžem tým veľmi vytočiť.
Ale my sme napríklad aj otázku financovania sociálnych služieb v ústavných zariadeniach sa pokúsili riešiť. Čo ste tu urobili vy zo strany SMER? Vy ste zrušili spoluúčasť príbuzných alebo opatrovaného v ústavnom zariadení, pričom ste neurobili nič iné. To znamená to, že dnes ľudia sú odkázaní na sociálne služby, že ich potrebujú a že si ich nemôžu dovoliť, tento problém ste nijako neposunuli a tlačíme ho pred sebou, tlačíme ho pred sebou ako veľký balvan.
To znamená, vzhľadom na to, že máte takú silu, že ste mohli robiť reformy nevyhnutné, potrebné na zlepšenie situácie občanov, ktorí to potrebujú, ste tieto reformy neurobili. Aj toto je chytanie vola za ocas, a nie za rohy. A preto keď ste si to navarili, tak si to aj zjedzte. Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 10:37 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Stotožňujem sa s vystúpením pána kolegu Jula Brocku. V podstate tým ani už nemusím ísť do rozpravy, pán predsedajúci, takže to podčiarkujem a prihlasujem sa k slovám pána kolegu.
A viete čo, ja som mal pripravený jeden pozmeňujúci návrh a to ten, že, prečítam ho teraz takto neoficiálne, v čl. I 3. bode sa slovo „2016“ nahrádza slovom „2099“, ale z úcty ku kolegyniam ho radšej teda nepredložím, nechám teda ten rok 2017, tak ako ste ho navrhli vy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:46 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Brocka, je mi veľmi ľúto, musím úprimne povedať, že aj vaša vláda v roku 2006 zanechala čerpanie fondov. A to bolo obdobie rokov 2004 – 2006, keď bol ku koncu decembra vlastne koniec toho čerpania takisto v takom stave, že bolo z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni 3,3 % aj nejaké drobné a minimálne 7 % z jednej časti tohto programu. A bol koniec roka. A, naviac, ste nám zanechali neuspokojivý audit, na základe čoho Brusel pozastavil financovanie projektov, a to dokonca na dva roky, kým sa prijali opatrenia a akčný plán na riešenie tejto situácie. Takže, prosím, bola by som veľmi rada, keby ste si uvedomovali aj svoje vlastné chyby, v tom, v čom ste nás nechali. To je jedna vec.A pokiaľ ide o projekt, vrátim sa k osobitnému projektu, ktorý ste veľmi vysoko hodnotili, ktorý doťahovala pani Radičová. Komunitná a sociálna práca to bola. Taktiež ste ho nechali bez zabezpečenia, hoci s ním sa končilo v októbri a nebolo pokračovanie na ďalší nasledujúci rok. Takže, prosím, nenamáčajte súčasnú vládu, vládu Roberta Fica v tom, v čom ste lietali aj vy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:47 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja tento príspevok možno poviem ako vážny, ale podaný veľmi vtipný, pretože prvé, čo ste pán Brocka povedali, je, že vás vždycky upozorní, že hovoríte od veci. Keď predsedajú iní predsedajúci, tak, vážne, vy hovoríte od veci, aj dneska hovoríte od veci. Ale keďže tu máte svojho straníckeho kolegu pána Figeľa, tak vás predsedajúci na to neupozornil. Neviem, či to bolo z politickej kolegiality alebo z toho, že ten rokovací poriadok trošku si ten váš kolega vysvetľuje po svojom. Proste ste si vyliali svoje srdce. Aké máte srdce, to neviem. Aký máte tlak, to ste tu porozprávali občanom. Potom ste rozprávali, a prídem aj k meritu veci, aký ste vy úžasný, ako predkladáte zákony, ako si ich sám píšete. Je také porekadlo, že keď ťa iní nepochvália, pochváľ sa sám. To vo vašom prípade platí.
Ale teraz dôjdem k meritu zákona. Samozrejme, presúvame kvality a štandardy služieb, povedzme si, je to jeden obrovský balvan.
A zareagujem aj na pána Mihála. Pán Mihál, máte stopercentnú pravdu, že keby sme my v roku 2008 (Reakcie z pléna.), keby sme my v roku 2008 neurobili sociálne služby, pán Poliačik, vás sa nič nepýtam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pani Vaľová, nechajte to na poučenie iných, nech sa páči, zareagujte na pána Brocku.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Môžete mi zapnúť čas? Vás poprosím...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nekričte na mňa, pán kolega.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ja nekričím, hovorím nahlas. Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
A nech mi neskáču do reči a veďte schôdzu, ako sa má...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže chcem povedať, že keď sme my v roku 2008 urobili zákon o sociálnych službách, tak vaši kolegovia Gibalová, ktorá tu bola, a Sabolová povedali, že na to v živote nemali odvahu, lebo sa s tým báli županov a miest, tak inak by tu bol nieže balvan, ale hora by tu bola. Takže si vstúpte do svedomia, kto tu urobil zákon o sociálnych službách, kto ho rozplieta a kto pomáha nastavovať štandardy, zákony a systém v sociálnych službách. Tak asi toto som chcela povedať, tak trošku buďte korektný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:49 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video