45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.5.2019 o 15:28 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:28

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
A vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

15.5.2019 o 15:28 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:30

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, dovoľte mi predstaviť, je to nový návrh zákona o štrukturálnych fondoch. Tento návrh zákona vznikol ako reakcia na obrovský eurofondový 600-miliónový škandál, na ktorý sme poukazovali a kvôli ktorému musel odstúpiť aj minister a tento škandál bol takou názornou ukážkou najväčších chýb, ktoré sa pri eurofondoch stávajú.
Podľa prieskumu realizovaného Podnikateľskou alianciou Slovenska koncom roka 2017 sa korupcia na Slovensku najčastejšie vyskytuje pri eurofondoch, dotáciách alebo pri verejných obstarávaniach. Treba prihliadnuť aj na skutočnosť, že investície a projekty, na ktorých sa Slovenská republika priamo podieľa vo výške napr. 15 % v súčasnosti, bude v budúcnosti štát financovať výlučne z vlastných zdrojov. Čiže jedná sa o obrovské, obrovské zdroje a ak len 10 % z týchto obrovských zdrojov je manažovaných zle, neefektívne, tak hovoríme o stámiliónoch eur.
Najzávažnejšie, keď sa vrátim k tomu eurofondovému škandálu, tak najzávažnejšie pochybenia sa týkali hodnotiaceho procesu. Videli sme, že jednak hodnotitelia boli vyberaní na základe, nie je známe na základe akých kritérií. Hodnotitelia nehodnotili, nehodnotili oblasti, v ktorých majú, mali odbornosť, to znamená, že lekár hodnotil napr. valcovanie železných plechov, onkologický výskum zas žiadny lekár nehodnotil. Zložité, zložité projekty v oblasti genetiky hodnotila učiteľka angličtiny a podobne. Čiže toto boli obrovské zlyhania, a pritom títo hodnotitelia hodnotili projekty, ktoré si žiadali šesť, sedem miliónov eur, v druhej výzve, ktorá bola zrušená, až do výšky 40 miliónov eur na jeden projekt.
Druhým veľkým problémom bolo; čiže prvé opatrenie, ktoré navrhujeme, je zavedenie kritérií na odborných hodnotiteľov, to znamená, presne definujeme, aké musia mať vzdelanie, akú musia mať odbornú prax a akým spôsobom odborní hodnotitelia museli byť, musia byť vyberaní. Netýka sa to len oblasti školstva, Najvyšší kontrolný úrad robil rozsiahle kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a tam jeho zistenia boli ešte viac škandalózne. Napríklad zistil, že pôdohospodárske projekty v oblasti rozvoja vidieka hodnotil, hodnotila žena v domácnosti alebo človek, čo si uvádzal vzdelanie ako skladník. To znamená, že nie je to problém, ktorý sa týka výlučne eurofondov v oblasti výskumu a inovácie. Je to problém, ktorý je vlastný pre všetky, všetky eurofondové výzvy a projekty.
Druhý bod, ktorý zavádzame, je zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa v rámci uplatňovania zásady zákazu konfliktu záujmov. Takisto pri, nielen teda na školstve, ale pri viacerých eurofondových výzvach vidíme, že hodnotiteľmi boli často ľudia z firiem, napr. firiem, ktorých firmy mali podané projekty v rámci danej výzvy. Samozrejme, nemuseli hodnotiť teda projekt svojej firmy, ale je jasné, že keď hodnotili konkurenčné, konkurenčné projekty, tak že jednoducho neboli nezainteresovanými osobami. A dokonca v tom eurofondovom škandále boli situácie, kedy jedna súkromná firma mala až troch hodnotiteľov v danej výzve, čo je absolútne neprijateľné.
Ministerstvo školstva a vôbec teda inštitúcie, ktoré manažujú eurofondy, ministerstvá, rezorty nemali vôbec zadefinované, čo to znamená konflikt záujmov. Keď sa pozeráme napr. na európske programy, napr. na program Horizont, tak vidíme, že stačí zobrať formulár, ktorý sa týka konfliktu záujmov, a tento formulár preniesť do našej príručky pre žiadateľov. Nie je to žiadny, žiadna veľká veda, ale jednoducho nikto nemal záujem ošetriť tento problém tak, aby nevznikalo to, že hodnotiteľ hodnotí vo výzve projekty, kde sám má svoje projekty.
