Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.7.2020 o 17:19 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:19 - 17:19 hod.

Vladimíra Marcinková
Zvolávam ľudskoprávny výbor zajtra o 8.30 hodine, miestnosť bude upresnená. A tiež by som chcela poprosiť o dodržiavanie zachovávania rúšok na tvári pre tých, ktorí to nedodržiavajú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 12:05 - 12:06 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Úplne s vami súhlasím, že poslanecký prieskum ani nejaký subjektívny názor poslanca nestačí na to, aby sme mali dôvodné podozrenie, že dochádza k porušovaniu zákona. Aj poslanecký prieskum bol len reakciou na podnety práve sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti, o ktorých hovoríte, organizácií, ktoré práva detí chránia, a organizácií, ktoré majú strážiť protikorupčné správanie orgánov verejnej moci a politikov. Čiže aj náš poslanecký prieskum bol len reakciou na naozaj závažné podozrenia, ktoré títo sociálni partneri mali a cítili sa doslova bezmocní v tejto situácii. Toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:54 - 11:55 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Keď hovoríme o princípoch, keď hovoríme o princípoch stability a nezávislosti funkcie komisára pre deti, tieto princípy tak v nadnárodnej legislatíve, aj v našej národnej legislatíve predpokladajú, že komisár nekoná v ich rozpore a je ich nositeľom. Tu tak pri nezávislosti, tak aj pri stabilite, taktiež aj pri ďalších aspektoch, akými sú najmä náležitá ochrana základných ľudských práv a slobôd, v tomto prípade maloletých, máme jednoznačne za to, že pre zachovanie týchto základných princípov nášho právneho poriadku musíme konať a naozaj dbať na to, aby tento úrad tieto garancie, právne garancie hájil v tom najlepšom možnom záujme maloletých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:44 - 11:44 hod.

Vladimíra Marcinková
Tak ako bolo povedané pánom predsedajúcim, keďže nebolo posunuté do ďalšieho čítania, tak ruším výbor pre ľudské práva, ktorý mal byť o 13.15 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:08 - 11:08 hod.

Vladimíra Marcinková
Ďakujem. Chcela by som pripomenúť členom ľudskoprávneho výboru, že dnes budeme zasadať o 13.15 hod. a to v miestnosti výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu a mládež, číslo 33. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:13 - 10:14 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem zopakovať, že ako právnička by som sa nikdy neschýlila k tomu, aby som podporila vulgarizáciu ako procesu skráteného legislatívneho konania. Naopak, zákon hovorí, že ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä možné, hovorí o možnom ohrození ľudských práv a základných slobôd, zákon o tvorbe právnych predpisov jasne uznáva možnosť vynechať inak povinné širšie pripomienkovanie navrhovaného zákona. A tu si myslím, že ide o tak závažné dôvodné pochybenia a podozrenia, že túto možnosť nám nielen zákon povoľuje, ale doslova nás núti ju využiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 9:59 - 10:05 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, ja som veľmi vďačná, že takáto úprava prichádza v zrýchlenom legislatívnom procese, a hovorím to ako právnik, lebo stav a záruky ochrany ľudských práv a základných slobôd pri tak zraniteľnej skupine ľudí, akou sú deti, je momentálne veľmi alarmujúci.
Tiež sa dotknem aj poslaneckého prieskumu, ktorého som súčasťou a prebieha na Úrade komisárky pre deti. Od jeho začiatku sa na nás obracajú desiatky rodičov, ktorí sú napriek rozhodnutiam súdu v ich prospech odlúčení od svojich detí a nevedia sa k deťom dostať. Tieto prípady odhaľujú také závažné pochybenia orgánov verejnej a súdnej moci, že nielen my poslanci, ale aj zástupcovia mimovládneho sektora, investigatívni novinári a široká verejnosť vyslovujú podozrenie na korupciu zástupcov štátu. V nedávnej minulosti sa tieto obavy začali spájať s konkrétnymi menami a to v dôsledku zverejnených nahrávok, ktoré popisujú korupčné mechanizmy, na základe ktorých sa vie rodič údajne dostať k takému súdnemu rozhodnutiu, ktoré mu zverí dieťa do starostlivosti. V nahrávke známy bratislavský advokát pýta od potenciálneho klienta 72-tisíc eur, ktorými by mal zabezpečiť na súde a u príslušných autorít úspešnosť súdneho rozhodnutia v klientov prospech. Okrem vplyvu na súdy v nahrávke opisuje aj nadštandardný vzťah s komisárkou pre deti pani Vierou Tomanovou. Klient sa na nahrávke pýta, či vie komisárku do prípadu advokát zaangažovať, a advokát s určitosťou vyslovuje, že áno, a hovorí, kedy sa s ňou má najbližšie osobne stretnúť.
V tejto súvislosti je potrebné doplniť, aký významný vplyv na súdne konanie v poručníckej agende môže mať komisárka pre deti, v súčasnosti Viera Tomanová, ktorej právny poriadok dovoľuje na základe vlastného uváženia, ako nám bolo na prieskume povedané, vstúpiť do konania pred súdom a podávať vyjadrenia v jednotlivých prípadoch. Práve účelovosť a tendenčnosť vstupov do konaní je najväčšou obavou, ktorú v súvislosti s jej pôsobením vnímam a ktorá indikuje, ktorú indikuje nielen predmetná nahrávka, ale tiež zistené informácie, ktorými disponujeme v rámci prebiehajúceho poslaneckého prieskumu.
Okrem uvedeného bola medializovaná aj ďalšia nahrávka, ku ktorej autenticite sa priznala aj samotná komisárka pre deti Viera Tomanová. V predmetnej nahrávke nabáda matku dieťaťa k nerešpektovaniu rozhodnutia súdu a odporúča jej vyššie spomenutého konkrétneho bratislavského advokáta, ktorého úspešnosť konaní opiera o jeho nadštandardné kontakty na Ústavný súd a nadštandardné kontakty na Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Práve popísané skutočnosti vo mne umocňujú obavy, že môže dlhodobo dochádzať k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd, medzi inými aj právo na spravodlivý proces, a to v tak citlivej agende, akou je poručnícka, a pri sledovaní najlepšieho záujmu maloletých. Keď ste hovorili o ochrane tak veľkej skupiny ľudí, akou sú seniori, nezabúdajme ani na tak veľkú a momentálne bezmocnú skupinu ľudí, akou sú deti.
Dôvody a náležitosti, na základe ktorých sa komisárka rozhoduje vstúpiť do jednotlivých konaní, alebo dokonca sa v ich priebehu z konania stiahnuť, nám do dnešného dňa neboli úplne ozrejmené. Jediná informácia, ktorou zo strany Úradu komisárky pre deti disponujeme, je, že je to na jej slobodnom úsudku a rozhodnutí. Okrem toho je v zmysle § 4 zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím funkcii komisára pre deti zverený rad nesmierne kvalifikovaných právomocí vo vzťahu ku kontrolnej činnosti voči garancii rešpektovania základných práv osobitne skupiny detí. Aktuálny výkon funkcie komisárky pre deti Vierou Tomanovou odkryl pálčivý a naliehavý spoločenský problém, poviem to otvorene, spočívajúci v tom, že v prípade, ak zo strany komisára pre deti dochádza k výkonu svojej funkcie na ujmu práv chránených subjektov, neexistuje v súčasnej legislatíve účinný nástroj pre rýchle zabezpečenie ochrany práv dieťaťa, a to zodpovednou revíznou činnosťou tejto funkcie a k nej patriacich významných právomocí.
Vďaka početným medializovaným informáciám, ale tiež vyššie popísaným a vysvetleným výhradám k jej činnosti je dnes viac než zrejmé, že garant ľudskoprávnej inšpekcie práv dieťaťa zlyháva pri dôslednom zabezpečovaní ich ochrany. Ochrannou rukou nad právami dieťaťa, ktorú v slovenskej legislatíve náš právny poriadok pozná, podľa môjho úsudku k dnešnému dňu neprúdi krv. Ochrane práv detí dnes chýba významný nástroj, vďaka čomu je rešpektovanie práv dieťaťa vystavené naozaj vážnemu ohrozeniu, ktoré je nevyhnutné preklenúť aj potenciálnou možnosťou personálnej zmeny. Nakoľko to však súčasne platné a účinné znenie neumožňuje, je potrebné v čo najkratšej možnej dobe zabezpečiť zmenu právnej úpravy, ktorá umožní naozaj zodpovedný výkon funkcie komisára pre deti, ale čo je najdôležitejšie, účinnú garanciu ochrany práv a slobôd tých najzraniteľnejších.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.7.2020 11:18 - 11:18 hod.

Vladimíra Marcinková
Tiež by som chcela pripomenúť členom ľudskoprávneho výboru, že sa stretneme o 12.05 hod. a výbor bude v miestnosti č. 143. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.7.2020 11:17 - 11:17 hod.

Vladimíra Marcinková
Ďakujem. Navrhujem presunutie programového bodu č. 13 (tlač 151) na záver schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.7.2020 13:18 - 13:19 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je to na predsedníckom stole, takže verím, že to máte pred sebou, odovzdala som to pred schôdzou.
Znenie návrhu: Žiadam o doplnenie zápisnice z 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o informáciu, že pri hlasovaní číslo 51 mi nereagovalo hlasovacie zariadenie na zmenu hlasovania. V oficiálnej štatistike hlasovania je uvedené, že som hlasovala za. Hoci som upozornila aj organizačný odbor, aj vtedy predsedajúceho pána podpredsedu Grendela, že mi nereagovalo na zmenu za... zmenu hlasovania hlasovacie zariadenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis