53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:23 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:23

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, ministerstvo vnútra si stojí za svojím tvrdením, že realizovalo prevody bytov v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. V uvedenej veci sa opierame aj o podporné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým odsúhlasilo prevody bytov výlučne podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Ministerstvu obrany Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra sa preto nestotožňuje s právnym názorom NKÚ, že mali byť prevody realizované podľa zákona o správe majetku štátu, byty mali byť vyhlásené za prebytočný majetok štátu aj napriek skutočnosti, že sú obývané nájomcami a nájomca mal byť pri realizácii prevodu vlastníctva takéhoto bytu vecným bremenom, s ktorým sa mal vysporiadať budúci kupujúci. Odporúčania o tom, že byt, pôvodne služobný, s nájomcom možno previesť do vlastníctva tretej osoby sú nerealizovateľné, nakoľko tejto osobe zákon prikazuje poskytnúť nájomcovi bytovú náhradu, ktorá v prípade rodiny s deťmi nie je jednoduchá. Ak nový vlastník nenaplní literu zákona, môže sa obrátiť aj na súd, zostane mu byt aj s nájomcom.
Správa bytov je zložitý proces ovplyvnený najmä dostatkom finančných prostriedkov na opravy a údržbu jednotlivých bytov, ako aj zabezpečovaním bytových náhrad, vypratanie s privolením súdu v súlade s platnou legislatívou. Majorita nájomcov, s ktorými je uzatvorená nájomná zmluva, skončila pred užívaním služobného bytu užívanie iného bytu a vzniká im tam po skončení nájmu služobného bytu legitímne právo na bytovú náhradu.
K toľko kritizovanej cene bytu si dovoľujeme uviesť, že zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol od svojho prijatia viackrát novelizovaný, no napriek tomu si až do roku 2017 zachoval ustanovenia prijaté začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktoré umožňujú nájomcovi požiadať o prevod vlastníckeho práva do svojho vlastníctva za zákonom určenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena porovnateľného bytu. O prevod vlastníctva mohol požiadať každý policajt bez ohľadu na funkciu, hodnosť a služobné zaradenie, pokiaľ spĺňal prísne kritériá podľa interného predpisu č. 62/2014, ktoré vychádzalo z koncepcie bytovej politiky v rezorte vnútra schválenou uznesením 93 z roku 93/2011. Medzi kritériá patrila aj skutočnosť, že nájomca musel byť ku dňu požiadania žiadosti o prevod vlastníctva bytu minimálne 15 rokov v služobnom pomere. Okrem policajtov pamätal interný predpis aj na vdovy a vdovcov po príslušníkovi PZ, príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkovi Horskej záchrannej služby, ak bol nájomcom bytu. Túto skutočnosť preukázal úradne overenou fotokópiou úmrtného listu príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby. Okrem, okrem uvedeného sa nám takto podarilo vyriešiť množstvo prípadov, v ktorých sa nájomcovia otisli, ocitli, pardon, v ťažkej životnej situácie nie svojou vinou, napríklad manželia s tromi deťmi si zakúpili nehnuteľnosť z finančných prostriedkov čerpaných z prostriedkov hypotekárneho úveru, podvodným konaním predávajúcich sa ocitli bez peňazí s hypotékou na ulici. Podmienky prevodu vlastníctva boli sprísnené i o predkupné právo proti akémukoľvek scudzeniu v trvaní až 15 rokov. Policajt nesmel vlastniť na území Slovenska nehnuteľnosť určenú na bývanie, túto skutočnosť deklaroval čestným vyhlásením a úradne overeným podpisom. Takéto vyhlásenie bolo podrobené kontrole zo strany rezortu. Byty boli predávané policajtom, ktorí práve kúpou takéhoto bytu zabezpečili svojej rodine bývanie. Pri väčšine bytov bolo ekonomickejšie ich predať ako vynaložiť nemalé finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, prípadne riešiť bytové náhrady.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:23 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:27

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Zároveň vo svojej odpovedi zavádzate, pretože podľa Najvyššieho kontrolného úradu, citujem, "všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom". Váš rezort si neoprávnene menil charakter služobných bytov a následne ich predával nájomcom. Pri nakladaní s majetkom štátu nie je prípustná svojvôľa štátnej organizácie v rozhodovaní, hovorí NKÚ.
Otázka je, či teda vy tvrdíte, že Najvyšší kontrolný úrad, naša najvyššia kontrolná inštitúcia, nepozná zákon a nepozná výklad zákona. To je prvá otázka.
Druhá otázka, vy ste predávali byty výrazne pod cenu. V bratislavskom Starom Meste byt s rozlohou 91 metrov štvorcových za trhovú cenu 200-tisíc eur ste predali za 17-tisíc eur. Byt v Martine, trojizbový byt v Martine ste predali za 339 eur. Nie je pravda, že to bolo výhodnejšie predať, pretože v tom istom čase zároveň, keď ste služobné byty predávali, v tom istom období ste získali 57 iných služobných bytov v hodnote 4 milióny eur. To znamená, že tie byty, ktoré vy ste pod cenu predávali a zväčša funkcionárom, reálne policajtom chýbali.
Čiže, druhá otázka, žiadam zverejnenie, kto teda tie byty dostal, aká bola ich funkcia, aké bolo ich zaradenie. Podľa mojich informácií to neboli radoví policajti, boli to zväčša funkcionári.
A ďalej sa pýtam, ako toto chcete vysvetliť mladým policajtom. Vy sama hovoríte, že je problém získať do zboru mladých policajtov. A nájomné byty v prvom rade majú slúžiť ako benefit pre mladé rodiny policajtov, pre ich rodinných príslušníkov, a nie preto, aby sa rozdávali funkcionárom, alebo sa prenajímali vysokým policajným funkcionárom, ktorí majú mesačný príjem viac ako 3-tisíc eur.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.11.2019 o 14:27 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:27

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte raz opakujem, nikto tu nezavádza, prečítam ešte raz. MV SR sa preto nestotožňuje s právnym názorom NKÚ, nestotožňuje, lebo ministerstvo vnútra sa riadilo zákonom č. 182/1993 na základe odporúčania ministerstva financií.
Čo sa týka kalkulácie a výslednej ceny jednotlivých bytov, za akú sa predávali, nikto nemá problém, aby ste sa na to prišli pozrieť, pretože na to existuje kalkulačný vzorec, kde sa z odhadovanej ceny bytu odpočítavajú nejaké položky, ktoré vám ja teraz nepoviem. Robia to zamestnanci, ktorí niekoľko rokov pôsobia na ministerstve vnútra. Kľudne vám budeme dávať aj informácie, kto byty získal, koľko bytov sa predalo.
A ešte raz opakujem, pokiaľ príslušník Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru, Horskej záchrannej služby aj skončil služobný pomer a bol nájomca v služobnom byte či mal platnú nájomnú zmluvu krátkodobú alebo ju mal na neurčito, ministerstvo vnútra, ak by tento byt od neho žiadalo uvoľniť podľa vtedy platnej legislatívy, by mu muselo hľadať novú bytovú náhradu. Takže neviem, ako sme tých ľudí odtiaľ mali vysťahovať. A väčšinou v tých prípadoch je, že sme tie byty dávali vdovám, vdovcom a pozostalým po príslušníkoch Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis

28.11.2019 o 14:27 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:31

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu vám ďakujem za položenú otázku.
Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky, citujem: "Na úvod by som chcela uviesť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už v roku 2017, teda po nástupe pani ministerky školstva do funkcie, vyjadrilo niekoľkokrát znepokojenie nad produkciou filmu Kto je ďalší?, a preto aj odstúpilo od zmluvy ako partner.
V súvislosti s uvedením filmu Kto je ďalší? do slovenských kín som opätovne žiadala (citujem pani ministerku) tvorcov filmu o vypustenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo zoznamu subjektov, ktoré sú uvedené ako partneri, a na základe tejto výzvy prezidentovi E-Slovensko Bratislava bol názov a logo ministerstva školstva zo stránok projektu odstránený. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na predchádzajúce intervencie zo strany ministerstva školstva voči tvorcom filmu za posledné dva roky, ministerstvo školstva nie je partnerom filmu, pretože chýba právny základ pre uvedené partnerstvo. Ministerstvo školstva nedalo organizácii E-Slovensko Bratislava súhlas s uvedením svojho názvu a loga medzi partnermi filmu a s produkciou filmu v rámci projektu vyslovene nesúhlasilo. Použitie názvu a loga ministerstva v súvislosti s partnermi filmu bolo preto neoprávnené.
Ministerstvo školstva o vývoji situácie ešte v roku 2017 informovalo Európsku komisiu so záverom, že rezort školstva bol v danej veci podvedený. Na základe vyjadrenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konštatujeme, že vo filme absentuje takzvaný pozitívny jazyk, to znamená, empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer, edukáciu pozitívnym prístupom. Rozumieme autorovi filmového diela, že sa snažil poukazovať či už obrazovo alebo verbálne na rôzne príčiny vzniku kyberšikany alebo sexuálneho vydierania, respektíve zneužívania, ktoré však neboli pre starší školský vek podané konzistentne, ale len v náznakoch. Toto môže u detí a žiakov viesť k neobjektívnemu zovšeobecňovaniu namiesto popísania príčin a následkov. Náznaky kontextu reality, v ktorom je príbeh zasadený, nie sú jednoznačné a komplexné. Napríklad postoje rodičov, školy, dospelých autorít ako takých, hodnoty alebo normy. Filmové dielo tak vyvoláva síce širokú paletu emócií, ale v deji filmu sa nediferencuje hranica normálneho správania od rizikového, čo nevedie mladého človeka k scitlivovaniu na problémové správanie, ale skôr jeho prijatie ako normy. Prezentovanie informácií o negatívnych javoch je vo filme škodlivé, keďže zvyšujú normatívne presvedčenie, že všetci to robia, to prežívajú a robí to veľa mladých.
V pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch, sa v kapitole 1. 5.11 Zdravý životný štýl v bode 2 školám a školským zariadeniam okrem iného odporúča aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu. Uvedený film je v priamom rozpore s týmto odporúčaním, nakoľko nevyzdvihuje zdravý životný štýl, respektíve priamo alebo sprostredkovane vyzdvihuje negatívne rizikové správanie detí, žiakov.
Na záver dodávame, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v týchto dňoch odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie. Uvádza sa v ňom, že vzhľadom na spochybnenie preventívneho a edukatívneho zámeru filmu zo strany odborníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie nemôže odporúčať, aby sa žiaci zúčastňovali na projekcii filmu a seminároch organizovaných jeho tvorcami.
Ďakujem."
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:31 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:36

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, teda za sprostredkovanie odpovede pani ministerky školstva. Len mi teda z toho nie je jasné, že či je to vlastná iniciatíva ministerstva školstva, alebo je to reakcia na, na petíciu, respektíve výzvu viacerých psychológov a psychiatrov, ktorí upozornili na potrebu prehodnotenia vhodnosti tohto filmového diela Kto je ďalší? pre školské, školské predstavenie. Lebo jedna vec je, že či sa odstránia informácie o tom, že bolo tam nejaké partnerstvo v minulosti s ministerstvom školstva, a druhá vec je práve toto, toto odporúčanie, keď sa ten film prezentuje ako školské predstavenie alebo, alebo premieta sa celým triedam či školám. No to mi z tej odpovede teda nebolo úplne jasné, že či je to vlastná iniciatíva ministerstva školstva, alebo je to, je to reakcia na, na tú kritiku, ktorá sa na ministerstvo vzniesla.
A možno na vás, lebo neviem, či na toto mi budete vedieť odpovedať, na vás, tak ten film bol podporený aj Audiovizuálnym fondom. Takže sa chcem spýtať, že či ste vy ako ministerka kultúry zachytila tento problém a túto kauzu a aký máte k nemu vy postoj ako ministerka kultúry. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.11.2019 o 14:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:36

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Film som zachytila, zachytila som aj problémy, ktoré s ním súvisia, teda najmä u pedagógov a u detí. Pokiaľ ide o moje, môj názor na filmy, ktoré podporuje Audiovizuálny fond, mám na to naozaj svoj vlastný názor, ale, bohužiaľ, aj v tejto súvislosti môžem len povedať to, čo som už niekoľkokrát povedala, že ministerstvo kultúry je pre Audiovizuálny fond, pre Fond na podporu kultúry národnostných menšín a pre Fond na podporu umenia len akýmsi prietokovým ohrievačom a nemá absolútne žiadny vplyv na to, čo sa vyberá, čo sa podporuje, akým spôsobom. Všetky tri tieto fondy majú svoje vlastné komisie, majú svoju vlastnú správnu radu. Sú to ľudia, ktorí sú oslovovaní a vyberaní z prostredia, ktorého sa týkajú, teda napríklad aj filmy audiovizuálnej produkcie alebo rôzne druhy umenia.
Takže keby to záviselo odo mňa, tak určite by som niečo takéto nepodporila. Mám o tom informácie, samozrejme, že som to zaregistrovala.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:36 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:39

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Na základe doterajšieho vývoja na trhu práce v priebehu 1. polroka tohto roku rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti podľa štruktúry ESA 2010 v 3. štvrťroku tohto roku, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke v novembri, predpokladáme, že v 2. polroku 2019 dôjde k miernemu spomaleniu vo vývoji medziročného tempa rastu zamestnanosti a poklesu nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa v 2. štvrťroku tohto roka zlepšila, ale útlm rastu dopytu, ktorý na trhu práce sa prejavuje už od 3. štvrťroka minulého roku, bol v dôsledku spomalenia rastu výkonnosti hospodárstva markantnejší. Zamestnanosť podľa údajov Štatistického úradu výberového zisťovania pracovných síl v druhom štvrťroku 2019 medziročne síce vzrástla o pol percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 bolo aj medziročné tempo rastu už pomalšie.
Podľa rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti v treťom štvrťroku tohto roku vzrástol hrubý domáci produkt v stálych cenách v porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2018 o 1,3 percenta a celková zamestnanosť zrástla o 1 percento. Evidovanosť, alebo evidovaní nezamestnaní na jednotlivých úradoch práce predstavujú dnes percento 4,94 a evidujeme takmer 100-tisíc voľných pracovných miest. Problémom tak už nie je ani vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenia regionálnych rozdielov, zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta, tvorba stratégií a vízií vyváženého rozvoja spoločnosti v prostredí štvrtej priemyselnej revolúcie. Miera nezamestnanosti už nemá kam výrazne klesnúť. Počítame už len s miernym poklesom, resp. so stagnáciou. Pravdepodobne pôjde o súbeh miery nezamestnanosti v priemere nad 5.5 % súčasného nedostatku pracovných síl. Úroveň miery nezamestnanosti bude stále do značnej miery ovplyvnená možnosťami dostať na trh práce, v úvodzovkách, ťažko zamestnateľné osoby, ktoré sú zamestnateľné len cez špecifické nástroje politiky trhu práce.
Pán poslanec, môj osobný cieľ, veľmi konkrétny, je udržať v priebehu tohto polroka a k 1. 1. budúceho roku mať nezamestnanosť pod 5 percent.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:39 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, v prvom rade treba jasne povedať, že mýtny systém bol takto nastavený v roku 2008. Táto zmluva je platná a nezmenil ju žiadny z predchádzajúcich troch ministrov, pretože to technicky nie je možné, resp. by si to vyžadovalo spoluprácu oboch zmluvných strán. Ja osobne, hovorím teda za pána ministra Érseka, nie som veľkým fanúšikom veľkých IT systémov a všetci viete, že som zdedil na ministerstve veľké IT zákazky, ktoré som sa nebál zrušiť, a myslím si, že som takto štátu ušetril významné zdroje. Ale zmeniť môžem iba to, na čo mám dosah, resp. to, kde nie sú ešte podpísané platné zmluvy. To je aj moja odpoveď pre zástupcov autodopravcov, ktorým jasne odkazujem, že ľudia z ministerstva dopravy s nimi spolupracujú a sú ich partnerom všade, kde sa niečo dá zmeniť, ale ja nemôžem meniť veci, ktoré boli rozhodnuté oveľa skôr, ako som prišiel na ministerstvo dopravy.
Čo sa týka nového mýtneho systému, o ňom bude rozhodovať už nová vláda. Je to jasné dlhodobo a ja to plne rešpektujem a tak je to správne. Čo som však mohol, to som urobil, aby minister po mne nenašiel iba pripravené projekty na výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic, ale aby mal všetko potrebné pripravené aj v tejto oblasti.
Už v marci 2019 začala svoju činnosť Komisia pre prípravu a prehodnotenie podmienok fungovania systému spoplatnenia a intenzívne pracujeme na príprave súťažných podkladov pre nový systém, ktorý by mal byť pre štát výhodnejší. Na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie plánujeme predbežné trhové konzultácie odštartovať v decembri 2019. Na základe týchto konzultácií zapracujeme požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tak isto do štúdie uskutočniteľnosti. Výsledkom týchto krokov bude zvýšenie transparentnosti novej súťaže. Štúdiu uskutočniteľnosti a podklady na tender tak isto plánujeme poslať na Útvar hodnoty za peniaze a na predbežnú kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie. Po zapracovaní pripomienok ÚVO a po schválení ministerstvom dopravy pristúpime k vyhláseniu súťaže. Ak všetko pôjde dobre, mohli by sme to stihnúť ešte počas tohto volebného obdobia. Ale ak nechám takto transparentne všetko pripravené pre nového ministra a on rozhodne o ďalšom postupe, tak isto to budem považovať za dobre odvedenú prácu.
Ďakujem. Skončila som, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

28.11.2019 o 14:43 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:46

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pani ministerke kultúry, ale pokladám za nezodpovedné, že pán minister dopravy tu nie je hlavne po takej škandalóznej správe, ktorú, a zisteniach, ktoré vydal Najvyšší kontrolný úrad. Ja som ešte v roku 2015 upozorňovala na nevýhodnosť mýtneho výberu mýta, kedy v porovnaní s Nemeckom prevádzkovateľ mýta v Nemecku si z tej vybranej sumy nechal 11 % a u nás v jednom z rokov si prevádzkovateľ mýta nechával až 75 percent. To znamená, že len 25 % išlo štátu a na obnovu ciest. A tie peniaze, ako vieme, idú na Cyprus. A predpokladala by som, že pán Érsek pri takýchto závažných zisteniach bude v parlamente a bude odpovedať na otázky poslancov pri tak vážnej téme.
Tak isto by som očakávala, že povie konkrétne kroky. Štyri roky je v rezorte. Samozrejme, všetci vieme, že to je maslo SMER-u a ministra Počiatka, ale štyri roky v rezorte sú dosť na to, aby nejaké kroky, nejaké kroky spravil. Jeho kolega Sólymos pri kauze kompa sa snažil túto zmluvu vypovedať, čo sa mu aj podarilo a dodatkom, upraviť dodatok tak, aby bolo menej nevýhodná pre štát. A toto by sa očakávalo aj od pána ministra dopravy Érseka. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.11.2019 o 14:46 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:46

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Ja si píšem poznámky, pani poslankyňa. A týka sa to aj pána poslanca Dostála. Ja ich samozrejme predložím pánom ministrom a určite si nájdu spôsob ako odpovedať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 14:46 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video