Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2016 o 13:22 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 13:22 - 13:24 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Pán kolega Gábor Gál, ďakujem za faktickú poznámku. My sme o tomto návrhu zákona hovorili aj na ústavnoprávnom výbore. Samozrejme, že som rokovala aj s pani ministerkou. A myslím si, že to je skutočne odvážny počin a posun dopredu. A ja pevne verím a tu by som ešte dodala, že tým, že sa zriadil Exekučný súd v Banskej Bystrici, kde sa sudcovia budú špecializovať na túto oblasť, a vieme, že na Slovensku je okolo 3 mil. exekúcií, to znamená, že skutočne bude treba tu aj sledovať, ako sa tento zákon, táto novela uplatňuje.
A verím, že aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som podala ja, ale aj pán poslanec bude podávať ďalej, že tento zákon vylepšia. A dáva mi to takú nejakú nádej, že asi nám všetkým záleží na tom, aby exekučné konania boli, použijem taký výraz, transparentné, aby zákon prešiel tak ako v prvom čítaní, aj v záverečnom hlasovaní, aby prešiel naprieč a získal podporu celého politického spektra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2016 13:12 - 13:20 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, nepochybne, že rokujeme o vážnom návrhu zákona, ktorým je Exekučný poriadok, a tento návrh zákona chce naozaj upraviť vzťahy exekútorov, odmeny exekútorov, ale čo je najdôležitejšie, je to, že aj exekútori by mali vo veciach konať na základe náhodného prideľovania. A myslím si, že tu je najväčší spor v tom, že existuje skupina právnikov, ktorá viac-menej spochybňuje náhodné prideľovanie. Ale ja som presvedčená, že tento postup je správny, pretože exekútori vymáhajú pohľadávky a sú poverovaní súdom vymáhať pohľadávky. To znamená, že môže zákon stanoviť pravidlá na to, aby sa, tak ako v ostatných súdnych konaniach, prideľovali náhodným výberom sudcovia.
Takže toto považujem za veľmi správne a oceňujem, že ministerstvo k tomuto kroku pristúpilo. Pretože mnohí exekútori hlavne v menších mestách jednoducho musia si zriadiť exekútorský úrad, majú štátom stanovené pravidlá, ale mnohokrát mali, a povedzme si aj otvorene, mali aj problémy s vymáhaním pohľadávok, ale aj s nápadom.
Práve aj Komora exekútorov, aj v minulom volebnom období boli niekoľkokrát aj za mnou ako podpredsedníčkou Národnej rady, aby sme túto situáciu riešili a aby aj exekútori mali prideľované exekúcie práve náhodným výberom. Nepristúpili sme k tomu, možnože to bola škoda, ale oceňujem, ale naozaj, že situácia sa teda vyvíja, a oceňujem, že teraz v tejto novele zákona o súdnych exekútoroch sa tejto otázke venuje pozornosť.
Ale môj pozmeňujúci návrh smeruje k inej oblasti, a to rieši prechodné a záverečné ustanovenia. Navrhujem, a teda dovolím si pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý má 15 podpisov, tak ako to stanovuje zákon o rokovacom poriadku; tých podpisov je 18. Dovoľte, aby som pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítala.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon je uvedený ako tlač 248.
V čl. I bod 110 sa za § 243i vkladajú § 243j a 243k, ktoré znejú:
㤠243j
V exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, ak sa exekúcia zastavila, môže súd rozhodnúť, že exekútor nemá nárok na náhradu trov exekúcie, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, a to najmä ak exekútor pri výkone exekúcie nepostupoval v súlade so zákonom alebo ak nepredložil súdu vec na zastavenie podľa § 57 ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2017."
Ďalší nový § 243k znie:
"Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, patria exekútorovi trovy v rozsahu, v akom boli plnenia vymožené alebo prijaté z majetku povinného do rozhodnutia o zmene exekútora alebo o vylúčení exekútora použité na uspokojenie nárokov exekútora v súlade s § 60 v znení účinnom od 1. apríla 2017 alebo podľa § 127, § 128 a § 164 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2017."
