Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2017 o 17:19 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2017 17:19 - 17:20 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja vám chcem naozaj všetkým úprimne poďakovať za spoluprácu. V Národnej rade som prežila chvíle aj dobré, aj horšie. Bol tu súboj hodnôt, ale niekedy aj rôzne iné narážky. Chcem vám zaželať, aby, veľa šťastia a aby ste prijímali v Národnej rade dobré zákony. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 16:14 - 16:15 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o odporúčaní ústavnoprávneho výboru.
Členke Súdnej rady Alene Šiškovej zvolenej Národnou radou uplynulo funkčné obdobie 28. júna 2017. Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby podávali návrhy kandidátov na člena Súdnej rady, a to ústavnoprávnemu výboru v lehote do 31. mája 2017. Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. V určenom termíne boli predložené dva návrhy.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrhy kandidátov na člena Súdnej rady na svojej 48. schôdzi 6. júna 2017. Uznesením č. 234 konštatoval, že kandidáti Allan Böhm a Monika Jankovská spĺňajú ustanovené podmienky.
Dovoľujem si vás zároveň informovať, že kandidátka Monika Jankovská listom zo 4. decembra 2017 vzala späť svoj súhlas s kandidatúrou, preto voľba prebehne iba s jedným kandidátom.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 14:54 - 14:55 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona, ktorý má tlač 750.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy a pani podpredsedníčka ho bližšie zdôvodnila.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím vás, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 14:13 - 14:15 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda, pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý tiež navrhuje ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 29. januára 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti uviedla účel navrhovanej právnej úpravy, preto ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Poprosím vás, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

12.10.2017 9:45 - 9:46 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Aj keď som pri prednášaní správy o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch uviedla, že je v spoločnej správe v časti III celkom 26 pozmeňujúcich návrhov a gestorský výbor odporúča o nich hlasovať tak, že budú schválené, navrhujem, aby sme bod 10 zo spoločnej správy vyňali na osobitné hlasovanie, a po konzultácii aj s pani ministerkou budeme síce odporúčať tento návrh schváliť. Je síce odporúčanie gestorského výboru návrh schváliť, ale po konzultácii teda s pani ministerkou myslím, že bude dobré, aby sme tento bod neschválili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2017 9:43 - 9:45 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 778 zo 6. septembra tohto roku pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výboru určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporučili ho schváliť.
Z uznesení výborov, ktoré sú uvedené v časti III spoločnej správy vyplýva celkom 26 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhov spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor tiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru pod č. 293 z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.9.2017 14:55 - 14:57 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ja veľmi oceňujem, že pani ministerka vo svojom úvodnom vystúpení naozaj objasnila a podrobne zdôvodnila účel a cieľ navrhovanej úpravy, a chcem oceniť, pani ministerka, aj to, že vzhľadom na to, že sa jedná o takú závažnú právnu normu a o naozaj závažné zmeny, ktoré sa v tejto novele Obchodného zákonníka idú prijať, že bolo komunikované aj so zamestnávateľskými zväzmi, aj so všetkými relevantnými organizáciami, pretože naozaj je to zmena, ktorá, pevne verím, tak ako protischránkový zákon a ďalšie právne predpisy, upraví podnikateľské prostredie na Slovensku tak, že, že bude aj transparentné a normálne štandardné.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2017 19:50 - 19:52 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Dovoľte len krátke záverečné slovo. Zhodnotím rozpravu.
A konštatujem, že v rozprave vystúpili piati písomne prihlásení poslanci, šiesti poslanci sa prihlásili do rozpravy ústne. To znamená, že naozaj o správu generálneho prokurátora bol zo strany pánov poslancov veľký záujem. Treba povedať, že mnohé vystúpenia boli naozaj konkrétne a vecné. Páni poslanci žiadali od pána generálneho prokurátora, aby im niektoré veci vysvetlil, ale boli sme svedkami aj vystúpení subjektívnych, útočných, znevažujúcich činnosť prokuratúry. Podľa môjho názoru správa, ktorá je predmetom rokovania, je, je komplexná, dáva ucelený prehľad o činnosti prokuratúry za rok 2016, ale tiež poukazuje na niektoré nedostatky, možno aj legislatívne úpravy, o čom koniec-koncov aj pán generálny prokurátor pri jej uvádzaní sa zmienil.
Ja len podotýkam pre všetkých, ktorí mali, mali nejakú inú predstavu o rozhodovaní prokuratúry, že prokuratúra má svoju právomoc a pôsobnosť vymedzenú v ústave a zákone o prokuratúre, a teda vo svojom konaní sa musí riadiť týmito predpismi, a nie prianím niektorých politikov, ktorí by chceli, aby rozhodnutie v mediálnych kauzách bolo také, aká je ich predstava.
A na záver naozaj by som chcela oceniť prácu prokuratúry, pán generálny prokurátor, a zaželať vám veľa úspechov pri plnení úloh, ktoré máte stanovené v zákone a vo vašom pláne úloh.
Všetko dobré!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2017 14:46 - 14:47 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán generálny prokurátor, pán predseda, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní správy vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 576 z 25. mája tohto roku pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky tri výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať správu na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorú máte pod tlačou 556a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 235 z 13. júna tohto roku. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2017 14:26 - 14:28 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, chcem oceniť, pán minister, že ste vystúpili v rámci rozpravy a reagovali ste aj na výhrady pani poslankyne, a ďalej čo chcem oceniť, je tá skutočnosť, že naozaj vláda aj do programového vyhlásenia si, si napísala ako úlohu, aby sa rozdiely starodôchodcov a tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2003, aby im dôchodky boli vyrovnané. Skutočne je tu aj čas, aj priestor, aby sa aj medzi prvým a druhým čítaním, aby sa o týchto veciach diskutovalo a o tomto naozaj aj pred prípravou návrhu zákona, keď prišiel do Národnej rady, diskusia bola, diskusia bola so sociálnymi partnermi, takže skutočne treba oceniť, že sa našli aj peniaze, aj odvaha na to, aby sa vyrovnali tie rozdiely, ktoré vzišli z tých rozdielnych úprav, ktoré tu boli.
Takže ja som presvedčená, že dôchodcovia ocenia tieto zmeny, ktoré, pán minister, prinášate, a určite som presvedčená, že aj nejaké drobnosti, ktoré bude treba ešte v zákone vylepšiť, sa v legislatívnom procese vylepšia.
Skryt prepis