23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:21

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Výborný nápad, v rámci epidemiologickej situácie a možností zrealizujeme. To je dobrý nápad.
V tomto kontexte mi nedovolí ešte nepoznamenať na iný úsek, Kriváň - Mýtna, ktorý ide do výstavby, resp. je už vo výstavbe, a tiež som bol viackrát vyzvaný, aby som zvážil túto výstavbu, lebo údajne bola neefektívna, ale tam sme sa nestotožnili, tam rešpektujem ten zmluvný záväzok, ktorý tam je, a výstavba R2 bude pokračovať, lebo práve preto, aké dôvody ste povedali vy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:21 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:21

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som odpovedal v zastúpení ministra Mikulca.
Problém úniku citlivých informácií z vyšetrovacích spisov je potrebné vnímať v dvoch rovinách. V prvej rovine musím konštatovať, že ochrana skutočností, ktoré sú predmetom, či už povinností mlčanlivosti vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam, ako aj mlčanlivosti príslušníka Policajného zboru vrátane informácií obsiahnutých vo vyšetrovacích spisoch, vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení neskorších..., niektorých zákonov podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Táto problematika je komplexne a vyčerpávajúco rozpracovaná aj v interných predpisoch rezortu vnútra, napr. tzv. Etický kódex príslušníka Policajného zboru a tak ďalej.
Príslušníci Policajného zboru sú s internými predpismi pravidelne oboznamovaní a opakovane preškoľovaní práve s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu zmenených informácií a s cieľom predchádzať akýmkoľvek konaniam príslušníkov Policajného zboru v rozpore s existujúcim právnym stavom. V prípade, ak by k porušeniu stanovených povinností napriek uvedenému predsa len došlo, bude toto konanie, pokiaľ nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, napr. zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ďalej realizované ako porušenie povinností policajta v rámci disciplinárneho konania napriek tomu, že internú správu, internú právnu úpravu povinností a konania príslušníka Policajného zboru vo vzťahu k zákonom v stanovenej povinnosti mlčanlivosti považujem za vyčerpávajúcu. Policajný zbor reagoval na vývoj posledného obdobia a znásobenie udalostí, ktoré sú predmetom vašej otázky, a za týmto účelom, a za týmto účelom zriadená pracovná skupina opätovne preskúmala právny status quo úniku informácií. Aktuálne je to, aktuálne je tento proces vo fáze finalizácie.
V druhej rovine Trestný poriadok stanovuje okruh osôb mimo Policajný zbor, ktoré majú rovnako prístup k vyšetrovaciemu spisu, a teda aj k informáciám v ňom zahrnutých či už vo forme nazerania a študovania spisu, robenia si výpiskov a poznámok, ale aj kópií celých spisov alebo ich častí.
K únikom informácií z vyšetrovacích spisov môže teda dôjsť aj prostredníctvom osôb oprávnených nahliadať do vyšetrovacích spisov podľa ustanovenia § 69 Trestného poriadku, aj ten obvinený, obhajca, poškodený, oznamovateľ, zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník, prokurátor a iné osoby v konaní pred súdom. Tieto osoby sú náležite poučené aj o možnej trestnej zodpovednosti v prípade neoprávneného manipulovania s určitými údajmi zo spisu, ako sú osobné údaje, telekomunikačné, obchodné, bankové tajomstvo, ktorých vyzradenie je trestným činom.
Orgán činný v trestnom konaní je podľa ustanovenia § 69 ods. 2 Trestného poriadku oprávnený zo závažných dôvodov odmietnuť nazretie do spisu za určitých v zákone stanovených podmienok. Využitím tohto postupu sa dá zabrániť úniku informácií z vyšetrovacích spisov len čiastočne a nie je možné ho uplatniť na všetky prípady.
Osobám uvedeným v ustanovení § 69 Trestného poriadku je však zo strany polície len ťažko možné zabrániť, aby poskytovali informácie rôznym osobám podľa vlastného uváženia, pokiaľ tieto informácie nie sú v režime utajenia. Prístup k dokumentom zo spisu je prejavom práva na nazeranie do spisu podľa § 69 Trestného poriadku, ktoré prináleží obvinenému, poškodenému, ako i obhajcovi. Obhajca má podľa § 44 Trestného poriadku právo vo všetkých štádiách trestného konania vyžiadať si vopred kópiu alebo rovnopis zápisnice o každom úkone trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné mu vyhovieť.
Ďalším taxatívnym spôsobom zabránenia úniku informácií je, že v rámci trestného konania orgány činné v trestnom konaní striktne dodržiavajú zásadu neverejnosti prípravného konania podľa § 2 ods. 17 Trestného poriadku a informácie z trestných konaní sa poskytujú verejnosti prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v intenciách § 6 Trestného poriadku, pokiaľ si informovanie nevyhradil príslušný prokurátor.
Legitímnym, a teda zákonným odklonom je uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) Pokračujem?
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:21 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. No ťažko je mi klásť otázku ministrovi dopravy (povedané so smiechom), keď ja ju kladiem pánu ministrovi vnútra, nuž ale dobre.
Predsa len tá doplňujúca otázka. Viete, pán minister, tlmočte to ďalej. Ono ten problém to nie je proste že teraz ako krátkodobý, to je dlhodobý proces, na Slovensku je to veľmi také bolestivé, a keď z médií čítate skôr o informáciách, ako polícia má dotiahnuté to vyšetrovanie, tak boli sme svedkami veľmi často toho, kde tá práca tých vyšetrovateľov je veľmi skomplikovaná. Áno, tá odpoveď, ktorá tuná bola, to je ten druhý okruh osôb a ja to vnímam tak, že práve ten druhý okruh osôb je tá riziková skupina, ktorá v podstate vynáša tie informácie z toho spisu. Neviem si to dostatočne predstaviť, že by to robili samotní vyšetrovatelia, policajti, lebo, myslím si, že je to pod tým prísnym takým dohľadom, ale zaujímalo by ma v tejto súvislosti, koľko konaní alebo možno trestných konaní práve prebehlo v dôsledku toho, že tá, druhý okruh tých osôb vyniesol tieto informácie vonku a vynáša ich.
Ale keďže mám, pán minister, vás pred sebou, krátka otázka na vás. V Kežmarku na diaľnici chýba odbočka, teda v Poprade, Poprad - Východ, odbočka, označenie na diaľnici, že je tam Kežmarok a Stará Ľubovňa. Pán minister, na to mi odpovedzte, dáte tam tú značku?
Ja som z Kežmarku a už sa mi stalo dvakrát, že som prešiel a som musel až na nasledujúcej odbočke schádzať dole, tam chýba toto označenie. Dokonca ani odbočka na Poľsko. Tam je Poprad - Východ a Kežmarok je len dole malá tabuľka. Treba ju dať na tú veľkú zelenú tabuľu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 14:29 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Je to zvláštne, že keď tam bývate, že ste premeškali odbočku (povedané so smiechom), ale chápem. Oboznámim sa s tou situáciou a najmä v kontakte cestovného ruchu a podpory cestovného ruchu si myslím, že minimálne exit na Starú Ľubovňu a Kežmarok by tam mal byť zaznačený korektne, čiže túto situáciu preverím a budem vás informovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:29 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku, pretože otvorený trh s učebnicami bol dlhodobo či už naša téma, alebo téma teraz aj ministerstva, pretože všetci sme sa potýkali s tým, že rodičia neustále posielali finančné prostriedky do škôl a následne tieto finančné prostriedky boli pretavené do učebníc, ktoré škola, riaditeľ alebo učiteľ reálne potrebovali, hoci na druhej strane sa investovalo niekde okolo 10 mil. eur (ruch v sále a zaznievanie gongu) do učebníc, ktoré nakupovalo ministerstvo školstva.
Takýmto neefektívnym a nezmyselným spôsobom centrálneho zadávania jednotlivých učebníc sme sa snažili aj s odbornou verejnosťou, aj so všetkými ostatnými aktérmi v rámci školstva skoncovať, preto sme na I. stupeň otvorili trh s učebnicami, znamená to to, že učebnice, ktoré majú dve doložky, jednu doložku odporúčaciu a druhú doložku schvaľovaciu, kde na jednu doložku dostávate finančné prostriedky a na druhú doložku tie finančné prostriedky nedostávate, to sú tie finančné prostriedky, ktoré boli využívané zo strany, zo strany rodičov, sme urobili to, že tieto dve doložky sa spojili a v rámci obidvoch doložiek (ruch v sále a zaznievanie gongu) sa finančné prostriedky, ktoré sa investovali iba na jednu z nich, navýšili a následne v rámci prepočtu na počet žiakov posielali na školy a následne školy si z týchto obidvoch častí mohli vybrať učebnice, ktoré naozaj potrebovali a ktoré plnohodnotne vedia aj využívať.
V tom prvom kroku minulý kalendárny rok sme mali jemné problémy pri veľkých školách, ktoré sa prehupli v rámci tej sumy verejného obstarávania, takže tam sme boli nápomocní, ja verím, že v tomto roku budeme lepšie vedieť zadefinovať v rámci verejného obstarávania veci, aby pre školy to bolo omnoho jednoduchšie, aby naozaj si mohli priamo nakupovať tie učebnice, ktoré by potrebovali. Toto sme ukotvili aj v novele zákona, ktorý pôjde do medzi... alebo je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pretože takýto istý postup by sme chceli zvoliť aj na druhý stupeň základných škôl a následne aj na stredné školy.
Je veľmi dôležité, že učebnice, ktoré doteraz centrálne objednávalo ministerstvo školstva, nejakým spôsobom sa nevytvárali a jednotliví autori nechceli písať tieto učebnice, pretože nemali, poviem, aj možno istotu, že by sa šírili reálne na školách, a tým pádom by sme chceli vyzvať aj všetkých autorov, aby začali písať učebnice, pretože tieto učebnice po schválení potom spadnú do toho veľkého balíka, z ktorých si už školy budú môcť vyberať, a takýmto spôsobom budeme aj podporovať ostatné rozvíjanie jednotlivých kompetencií mladých ľudí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, projekt I/51 Holíč - obchvat, II. etapa (2. časť), je v zásobníku projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, tzv. OPII, pre programové obdobie 2014 - 2020, to znamená, je našou absolútnou prioritou, aby sme tento projekt zrealizovali a čerpali.
V súčasnosti prebiehajú procesy aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenia a majetkoprávne vysporiadania potrebných pozemkov, ktoré ukončenie očakávame v júli tohto roku. Ďalšími míľnikmi budú získanie stavebného povolenia a proces verejného obstarávania na výkon zhotoviteľa prác.
Ak sa investorovi, ktorým je Slovenská správa ciest, teda rozpočtová organizácia ministerstva dopravy, podarí dodržať plánovaný proces, čo budeme, samozrejme, chcieť, práce by sa mohli začať v priebehu roku ’22, pričom uvažovaná lehota výstavby obchvatu je 18 mesiacov.
Chcel by som vás ubezpečiť, že ministerstvo dopravy a Slovenská správa ciest urobia všetko pre to, aby sa spomínaný projekt zrealizoval v stanovenom termíne, my to potrebujeme dočerpať do konca roku ’23. My si to uvedomujeme, a preto budeme tieto práce akcelerovať. Čiže už len z titulu toho, že je to predmetom operačného programu, musí to byť ukončené do ’23, tá lehota je predpokladaná 18 mesiacov a očakávame v priebehu roka ’22, že tie práce začneme. Samozrejme, ak nebudeme mať rôzne obštrukcie pri procese verejného obstarávania, čiže potrebujeme poriadne pripraviť podklady a budeme akcelerovať verejné obstarávanie tak, ako sa len dá.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:29 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aha. Ďakujem. Pán minister, ďakujem pekne za odpoveď. Ja som mal informácie zo septembra minulého roku a vidím, že už sa to posunulo, tie majetkoprávne vysporiadania a tak.
V Holíči sú naplánované dlhodobo dva obchvaty. Jeden je od Kútov, smer od Kútov, a ten je omnoho zložitejší, a preto som sa pýtal na ten od Senice, lebo Holíčania by boli radi, aby v tomto volebnom období aspoň toto sa zrealizovalo. Je to, je to cesta tranzitná od Trnavy cez Senicu, Jablonica je tam kritický úsek a potom cez Holíč smerom na český Hodonín a to by odklonilo tú kamiónovú dopravu, to by bolo super.
A teraz sa chcem dopýtať, že bavíme sa stále o ceste I. triedy, ktorá je v úsekoch, v dosť dlhých úsekoch Senica - Holíč v havarijnom stave. Takže ešte keby ste mali informácie a mohli mi odpovedať na to, kedy sa bude táto I. trieda, cesta robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:37

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Najskôr, ďakujem pekne, najskôr dopoviem na tú prvú otázku, keď ste to tak dali vo vzťahu k volebnému obdobiu (povedané so smiechom), tak, pri všetkej úcte, budeme stavať tak, ako máme najmä v kontexte čerpania eurofondov bez ohľadu na to, aké volebné obdobie prebieha, ale chápem.
Čo sa týka opráv ciest, si treba uvedomiť, že 3 500 km ciest I. triedy, ktoré sú nosnou infraštruktúrou našej krajiny, dlhé roky, dlhé desiatky... alebo roky nedos... nedostávajú toľko prostriedkov na údržbu, ako by mali. Dlhé roky sú, je oprava a údržba ciest Slovenskej správy ciest dlhodobo podfinancovaná. Hovorím o zaplátaní. Nehovorím o modernizácii, nehovorím o rekonštrukcii, hovorím o údržbe.
Dlhodobo Slovenská správa ciest mala prostriedky len na letnú údržbu, kosenie, látanie a zimnú údržbu. Prvýkrát aj teraz by som chcel možno nepriamo poďakovať ministrovi financií, že nám na Slovenskú správu ciest dal o niečo viac, a nateraz držia aj slovo s memorandom, 200 mil. eur na celoplošné opravy ciest. Nemám ešte presný harmonogram, resp. existuje, ale nemám, nemám ho v hlave tak, aby som vám vedel odpovedať rovno.
Jedna z ďalších otázok, ktorá tu čaká, sa, myslím, týkala ciest opráv ciest I. triedy v Trenčianskom kraji, tá slávna panelka. Čiže máme už vytypované konkrétne úseky, ale neviem, do akej miery a v akom rozsahu sa tam nachádza aj vami spomínaná cesta I. triedy, ale na najbližšie roky máme 200 mil. eur memorandum na celoplošné opravy ciest I. triedy. Podotýkam, že to je oprava, ale systémový nástroj je dlhodobé udržateľné financovanie Slovenskej správy ciest, tak aby sme potom zase niekedy nedobiehali ten obrovský údržbový dlh, čiže dajme, udržiavajme si tú cestu infraštruktúry, nenechávajme ju degradovať, aby sme ju potom nemuseli látať vďaka takýmto výnimočným memorandám. Takže toľko.
Ak dovolíte, vašu otázku, ktoré úseky ciest I. triedy, ktorú ste spomínali, sa budú celoplošne opravovať, by som vám dal osobne alebo napriamo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:37 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán poslanec, stanoviť túto prevalenciu budeme vedieť, keď sa začnú pozitívne, pozitívne PCR vzorky dodatočne testovať diferenciálnou diagnostikou.
Ja som pri tejto príležitosti v podstate hneď, ako bola tá informácia k dispozícii, že takýto kmeň by sa mohol aj ku nám do populácie šíriť a práve z tých britských ostrovov, ešte pred Vianocami inicioval stretnutie so slovenskými vedcami, kde sme spolu s kolegami zo Slovenskej akadémie vied a od..., s pánom Čekanom zo spoločnosti MultiplexDX začali v podstate vyrábať test, ktorý by mohol takúto mutáciu odhaliť. Už medzi sviatkami sa nám naozaj do veľkej miery podarilo takýto test úspešne pripraviť, bol následne otestovaný prvý týždeň v januári a tie vzorky, ktoré vyšli pozitívne, boli potom sekvenovaním, teda presným špecifikovaním genómu dokázané, že ten test naozaj má vysokú senzitivitu, a týmto testom budeme vedieť každú jednu vzorku, ktorá je pozitívna, veľmi podobným mechanizmom podstate opäť otestovať, a keď vyjde pozitívna týmto testom, tak budeme vedieť, že tá vzorka má túto mutáciu, to B117, ktorá pôvodne pravdepodobne pochádza britských ostrovov. Kolegovia z Úradu verejného zdravotníctva ma informovali, že sú pripravení používať tieto testy.
V súčasnosti ministerstvo hospodárstva finalizuje kúpnu zmluvu so slovenskou spoločnosťou MultiplexDX. Následne budú nakúpené testy používať jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva aj na diagnostiku tohto britského kmeňa vírusu. Kolegovia z ministerstva hospodárstva ma zároveň informovali, že kúpna zmluva s MultiplexDX je sfinalizovaná, bude podpísaná, akonáhle budú doručené finančné prostriedky z rezortu financií na rezort hospodárstva, o ktoré ministerstvo hospodárstva čoskoro listom rezort financií požiada, a požiadal som teraz o to aj pána ministra hospodárstva, keď tu bol, keď odchádzal, možno ste si všimli, ako minister zdravotníctva sa o to budem intenzívne zaujímať a urgovať vyriešenie tejto dôležitej veci, ale teda všetko je na strane ministerstva zdravotníctva, úradov verejného zdravotníctva pripravené, aby tieto testy sme používali, a podobne, ako to urobil slovinský premiér práve s týmito našimi testami, a dokázal, že majú premorené 2 % svojej populácie týmto britským kmeňom, tak verím, že aj my budeme sa môcť pochváliť veľmi rýchlo nejakými údajmi, keď podobným spôsobom si otestujeme naše pozitívne vzorky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobrý deň prajem. Dámy a páni, ďakujem pekne za otázku, týmto sa naplní, napĺňa teda favorizované trio mojich dotazovateliek (povedané so smiechom), Kozelová, Pleštinská, Mierna, takže, dámy, pozdravujem, idem teda k tejto odpovedi.
Ako bolo povedané, odpovedám za ministra zahraničných vecí, takže budem teda len čítať a dovolím si potom odovzdať, je to tu veľmi pekne spracované.
Podpora rovnosti príležitostí, ktorú implementujeme pri realizácii rozvojovej spolupráce, konkrétne je to rovnosť mužov a žien, je prítomná v rozvojovej spolupráci od roku 2014. Už vtedy bola v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce na roky 2014 až 2018 definovaná ako prierezová téma. V tejto podobe sa nachádza aj v dnes v platnej strednodobej stratégii, už v tej novej na 2019 až 2023, ktorá definuje šesť sektorových priorít, a v rámci nej dve prierezové témy, životné prostredie a zmena klímy, to je jedna a druhou je rovnosť príležitostí. Prierezové témy sú súčasťou hodnotenia projektov rozvojovej spolupráce tým pádom už od roku 2014. To po prvé.
Po druhé. Vy pracovanie príučky, ktorú spomínate vo svojej otázke, iniciovalo ministerstvo zahraničných vecí v priebehu roku 2020 v reakcii na odporúčanie tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc. Ide o štandardný proces, ktorý vyplýva z členstva našej krajiny v tomto výbore, ktorý združuje najvyspelejších donorov sveta. To už je také milé čítať o Slovensku, že patríme k najvyspelejším donorom sveta.
Príručka je vypracovaná aj pre druhú prierezovú tému, pre tú rodovú rovnosť a vznikli ako súčasť strategického partnerstva s rozvojovým programom OSN. Výber expertov na vypracovanie príručky bol v kompetencii UNDP.
Po tretie. Obe príručky sú v súčasnosti v štádiu finalizácie, ich obsah bol konzultovaný s inými rezortmi a mimovládnymi rozvojovými organizáciami. Po ich zverejnení budú poskytovať návod a odporúčania pre systematické integrovanie prierezových tém do procesov, plánovania, riadenia, implementácie a aj hodnotenia aktivít rozvojovej spolupráce. Sú určené subjektom, ktoré poskytujú finančné prostriedky na implementáciu aktivít rozvojovej spolupráce. Pre všetkých aktérov majú obe príručky odporúčací charakter.
Po štvrté. Po minulé roky sa stávalo, že prierezové témy a ich zohľadnenie v žiadostiach o dotáciu boli len na deklaratórnej úrovni. Z tohto dôvodu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vypracovala vlastné metodické usmernenie k obom prierezovým témam na rok 2021 a spomínané príručky teda slúžili iba ako podklad.
Po piate. Žiadosti sú po odbornej stránke vyhodnocované podľa piatich hodnotiacich kritérií, a to: relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť a kapacita žiadateľa. Začlenenie témy rovnosti príležitostí je len jednou posudzovanou oblasťou v rámci kritéria relevantnosti. Takýmto spôsobom sú nastavené hodnotiace kritériá od začiatku novej strednodobej stratégie, to je tá od roku 2019 do roku 2023.
No a za posledné, žiadateľ je povinný prijať všetky opatrenia, aby splnil zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie vo všetkých fázach realizácie projektu. Znamená to, že žiadosti, ktoré budú posúdené napríklad ako prispievajúce k nerovnostiam v prístupe k príležitostiam napríklad na trhu práce alebo žiadosti priamo podporujúce negatívne stereotypy a predsudky voči ženám, nebudú odporúčané na schválenie. To je dobrá správa.
Ja som skončil, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video