Ustanovenia § 243j a 243k nadobudnú účinnosť 1. apríla 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Dovoľte, aby som predniesla uznesenie k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
V právnej praxi nie je ojedinelé, že v prípade zastavenia exekúcie je potrebné posúdiť, či exekútorovi prináleží náhrada trov aj v prípadoch, keď treba do úvahy vziať niektoré dôvody hodné osobitného zreteľa. To, že súd má pri určovaní trov prihliadať na dôvody hodné osobitného zreteľa, vyplývalo pôvodne z § 150 Občianskeho súdneho poriadku, resp. v súčasnosti z § 257 Civilného sporového poriadku. Občiansky súdny poriadok a Civilný sporový poriadok sa na oblasť exekučného konania používajú subsidiárne ako lex generalis (§ 9a Exekučného poriadku). Takýmito dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú dôvody explicitne vymedzené v ustanovení § 240j, ako je napríklad skutočnosť, že exekútor pri výkone exekúcie nepostupoval v súlade s Exekučným poriadkom (napríklad došlo k neodôvodneným prieťahom pri výkone exekúcie, požadovalo sa zaplatenie takých plnení na trovách, na ktoré nebol právny nárok a podobne, alebo iným zákonom) alebo nepostupoval v súlade s § 57 ods. 4. Ide o také záväzné prípady, ktoré by dokonca mohli zakladať disciplinárnu zodpovednosť súdneho exekútora.
V ustanovení § 240k sa rieši sporná situácia nároku exekútora na náhradu trov exekúcie v prípadoch zmeny a vylúčenia súdneho exekútora, a to tak, aby sa zamedzilo neodôvodnenému navyšovaniu týchto trov. V súčasnej konštrukcii hrozí potenciálne riziko, že povinný bude hradiť zvýšené trovy exekúcie v dôsledku zmien v osobe súdneho exekútora.
Predniesla som pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o Exekučnom poriadku. Ako som už uviedla, návrh je podpísaný 18 poslancami. Návrh bol prekonzultovaný s ministerstvom spravodlivosti a pani ministerka aj kýve hlavou, to znamená, a vyjadrí sa určite v záverečnom vystúpení, to znamená, že tento návrh podporuje. A ja vás preto prosím, aby ste predložený pozmeňujúci návrh, tak ako som ho prečítala, pri hlasovaní podporili.
Ďakujem vám pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2016 13:09 - 13:11 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený podpredseda, vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 282 z 19. októbra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva 57 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, ktorú máte všetci ako tlač 248a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 119 z 22. novembra 2016. Výbor ma ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Poprosím vás, pán predseda, otvorte rozpravu a hlásim sa do rozpravy ako prvá.
Skryt prepis
 

25.11.2016 12:59 - 13:01 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, kolegyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 281 z 19. októbra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila zároveň ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporučili ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva 47 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor o nich odporúča hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 21, 23 až 33, 35 až 40, 44, 45 až 47 s odporúčaním gestorského výboru schváliť a spoločne o bodoch 22, 23, 41, 42, 43 a 46, nie až, ale a, s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení tých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, je tlač 247a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 118 z 22. novembra 2016. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a aby pri rokovaní o návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.10.2016 10:08 - 10:10 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi máte tu okuliare. Dobre? Tak. Nech sa páči.
Dovoľte, aby som ako poverená spravodajkyňa krátko zhodnotila rozpravu k tomuto návrhu zákona. Naozaj rozprava bola veľmi bohatá, emotívna v niektorých prípadoch. V rozprave vystúpilo 10 písomne prihlásených poslancov a 24 ústne prihlásených poslancov. Mnohí páni poslanci podali návrhy, aby sa zákon stiahol z rokovania Národnej rady. Tu len chcem upozorniť, že o týchto návrhoch nie je možné dať hlasovať, pretože nespĺňajú a nie sú to návrhmi podľa § 83 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že ak bol v rozprave podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom, alebo nepokračovať v rokovaní o ňom, hlasuje sa najprv o tomto návrhu. Tým návrhy pánov poslancov, ktorí žiadali stiahnutie tohto zákona, považujem za výzvu voči predkladateľom návrhu zákona, a preto, ako som povedala, o týchto návrhoch hlasovať nedám, ale boli predložené v rozprave takéto návrhy.
Pani poslankyňa Blahová a Viskupič podali návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu a páni poslanci Viskupič a Simon podali návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie. O týchto procedurálnych návrhoch, ak bude hlasovanie, dám hlasovať.
Ďalej v rozprave páni poslanci Blahová, Dostál podali pozmeňujúci návrh, predniesla ho pani poslankyňa Blahová. A pozmeňujúce návrhy predniesli v rozprave páni poslanci Gál, Bernaťák a pán poslanec Kresák.
Navrhujem, aby sme o predloženom návrhu zákona hlasovali o 17. hodine vzhľadom k tomu, že všetky pozmeňujúce návrhy a ten, hlavne ten veľký, ktorý predložil pán poslanec Gál, bol predložený ešte minulý týždeň v piatok. Pozmeňujúce návrhy boli zverejnené, takže myslím si, že všetci páni poslanci sa mohli s nimi oboznámiť, ale v súlade so zákonom o rokovacom poriadku dám hlasovať aj o skrátení lehoty. Ale navrhujem, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali dnes o sedemnástej hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2016 14:10 - 14:11 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela pani poslankyňu Blahovú upozorniť, keďže som pozorne počúvala na záver jej vystúpenia aj návrhy, ktoré predniesla, kde navrhovala, aby sa o jej pozmeňujúcom návrhu hlasovalo o každom bode osobitne, a pokiaľ pozmeňujúci návrh nebude prijatý, aby sa hlasovalo o procedurálnom návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Chcem vás, pani poslankyňa, upozorniť, že nie je to možné podľa § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sme potom pred hlasovaním mali tieto vyjasnené veci. Takže až budete trvať na tom, tak o vašom procedurálnom návrhu dám asi hlasovať ako o prvom.
Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis
 

21.10.2016 11:24 - 11:29 hod.

Jana Laššáková
Pán predsedajúci, predniesla som spoločnú správu. Poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2016 11:24 - 11:26 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 200 zo 14. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 86 z 21. októbra 2016 schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 87 z 21. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Keďže ako poverená spravodajkyňa mám splnomocnenie, aby som predkladala návrhy, a vzhľadom k tomu, že spoločná správa bola prijatá dnešného dňa a v zmysle § 81 zákona o rokovacom poriadku môže sa o zákone rokovať až po uplynutí 48 hodín od zverejnenia spoločnej správy, pokiaľ Národná rada hlasovaním nerozhodne inak, poprosím, pán podpredseda, aby sme hlasovaním rozhodli o tom, že budeme rokovať o návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2016 10:50 - 10:50 hod.

Jana Laššáková
Nie je to typický procedurálny návrh. Len vás chcem poprosiť, pani podpredsedníčka, aby ste, keď vediete schôdzu, dávali možno aj trošku pozor, pretože teraz pán poslanec Simon bol prihlásený do rozpravy písomne. Teraz by ste mali dať možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a pán poslanec Kvorka sa chcel prihlásiť do rozpravy ústne. A nie ukončovať rozpravu.
Takže vás poprosím, aby ste sa sústredili pri riadení schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2016 15:14 - 15:16 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa, ja chcem oceniť, že vaše vystúpenie bolo naozaj vecné a odborné. A môžem len vysloviť súhlas s vaším konštatovaním, že reštrukturalizácia sa v mnohých prípadoch zneužívala na to, aby firma, ktorá vstúpila do reštrukturalizácie, si mohla takto očistiť svoje dlhy a ďalej pokračovať. A tiež chcem oceniť aj to, a nebýva to vo vystúpeniach opozičných poslancov časté, že ste uviedli pozitíva predloženého návrhu zákona. Myslím, že už je dostatok praktických skúseností z uplatňovania reštrukturalizácie, aby tie chyby, ktoré sa v praxi vyskytli, a ako som povedala, reštrukturalizácia bola zneužitá, aby sa zamedzilo do budúcna, aby sa reštrukturalizácie zneužívali.
Ako ste aj sama uviedla, zákon je v prvom čítaní. Bude naozaj priestor vo výboroch, aby sme o ňom diskutovali a takisto aby sme diskutovali aj o prípadných pozmeňujúcich návrhoch. A som presvedčená, že pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti určite takejto vecnej a odbornej diskusii bude naklonená.
Ďakujem.
Skryt prepis