Ďalším opatrením, ktoré zavádzame, je poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú, a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti. Konkrétne pri tejto výzve; a potom sa to opakovalo aj pri štátnych dotáciách. To znamená, nie pri eurofondoch, ale pri programe rozdávania dotácií pani ministerky Lubyovej jednoducho dotácie boli pridelené firmám, ktoré mali nulové tržby, nula zamestnancov, nikdy výskum nerobili a napr. vznikli mesiac pred vypísaním výzvy a bolo im pridelených sedem miliónov na nejaké veľmi zložité komplexné výzvy v oblasti, ja neviem, napríklad genetiky.
Ja sa pýtam, ako môže firma, ktorá do výskumu neinvestuje nič, nemá žiadne výskumné kapacity, nikdy výskum nerobila, ako môže robiť špičkový výskum a nárokovať si na to, aby sme sa naň skladali z verejných peňazí. To znamená, toľko, koľko firma do výskumu investuje, toľko peňazí od štátu alebo z eurofondov, v tomto prípade z eurofondov, si môže nárokovať. Keď do vedy a výskumu investuje, investovala nula, nárokovať si môže nula eur.
Posudzovanie veľkých projektov pri eurofondoch, na základe princípu hodnoty za peniaze. Máme tu útvary, Útvar hodnoty za peniaze, podobné útvary vznikajú na všetkých rezortoch, niekde fungujú lepšie, niekde fungujú horšie, niekedy sa nimi ministri riadia, inokedy hovoria, že názory analytikov ich nezaujímajú, ale v každom prípade tieto útvary tu máme a týchto analytikov štát platí. Národné, špeciálne národné projekty pri eurofondoch sú obrovské projekty, do ktorých idú desiatky miliónov eur. To sú jedny z najväčších projektov, ktoré sa v eurofondoch financujú. Keď som si spočítala peniaze, ktoré idú do jednej z podriadených organizácií ministerstva školstva, táto organizácia dostala spolu 350 miliónov eur z eurofondov. Podriadená organizácia ministerstva školstva.
A teraz sa môžme pýtať na to, či tieto peniaze investované do národných projektov sú investované efektívne, hospodárne a aká je ich pridaná hodnota. Preto v tomto zákone žiadame, aby každý veľký projekt – a týka sa to hlavne národných projektov, ale veľké projekty boli hodnotené na základe princípu hodnoty za peniaze. To znamená, že ak nejaká podriadená organizácia ministerstva školstva chce už desiatykrát eurofondový projekt na nejakú horizontálnu alebo vertikálnu informatickú infraštruktúru, to sú tie najnezmyselnejšie projekty, tak nech sa páči, nech to posúdi Útvar hodnoty za peniaze, či taký projekt bol v minulosti realizovaný, aký bude mať konkrétny prínos a či tieto peniaze budú vynaložené zmyslupne a hospodárne.
Takisto posledný bod sa týka zverejňovania výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje schválenej, neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti, ku každej žiadosti zvlášť.
Prečo toto opatrenie? Po viac ako pätnástich rokoch čerpania eurofondov by sme sa mohli nazdávať, že jednoducho tie základné pravidlá máme zvládnuté a že transparentnosť na Slovensku funguje. Nie je to pravda. Hodnotiace hárky sa stále nezverejňujú, stručné hodnotenia sa začali zverejňovať. Čo sa však prestalo zverejňovať po eurofondovom škandále, boli mená hodnotiteľov ku každému projektu zvlášť. To znamená, keby teraz sme mali podobný škandál alebo teraz ste chceli preskúmať nejaké výzvy a pozrieť sa na to, či to skutočne hodnotili hodnotitelia, ktorí v danom obore majú kvalifikáciu, tak tejto informácie, túto informáciu by ste nedostali ani sa k nej nedopátrate, pretože rezorty ju jednoducho prestali zverejňovať. To je také typické pre túto vládnu koalíciu, ak máme nejaký problém, nebudeme ho predsa riešiť, ale skúsime to nejak zakamuflovať tak, aby sa už na problém neprišlo. To znamená, že jednak žiadame zverejňovať všetky hodnotiace hárky, hodnotenie a takisto aj hodnotiteľov.
