Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.12.2015 o 9:04 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.12.2015 9:04 - 9:08 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážená pani predsedajúca, podávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o prerokovaní zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, je to tlač 1865a.
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1878 z 11. decembra 2015 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý určil ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil ihneď.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 6016-2015-KPSR z 10. decembra 2015 uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Výbory, ktorým bol prezidentom vrátený zákon pridelený na opätovné prerokovanie, tento prerokovali a prijali nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 15. decembra 2015 a uznesením č. 770 odporučil, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schválila v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 15. decembra 2015 a hlasoval o návrhu uznesenia, ktorým výbor odporúčal, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schválila v pôvodnom znení.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, žiaden nehlasoval proti návrhu a 3 poslanci sa hlasovania zdržali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 106. schôdzi 15. decembra 2015. Gestorský výbor k zákonu vrátenému prezidentom neprijal žiadne stanovisko. Návrh spoločnej správy gestorského výboru o prerokovaní zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, nebol schválený.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určil poslanca Maroša Kondróta, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Spravodajca podáva informáciu o prerokovaní zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.12.2015 16:24 - 16:25 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1684).
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb podľa osobitného zákona. Odkaz 29a)".
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a) znie:
"29a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Tento článok nadobúda účinnosť dňom 18. apríla 2016, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti. Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie: Cieľom návrhu je zachovanie doterajšieho stavu posudzovania okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje § 8 ods. 2, v doterajšom zákone o verejnom obstarávaní je to § 7 ods. 2. Pre investorov, tak domácich, ako aj zahraničných, ktorí na základe zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímajú finančné prostriedky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a prejdú náročným administratívnym procesom schválenia investičnej pomoci, je neprimerané požadovať dodržiavanie prísne formálnych postupov zákona o verejnom obstarávaní, a to predovšetkým z hľadiska ich časovej a procesnej náročnosti. Poskytnutie štátnej pomoci z predmetnej schémy nie je nárokovateľné a schválené sú len tie zámery, ktoré po dôkladnom skrutíniu presvedčia poskytovateľa pomoci o ich životaschopnosti, efektívnosti a význame pre slovenské národné hospodárstvo. Vzhľadom na prísne kritériá preverovania oprávnených nákladov a obmedzenú výšku štátnej pomoci je v záujme prijímateľov takejto pomoci vynakladať poskytnuté finančné prostriedky efektívne aj bez dodatočných formálnych povinností materializovaných v prísne formálnej úprave zákona o verejnom obstarávaní.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 16:17 - 16:18 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milý Róbert, ja mám len technické pripomienky, lebo nesledoval som celý úplne presne od slova do slova, ako si vystúpil. Ale dovolím si upozorniť na chybičku, ktorú možno kvôli zápisu by sme mali opraviť.
V bode 9, kde si hovoril § 11 ods. 1 písm. s) znie: "Veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet" je "spotrebiteľa" a ty si prečítal "sporiteľa". Čiže chcem upozorniť, aby sa to v čistopise opravilo, spotrebiteľa, sporiteľa. Je to bod 9. Upozorňujem, aby to, lebo podstatné je to, čo sa prednesie v sále, aby sa to teda upravilo, keď to budú dievčatá prepisovať.
Potom v bode 14, kde sa hovorí: "V nadpise nad § 20 sa slovo "Register" nahrádza slovo "zoznam". V odôvodnení, čo nie je tak dôležité, si namiesto "nadpis" povedal "predpis". Ale jasné, že ide o nadpis, tak ako je to v paragrafovom znení.
