58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 9:00 hod.

Ing.

Dušan Muňko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:00

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne predkladám podľa § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený v podmienkach v súčasnosti platného znenia zákona o sociálnom poistení. Spracovaný materiál zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2014, očakávané výsledky hospodárenia roku, do konca roku 2015 a pri ich aktuálnych makroekonomických ukazovateľoch zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V návrhu rozpočtu je zohľadnená Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaná výška príjmov a výdavkov.
Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer finančných prostriedkov, ktoré sú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to v očakávanej skutočnosti v roku 2015 v sume 453 mil. euro. V roku 2016 sa predpokladá transfer do štátneho rozpočtu v sume 635 mil. euro, v roku 2017 v sume 635 mil. 600 a v roku 2018 541 mil. 400.
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 sa predpokladajú, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 7 mld. 194 mil. 200 a výdavky 7 mld. 305 mil. 700. Bilančný rozdiel v bežnom roku sa očakáva v sume mínus 111 mil. 600. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2015 a vo výške 652 mil. 200 by zdroje mali predstavovať 7 mld. 846 mil. 400, čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2016 by malo skončiť celkom bilančným rozdielom 540 mil. 600.
Výdavky rozpočtu na rok 2016 sa predpokladajú v sume 7 mld. 305 mil., z nich je väčšia časť až 5 mld. 607 mil. 200, čo je 76,8 % výdavkov na dôchodkové dávky zo starobného poistenia. Výdavky na dávky zo zákonného fondu invalidného poistenca sa predpokladajú vo výške 930 mil. 700. V roku 2016 predpokladá Sociálna poisťovňa postupy dôchodkovských správcovských spoločností, príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 452 mil. 400.
Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2015 a 2016. Dovoľujem si preto požiadať o jeho schválenie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 9:00 hod.

Ing.

Dušan Muňko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Milan Halúz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 (tlač 1786).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predkladá Národnej rade správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018.
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky výbory schváliť: výbor pre sociálne veci uznesením č. 202 z 10. novembra 2015 a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 494 z 3. novembra 2015. S tým, že predpokladané príjmy a výdavky na rok 2016 sú rozpočtované nasledovne: zdroje celkom 7 846 395-tisíc eur a výdavky 7 305 749-tisíc eur. Výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu výborov, aby som predložil Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto správy. Správa výborov o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 203 z 10. novembra 2015.
Ďakujem, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.11.2015 o 9:03 hod.

Bc.

Milan Halúz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:07

Branislav Bačík

9:09

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená kolegyňa, kolegovia, pán predseda, dovoľte predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku, máme ju ako bod 1787a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor.
Výbor pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 3. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 491. Výbor pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu rokoval 5. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 491. V týchto uzneseniach výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokúvaní predmetného návrhu bola schválená uznesením gestorského výboru č. 519 z 10. novembra 2015. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Maroša Kondróta predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.
Prednesiem návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, číslo bude dodané z dnešného dňa. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov do výšky 47 300 eur.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

20.11.2015 o 9:09 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:13

Branislav Bačík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na úvod chcem spomenúť len toľko, že i napriek tomu, že minulý týždeň Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona o rušení fondu, je potrebné ešte v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložiť aj návrh rozpočtu fondu na roky 2016 až 2018 z toho titulu, že fond bude zrušený k 1. januáru 2016.
Takže ak dovolíte, predmetom predkladaného materiálu je návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorý opätovne fond predkladá v zmysle zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu na roky 2016 až 2018 bol spracovaný v zmysle týchto pravidiel pre rozpočtovanie verejnej správy. Súčasťou predkladaného materiálu je spracovaný aj návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.
Predkladaný návrh je vo výške 1,6 mil. eur, ktorý predstavuje celkové výdavky na činnosť fondu, a tu chceme poznamenať, že oproti minulému roku je tu pokles o 400-tisíc eur. V legislatívnom pripomienkovom konaní neboli zistené pripomienky.
Takže ďakujem pekne za pozornosť. Toľko na úvod z mojej strany, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.11.2015 o 9:13 hod.

Ing.

Branislav Bačík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 (tlač 1788) v druhom čítaní.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil zároveň ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 3. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 492. Výbor pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu rokoval 5. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 492. V týchto uzneseniach výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného návrhu (tlač 1788a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 520 z 5. novembra 2015. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Maroša Kondróta predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.
Dovoľte mi predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a) schvaľuje rozpočet nákladov a výdavkov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016 vo výške 1 664 941 eur a po b) ukladá predsedovi Výkonnéhop výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky zabezpečiť účelnú úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.11.2015 o 9:15 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda Fondu národného majetku, pán spravodajca, prítomní poslanci, ja vystúpim k tomuto bodu naozaj veľmi stručne a v podstate prednesiem, zopakujem to, na čo som sa pýtala aj pri predloženom a prerokovanom zákone o zrušení Fondu národného majetku. Ja za tento návrh rozpočtu nezahlasujem, a to z toho dôvodu, že považujem za absurdné, ak na jednej strane zrušíme Fond národného majetku ako inštitúciu, ktorá spravovala štátny majetok, a na druhej strane len pre plánované obdobie na rok 2016 rozpočtujeme náklady a výdavky na činnosť Fondu národného majetku pre mňa vo vysokom objeme 1,6 mil. eur. Nie je to zanedbateľný náklad. Ešte by som pochopila, ak by toto rozpočtovanie krylo náklady na roky 2016 – 2018, ale ak je to na jeden rok, naozaj, napriek tomu, že dôvodová správa obsahovala vecný popis jednotlivých položiek, zdá sa mi tento náklad neprimerane vysoký, preexponovaný. Ak si dobre pamätám, minister hospodárstva na môj vznesený podnet v rozprave k zrušeniu Fondu národného majetku nevystúpil, snáď vy, pán Bačík, mi budete vedieť teraz upresniť alebo obhájiť pre mňa, z môjho pohľadu absurdnosť takto rozpočtovaných nákladov pri rušení Fondu národného majetku. A samozrejme pri tejto príležitosti mi nedá znova nepredniesť tu moju ľútosť, možno aj nespokojnosť s tým, že v podstate rušíme Fond národného majetku, štát prišiel o svoje strategické štátne bohatstvo, ktoré mu malo zabezpečovať príjmy potrebné na realizáciu nevyhnutých investícií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 9:17 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:20

Branislav Bačík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, takže na vašu otázku ohľadom tohto materiálu, ktorý sa dnes prerokúva v Národnej rade Slovenskej republiky, zodpoviem nasledovne: Tak ako som povedal v samotnom úvode, že Fond národného majetku sa ruší k 1. januáru 2016, je ešte stále potrebné v zmysle pravidiel rozpočtovaných pre verejnú správu naplánovať tieto finančné prostriedky na vlastnú činnosť fondu, ktorú fond má. Fond majetku sa ruší správnym nástupcom, to znamená, že nie je bez správneho nástupcu, to znamená, že právnym nástupcom je štát. V tomto prípade, tak ako uvádza zákon, je to Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. To znamená, že fond do tohto času ešte má svoje povinnosti a úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona. To znamená, že bude tam zákonný prechod v zamestnaneckých vzťahoch na ministerstve hospodárstva. Samotný tento rozpočet na rok 2016 prejde do rozpočtu ministerstva hospodárstva. Ako ďalej bude nakladať s týmito výkonmi a činnosťami, ktoré Fond národného majetku mal a ktoré mu ukladal zákon, už záleží na ministerstve hospodárstva od 1. januára 2016.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.11.2015 o 9:20 hod.

Ing.

Branislav Bačík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý, dobrý deň (minister odbehol po materiál). Takže ešte raz, dobrý deň vám prajem.
Predkladanú Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2014 prerokovala vláda Slovenskej republiky koncom októbra tohto roku. Súhrnná výročná správa je dokument, ktorý obsahuje legislatívou predpísané informácie o rozpočtovom hospodárení verejnej správy Slovenskej republiky za uplynulý rok 2014. Je to de facto taká nová podoba druhej časti štátneho záverečného účtu, ktorá vychádza z notifikovaných výsledkov uverejnených na jeseň Eurostatom.
Tieto údaje sú vykázané v metodike ESA 2010, a to na základe jesennej notifikácie zo strany Eurostatu, ako som bol povedal, a tieto výsledky boli za všetky krajiny Európskej únie zverejnené 21. októbra tohto roku.
Správa ďalej obsahuje bilanciu rozpočtu verejnej správy, informáciu o čistom bohatstve, súhrnnú účtovnú závierku zostavenú za takmer 7 900 subjektov štátnej správy a samosprávy, ale aj ďalšie údaje ustanovené zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Slovensko je jednou z mála krajín, ktoré zostavujú takúto komplexnú správu a ktoré tak poskytujú svojim občanom rozšírený pohľad na hospodárenie verejných financií.
Čo sa týka dosiahnutých výsledkov hospodárenia verejnej správy našej krajiny, maastrichtské kritéria boli za rok 2014 splnené. Keďže v rámci jesennej notifikácie Eurostat potvrdil, že verejná správa Slovenskej republiky hospodárila v roku 2014 so schodkom 2,8 % hrubého domáceho produktu a dlh verejnej správy ku koncu, k ultimu minulého roku dosiahol úroveň 53,5 % hrubého domáceho produktu. Pri porovnaní výsledkov v rámci Európskej únie dvadsiatich ôsmich krajín vykazuje 14 krajín vyšší schodok a 17 krajín vyšší dlh, ako dosiahla Slovenská republika. Priemerný schodok verejnej správy v EÚ28 bol 3 % hrubého domáceho produktu a priemerný dlh verejnej správy krajín 28-čky Európskej únie bol 86,8 % hrubého domáceho produktu.
Toľko na úvod. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.11.2015 o 9:23 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:26

Štefan Hreha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2014.
Návrh súhrnnej výročnej správy za rok 2014, tlač 1847, pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1859 zo dňa 2. novembra 2015 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy: výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 506 zo dňa 3. novembra 2015, a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, uznesenie č. 280 zo dňa 3. novembra 2015. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 530 zo dňa 6. novembra 2015. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.11.2015 o 9:26 hod.

Ing.

Štefan Hreha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video