Pani ministerka neustále hovorí o tom, aké ťažké je nájsť hodnotiteľov. Ja; je to možné a my sme navrhovali, aby hodnotitelia neboli len zo Slovenska, aby boli zo zahraničia. Samozrejme, hodnotiteľov treba zaplatiť, platili sme im aj doteraz, ale kvalitní hodnotitelia, ktorí skutočne vyberú tie najlepšie a najzmysluplnejšie projekty. Tie peniaze, ktoré do toho investujeme, sa nám jednoducho v kvalite tých projektov vrátia.
Myslím, že som povedala ku všetkým bodom. Keby ste mali otázky na technické podrobnosti, nech sa páči, veľmi rada odpoviem. Ale čo ma mrzí, že takého pravidlá alebo takýto zákon nebol prijatý oveľa skôr, že museli sme tu mať neskutočné množstvo škandálov, pochybení, zlyhaní, vracali sme veľké množstvo v rámci korekcií naspäť do Bruselu. To znamená, že o tieto peniaze prišli občania, štátny rozpočet. Tieto peniaze sa mohli investovať zmysluplnejšie. A my stále nemáme prijaté efektívne, transparentné pravidlá na riadenie eurofondov, preto by som vás chcela požiadať o podporu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ak vám záleží na tom, ako budú investované peniaze, či budú investované peniaze do zmysluplných projektov, transparentne a férovo, tak vás prosím o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.5.2019 o 15:30 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, kladieš si otázku, že ako môžu tieto eurofondové projekty hodnotiť hodnotitelia, ktorí nemajú s danou oblasťou nič spoločné. A v zásade načo takýto zákon vôbec potrebujeme. Keby sme napríklad túto otázku si kládli v Nemecku, Fínsku alebo Dánsku, že tam by takýto zákon možnože nikto ani nepotreboval prijať, lebo vo všeobecnej nejakej morálke a povedomí politikov takéto pochybenia, aké sa dejú u nás pri poskytovaní dotácií, by neboli ani vo sne predstaviteľné. A my teda naozaj sa pýtame, že ako je možné, že u nás sa, takéto zlyhania sú tolerované, ututlávané a že vôbec nie je za to vyvodená žiadna zodpovednosť a odbije sa to rečami pani ministerky, že všetko je v poriadku.
Ja si myslím, že naozaj tento štát je doslova prerastený s mafiou, ako keď je to mäso na slanine prerastené tým tukom. Je to, tu sú doslova najvyšší predstavitelia štátu pupočnou šnúrou prepojení s mafiánmi a tým pádom tu platí to latinské, že vládne tu corrumpare, mravná skazenosť. Mravná skazenosť vedúcich činiteľov štátu a táto mravná skazenosť tejto morálky a etiky má potom priamy dopad aj na to, ako sa v konkrétnych situáciách prejavujú, napríklad pri prerozdeľovaní spoločných európskych peňazí. Takže ja naozaj vidím v úpadku všeobecnej morálky politikov na Slovensku kľúčovú príčinu toho, prečo hodnotia inštalatéri nejaké vedecké projekty v medicíne a podobne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2019 o 15:42 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel nadviazať na to, čo tu zaznelo teda aj o Útvare hodnoty za peniaze. Ale ešte predtým by som povedal, že presne tá kultúra na Slovensku vlastne vyžaduje takéto balíčky alebo takéto zákony, aby sme ich priniesli, pretože naozaj sme svedkami toho, že sa tu veci zametajú pod koberec. A ja si tak hovorím, že však toto, tento zákon už tu mal dávno byť, už tu mal byť dávno funkčný. A ja, jak si povedal, že žiadaš o podporu, tak vieme asi, ako to chodí, čo môžme čakať, hoci by sa naozaj nemal ani len nikto pozastaviť nad tým a tento zákon by mal dostať plnú podporu.
A to isté je aj pri tom Útvare hodnoty za peniaze, o ktorom si hovorila, že niektorí ministri to rešpektujú a niektorí nie. No, tých ministrov, ktorí sa tým riadia, je naozaj minimum, aj to len niektorými opatreniami a skôr práve aj tá posledná súhrnná správa implementačnej jednotky ukazuje, že je tam veľmi veľa červenej, že ten semafor to veľmi pekne plasticky ukazuje a vidíme, že je tam veľa červenej a že súčasná vláda nemá ako keby chuť robiť opatrenia, ktoré sú systémové, ktoré Slovensko tak nevyhnutne potrebuje. My naozaj potrebujeme opravovať, opravovať ten náš aj slovenský dom a práve Útvar hodnoty za peniaze na to krásne poukazuje.
A ja sa nestotožňujem s tým, čo počúvame od koalície, že nejakí úradníci. No to sú úradníci, ktorí pracujú s dátami. A oni tie dáta rozanalyzujú a poskytnú ich politikom a politik na základe nich mal by s nimi naložiť. A ak je ten politik príčetný a ide mu o Slovensko, tak by ich mal pretaviť do skutočných nejakých rozhodnutí. Ale to sa tu nedeje. Čiže vyčítať analytikom, že prichádzajú s nejakými dátami, je úplne scestné, pretože to nie sú ich názory, to sú vypočítané dáta. Preto sa volajú aj analytici. Takže ten útvar je dôležitý a tento zákon tiež.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2019 o 15:44 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:46

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom veľmi pekne za ich faktické poznámky. Ja ešte doplním, že nielen; teda, samozrejme, korupcia tu bola vždy, že bola tu aj pred príchodom eurofondov, však spomeňme si na obrovské privatizácie netransparentné štátu. Ale potom sa tu množstvo peňazí presunulo do eurofondov a zrazu sa tí nečestní – a nielen politici, ale aj podnikatelia – začali sústreďovať práve pri eurofondoch. No a úlohou politikov je nastaviť také pravidlá, aby sa minimalizoval priestor, priestor pre podvody. A to sa my snažíme robiť v tomto zákone o eurofondoch.
A takisto ešte chcem povedať, že má to aj dopad, na toto doplácajú aj čestní ľudia alebo samosprávy, pretože keď tu máme veľa nečestných politikov, úradníkov, podnikateľov, tak tá byrokracia sa hromadí. Namiesto príručky žiadateľa, ktorá má 20 strán, máme príručku, ktorá má 250 strán. Takže, žiaľ, nečestné správanie má dopad aj na tých čestných ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2019 o 15:46 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:47

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čiže dovoľte, aby som zhrnul rozpravu alebo nerozpravu. Mrzí ma, že sme schopní v tomto pléne veľakrát stráviť hodiny a hodiny pri návrhoch, ktoré riešia absolútne hlúposti, a pri kľúčových návrhoch, ktoré naozaj riešia závažné veci, ktoré by boli v prospech všetkých občanov Slovenska, akosi to chceme pretrpieť, aby už čím skorej prebehol ďalší bod. A podľa rozpravy, ktorá prebehla, mám pocit, že ten druhý prípad bol, v tomto prípade nastal tento prípad.
Akosi si neuvedomujeme, že ak by sa tento návrh zákona prijal, tak reálne môžme ušetriť každý jeden rok, trúfnem si povedať, stovky miliónov eur, ktoré by mohli byť z eurofondov investované tak, ako by od začiatku mali mať. Áno, myslím, že kolega Marosz to hovoril o tom, že malo to byť v nás, malo by to byť možno tak akože taká tá základná morálka, že keď raz bude niekto hodnotiť, tak bude nezaujatý, a keď to máme v morálke, nemusíme to riešiť zákonom. Ale ak by sme boli morálni, tak možno, neviem, kto to tu svojho času hovoril, bolo, že, alebo Martin Fecko, myslím, že to hovorí, že ak by sme dodržiavali len Desatoro božích prikázaní, tak nám netreba žiaden zákon. Možno to môžme zúžiť, ak by sme dodržiavali len miluj blížneho svojho ako seba samého, tak by sme ani to Desatoro nemuseli dodržiavať, stačilo by len to jedno. Ale keďže sme ľudia hriešni a nedokonalí, tak od toho sú zákony, od toho sú pravidlá a keď vieme, že jednoducho tu niečo zlyháva a, bohužiaľ, v 21. storočí, po 30 rokoch, čoskoro to výročie bude, budovania demokracie na Slovensku, napriek tomu politici, ktorí sú, pred voľbami si pýtajú hlas od svojich voličov, sa nehanbia po voľbách tých istých voličov drzo okrádať. A to, čo tu pácha SNS a nielen SNS, ale predtým aj ostatné strany, aj popri SNS, samozrejme, aj MOST – HÍD a SMER pri čerpaní eurofondov, je naozaj donebavolajúca drzosť. A práve preto tento návrh zákona nerieši v podstate nič iné len to, čo by dávno malo platiť, ak by sme boli morálni, ak by sme dodržiavali Desatoro, ak by sme dodržiavali to jedno prikázanie alebo ak by sme dodržiavali základné pravidlá, že keď raz od niekoho si pýtam, základné pravidlo, keď si od niekoho raz pýtam hlas, nemôžem ho predsa po voľbách na drzovku okrádať.
Tento návrh zákona chce, aby sa zaviedli kritériá pri výbere hodnotiteľov, ktorí posudzujú, ktorý projekt má získať peniaze z eurofondov. Lebo dnes je to, ako sa pani ministerke uráči alebo pánovi ministrovi uráči, takí hodnotitelia tam sú, žiadne kritériá. A áno, potom sa stane, že krajčír hodnotí nejaký strojársky projekt, strojár hodnotí nejaký medicínsky projekt a podobne. Jednoducho obludnosti. Čiže ešte raz, zákon nechce nikomu ublížiť, len chce, alebo návrh zákona, aby sa zaviedli kritériá. Aby sme si povedali teda, čo musí ten hodnotiteľ spĺňať, keď teda chce niečo posudzovať. Aby sa zabránilo konfliktu záujmov, čiže aby známi ľudia v akejkoľvek väzbe s tým, kto predkladá projekt, aby nemohli hodnotiť. Logicky, nie? Čiže znovu druhú logickú vec chce zaviesť.
Tretie, čo chce zaviesť, aby eurofondy na výskum a vývoj mohli dostať len firmy, ktoré sa výskumom a vývojom zaoberajú. Znova základná logika, nie? Alebo jak dnes pred voľbami sa hovorí, že zdravý rozum.
Štvrtú vec, aby posudzovanie veľkých projektov, aby muselo to prejsť aj cez odborníkov, ktorí pozrú sa na ten projekt aj optikou princípu hodnoty za peniaze. Aby sa na to pozreli, že nielenže či to je pekne napísané, ale keď si niekto teraz zmyslí, poviem somarinu, stavať vesmírnu raketu z eurofondov, tak niekto sa asi mohol by na to pozrieť a povedať, že počkať, počkať, to akože, to nám asi príliš neni treba, lebo jednoducho nebude to mať taký veľký zmysel, aj keď reálne by si možno z tých eurofondov tú vesmírnu raketu postavil.
A piata vec, zverejňovať výsledky hodnotenia. Zverejňovať odôvodnenie, zverejňovať hodnotiteľov. Znova, čistá logika a zdravý rozum. Prečo by sme ich mali tajiť? Keď raz niekto niečo hodnotí, tak asi by sa pod to mohol podpísať. Prečo pani ministerka alebo pán minister to utajujú?
Ale pre vás, páni v opozícii, pardon, vo vládnej koalícii, mám jeden návrh. Ja by som na vašom mieste tento návrh prijal. A nie preto, aby to pozeralo na prsty vám, aby to zabránilo kradnúť vám a vašim ministrom, ale aby to zabránilo kradnúť budúcej vláde. Lebo vy, páni v koalícii, vládnuť po budúcich voľbách nebudete a keď tento návrh prijmete, aspoň zabezpečíte pri vašom odchode jednu dobrú vec, aby keď náhodou by sa našiel nejaký krivák v budúcej vláde, aby nemohol robiť to, čo robíte dnes vy. Takže ja by som vám ho odporúčal, už keď nie iba preto, že to je dobrá vec, iba zo zlomyseľnosti vašej voči budúcej vláde zabezpečiť, aby nemusela kradnúť, alebo aby nemohla kradnúť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.5.2019 o 15:47 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:53

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, dovoľte mi uviesť návrh zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu a o ich odmeňovaní, ktorý predkladá skupina poslancov, poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Návrh zákona podrobnejšie predstavím v rozprave a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.5.2019 o 15:53 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:54

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu (tlač 1407). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.5.2019 o 15:54 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, tento návrh zákona by sa dal zhrnúť jednou vetou. Do štátnych podnikov chceme odborníkov namiesto našich ľudí. Tento návrh zákona je takisto reakciou na kauzu a na jeden veľký problém, ktorý sme riešili, keď sa zdvíhali ceny energií, a vtedy sa zistilo, kto všetko pôsobí v dôležitých energetických podnikoch, ktorí spravujú miliónové majetky. Bola tam napríklad predsedníčka ženskej organizácie SNS alebo ľudia, ktorí s energetikou nikdy nemali nič spoločné.
