10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2016 o 9:28 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:28

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na najbližšom možnom hlasovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2016 o 9:28 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:28

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Cieľom návrhu zákona je možnosť podpisu dohody o úverovom mechanizme medzi vládou Slovenskej republiky a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií. Tento úverový mechanizmus bude slúžiť pre potreby riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie so sídlom na území Slovenskej republiky. Jedná sa o doplnenie súčasného rámca druhého piliera bankovej únie, slúžiaceho na riešenie krízových situácií bánk v Európskej únii. Podpisom dohody zabezpečujeme možnosť poskytnutia dodatočných prostriedkov pre riešenie krízových situácií finančných inštitúcií so sídlom v Slovenskej republike. Podporíme teda stabilitu slovenských bánk a ochranu prostriedkov slovenských občanov. Stanovený postup vyplýva zo záväzku Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie a rovnako z programového vyhlásenia vlády. V súčasnosti je Slovensko jednou z posledných krajín, ktoré do tohto času ešte nepodpísali predmetnú dohodu, a kľúčovým dôvodom bol politický cyklus v našej krajine.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporučil návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Chcem vám dať na vedomie, že sa vlastne prijalo ešte ustanovenie, ktoré rieši skutočnosť, že zákon viac nebude vyžadovať získanie bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie investičných služieb správcom aktív, vzhľadom na to, že je už vyžadované podľa iných osobitných zákonov. Zároveň bolo prijaté ustanovenie, ktorým sa rieši, aby peňažné prostriedky Národného fondu pre riešenie krízových situácií a Fond ochrany vkladov nepodliehali exekúciám, aby sa tak zabránilo potenciálnym špekulatívnym exekúciám voči prostriedkom, ktoré majú slúžiť na ochranu prostriedkov občanov alebo záchranu týchto finančných inštitúcií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2016 o 9:28 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:30

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 152 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 66 zo dňa 4. októbra 2016 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 55 zo dňa 4. októbra 2016. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. bode spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 76 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle, v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2016 o 9:30 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:30

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, ja ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na najbližšom hlasovaní.
Skryt prepis

12.10.2016 o 9:30 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:34

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrh tejto novely zákona vznikol na základe iniciatívy Národnej banky Slovenska. Zákonodarnú iniciatívu potom prevzal samozrejme rezort financií. Za obdobie posledného roka dosiahol podľa Národnej banky Slovenska medziročný rast spotrebiteľských úverov až pätnásťpercentný nárast. Je nevyhnutné, aby bol rast objemu spotrebiteľských úverov postavený naozaj na zdravých a udržateľných základoch. Veritelia poskytujú spotrebiteľské úvery často výlučne s účelom dosahovania zisku bez zhodnotenia možnosti spotrebiteľa splácať tento úver. Návrh zákona je teda reakciou na snahu hlavného orgánu dohľadu – Národnej banky o väčšiu kontrolu v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov. Cieľom návrhu zákona je zabrániť preúverovaniu sa spotrebiteľov a to prostredníctvom napríklad nástrojov, ako je stanovenie ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľské úvery, ide o tzv. scoring klienta. Ide o stanovenie limitu na lehotu splatnosti, stanovenie požiadaviek na predkladanie dokladov a overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa, zohľadnenie zníženia príjmu spotrebiteľa, najmä z dôvodu očakávaného začatia poberania starobného dôchodku.
Prijatím návrhu sa dosiahne rozšírenie uplatňovania týchto pravidiel nielen na banky, tak ako tomu v istej miere už bolo samozrejme aj dodnes, ale aj na tzv. nebankovky, ktoré majú veľký podiel na trhu spotrebiteľských úverov.
Chcem povedať, že tento zákon naozaj veľkým spôsobom reaguje na dynamiku tzv. súkromného zadlžovania. V médiách sa často dočítate a nepochybujem, že aj tu vystúpia poslanci, ktorí sa budú zaoberať alarmujúcim stavom, povedzme, v tejto oblasti. Ja chcem povedať, že z pohľadu hodnotenia medzinárodného posúdenia Slovensko ani v oblasti verejného zadlženia, tak ako to tu radi hlavne opoziční poslanci podkladajú, nepatrí určite k problémovým krajinám. Skôr naopak, patríme ku krajine, ktorá má, patríme možno k prvej tretine najmenej zadlžených krajín, v Európe určite. A z hľadiska domácností sme na tom ešte lepšie a zodpovedá to samozrejme mentalite Slovákov, ktorá v zásade fundamentálne je daná tomu, že je položená na tom, že sa bezhlavo Slováci akosi nevrhajú do priepasti zadlžovania. Ale je pravdou, že sme v generačnom posune, sme v kopírovaní modelov, kultúrnych modelov, kde všetko sa blyští a je, proste vonia a všetko sa dá kúpiť. Takže treba asi, asi uznať, že tento model mentalitného správania sa aj na Slovensku mení a že tu máme dynamiku zadlžovania domácností, ktorej, ktorá musí vzbudiť pozornosť. A toto je presne naša reakcia.
Takže akceptujem kritiku hrozby o tom, že to samozrejme zhorší prístup peňazí, ľuďom k peniazom a podobne, len na druhej strane je presne to, o čom tu častokrát hovoríte, a to je to, že ľudia často sú bezhlavo ochotní sa upísať diablovi z pohľadu toho, že sú schopní vlastne celý svoj majetok prehajdákať pre to a zaviazať sa vlastne k splácaniu úverov alebo zaručiť dom svojej starej mamy za to, aby sa nejako realizovali. Je to pre nás dôležité riešiť, samozrejme nie z takého politického, populistického hľadiska, ale z pohľadu toho, aby sme predišli, predišli v budúcnosti pasci, ktorú, ktorá by mohla tvoriť naozaj také sociálno-ekonomické napätie. A samozrejme sme aj naozaj v situácii veľmi nízkych úrokových sadzieb, kde naozaj, a nech to neberú finančné inštitúcie ako nejaké obvinenie, ale je to proste realita, kde ten súboj o klienta je obrovský a súboj o poskytovanie služieb a produktov je takisto obrovský, lebo to je vlastne cieľ, je to spôsob ako dosahovať zisk. No a keď toto skombinujeme, na jednej strane lepšiu ekonomickú situáciu, lepšiu situáciu na trhu práce a trend nie strácania práce, ale, naopak, vyšších nominálnych miezd a toho, že si vlastne človek môže prejsť z roboty do roboty bez toho, aby sa obával, že o robotu príde, keď to skombinujeme s tým, že je tu krutá konkurencia na trhu s poskytovaním finančných služieb a ešte aj ukrutne nízke úroky, čiže banky, nebankovky sa predbiehajú v tom, aby nalákali klienta, tak toto sú vlastne, je snaha, snaha stanovenia formálnych pravidiel na to, aby sme tomu trošku dali nejaký, nejaký poriadok. To je celé. Nevychádzame z premisy, že sme schopní zachrániť jedinca, ak sa ten jedinec zachrániť nechce, lebo myslím, že k tejto téme sa mnohokrát vrátime aj pri mnohých iných témach, ako je hazard a ďalšie a ďalšie veci. Takže je to naozaj podľa nás technokratická reakcia na situáciu, ktorá nie je katastrofická, nie je nejak strašne vážna z hľadiska porovnania naozaj medzinárodného, ale je tu proste trend, ktorý máme povinnosť si všímať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2016 o 9:34 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:40

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, tlač 180. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 153 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod, pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 20 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením som bol poverený, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2016 o 9:40 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:43

