Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.4.2017 o 11:42 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.4.2017 11:42 - 11:42 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi stručne by som zhodnotila rozpravu. V rozprave vystúpilo celkom 11 pánov poslancov a boli predložené dva pozmeňujúce návrhy.
Chcem uviesť ako spravodajkyňa, že stotožňujem sa so stanoviskom predkladateľa v tom, že o návrhu pani poslankyne Cigánikovej nemôžme dať hlasovať, pretože ide nad rámec splnomocňujúceho ustanovenia uvedeného v ústave.
Takže ďakujem pekne za pozornosť a o 17.00 hod. budeme o tomto uznesení hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.4.2017 9:08 - 9:10 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 513 zo 4. apríla 2017 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie čl. V a čl. VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o konaní, v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417, ktoré máte ako tlač 496, na prerokovanie len ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh na prijatie uznesenia na 41. schôdzi 5. apríla, t. j. dnes a uznesením č. 186 odporúčal Národnej rade návrh na prijatie predmetného uznesenia schváliť. Toľko informácia spravodajcu.
Poprosím vás, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2017 16:02 - 16:03 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som krátko zhrnula dnešnú rozpravu, ale len naozaj v počte vystúpení, pretože pani ministerka zhodnotila aj samotnú rozpravu, aj spravila závery k prerokovaným návrhom zákona.
Ja len chcem povedať, že v rozprave vystúpilo celkom 14 poslancov a k ústavnému zákonu boli predložené štyri pozmeňujúce návrhy a k zákonu k tlači 485 o Ústavnom súde boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. Keďže pozmeňujúce návrhy boli predložené dneska, určite o 17. hodine pred tým, ako budeme o nich hlasovať, dám návrh na skrátenie lehoty.
Takže pevne verím, že aj ústavný zákon, aj zákon o Ústavnom súde a jeho postavení dneska schválime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2017 9:15 - 9:18 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu ústavného zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh ústavného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor tiež 29. marca 2017. Správa a ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny, a preto predkladám len túto informáciu. Výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov mňa, pána poslanca Kresáka, pána poslanca Andreánskeho za spravodajcov výboru.

Predložím ďalej aj informáciu o prerokovaní návrhu zákona o Ústavnom súde vám na rokovanie.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh zákona s krátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili k predmetnému návrhu zákona v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017 a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Správa Ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 29. marca tohto roku. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov Národnej rady Janu Laššákovú, Petra Kresáka a Ladislava Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte k obidvom návrhom rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 18:27 - 18:29 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja, pán poslanec, sa vyjadrím len k jednej časti vášho vystúpenia a musím povedať, že ste použili veľmi zlý príklad na ospravedlnenie súkromných letov pána prezidenta. A dôrazne sa musím ohradiť voči vášmu porovnaniu letu do Petrohradu so súkromnými letmi pána prezidenta. Bola som poverená viesť delegáciu Národnej rady do Ruskej federácie. Boli sme teda na riadnej pracovnej ceste s programom a so záverečnou správou. Neboli sme ani na výlete, ani hrať golf.
Keďže sa vydávate za čestného človeka, bolo by čestné, aby ste odsúdili konanie pána prezidenta a vyzvali ho, aby nezneužíval letku ministerstva vnútra na súkromné účely. To by som považovala naozaj za čestné. A skutočne si myslím, že takéto porovnanie nebolo na mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.3.2017 20:24 - 20:39 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V spoločnej rozprave k tlači 483 a 485 vystúpilo celkom 21 poslancov a nebol, ale nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vlády návrh ústavného zákona (tlač 483) v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 112, proti 7, zdržalo sa 27 poslancov. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje ako gestorský výbor s tým, aby ústavnoprávny výbor prerokoval návrh ústavného zákona ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 132, proti 9, 5 sa zdržali.
Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

Teraz vás prosím, aby ste uviedli hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu (tlač 485). Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, tlač 485.)

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.3.2017 17:48 - 17:48 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dávam návrh, aby Národná rada rozhodla o tom, že o tomto bode programu budeme rokovať aj po 19.00 hod. vrátane hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.3.2017 14:08 - 14:09 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní ako určená spravodajkyňa k obom uvedeným návrhom.
Návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré dnes schválila Národná rada Slovenskej republiky. Oba návrh spĺňajú po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona (tlač 483) prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako za gestorský výbor. Predseda Národnej rady tiež navrhol, aby aj vládny návrh zákona (tlač 485) prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor. Zo znenia oboch návrhoch je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako určená spravodajkyňa navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Rovnako navrhujem, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že aj návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady a navrhujem, aby týmto výborom bol ústavnoprávny výbor a aby ústavnoprávny výbor prerokoval oba návrhy ihneď.
Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.3.2017 9:08 - 9:10 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 499 z 15. marca 2017 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré máme ako tlač 482, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 39. schôdzi 23. marca tohto roku a odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Teraz prednesiem spravodajskú informáciu k druhému návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 501 z 15. marca 2017 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 484) na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 39. schôdzi 23. marca 2017 a odporúčal Národnej rade, rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu k obidvom predloženým návrhom na skrátené legislatívne konanie, to znamená k tlači 482 a 484.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 13:57 - 13:59 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja sa pristavím vo svojej faktickej poznámke pri, v rámci vášho vystúpenia, pri otázke prerušenia živnosti a ako ste obhajovali a hovorili o určitej logike, že je možno si prerušiť živnosť aj na dobu neurčitú. Nemôžem s týmto súhlasiť a poviem vám prečo.
Každý, kto sa rozhodne si založiť živnosť, chce podnikať. Podnikanie sa definuje ako trvalá činnosť za účelom dosiahnutia zisku. To znamená, že chcem podnikať, založím si živnosť preto, aby som pracoval a aby som aj dosiahol určitý zisk. Fakt je ten, že nastanú životné situácie, že je potrebné si tú živnosť prerušiť, na pol roka, najdlhšie na dobu tri roky, ale nemôžem súhlasiť a vôbec sa nestotožňujem s vaším názorom, že by si mal ten, kto si tú živnosť otvoril, možnosť prerušiť ju na dobu neurčitú, pretože tým sa stráca zmysel vôbec živnosti a podnikania ako takého.
Nehovoriac o tom, ako aj môj predrečník vo faktickej otázke povedal, že sú tu určité náväznosti potom daňové a ďalšie. Takže ja si myslím, že je správne, že je stanovená hranica, do ktorej si musí podnikateľ živnosť obnoviť, alebo potom až nechce ďalej podnikať, tak by mal so živnosťou skončiť, so všetkým, čo k tomu patrí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis