Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2016 o 17:59 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

14.6.2016 17:59 - 18:01 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako spravodajca k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory, ako aj gestorský výbor prerokovali ihneď po skončení rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 17:41 - 17:43 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Takže, vážený pán bývalý koaličný partner, ktorý ste sa ani teoreticky ním nestal, ale v zásade ja to nevnímam ako nejakú veľkú škodu. Pán kolega, ak by si nedal do svojho vystúpenia ten zbytočný populizmus, ktorý tu dnes zaznieva od samého začiatku rokovania, tak poviem, že môžeme úplne úprimne debatovať o mnohých otázkach.
Prvá otázka bola, ako sa vysporiadam s tým, že som v minulosti hovoril a hlasoval aj za to, že treba redukovať počet málotriednych škôl. Áno, ja sa nehanbím za to a hovorím, že treba optimalizovať sieť škôl na Slovensku a treba nájsť riešenie, ktoré bude zmysluplné pre územie, v ktorom sa tie školy majú zatvárať. Ak sa dnes opýtaš svojich voličov, ak sa dnes opýtaš svojich starostov a primátorov, či chcú alebo nechcú zatvárať školy, odpoveď je, to je jedno, či je maďarský, slovenský, rusínsky alebo akýkoľvek, povedia nie, lebo to vnímajú ako svoju cestu.
Odpoveď, či má prísť rozhodnutie z Bratislavy alebo nabádanie, aby neprišlo rozhodnutie z Bratislavy. Z 90 %, ak nedopomôžeme rozhodnutiu z Bratislavy, tak to rozhodnutie na lokálnej úrovni, ak sa nepritlačí cez financie, nepríde nikdy. Takže tu treba aj nejaké pomknutie z Bratislavy, inak k tomu rozhodnutiu nepríde nikdy.
A aby si mohol dnes úplne kľudne spať, tak musím ti povedať, že je pripravený pozmeňujúci návrh od kolegov z vládnej koalície za stranu MOST HÍD, ktorý rieši problém, o ktorom si hovoril. Je odkonzultovaný aj v koaličnej rade, je odkonzultovaný celou legislatívou ministerskou aj parlamentnou a je pripravený kvalitne tak, aby bol problém dobre vyriešený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 17:31 - 17:33 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že je to debata, o ktorej by sa, ktorá by sa dala ako aj viac natiahnuť do šírky, ale zareagujem na, na niektoré veci. Prvá, je to neférové riešenie voči ostatným. Svojím spôsobom sa dá súhlasiť, že niekto by to mohol vnímať ako neférové riešenie voči plnoorganizovaným školám, lebo oni majú nižší normatív, ako majú málotriedky. Ale ak si postavíme otázku tak, že ak zahrnieme do toho dopravné náklady, ak zahrnieme do toho nákup techniky, teda tých autobusov, ak zahrnieme plat šoféra, ak zahrnieme všetky ostatné veci, koľko na tom vôbec ušetríme. Ak si odpočítate tieto všetky náklady, ktoré sú s tým nevyhnutne spojené, tak zrazu zistíte, že tie úspory sú nula celá niekoľko percenta.
A teraz sa pýtam úplne prirodzenú otázku. Aké budú politické škody z toho, že budeme zatvárať školy maďarské, rusínske, iných národnostných menšín na Slovensku a budeme aj doma, aj v zahraničí označovaní za kultúrnych barbarov?
Ja tvrdím, že politické škody z takéhoto konania sú ďaleko vyššie a treba sa im vyhnúť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 15:59 - 16:02 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som podal spravodajskú informáciu Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 27. mája 2016 pod číslom 119 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 130), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do 13. júna 2016.
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na 4. schôdzi výboru dňa 8. júna 2016. Uznesením č. 13 odsúhlasil, súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona (tlač 131) s tým, že prvé a druhé čítanie a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi.
Dovoľte mi predniesť návrh uznesenia Národnej rady k predloženému návrhu zákona.
Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 130):
"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady."
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 15:39 - 15:40 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, pripájam sa k tomu, čo povedal predrečník, že vzhľadom na istotu škôl je potrebné prerokovať tento vládny návrh zákona tak, aby čo najskôr nadobudol platnosť a účinnosť.
Vy ste spomínali, že bol zavedený za Čaplovičovej vlády minimálny počet žiakov v triedach a že nechápete, načo to bolo urobené, lebo dohadovacie konania. Ale zabúdate povedať, buď zabúdate, lebo vo vašom prípade nepredpokladám nevedomosť, lebo ste sa hýbali ako poradca ministra Jurzycu dva roky na ministerstve školstva, takže tieto veci máte alebo viete o nich, takže nepredpokladám tu nevedomosť. Dohadovacie konania môžte urobiť na základe nejakých kritérií.
Ak máte zadefinované minimálny počet žiakov, uložíte školám racionalizačné opatrenia, spravidla na tri roky, buď sa v období troch rokov s týmito racionalizačnými opatreniami vysporiadajú, alebo tá škola smeruje k zániku. Sú rad alebo je rad prípadov, kedy dochádza k demografickému vývoju takému, že počas troch rokov sa dá naštartovať, dajú sa urobiť spoločné školské obvody, dá sa zabezpečiť dostatočný počet žiakov v niektorých školách, takže ten postup, ktorý bol doteraz platný a ktorý bol využívaný, myslím si, že bol namieste.
Ak by som chcel povedať, že či to potrebuje zmeny, alebo nepotrebuje zmeny, určite to potrebuje zmeny a potrebuje to nový zákon o financovaní škôl.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2016 13:23 - 13:25 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis

10.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť a zahraničnému výboru. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením zo 7. júna 2016 č. 12 odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom súhlas.
Zahraničný výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh, predložený návrh na uznesenie nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Gestorský výbor neschválil ani spoločnú správu. Gestorský výbor uznesením č. 15 ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu vo výboroch a predložiť návrh na uznesenie Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.6.2016 21:14 - 21:15 hod.

Blaha Ľuboš
Ďakujem pekne. Dovoľte mi iba informovať kolegov z európskeho výboru, že zajtra ráno o 9.00 hod. máme výbor k Rade JHA s pánom ministrom Kaliňákom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 19:25 - 19:26 hod.

Nachtmannová Oľga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Remišová, ja budem rovnako, ako pán poslanec Blanár, reagovať na vaše slová, že pán predseda vlády podnecuje nenávisť k učiteľom. Učili ste vy vôbec niekedy? Ja mám za sebou 25-ročnú prax. Som pedagóg 25 rokov a toto, čo ste povedali, je niečo tak hrozné z vašich úst, pretože ako viem, vy ste nikdy neučili. A práveže pán premiér v živote o učiteľoch, nepodviedol tak hanebne, ako svojho času ešte prvá vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá im dala 13., 14. plat do zákona, ktorý im vzápätí zrušila. Toto v živote premiér Fico neurobil, práve naopak, on im v každej svojej vláde platy zvyšoval. Ja som to sama cítila na svojej výplatnej páske. Takže, prosím vás, o čom to rozprávate? Kedy ich on ponižoval? Kedy podnecoval nenávisť k učiteľom? Toto sú veľmi silné slová. A skutočne zvážte to, čo hovoríte. Pretože ozaj tu vyvolávate len a len nenávisť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 19:22 - 19:23 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pani poslankyňa, vy tak s ľahkosťou narábate s niektorými slovami. Očividne vy ste poslankyňa, ktorá je po prvýkrát v parlamente, ale je naozaj neuveriteľné, čo dokážete vy vypustiť. A preto sa vás pýtam, povedzte mi jeden normálny dôvod alebo dôkaz o tom, že dnes už nie je len problém podpredseda vlády alebo minister vnútra, ale už aj predseda vlády, pretože podnecuje nenávisť proti učiteľom? Čo ste to povedali? Čiže to znamená, že dnes všetko, čo sa deje na Slovensku, má na svedomí automaticky premiér alebo minister vnútra. Dávajte si pozor na, čo hovoríte. Nikdy som nepočul premiéra, že by nejakým slovom dehonestoval učiteľov alebo hocikoho iného. Mali by ste naozaj trošku vážiť tieto slová, pretože nesvedčí vám to nielen ako novej poslankyni, ale aj ako žene.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 18:44 - 18:46 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, no vskutku ctihodný výkon, prekvapili ste ma. Musím vám ale úprimne povedať, že ak z vašich úst počujem slová ako česť a dobré meno, ak vy kážete o morálke ministrovi vnútra, podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, ak vy niečo rozprávate o hanbe, tak od vás to beriem. Vy by ste sa mali hanbiť za vaše pôsobenie na pozícii ministra obrany, mali by ste stáť v rohu a nevystupovať s takýmito plamennými diskusnými príspevkami na mimoriadnych schôdzach.
Pán poslanec Galko, teraz chvíľu úprimne, keď vám niečo fakt verím, tak to je vaša skúsenosť s odposluchmi. Ako minister obrany ste zneužili Vojenské spravodajstvo, odpočúvali ste novinárov Pravdy, odpočúvali ste riaditeľa TA3 Gučíka, vedúceho služobného úradu, o ktorom ste dokonca zberali informácie súkromného rodinného charakteru. Každý slušný minister svoju sekretárku počúva, len vy ste ju odpočúvali. Takže toto vám fakt úprimne verím, že skúsenosti s odposluchmi máte. Ale to vás predsa nemôže nominovať do komisie na kontrolu dodržiavania zákonnosti pri použití ITP. Neviem, ktorých a akých poslancov SMER-u ste sa pýtali, či s tým majú alebo nemajú problém, s vami. S vami má totižto každý problém zahlasovať za vás do tejto komisie.
Pán poslanec Galko, minister musí byť aj šikovný manažér, čo ste niekoľkokrát vo svojej funkcii potvrdili. Pripomeniem predaj útočných pušiek SA 58 za zlomkovú cenu. Človek, ktorý sa zaoberá biznisom so zbraňami, povedal, že keby mal možnosť nakúpiť útočné pušky SA 58 za takú zlomkovú cenu, za akú ste ich predávali vy, tak by predal rodinný dom, predal by svoje pozemky a za všetky peniaze by nakúpil útočné pušky, pretože by ich predal dvakrát až trikrát drahšie, ako ste ich predali vy.
Musím povedať, že aj dobré nákupy ste robili na ministerstve obrany, vynikajúci nákup bol nákup pneumatík na sklad, ktoré nikdy nikde neboli použité, lebo boli nepotrebné pre ministerstvo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis