Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2015 o 9:19 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2015 9:19 - 9:20 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela zareagovať na vystúpenie pána kolegu Mikloška, ktorý tu hovoril predovšetkým o nestrannosti kandidátov.
Ja si myslím, že o žiadnom možno z kandidátov, ktorí sú práve na komisára pre deti, nemôžeme hovoriť, že sú nestranní. Každého navrhuje nejaká politická strana a už tým je zrejmé, že majú nejaké stranícke krytie. Ešte sa dotknem kandidátky pani JUDr. Stavrovskej, ktorej spochybňoval činnosť alebo prácu, aj keď povedal, že je právnička, ale že nemá skúsenosti so zdravotne postihnutými ľuďmi.
Chcem povedať, naozaj že pani JUDr. Stavrovská osobne zastupuje na súdoch zdravotne postihnutých, hendikepovaných ľudí v rôznych konaniach, sama im píše odvolania, reprezentuje v rôznych organizáciách pre zdravotne postihnutých ich potreby a záujmy a ja osobne sa s ňou stretávam na odborných fórach, prednáša pre riaditeľov a zamestnancov domovov sociálnych služieb, participuje na projekte, národnom projekte deinštitucionalizácie, vzdelávanie odborných zamestnancov, takisto ako aj pani doktorka Brichtová, čiže ani u jednej, ani u druhej sa nemôže spochybňovať to, že by nepracovali alebo nepoznali problematiku zdravotne postihnutých občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 10:52 - 10:55 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi na záver teda na rozpravu zareagovať ako jednej z predkladateliek.
Budem reagovať hlavne na pána kolegu Brocku, ktorý si myslí, že v tomto pléne je jediný odborník na sociálnu problematiku a sociálne veci. Pán kolega Brocka, hovorím k vám, ak budete taký láskavý, venujte mi, prosím, pozornosť.
Chcem vysvetliť, vy ste reagovali na to, že je to ministerský návrh zákona, to neznamená, že keď sme poslankyne z vládnej strany za SMER, že naozaj nevieme, aká je potreba v sociálnych službách alebo aká je potreba zmeny v tomto zákone. Vy ste boli desať rokov vo vláde a mali ste dostatočný priestor na to, aby ste mohli postaviť úplne nový zákon o sociálnych službách, aby ste nastavili financovanie v sociálnych službách. A nestalo sa tak. Je veľmi ľahké vykrikovať dnes z opozičných lavíc, ako sa to má robiť.
Tento návrh zákona vznikol naozaj na základe podnetov z praxe. To neznamená, keď sme poslankyne z vládnej strany, že o tom nič nevieme. Kolegyňa pani Hufková reálne pracuje v zariadení sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, kde je 311 klientov. Ja pracujem takisto na skrátený úväzok v zariadení sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov. S kolegyňou Pavlovičovou sme prešli na východe Slovenska množstvo sociálnych zariadení, pričom všade sme sa stretávali práve s takouto požiadavkou, aby sme to v zákone napravili. Takže nemusíme tu rozprávať o tom, že je to ministerský zákon. Tento návrh zákona je naozaj poslanecký návrh zákona a rieši potreby, ktoré vznikli priamo v zariadeniach sociálnych služieb. Veľmi dobre vieme, že mnoho zariadení sociálnych služieb sa nachádza v stavebne nevyhovujúcich objektoch, či už sú to staré kaštiele, rôzne staré budovy historické, ktoré absolútne nespĺňajú technické štandardy, nedá sa tam riešiť bezbariérovosť, nedajú sa tam vybudovať výťahy. Často ide o objekty, ktoré sú pamiatkové chránené. Čiže z takéhoto dôvodu musíme posúvať štandardy, nehovoriac o tom, že stále počúvame, že financií hlavne u tých neverejných poskytovateľov je nedostatok. Takže personálne štandardy takisto úzko súvisia s financovaním sociálnych služieb. Takže preto vznikol, a preto sme priniesli tento návrh zákona, pán Brocka. Ja len toľko som chcela povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 10:29 - 10:33 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
V súvislosti s elektronizáciou služieb poskytovaných verejnou správou bude jednou zo služieb možnosť požiadať elektronicky o vydanie výpisu z registra trestov. V rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže byť len subjekt zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb. A registrujúcim orgánom sú v tomto prípade samosprávne kraje. Doteraz žiadateľ musel k žiadosti o zápis priložiť aj doklad o jeho bezúhonnosti, teda výpis z registra trestov. Týmto návrhom sa žiadateľ oslobodzuje od tejto povinnosti, ktorá prechádza na samosprávny kraj. Za týmto účelom bude žiadateľ iba povinný uviesť k žiadosti aj údaje, ktoré sú povinnými obsahovými náležitosťami žiadosti o výpis z registra trestov, čiže musí predložiť údaje, ktoré sa uvádzajú na tlačive k výpisu z registra trestov.
Dôvodom takto koncipovanej právnej úpravy je zosúladenie s okruhom informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vedených v registri trestov Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.
Ďalej, účelom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohto zákona týkajúcich sa úpravy minimálnych personálnych štandardov, debarierizácie a hodnotenia podmienok kvality z 31. decembra 2015 oproti pôvodne navrhovanému odkladu do 31. decembra 2016 až na 31. decembra 2017 , teda o dva roky.
Dvojročný odklad plnenia povinností poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálne služby ešte v inom právnom prostredí, ktoré neupravovalo minimálne personálne štandardy ani debarierizáciu prevádzkových objektov na účely sociálnych služieb podľa platných predpisov z oblasti stavebného práva, je odôvodnený nevyhnutnosťou vytvorenia dostatočnej lehoty na zabezpečenie zdrojových predpokladov na napĺňanie tejto povinnosti, a to tak u verejných ako aj u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dvojročný odklad pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnych službách je opodstatnený nevyhnutnosťou prípravy poskytovateľov sociálnych služieb na toto hodnotenie. Navrhovaný dvojročný odklad pôsobnosti vytvára dostatočný časový priestor na komunikáciu metodiky zavedenia kvality poskytovaných sociálnych služieb medzi zainteresovanými stranami.
Uchádzam sa, vážené kolegyne, kolegovia, o vašu podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 9:56 - 9:58 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Mihál, musím opätovne zareagovať na tú časť vášho príspevku, kde podrobujete tvrdej kritike projekt opatrovateľskej služby, ktorý sa skončil v novembri. Všetci, ktorí do tohto projektu išli, či už to boli obce alebo mestá, alebo neverejní poskytovatelia, predsa vedeli, že ten projekt trvá určitú dobu. A nikto vopred nesľuboval nejakú kontinuitu alebo plynulé pokračovanie v tomto projekte.
Je tu mnoho iných nástrojov, ktoré môžu starostovia, primátori miest využiť, z ktorých napríklad spomeniem § 54 zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý umožňuje zamestnať napríklad znevýhodnených uchádzačov o prácu práve aj ako opatrovateľov a opatrovateľky. Je to jeden veľmi výhodný nástroj, ktorý umožňuje obciam, mestám a iným poskytovateľom vytvoriť pracovné miesta práve pre opatrovateľky s tým, že úrad práce refunduje po dobu deviatich mesiacov 95 % nákladov z ceny práce a iba 5 % z toho hradí zamestnávateľ. Čiže ja som sa stretla teraz konkrétne v praxi s tým, že niektoré naše starostky využili práve tento nástroj a zamestnali na to prechodné obdobie, kým tu bude ďalšia výzva a ďalší národný projekt, ľudí práve cez tento § 54. A okrem toho naozaj stále musíme zdôrazňovať, že tu ide o originálnu kompetenciu samosprávy miest a obcí. Takže to je iba toľko na margo opatrovateľského projektu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 18:46 - 18:47 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Brocka, ja musím zareagovať na vaše vystúpenie, pretože znovu ste použili expresívne slová tam, kde absolútne nepatria, keď ste povedali, že benevolentne a trestuhodne sme dopustili, aby 3600 opatrovateliek prišlo o prácu. Ja vás chcem poopraviť, ony neprišli úplne o prácu, iba skončil jeden národný projekt, ktorý zabezpečoval opatrovanie občanom nad rámec tých opatrovateľských služieb, ktoré poskytujú samosprávy obce a mesta. A vy veľmi dobre viete, pretože ste znalý problematiky, že tento druhý národný projekt pôjde, pôjde pravdepodobne od decembra, možno od januára, pán minister určite vám k tomu povie viacej, a preto nie je veľmi dobré, aby ste verejnosť takýmto spôsobom zavádzali. Pretože naozaj viete, že bude projekt pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 18:28 - 18:32 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 1648.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 676 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 486 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 192 z 1. októbra 2015. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 6 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor ma ďalej určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 204 z 10. novembra 2015.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2015 13:10 - 13:12 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis

212.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná právna úprava má zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohoto zákona, pretože túto potrebu priniesla aplikačná prax.
1. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať túto sociálnu službu v inom právnom prostredí, dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Čiže hovoríme o tzv. personálnych štandardoch.
2. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálnu službu v inom právnom prostredí, splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Hovoríme o bezbariérovosti v sociálnych zariadeniach, či sú to už verejní, alebo neverejní poskytovatelia.
Tiež rieši nehodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Tu hovoríme o tzv. štandardoch kvality.
Verím, že tento návrh podporíte.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:27 - 9:29 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Mihál, ja vás naozaj považujem za odborníka na sociálne služby a ako bývalý minister ste zorientovaný v tejto problematike, chválim vás, že sa zastavíte aj v sociálnych zariadeniach po Slovensku. Toto určite robíme všetci poslanci a všetci členovia sociálneho výboru.
Ja som tiež bola pred týždňom na východe Slovenska v jednom nemenovanom sociálnom zariadení. Rada zájdem aj k neverejným poskytovateľom a viem porovnať aj financovanie a úroveň zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov miest a obcí. Máte pravdu, že to financovanie nie je rovnaké v týchto dvoch typoch zariadení. Ale ja by som dala do pozornosti to, že súkromní poskytovatelia majú možnosť získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Vyberajú sponzorské príspevky. Častokrát im títo občania, ktorí tam prichádzajú, dajú k dispozícii celý svoj majetok, svoje byty, svoje domy. S týmto som sa naozaj stretla. Čiže nie je to vždy tak, ako sa prezentuje častokrát a zneužíva sa doslova situácia, robia sa nátlakové akcie.
A musím zareagovať na tú vašu poznámku, kde ste povedali, že vláda alebo rezort neurobil nič v sociálnych službách za tri roky. Skúste si iba porovnať dotáciu, finančný balík, ktorý išiel do sociálnych služieb posledné roky. Ja si myslím, že pán minister povie presné čísla. Ja mám informácie, že je to o 100 % viac. Takže naozaj treba vážiť slová a treba vychádzať z čísiel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:06 - 9:08 hod.

Viera Šedivcová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, ja naozaj od kresťanského politika očakávam inú rétoriku pri akejkoľvek dotácii, pri akejkoľvek dávke, ktorá smeruje k dôchodcom, k rodinám s deťmi. A to vaše vystúpenie považujem za čistý politický marketing z vašej strany. Je to demagogické vytŕhanie z kontextu, pretože vláda naozaj sa venuje aj mladým rodinám, o čom svedčí aj zákony, ktoré idú. Napríklad včera sme zvýšili príspevok na starostlivosť o dieťa. Určite aj v treťom sociálnom balíčku budú nejaké opatrenia, ktoré budú smerovať k rodinám s malými deťmi.
Dovolím si povedať, že chápem rodiny, chápem matky, ktoré sú na materskej dovolenke, starajú sa o deti a tých peňazí nemajú veľa. Na druhej strane vždycky je tam možno alebo teda vo veľkej miere je tam aj otec, ktorý môže pracovať, ktorý pracuje. Samozrejme, sú aj osamelé matky, ktoré nemajú takúto možnosť, ale tí dôchodcovia niektorí sú vo vysokom veku, sú chorí, už nemôžu pracovať a nemôžu si prilepšiť k dôchodku, takže prečo by sme im nedopriali aspoň na Vianoce nejakú dávku, aby sme im trošku uľahčili situáciu.
Takže ja považujem vaše vystúpenie za tvrdý politický marketing.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2015 17:16 - 17:18 hod.

Viera Šedivcová