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Národná banka vydala odporúčanie o tom, ako majú banky postupovať pri poskytovaní spotrebných úverov. Čo s nimi urobili ale banky? Rozhodli sa ho ignorovať.
Preto dnes máme tento zákon na stole. Keby toto odporúčanie napĺňali, tak by nerobili bezhlavo rôzne úvery, pôžičky. Týka sa to aj nebankoviek, samozrejme, ktoré, by som povedal, že sú až zločinecké, kdežto vôbec si nezisťujú klienta. Im stačí, že vedia, že je v určitom zmysle bonitný, má, dajme tomu, nejaký byt, nejaký domček, samozrejme, že mu požičajú tisícku, dve tisícky, ale vôbec ich nezaujíma, či ten dotyčný to bude vedieť splácať.
A viete prečo? Lebo sú to zločinecké organizácie, ktoré priamo, rovno idú po tom, aby im zobrali tie domčeky, tie byty. Robíme si tunak, my si tuná robíme z vlastných ľudí bezdomovcov. Sú nezodpovední títo podnikatelia, teraz sa bavím hlavne o nebankovkách, ktorí veľmi dobre vedia, že veľká väčšina, drtivá väčšina ľudí to nebude vedieť splácať. Ale povedzme si pravdu, kto by si nekúpil za dvetisíc euro dom, ktorý má hodnotu 30-tisíc? Ale sú to vagabundi, ktorí takýmto spôsobom zneužívajú ľudí. Potom na nich uvalia exekúciu, už z dvetisíc euro je šesťtisíc, tí ľudia, keď nevedia splatiť dve, nevedia ani šesť, potom počkajú dva-tri roky a zoberú im dom. A štát má ďalšieho bezdomovca na krku. To znamená, že keď toto nebudeme riešiť, tak sme za to zodpovední my tunak v parlamente.
Takisto banky v honbe za ziskom, sú ochotní byť benevolentní, rozdať úvery. A takto vznikla aj hypotekárna kríza v Amerike. Proste toto postihlo celý svet. Proste dávali to úplne každému a im to bolo úplne jedno, či tí ľudia sú schopní splácať, alebo nie sú schopní splácať. Dospelo to až tak, že si to, vymysleli si zaisťovaciu spoločnosť, ktorá vôbec nemala na to kapitál, aby to vedela pokryť, im tam dala pečiatku, áno, zaistíme to, dávali to do balíkov, potom za to obchodovali, kupovali to aj islandské a európske banky, a nakoniec sme dopadli tak, ako sme dopadli. Zaplatili sme to všetci, len tí bankári nie.
To znamená, že Národná banka vydala toto odporučenie a banky sa na to úplne vykašľali.
Milé banky, ak si neurobíte poriadok medzi sebou, tak dostanete odporučenie od Národnej banky. Ak nebudete odporučenie dodržiavať a sami aktívne Národnú banku o jeho dodržiavaní informovať, tak vždy budeme musieť zakročiť my v Národnej rade. Hnutie SME RODINA povedalo, že keď zákon bude dobrý, tak ho podporíme. Tento zákon je dobrý. Umožňuje našej Národnej banke kontrolu nad tými, ktorí sa snažia za každú cenu zadlžiť ľudí a vytvoriť zisk. Čo sme sľúbili, to plníme. Staviame sa na stranu Národnej banky a proti tým, ktorí sa snažia uvrhnúť ďalších ľudí do dlhodobého otroctva.
Aby sme zabránili ďalšiemu vyciciavaniu peňazí, budeme hlasovať za, pán minister.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2016 o 9:43 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:46

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ten musím, myslím, že prečítať celý kompletne, ako je? Dobre. Tak najprv ho prečítam a potom ho krátko ešte zdôvodním.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera a Jozefa Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 13 úvodná veta znie:
"Paragraf 7 sa dopĺňa odsekmi 19 až 36, ktoré znejú:".
2. V čl. I v bode 13 v § 7 sa vypúšťajú odseky 33 až 38.
Doterajšie odseky 39 až 42 sa označujú ako odseky 33 až 36.
3. V čl. I v bode 13 v § 7 sa vypúšťa odkaz 17tf a poznámka pod čiarou k odkazu 17tf.
Doterajší odkaz 17tg a poznámka pod čiarou k odkazu 17tg sa označujú ako odkaz 17tf a poznámka pod čiarou k odkazu 17tf.
4. V čl. I v bode 13 v § 7 ods. 40 sa slová "odsekov 19 až 39" nahrádzajú slovami "odsekov 19 až 33".
5. V čl. I v bode 17 v § 11 ods. 2 sa slová "ustanovení § 7 ods. 19 až 42" nahrádzajú slovami "ustanovení § 7 ods. 19 až 36".
Odôvodnenie: schválenie navrhovaného znenia § 7 ods. 33 by vlastne znamenalo zrušenie odkladu splátok a tiež zrušenie poslednej navýšenej splátky pri spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov za predpokladu, že za pravidelné rovnaké splátky považujeme splátky, ktorými sa úver splatí do nuly.
Ide vlastne o to, že momentálne občania, keď si zoberú napríklad auto na leasing, tak posledná splátka je vyššia ako tie predchádzajúce a môžu toto použiť aj ako výkup. Vlastne touto formuláciou pôvodnou, bez tejto zmeny by toto bolo zamedzené a tým pádom by ľudia prišli o túto, myslím si, že veľmi dobrú možnosť. Takže to je aj s odôvodnením.
Ďakujem. To je všetko. Ináč ten zákon vítame. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2016 o 9:46 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:50

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi, veľmi krátko reagovať. V podstate v tele zákona je ešte schválenie dodatočné, pozmeňovací návrh pána poslanca Madeja, ktorý podal pozmeňovací návrh, ktorým sa ustanovilo, že každé postúpenie pohľadávky zo spotrebiteľského úveru sa musí oznámiť spotrebiteľovi. S týmto pozmeňujúcim návrhom súhlasíme.
Potom tam boli rôzne pokusy, ktoré sme identifikovali ako snahu hlavne poskytovateľov úverov, aby sme dostali aj takzvané zdieľanie nákladov do, do vzorcov, s čím sme ale my nesúhlasili. Išlo o snahu presadiť pozmeňujúci návrh, ktorý by sa zaviedol z dielne nákladov na domácnosť a vyživovaciu povinnosť osôb pre účely posudzovania schopností spotrebiteľa splácať. Tak s tým sme nesúhlasili. A teraz tento návrh, prax, pán kolega, ja musím povedať, že ak chcete niečo aj dobré presadiť, tak nám to musíte dať vedieť ako dopredu, toto nie (vyslovené s pobavením), to je príliš vážna legislatíva na to, aby sme mali päť minút teraz na posúdenie toho, čo chcete, čo chce básnik povedať. Môžem snáď jedine poprosiť, ak sa chceme vážne v tej veci zaoberať. Moji kolegovia, samozrejme, budú študovať váš návrh, ale ak sa niečo naozaj mieni v dobrom urobiť, tak treba o tom informovať predkladateľa, lebo ja to nemôžem len tak politicky pustiť, pretože ste mi sympatický (vyslovené s pobavením), alebo s vami súhlasím, alebo nesúhlasím. Ja možno, ak by sme požiadali o odloženie hlasovania o tejto veci, aby sme sa mohli k tomu postaviť, tak to by bolo asi tak najlepšie. Vtedy to, neodmietnem to proste takto spád ruky, ale pozrieme sa na to.
Ale, prosím vás, pán kolega, ak chcem, lebo naozaj sa dajú aj rozumné veci presadiť, ale odborne to musí byť proste posúdené. Jedno je, samozrejme, nejaký súboj a druhá vec sú veci, sú veci, ktoré, ktoré súvisia s tým, že každý máme právo do vecí vstupovať a nikto z nás geniálny z neba nespadol. Takže ja tým pádom prosím procedurálne, aby sme asi vytvorili priestor na to, aby sme mohli pozmeňovací návrh posúdiť a posunuli hlasovanie o tomto zákone na ďalšie, na ďalšie hlasovanie. To už asi necháme na vedení Národnej rady.
Všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2016 o 9:50 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:50

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na hlasovaní, ktoré bude o 17.00 hodine.
Skryt prepis

12.10.2016 o 9:50 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video