Cieľom návrhu tohto zákona je preto vytvoriť komplexný a systematický zákonný rámec, ktorý by reguloval výber a následné odmeňovanie zástupcov štátu v orgánoch spoločností so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone tejto funkcie.
Jedna časť bola teda neodborné nominácie do orgánov štátnych podnikov a druhá časť problému je, že zástupcovia štátu poberajú za výkon svojej funkcie často vysoké sumy a pri skončení výkonu funkcie neprimerané odstupné. Návrh zákona má ambíciu riešiť všetky, oba uvedené aspekty.
Tento návrh zákona obsahuje podrobný procesný postup určujúci spôsob výberu zástupcov štátu v spoločnostiach so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu a zároveň prináša zákonný mechanizmus určenia odmien pre tieto osoby a upravuje aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločností s majetkovou účasťou štátu. Pretože, ak títo zástupcovia zlyhajú, následky zaplatia občania.
Čo sa týka podrobných detailov tohto zákona, definujeme v ňom osobnú pôsobnosť zákona, čiže vzťahuje sa na právnické osoby, v ktorých má štát alebo právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom Fondu národného majetku, majetkovú účasť. Odmeňovanie a výber zástupcov bol v minulosti regulovaný len uznesením vlády a my toto, tento princíp sme rozpracovali do detailov a upravujeme tak, akým spôsobom by mali byť odmeňovaní zástupcovia štátnych podnikov.
Inšpirovali sme sa aj inými krajinami. Napríklad Nový Zéland má komplexný prístup k nomináciám do štátnych podnikov od požiadaviek a kontroly až po školenia. Špeciálny výbor najskôr vyberie vhodných kandidátov, zaradí ich na zoznam. Súčasťou poverenia, každého preverenia každého kandidáta je posúdenie, či kandidát nie je v konflikte záujmov, preverenie jeho skúseností, vzdelania. Prvé kroky a predvýber má na starosti personálna agentúra, ktorá je poradcom pri výberovom konaní, aby sa, aby sa minimalizovalo rôzne rodinkárstvo a klientelizmus.
Čo sa týka Fínska, Fínsko je z hľadiska modernizácie výberových konaní výrazne popredu pred ostatnými krajinami. Úrad, ktorý má na starosti štátne podniky, deleguje vytvorenie databázy a predvýber kandidátov špecializovanej personálnej agentúre, ktorú vyberá vo verejnom obstarávaní každé štyri roky. Čiže žiadni kamaráti, žiadni naši ľudia, žiadne rodinkárstvo, ale do štátnych podnikov s majetkovou účasťou štátu odborníci. Personálna agentúra vo Fínsku následne hľadá vhodných kandidátov v rozsiahlej sieti kontaktov, špeciálne sa sústreďuje na zahraničných odborníkov a expertov v danom odbore, ktorých sa snaží získať pre členstvo v orgánoch štátnych firiem, najmä teda aby sa vylúčilo rodinkárstvo, politické vplyvy alebo klientelizmus.
Iné firmy, ako napríklad; pardon, iné krajiny, ako napríklad Estónsko, tú nominačnú právomoc delia medzi rôzne ministerstvá. V Estónsku si delí zodpovednosť, je rozdelená zodpovednosť medzi ministerstvom, ktoré je zodpovedné za daný štátny podnik a ktoré nominuje polovicu členov do orgánov štátneho podniku, a medzi ministerstvo financií, ktoré nominuje druhú polovicu členov, keďže vieme, že veľkú časť povinností a spravovania štátnych podnikov, hlavne v dozorných radách, tvorí finančná kontrola. Pri nomináciách do štátnych podnikov, keďže štátne podniky spravujú majetok občanov, by mali byť presne popísané kvalifikácie, zručnosti, ktoré členovia dozorných rád a predstavenstiev potrebujú, tak aby sa nestalo, že v predstavenstve veľkého energetického podniku bude sedieť niekto, kto na to vôbec nemá vzdelanie.
Viaceré krajiny, ako napríklad Taliansko, prijali zákon, ktorý obmedzuje pôsobenie zástupcov štátu v orgánoch viacerých obchodných spoločností len na určitý počet. U nás je bežnou praxou, že niektorí zástupcovia štátu pôsobia v orgánoch viacerých spoločností a následne si neplnia poriadne povinnosti ani v jednej z týchto spoločností.
Prínosom systému, ktorý zavádzame, bude transparentný výberový proces, nastavenie kritérií takým spôsobom, aby do funkcií boli vybrané osoby, ktoré napĺňajú kvalitatívne tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.
Medzi ďalšie nové opatrenia patrí napríklad zákaz kumulatívneho poberania odmien za výkon vo viacerých funkciách. Na rozdiel od minulosti, keď tento návrh zákona vychádzal v tomto ohľade z pravidla jedenkrát a dosť a umožňoval poberať odmenu len za výkon funkcie, ktorú daný zástupca štátu začal vykonávať ako prvú, terajšie znenie priznáva zástupcom štátu pri výkone funkcie v ďalších spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu odmenu najviac vo výške minimálnej mzdy, ako je tomu v prípade niektorých ústavných činiteľov, ktorí sa angažujú napríklad v komunálnej politike.
Ďalšou pomerne prísnou novinkou je sankcia za absenciu na zasadnutiach orgánu spoločnosti. To znamená, že ak je už zástupca nominovaný do nejakej spoločnosti, tak na zasadnutiach spoločnosti by sa mal zúčastňovať, a táto sankcia môže mať rôznu intenzitu podľa okolností. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy, napríklad neprimerané odstupné vo forme zlatých padákov, keď som hovorila o odmene pre advokáta Bžána, tak človek, čo mu tú odmenu podpísal, tak dostal, dostal neprimerané odstupné. Je teda spravodlivé a legitímne, že náš návrh zákona vylučuje možnosť nároku na odstupné. To znamená, konkrétne po skončení výkonu funkcie zástupca štátu nemá nárok na odstupné ani na iné porovnateľné finančné kompenzácie súvisiace so skončením jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. K takýmto porovnateľným finančným kompenzáciám patria napríklad aj mimoriadne odmeny pri skončení funkcie, ktoré niekedy môžu dosiahnuť aj desiatky tisíc eur.
Návrh zákona predstavuje v tomto zmysle racionálny kompromis medzi striktnými pravidlami, ktoré umožňujú presne stanoviť výšku odmien, a medzi motivujúcimi stimulmi. Ak teda chceme mať fungujúce štátne podniky, ktoré sú spravované dobre, efektívne, v prospech občanov, musíme mať aj schopných ľudí, ktorí tieto podniky spravujú. A k tomu smeruje tento náš návrh zákona, ktorým vás žiadame o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.5.2019 o 15:55 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Opäť jeden zo zákonov, ktorý je úplne kľúčový a veľmi potrebný, pretože tak ako si poukázala, tie neodborné nominácie sú niečo, čo nás tu proste neskutočne dobieha a facká Slovensko, pretože vidíme, že nielen na ministerstvách, ale aj v tých podnikoch sú naozaj tie nominácie vysoko neodborné a nemôžu riadiť také dôležité podniky. Proste ľudia, ktorí nie sú odborníci, lebo tomu nerozumejú, že ten kariérny rast je veľmi dôležitý. Súkromný sektor tomu veľmi dobre rozumie a vie, prečo si naozaj dáva záležať na tom, aby čím vyššia funkcia, tak tým kvalitnejší človek. A nielen teda z hľadiska odbornosti, ako myslím vecnej, ale aj charakterovej alebo manažérskej, proste to musí byť súbor schopností, ktoré ten človek musí mať na to, aby vedel na týchto funkciách stáť a dobre ich riadiť.
A my tu hovoríme o majetku štátu, ktorý naozaj patrí občanom a o to viac je dôležitejšie, aby tam boli tí najkvalitnejší, the best of the best, pretože disponujú veľkými prostriedkami. A tak ako si to vlastne povedala opäť aj pri tomto zákone ten príklad advokáta Bžána, to neodborné riadenie, či už z hľadiska charakteru, alebo z hľadiska vecnosti, nás môže stáť, štát a v konečnom dôsledku občanov môže stáť enormné peniaze. Tie škody sú omnoho väčšieho rozsahu práve pri podnikoch, štátnych podnikoch. A mohli by sme tu menovať mnoho iných prípadov, kde takéto veci nastali, či už to bola kompa alebo, alebo ďalšie. A toto sú proste veľké zlyhania. Čiže opäť niečo, čo tu už dávno malo byť. A je len ukážkou tejto vlády, že nechce kompetentne vládnuť, ale sa chce iba viesť na vlne moci.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2019 o 16:05 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video