A posledná drobná poznámka. V bode 18 si hovoril, že p) až r), aby to bolo jasné, lebo to znelo ako n). Čiže opäť, dievčatá, keď budú robiť prepis, aby vedeli, že v bode 18 písm. a) až f), h) a p) až r) ako Renáta.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 14:41 - 14:43 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Lipšic, ja len pre pamiatku chcem pripomenúť, že bývalé vedenie BAT-ky vyhralo spor s Pentou, vyhralo spor s Pentou vo veľmi podobnom, obdobnom prípade, a keď Najvyšší súd rozhodol, že má BAT-ka pravdu, tak vaša vláda vymenila vedenie. Váš kolega vo vláde, neboli ste vy náhodou minister spravodlivosti vtedy? Veď Palo Rusko, myslím, vtedy vymenil vedenie BAT-ky, dal tam nové vedenie, ktoré podpísalo tzv. ... zmluvu, čiže ešte raz ju prepracovali. Podpísali novú zmluvu, ktorá sa už nedala vyhrať, ani sa nevyhrala, a toto je to, čo máme dneska na stole. Ktovie, prečo to tak spravili a podpísali tie vysoké a nevhodné úroky. Váš manažment. Čiže vy ste prihrali biznis Pente! Vaša vláda, vaši ľudia, áno, aj s tými úrokmi, so všetkým a dneska sa tvárite ako spasiteľ. Čiže treba len toto pripomenúť, že toto všetko sa udialo.
Čiže nie my nahrávame biznis Pente, ale biznis Pente bol nahratý za vašej vlády, keď vy ste robili ministra spravodlivosti! Neviem, myslím, že ste neboli v parlamente, že ste boli ministrom spravodlivosti a vláda o tomto rozhodovala. Takže len pre pamiatku toto by som pripomenul.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 14:04 - 14:07 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona (tlač 1851a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2147 z 24. novembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 760 z 25. novembra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 528 z 25. novembra 2015.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 529 z 25. novembra 2015.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Maroša Kondróta, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 16:19 - 16:20 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Lipšic, ja vás pozorne počúvam, len teda, vy si protirečíte. Na jednej strane vy aj s pánom Hlinom úplne presne viete, ako asi dopadne rozhodnutie Ústavného súdu, vám je to úplne jasné, ako to dopadne, a na druhej strane sa potom naivne pýtate, prečo Penta nekričí. No keď takí dvaja kanóni, ako je Hlina s Lipšicom vedia, že to dopadne v prospech Penty, no prečo by Penta kričala? No a prečo vy sa potom naivne pýtate, prečo nekričí? To je vyrátané na efekt, pán poslanec. To sa naivne pýtate. A keď hovoríte, že máte matematické gymko, robte mu aspoň česť.
Skryt prepis
 

24.11.2015 15:41 - 15:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851).

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore ihneď.Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 15:20 - 15:21 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som váženému kolegovi Lipšicovi len pripomenúť, že tento dodatočne zaradený bod programu, ktorý prerokovávame, bol návrh na prerokovanie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Čiže vy ste sa, vážený pán kolega, merita veci návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie ani nedotkli, ani ste ho nepodporili, ani ste ho neskritizovali, ani ste ho nezamietli. Čiže vy ste rozprávali o merite veci bodu, ktorý ešte nebol predložený. A teraz neviem, či chcete vystúpiť o desať minúť znovu s tým istým a prečítať to isté a zajtra v druhom čítaní znovu to urobiť. Ja si vás dovolím upozorniť, že takému pardálovi starému, ako ste vy, by sa toto nemalo stávať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 15:05 - 15:06 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1863 z 19. novembra 2015 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, máme to ako tlač 1850.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 101. schôdzi dňa 24. novembra 2015, uznesením č. 484 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.Pán predseda prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.11.2015 9:15 - 9:17 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 (tlač 1788) v druhom čítaní.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil zároveň ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 3. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 492. Výbor pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu rokoval 5. novembra 2015 a prijal uznesenie č. 492. V týchto uzneseniach výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného návrhu (tlač 1788a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 520 z 5. novembra 2015. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Maroša Kondróta predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.
Dovoľte mi predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a) schvaľuje rozpočet nákladov a výdavkov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2016 vo výške 1 664 941 eur a po b) ukladá predsedovi Výkonnéhop výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky zabezpečiť účelnú úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis