Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2016 o 14:53 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2016 14:53 - 14:55 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani podpredsedníčka vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nebudem čítať celý názov, uvediem len tlač 247. Teda podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku ako v prvom čítaní podávam túto spravodajskú informáciu.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy a pani podpredsedníčka vlády podrobne návrh zákona uviedla.
A ja chcem oceniť, pani podpredsedníčka vlády, že v tom prvom balíku legislatívnych návrhov zo strany ministerstva spravodlivosti je aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii a ďalšie právne úpravy, ktoré sa ho dotýkajú, pretože problémy, ktoré sa vyskytli v praxi, či s osobným bankrotom a s ďalšími vecami, naozaj je potrebné riešiť. A som rada, že boli brané do úvahy pripomienky aj z odbornej verejnosti. A verím, že zákon prispeje práve, aby sa táto problematika aj v praxi aj zjednotila, aj upravila, aby proces osobných bankrotov bol jednoduchší.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Skončila som. Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 10:37 - 10:39 hod.

Jana Laššáková
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 15:34 - 15:36 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda výboru, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie a hlavne za odbornú argumentáciu, prečo predložený návrh pána poslanca Viskupiča nemôžme podporiť. Vo svojom vystúpení si poukázal na celý balík problémov, ktoré po prijatí inej filozofie financovania Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie môžu vzniknúť. Vieme, že médiá majú veľký vplyv na myslenie ľudí, formulujú ich názory a preto sa stotožňujem s tým, že zmena financovania verejnoprávnych médií, ale aj ich programového zamerania si vyžaduje širokú celospoločenskú diskusiu so všetkými dopadmi, ktoré môžu z takejto rozsiahlej zmeny vzniknúť a som veľmi rada, že si ako predseda výboru vystúpil aj k opozičnému návrhu zákona a argumentoval si naozaj vecne, odborne a správne, prečo takýto návrh zákona podporiť nemôžme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2016 9:37 - 9:38 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán námestník, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 150 z 30. júna 2016 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky tri výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade správu zobrať na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy generálneho prokurátora, ktorú máme ako tlač 116a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 47 zo 6. septembra tohto roku. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2016 17:58 - 18:02 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja budem len veľmi stručná, pretože rokujeme už viac ako tri dni. Ja ako poverená spravodajkyňa chcem veľmi stručne v súlade s rokovacím poriadkom zhodnotiť rozpravu. V rozprave vystúpilo celkom osem písomne prihlásených rečníkov a tridsať ústne prihlásených rečníkov. Z toho štyria poslanci, páni poslanci Vašečka, Jurinová, Simon a Laurenčík podali návrh podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku, aby sme návrh zákona vrátili predkladateľom na dopracovanie. A dvaja páni poslanci, pán poslanec Lipšic a Viskupič podali návrh podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto návrhu zákona. Samozrejme, o týchto návrhoch, ktoré predložili poslanci v rozprave, dám hlasovať s tým, že ja navrhnem, aby sme postúpili zákon do druhého čítania.
Veľmi pozorne som si vypočula rozpravu, ktorá naozaj bola bohatá. Musím povedať, že vystúpenia poslancov boli aj vecné, aj odborné, aj konštruktívne. Všetci sme sa zhodli na tom, že je potrebné zaviesť určitý poriadok do rokovania Národnej rady, kultúru. Zas na druhej strane niektorí poslanci vystupovali veľmi emotívne a rozprava naozaj mala skôr politický charakter a v niektorých prípadoch bola až vulgárna, by som povedala. Čo ma ale najviac zamrazilo a zamrzelo a považujem to za veľmi zarážajúce, že niektorí páni poslanci vyhlásili, že pokiaľ zákon bude v tej podobe schválený, ako je predložený, nebudú ho rešpektovať. Je to naozaj niečo, čo v histórii nášho parlamentarizmu je neobvyklé, a určite občania, ktorí nás sledovali, nenadobudnú pocit, že náš právny poriadok, ktorý sa schvaľuje v tomto parlamente, pri takomto vyhlásení poslancov, ktorí zákony schvaľujú, môže mať nejakú dôveru.
Zákon je v prvom čítaní. Oceňujem, že zo strany predkladateľov aj predsedu Národnej rady bola výzva, aby ten čas, ktorý je medzi prvým a druhým čítaním, sme využili na diskusiu a na úpravy novely zákona o rokovacom poriadku. A dovoľte, aby som vyslovila také presvedčenie, že nový rokovací poriadok, ktorý prijmeme, bude poriadkom, ktorý zefektívni rokovanie Národnej rady a vráti do Národnej rady slušnosť a odbornosť. Parlament je miesto, kde sa má rozprávať, kde sa má rozprávať odborne a vecne, kde sa má viesť súboj o hodnotách a diskusia má byť naozaj ako odborná. Nemá byť parlament miestom, ako sme v poslednom čase boli zvyknutí, kde sa uráža, kde sa obvinia niektorí poslanci alebo vznášajú obvinenia, zároveň sa vynášajú aj súdy. Verte, na to sú orgány činné v trestnom konaní. Takže ja som presvedčená, že zajtra v hlasovaní posunieme tento návrh rokovacieho poriadku do druhého čítania a čas, ktorý je medzi prvým a druhým čítaním, využijeme na to, aby sme vylepšili tie ustanovenia zákona o rokovacom poriadku, aby bol naozaj efektívny a do Národnej rady vniesol poriadok a slušnosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 11:07 - 11:09 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, narozprávali ste naozaj toho veľa. Časť bola vecná, ale ja sa chcem dotknúť vášho vystúpenia len v časti, v ktorej ste sa venovali dĺžke rečníckeho času určeného v rozprave a hovorili ste o tom, aké je to obmedzujúce pre poslancov, hlavne poslancov opozície a porovnali ste to s rakúskym rokovacím poriadkom, kde je možné ten čas predĺžiť, pretože tam takisto je dĺžka rečníckeho času obmedzená.
Ja vás len chcem upozorniť, že keby ste si boli dobre prečítali § 30 novely zákona rokovacieho poriadku, tak nemáte za vetou "dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac dvadsať minút a ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac tridsať minút", nie je tam bodka. Táto veta potom pokračuje ďalej, "ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času". To znamená, že ak sa vyskytnú prípady, že je potrebné predĺžiť dĺžku rečníckeho času, možno v prípade rokovania zákona o štátnom rozpočte alebo niektorých iných, myslím, že Národná rada rozhodne o tom, že takto nastavený čas sa predĺžiť môže. To znamená, ja vás len chcem poprosiť, aby ste nepozerala len do rokovacieho poriadku rakúskeho parlamentu, ale pozorne si prečítala aj navrhovaný rokovací poriadok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2016 16:40 - 16:41 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, chcem vás podporiť vo vašej výzve k poslancom Národnej rady, aby si preštudovali rokovací poriadok, pretože keby si boli prečítali niektorí páni poslanci návrh novely rokovacieho poriadku a § 30, ktorý obmedzuje rečnícky, ktorý určuje dĺžku rečníckeho času a keby ho boli dočítali do konca, tak sa dočítajú, že Národná rada môže aj bez rozpravy rozhodnúť o predĺžení rečníckeho času. To znamená, že sú tu nastavené určité hranice rečníckeho času a minúty na vystúpenie pána poslanca, ale Národná rada môže aj bez rozpravy rozhodnúť o predĺžení tohto času. Takže fakt myslím si, že rokovací poriadok si treba prečítať, treba si prečítať návrh zákona, o ktorom rokujeme a potom by sme možno sa zamerali na niektoré iné veci a nehovorili tu naozaj niekedy nezmysly. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.9.2016 9:37 - 9:39 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, pán predkladateľ, chcem v zmysle v § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku ako spravodajkyňa v prvom čítaní, ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom, vystúpiť v prvom čítaní k návrhu zákona o rokovacom poriadku.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Pán predkladateľ vo svojom úvodnom vystúpení ho bližšie ďalej rozviedol, preto ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďalej odporúčam, aby návrh zákona bol pridelený výboru ústavnoprávnemu vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Skončila som svoju spravodajskú informáciu, poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2016 16:18 - 16:20 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja oceňujem, že si vystúpil k tomuto návrhu zákona. Ja som pripravená tiež tento návrh zákona podporiť a podporujem aj to tvoje vyjadrenie v prvej časti, ako ho rozdelili niektorí poslanci vo faktických poznámkach. Neponúknem ti žiadne buchtičky, ale myslím si, že je správne, keď rokujeme o zákone o politických stranách a politických hnutiach, aby, ktorý sa dotýka všetkých politických strán, ktoré sú v parlamente, aby pred predložením takéhoto návrhu zákona bolo minimálne rokovanie s predsedami poslaneckých klubov, aby sme sa vedeli zhodnúť na niektorých veciach, pretože naozaj dotýka sa politických strán, a už v programovom vyhlásení vlády bolo, bolo, bol prijatý záväzok o tom, že sa v tomto volebnom období upraví aj zákon o politických stranách a politických hnutiach.
Ja tiež mám výhrady k úprave § 2 odsekov 2 a 3, tak ako sú tu uvedené, obdobne aj k financovaniu, aj k doplneniu § 29 písm. g), pretože si myslím, že tak, ako je to naformulované, je veľmi ľahké ho obísť, a preto podporujem to, aby priestor medzi prvým a druhým čítaním sa využilo, využil na skutočne solídne rokovanie, aby sa doplnil ten návrh zákona, aby sme prijali účinný zákon o politických stranách a politických hnutiach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2016 16:46 - 16:49 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Áno, krátko sa chcem k rozprave vyjadriť. Vystúpil jeden poslanec v rozprave. Ja by som trošku chcela uviesť na pravú mieru skutočnosti, ktoré sú tu uvádzané. Keďže som členka ústavnoprávneho výboru a takisto aj pán kolega Baránik je člen ústavnoprávneho výboru a predtým, ako nám bol na všetky poslanecké kluby doručený list predsedu Národnej rady o tom, že každý poslanecký klub môže navrhovať kandidátov, na ústavnoprávnom výbore sme hovorili aj o tom a vyzvali sme predsedov poslaneckých klubov iných politických strán, aby predložili návrhy na kandidátov na členov disciplinárnych senátov, v stanovenom termíne prišli len štyri návrhy, návrhy na sudcov tak, ako to predpokladá zákon, pretože je potrebné zvoliť sudcov do disciplinárnych senátov, preto si myslím, že ústavnoprávny výbor ako gestorský orgán, ktorý posudzuje, či navrhnutí kandidáti spĺňajú alebo nespĺňajú predpoklady stanovené v ustanovení § 119b zákona, tieto skutočnosti posúdil. Boli aj tie výhrady, ktoré tu boli uvedené, ale myslím, že v tejto otázke bude veľmi dobré, aby sa komunikovalo s pani ministerkou, a ja verím, že ako sú v programovom vyhlásení návrhy na zlepšenie fungovania inštitúcií, asi aj s otázkou disciplinárnych senátov bude potrebné niečo robiť. Ale na druhej strane hovoríme, že disciplinárne senáty sú nefunkčné, a to práve aj z toho dôvodu, že nie je dostatočný počet členov na to, aby boli disciplinárne senáty vytvorené, nemôžu disciplinárne senáty pojednávať tak, ako pojednávať majú. Vzhľadom na to, že som vystúpila ako spravodajkyňa už v záverečnom slove, takže zhrnula som rozpravu, asi na mňa faktické pripomienky nemôžu byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis