83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:08 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:08

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 23. septembra 2019 vydala Európska komisia vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986, takzvané elektronické formuláre. Predmetné vykonávacie nariadenie je záväzné v celom rozsahu a od 14. novembra 2022 priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 sa zrušuje s účinnosťou od 25. októbra 2023 a od tohto dňa je v rámci celej Európskej únie povinná plná implementácia vykonávacieho nariadenia 2019/1780.
Na základe vykonávacieho nariadenia 2019/1780 je Slovenská republika povinná zabezpečiť reálnu vnútroštátnu implementáciu štandardných formulárov používaných na zverejňovanie konkretizovaných oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie. Problematika používania formulárov vo verejnom obstarávaní na uverejňovanie oznámení v Úradom vestníku Európskej únie je legislatívne upravená v zákone o verejnom obstarávaní a osobitnom vykonávacom predpise.
Predmetom novelizácie sú legislatívne úpravy potrebné pre riadnu implementáciu nariadenia 2019/1780, a to predovšetkým úprava zverejňovania niektorých informácií v rámci oznámení používaných v procese verejného obstarávania a taktiež zákonné zadefinované nových štandardných formulárov, zadefinovanie nových štandardných formulárov na uverejňovanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní. Uvedené nariadenie bude v plnej miere implementované prijatím novej vyhlášky podľa § 186 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravia predovšetkým obsahové náležitosti nových oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.
Návrh zákona taktiež upravuje niektoré ustanovenia týkajúce sa problematiky výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. V tejto súvislosti navrhovaná úprava precizuje legislatívnu úpravu výkonu dohľadu, ktorá bola prijatá ostatnou novelou zákona o verejnom obstarávaní v prvom polroku 2022.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:08 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:11

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1353. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2023 o 9:11 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:13

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súčasnosti je problematika európskej iniciatívy občanov v našom právnom poriadku upravená v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 95/2019 Z. z. a v zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené právne predpisy implementujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov, ktoré je v súčasnosti zrušené a nahradené nariadením EÚ 2019/788 v platnom znení. Potreba novej zákonnej úpravy vyplýva práve z nariadenia EÚ 2019/788 v platnom znení, ktoré na svoje vykonanie vyžaduje od členských štátov Európskej únie zmenu alebo doplnenie už existujúcich právnych úprav.
V platnej právnej úprave európskej iniciatívy občanov absentuje ustanovenie o zriadení kontaktného miesta, prostredníctvom ktorého sa bude občanom poskytovať pomoc a bezplatné informácie, tento nedostatok však návrh zákona odstráni. Úlohy predmetného kontaktného miesta bude plniť Úrad vlády Slovenskej republiky. Ďalej je potrebné vypustiť ustanovenia o posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, nakoľko nariadenie EÚ 2019/788 v platnom znení ustanovuje povinnosť členských štátov posudzovať individuálne online systémy na zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov do 31. decembra 2022.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:13 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1356. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2023 o 9:15 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:17

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento vládny návrh zákona bol vypracovaný s cieľom zabezpečiť implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Zabezpečuje sa úprava akreditácie v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax pri uplatňovaní súčasne platného zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody. Vládny návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb na Slovensku a poskytuje oproti doterajšiemu stavu ucelenejšiu a prehľadnejšiu právnu úpravu zohľadňujúcu dynamický vývoj v oblasti akreditácie.
Slovenská národná akreditačná služba ako verejnoprávna inštitúcia musí hospodáriť na neziskovom základe a poskytovať služby odplatne, čo je v súlade s princípmi európskeho akreditačného systému. Vládnym návrhom zákona sa upravuje najmä pôsobnosť riadiacich orgánov Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorými sú riaditeľ, dozorná rada, akreditačná rada, a vytvára sa fond investícií a rozvoja. Ďalej sa precizuje rezervný fond, správne konanie o akreditácii, ukladanie pokút a dochádza k zmene samotnej štruktúry právneho predpisu, ako aj k úprave ustanovení týkajúcich sa žiadosti o akreditačnú službu a jej podávania prostredníctvom informačného systému Slovenskej národnej akreditačnej služby. Spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa dokumentov vydávaných Slovenskou národnou akreditačnou službou.
Z dôvodu, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a má povinnosť byť členom európskych a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s členskými poplatkami a účasťou Slovenskej republiky v týchto organizáciách. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie Slovenskej národnej akreditačnej služby na európskej a medzinárodnej úrovni.
Predložený vládny návrh zákona bol predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe k návrhu zákona odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:17 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:20

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody, tlač 1276, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1924 zo dňa 8. decembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 664 z 30. januára 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 403 z 30. januára 2023.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody, tlač 1276, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 406 z 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2023 o 9:20 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov predniesla a odôvodnila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Trestnom poriadku a takisto zákon o obetiach trestných činov.
Cieľom predkladaného návrhu je zvýšiť ochranu obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a najmä ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou. Tu pri obzvlášť zraniteľných osobách trestných činoch hovoríme najmä o deťoch, senioroch, osobách so zdravotným postihnutím alebo osobách, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia. V súčasnosti im platný právny poriadok poskytuje zvýšenú ochranu, ale prax ukazuje, že nie v dostatočnej miere, preto sme sa s mojím tímom pozreli na právne úpravy okolitých štátov, kde vieme vyprecizovať našu úpravu a v rozprave by som rada priblížili tri zmeny, ktoré táto úprava prinesie.
Ďakujem pekne a do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:23 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada uznesením z 2. decembra 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1316a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 30. januára 2023. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2023 o 9:25 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ja, ako som už spomenula v mojom prvom vystúpení, chcem priblížiť vlastne tie zmeny, ktoré by táto úprava priniesla. Aktuálna verzia právneho poriadku priznáva obeti trestných činov ochranu v podobe zabránenia styku páchateľom trestného činu. Otázne je však právne určiť koho a v akom momente trestného konania môžme označiť za páchateľa, voči ktorého svedčí právo obete na nekontaktovanie sa s ním, a preto uvedený stav navrhujeme odstrániť po vzore Českej republiky, ktorá to takto má upravené. Nahradením výrazu „páchateľ" označením „osoba, ktorú obeť označila za páchateľa, osoba, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osoba, pri ktorej sa vedie trestné stíhanie".
Tomu vieme zabrániť napríklad takým situáciám, kedy nejaká žena, ktorá bola obeťou sexuálneho násilia, ukáže, že toto je páchateľ, ale orgány činné v trestnom konaní s určitosťou vlastne to nepotvrdia. Stretnú sa v súdnej miestnosti. Pre tú ženu to môže byť taký blok, že nebude svedčiť. Vlastne stretla sa s človekom, ktorého už nikdy nechcela zažiť, a práve ak by sme to nahradili slovným spojením „osoba, ktorú obeť označila za páchateľa", takémuto stretnutiu by sme mohli predísť. A ide tam hlavne o to, že nemôžeme myslieť len na potrestanie páchateľa, ale aj na to, ako väčšmi ochrániť tú obeť pred ďalšou traumatizáciou, pred naozaj ďalšou nejakou psychickou ujmou.
Ďalšou oblasťou, ktorú riešime, sú otázky smerujúce do intímnej oblasti obete. Špecifikované ustanovenie smerom k rozsahu intímnych otázok Trestný poriadok neupravuje. Vzhľadom na citlivosť týchto otázok navrhujeme, aby sa otázky smerujúce do intímnej oblasti vypočúvanej obete kládli v nevyhnutnej miere, ktorá je naozaj potrebná na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie, ale nie nad jej rámec. Toto je rovnako úprava prevzatá z českej legislatívy.
A posledná zmena. Predkladaný návrh tiež navrhuje, aby obete mali umožnené vybrať si pohlavie vypočúvajúcej osoby. Násilie páchané na obzvlášť zraniteľných ľuďoch je, žiaľ, stále prítomné v našej spoločnosti, ja som presvedčená, že nesmieme pred tým zakrývať oči a túto tému vlastne zmietnuť zo stola, lebo je nepríjemná a ťažká. Práve naopak, stále tam vieme aj po vzore iných krajín, kde táto debata je oveľa intenzívnejšia ako u nás, precizovať našu úpravu, zlepšovať systém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:26 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:29

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Predkladaný návrh zákona je veľmi stručný a jeho hlavným cieľom je rozšírenie okruhu zákonom uznateľných daňových výdavkov, výdavky vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Rada poviem viac v rozprave. Hlásim sa ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2023 o 9:29 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video