Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 18:41 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 18:41 - 19:00 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako vieme, ja sa teda chcem vyjadriť k návrhu štátneho sviatku 28. októbra, keďže ide o zlúčenú rozpravu, aby to bolo jasné.
Všeobecne vieme, že platí fakt, že Československo vzniklo alebo Československá republika vznikla 28. októbra 1918 zákonom, ktorý vydala skupinka českých politikov združená okolo takzvaného Národného výboru československého zákonom č. 11/1918 Zb. Opakujem, o tomto akte, že bola vyhlásená Československá republika slovenskí politici, slovenská strana nebola informovaná, nevedela o tom, politici z Martina, z Bratislavy ani z Budapešti. Takže nebolo to ani so súhlasom ani s účasťou slovenskej strany. A dôkazom toho je aj to, že Slováci sa zišli 30. októbra v Martine, pričom hrozilo, že bolo pripravené maďarské vojsko, ktoré chcelo rozprášiť toto stretnutie a hrozilo aj zatýkanie, dokonca, že až popravy, až tak ďaleko. Takže ďalej fungovalo Uhorsko a Slováci teda nevedeli o tomto akte. A to je veľmi dôležité. Samozrejme, že Slováci od začiatku roku 1918 nepochybne do Česko-slovenského, teda nie Československého bez pomlčky štátu ako štátotvorný subjekt chceli vstúpiť. To je jasné. Pracovalo sa na tom cez vojnové roky. Svedčia o tom aj aktivity Štefánika, ďalej uzavretá Clevelandská zmluva, Pittsburská dohoda, ale aj telegram Matúša Dulu, predsedu Slovenskej národnej strany, ktorý poslal 30. 10. 1918, adresovaný pražským politikom v ktorom píše. Citujem: "Slovenská národná strana stojí na stanovisko bezpodmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vyndikuje pre slovenský národ účasť na otvorení, na utvorení samostatného štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezka. Upozorňujem na to, že Slovensko bolo na prvom mieste." Toto je presný citát telegramu. Matúša Dulu 30. 10. 1918 zároveň zvolili aj za predsedu Slovenskej národnej rady a preto je nemysliteľné, že by účastníkov Martinského stretnutia o svojom telegrame neinformoval a že by sa obsah tohto telegramu nejakým spôsobom nepretavil alebo neobjavil aj v texte Deklarácie slovenského národa, ktorý poznáme pod takzvanou Martinskou deklaráciou. Po schválení deklarácie účastníkmi na súkromnej porade niekoľkých osôb a na nátlak Milana Hodžu bol text deklarácie svojvoľne zmenený. Vypustili požiadavku sebaurčovacieho práva Slovákov a účasť ich reprezentantov na Mierovej konferencii. Karol Medvecký, ktorý bol tajomníkom Slovenskej národnej rady, ktorý je na uverejnenom texte deklarácie uvedený ako signatár vyhlásil uverejnený text za falzifikát a poprel, že by bol Deklaráciu v takejto forme podpísal. Andrej Hlinka vyslovil obavu, že niekto neoprávnene vyhlási Deklaráciu za falzifikát. Hlinka sa v súlade s platným textom deklarácie dostavil na Mierovú konferenciu do Paríža, ale pražská vláda ho zablokovala a nechala zavrieť. Tak najprv Maďari a potom Česi. Informácie o dodatočných zmenách v texte deklarácie vykonali na nátlak Milana Hodžu, ktorý deklaráciu nepodpísal, prenikli na verejnosť v týždenníku Slovák až 5. februára 1922. Na škodlivom účinku falzifikátu, ktorý poznáme ako Martinskú deklaráciu to už nič nezmenilo. Tento sfalšovaný dokument je z právneho hľadiska nulitným aktom, ktorý síce nemožno nijako konvalidovať, avšak ktorý dobre poslúžil českému vojsku, keď začalo obsadzovať Slovensko ako akýsi pozývací list. Neviem či vtedy začala tradícia pozývacich listov. Chcela by som podotknúť, že originál Martinskej deklarácie sa doteraz nenašiel. Takže my poznáme len falzifikát, ktorý je nulitný, ktorého jeho právne účinky sú nulitné. Chcela by som na podporu toho, že 28. október nemôže byť štátnym sviatkom uviesť fakty, konkrétne fakty publikované v rôznych prameňoch, žiadne dojmy, žiadne názory, ale fakty publikované.
Tak poďme teraz na české pramene. Česká historička Lenka Bobková v práci zo 7. 4. 1948, ktoré sa volá Ustavení koruny království českého, český sad Karla IV. vydané v Prahe vydavateľstvo Havran 2006. Dny ktoré tvořili české dejiny, to je asi kapitola, píše: "Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujíci pojmy vyjádřujúciho příslušnosť tej kterej koruny země k teritóriu ovládaného českým králem, zanikla Korona regny Bohémie teprve se vznikem Československé republiky roku 1918". Čiže Česi vždy chápali vznik štátu zriadeného 28. 10. 1918 zákonom Národného výboru Československého číslo 11/1918 Zb. ako obnovenie českej štátnosti a nie ako vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ešte by som chcela podotknúť, že zvykne sa tu konštatovať o prvej Slovenskej republike, ktorá vznikla 14. marca 1939, ktorá je stále označovaná ako, teda často označovaná ako vojnový štát, by som chcela podotknúť, že táto vznikla 14. marca, teda pol roka pred vypuknutím druhej svetovej vojny, čiže nemožno hovoriť o vojnovom štáte. Zato Československo alebo Československá republika vznikla ešte v čase prvej svetovej vojny, pretože prímerie medzi bojujúcimi stranami bolo to podpísané až 11. novembra 1918 a súčasne vznikla ako dôsledok svetovej vojny porážky Nemecka, Rakúsko-Uhorska. Čiže presne vyhovuje termínu vojnový štát.
Z ďalších prameňov napríklad českým sľubom a zmluvným záväzkom boli Slováci pripojení ako objekt asimilácie a anexie. V žiadnom prípade nevstúpili do obnového Českého štátu ako rovnocenný štátotvorný subjekt. Krátky čas po podpise Pittsburskej dohody sa jej spoluautor a signatár Tomáš Garyk Masaryk vyjadril: "Než hlavní věcí je, že dokument úmluvy je podvržený, je falzum. To hovorí o Pittsburskej dohode. Proto politik, vážny státnik s takovým papírem nemúže a nesmí operovat. Falzifikát se nemúže stát státnim aktem." Je to publikované v knihe Milan Ďurica - Tomáš Garyk Masaryk a jeho vzťah k Slovákom, Lúč Bratislava 2007. Podľa mňa tu išlo o jasný prejav vierolomnosti a konania v zlej viere. Takzvaný malafides. Masaryk svojim výrokom usvedčil z vierolomnosti sám seba. Z Masarykovho výroku je totiž zrejmé, že nepočítal so Slovákmi ako s rovnocennými partnermi Čechov. Masaryk vo svojej knihe Světová revoluce za války a ve válce 1914 až 1918 vydané v Prahe v roku 1925 hovorí, že Pittsburskú dohodu podpísal, citujem "k uspokojení malé slovenské frakce, ktorá snívala o búh ví jaké samostatnosti Slovenska a že to urobil bez váhání. Masaryk takto priznal, že vierolomne využil Slovákov, ktorí v zahraničí pracovali pre vznik Československého štátu a nikdy im nemienil splniť to, čo hoc aj písomne sľúbil. V zásadách programu, ktorý schválilo vedenie českej národnej demokracie sa písalo: "Jako strana národní chceme, aby náš stát byl státem národním, českým. Náš národ je před staletími založil, náš národ si ho vydobyl pro tristoleté porobě. Československá republika byla českým národem a pro český národ vytvořena." Opäť Milan Ďurica, Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti dvoch tisícročí, Lúč Bratislava 2003. Aj toto svedčí o tom, že Česi si, Česi mali na mysli Český štát a Slovákov za rovnocenných partnerov nepovažovali.
Alojz Rašín, český militantný nacionalista v roku 1920 vyhlásil: "Vybojovali sme si Československý stát a ten musí zústat českým státem. Podľa podmínek míru máme právo zaříditi si naše záležitosti tak, jako by ostatní národnosti vúbec neexistovali." Autor Klimek Anton, 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci, začátek konce Československa, vydavateľstvo Havran Praha, 2003. Českým nacionalistom nešlo o spoločný štát Čechov a Slovákov, ale o Český štát s pripojením, čiže anektovaným Slovenskom. Podľa Ottovho obchodného náučného slovníka, citujem: "Ani v době nejvěčší perzekuce převážná větčina našeho národa neslevila ničeho z maximálního českého programu jehož jádrem byl suverénny Český stát z Čech, Moravy, Slezka a Slovenska, neboť připojení Slovenska, to Česi tvrdili, připojení Slovenska má dúvody v právu hospodářskem, národnostním a přirozeném." Vydané v druhom zväzku Ottovho obchodního náučného slovníka z roku 1921. Opäť išlo o Český štát s pripojením, s pripojeným Slovenskom. Ďalej tento Ottov obchodný náučný slovník uvádza, citujem: "Slovensko bude naši koloniální zemí" II. zväzok Ottovho náučného slovníka z roku 1921. Nešlo len tak nejaký slovník, o nejaký slovník. Táto publikácia totižto bola jednoznačne mienkotvornou. Česi boli na ňu mimoriadne hrdí. Bola pre nich niečím ako encyklopédia Britanica pre Britov. Z dokumentov vypracovaných v Prahe pre Úrad pre prípravu mierovej konferencie v Paríži sa dozvedáme. Citujem: "Pro Český stát jest mimořádne výhodné když se múže rozšiřovať směrem kde je púdy dostatek a kde je poměrne řídke osídlení. To je právě na Slovensku, ktoré na jeden kilometer štvorcový nemá ani polovinu lidí kolik ich mají České země, 59 na jeden kilometer štvorcový, zatím co české země 128 ľudí na jeden kilometer štvorcový. Slovensko se múže stát kolonizační zemí českou." Autor Jozef Klimko, Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Bratislava 1980.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 18:41 - 19:00 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako vieme, ja sa teda chcem vyjadriť k návrhu štátneho sviatku 28. októbra, keďže ide o zlúčenú rozpravu, aby to bolo jasné.
Všeobecne vieme, že platí fakt, že Československo vzniklo alebo Československá republika vznikla 28. októbra 1918 zákonom, ktorý vydala skupinka českých politikov združená okolo takzvaného Národného výboru československého zákonom č. 11/1918 Zb. Opakujem, o tomto akte, že bola vyhlásená Československá republika slovenskí politici, slovenská strana nebola informovaná, nevedela o tom, politici z Martina, z Bratislavy ani z Budapešti. Takže nebolo to ani so súhlasom ani s účasťou slovenskej strany. A dôkazom toho je aj to, že Slováci sa zišli 30. októbra v Martine, pričom hrozilo, že bolo pripravené maďarské vojsko, ktoré chcelo rozprášiť toto stretnutie a hrozilo aj zatýkanie, dokonca, že až popravy, až tak ďaleko. Takže ďalej fungovalo Uhorsko a Slováci teda nevedeli o tomto akte. A to je veľmi dôležité. Samozrejme, že Slováci od začiatku roku 1918 nepochybne do Česko-slovenského, teda nie Československého bez pomlčky štátu ako štátotvorný subjekt chceli vstúpiť. To je jasné. Pracovalo sa na tom cez vojnové roky. Svedčia o tom aj aktivity Štefánika, ďalej uzavretá Clevelandská zmluva, Pittsburská dohoda, ale aj telegram Matúša Dulu, predsedu Slovenskej národnej strany, ktorý poslal 30. 10. 1918, adresovaný pražským politikom v ktorom píše. Citujem: "Slovenská národná strana stojí na stanovisko bezpodmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vyndikuje pre slovenský národ účasť na otvorení, na utvorení samostatného štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezka. Upozorňujem na to, že Slovensko bolo na prvom mieste." Toto je presný citát telegramu. Matúša Dulu 30. 10. 1918 zároveň zvolili aj za predsedu Slovenskej národnej rady a preto je nemysliteľné, že by účastníkov Martinského stretnutia o svojom telegrame neinformoval a že by sa obsah tohto telegramu nejakým spôsobom nepretavil alebo neobjavil aj v texte Deklarácie slovenského národa, ktorý poznáme pod takzvanou Martinskou deklaráciou. Po schválení deklarácie účastníkmi na súkromnej porade niekoľkých osôb a na nátlak Milana Hodžu bol text deklarácie svojvoľne zmenený. Vypustili požiadavku sebaurčovacieho práva Slovákov a účasť ich reprezentantov na Mierovej konferencii. Karol Medvecký, ktorý bol tajomníkom Slovenskej národnej rady, ktorý je na uverejnenom texte deklarácie uvedený ako signatár vyhlásil uverejnený text za falzifikát a poprel, že by bol Deklaráciu v takejto forme podpísal. Andrej Hlinka vyslovil obavu, že niekto neoprávnene vyhlási Deklaráciu za falzifikát. Hlinka sa v súlade s platným textom deklarácie dostavil na Mierovú konferenciu do Paríža, ale pražská vláda ho zablokovala a nechala zavrieť. Tak najprv Maďari a potom Česi. Informácie o dodatočných zmenách v texte deklarácie vykonali na nátlak Milana Hodžu, ktorý deklaráciu nepodpísal, prenikli na verejnosť v týždenníku Slovák až 5. februára 1922. Na škodlivom účinku falzifikátu, ktorý poznáme ako Martinskú deklaráciu to už nič nezmenilo. Tento sfalšovaný dokument je z právneho hľadiska nulitným aktom, ktorý síce nemožno nijako konvalidovať, avšak ktorý dobre poslúžil českému vojsku, keď začalo obsadzovať Slovensko ako akýsi pozývací list. Neviem či vtedy začala tradícia pozývacich listov. Chcela by som podotknúť, že originál Martinskej deklarácie sa doteraz nenašiel. Takže my poznáme len falzifikát, ktorý je nulitný, ktorého jeho právne účinky sú nulitné. Chcela by som na podporu toho, že 28. október nemôže byť štátnym sviatkom uviesť fakty, konkrétne fakty publikované v rôznych prameňoch, žiadne dojmy, žiadne názory, ale fakty publikované.
Tak poďme teraz na české pramene. Česká historička Lenka Bobková v práci zo 7. 4. 1948, ktoré sa volá Ustavení koruny království českého, český sad Karla IV. vydané v Prahe vydavateľstvo Havran 2006. Dny ktoré tvořili české dejiny, to je asi kapitola, píše: "Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujíci pojmy vyjádřujúciho příslušnosť tej kterej koruny země k teritóriu ovládaného českým králem, zanikla Korona regny Bohémie teprve se vznikem Československé republiky roku 1918". Čiže Česi vždy chápali vznik štátu zriadeného 28. 10. 1918 zákonom Národného výboru Československého číslo 11/1918 Zb. ako obnovenie českej štátnosti a nie ako vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ešte by som chcela podotknúť, že zvykne sa tu konštatovať o prvej Slovenskej republike, ktorá vznikla 14. marca 1939, ktorá je stále označovaná ako, teda často označovaná ako vojnový štát, by som chcela podotknúť, že táto vznikla 14. marca, teda pol roka pred vypuknutím druhej svetovej vojny, čiže nemožno hovoriť o vojnovom štáte. Zato Československo alebo Československá republika vznikla ešte v čase prvej svetovej vojny, pretože prímerie medzi bojujúcimi stranami bolo to podpísané až 11. novembra 1918 a súčasne vznikla ako dôsledok svetovej vojny porážky Nemecka, Rakúsko-Uhorska. Čiže presne vyhovuje termínu vojnový štát.
Z ďalších prameňov napríklad českým sľubom a zmluvným záväzkom boli Slováci pripojení ako objekt asimilácie a anexie. V žiadnom prípade nevstúpili do obnového Českého štátu ako rovnocenný štátotvorný subjekt. Krátky čas po podpise Pittsburskej dohody sa jej spoluautor a signatár Tomáš Garyk Masaryk vyjadril: "Než hlavní věcí je, že dokument úmluvy je podvržený, je falzum. To hovorí o Pittsburskej dohode. Proto politik, vážny státnik s takovým papírem nemúže a nesmí operovat. Falzifikát se nemúže stát státnim aktem." Je to publikované v knihe Milan Ďurica - Tomáš Garyk Masaryk a jeho vzťah k Slovákom, Lúč Bratislava 2007. Podľa mňa tu išlo o jasný prejav vierolomnosti a konania v zlej viere. Takzvaný malafides. Masaryk svojim výrokom usvedčil z vierolomnosti sám seba. Z Masarykovho výroku je totiž zrejmé, že nepočítal so Slovákmi ako s rovnocennými partnermi Čechov. Masaryk vo svojej knihe Světová revoluce za války a ve válce 1914 až 1918 vydané v Prahe v roku 1925 hovorí, že Pittsburskú dohodu podpísal, citujem "k uspokojení malé slovenské frakce, ktorá snívala o búh ví jaké samostatnosti Slovenska a že to urobil bez váhání. Masaryk takto priznal, že vierolomne využil Slovákov, ktorí v zahraničí pracovali pre vznik Československého štátu a nikdy im nemienil splniť to, čo hoc aj písomne sľúbil. V zásadách programu, ktorý schválilo vedenie českej národnej demokracie sa písalo: "Jako strana národní chceme, aby náš stát byl státem národním, českým. Náš národ je před staletími založil, náš národ si ho vydobyl pro tristoleté porobě. Československá republika byla českým národem a pro český národ vytvořena." Opäť Milan Ďurica, Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti dvoch tisícročí, Lúč Bratislava 2003. Aj toto svedčí o tom, že Česi si, Česi mali na mysli Český štát a Slovákov za rovnocenných partnerov nepovažovali.
Alojz Rašín, český militantný nacionalista v roku 1920 vyhlásil: "Vybojovali sme si Československý stát a ten musí zústat českým státem. Podľa podmínek míru máme právo zaříditi si naše záležitosti tak, jako by ostatní národnosti vúbec neexistovali." Autor Klimek Anton, 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci, začátek konce Československa, vydavateľstvo Havran Praha, 2003. Českým nacionalistom nešlo o spoločný štát Čechov a Slovákov, ale o Český štát s pripojením, čiže anektovaným Slovenskom. Podľa Ottovho obchodného náučného slovníka, citujem: "Ani v době nejvěčší perzekuce převážná větčina našeho národa neslevila ničeho z maximálního českého programu jehož jádrem byl suverénny Český stát z Čech, Moravy, Slezka a Slovenska, neboť připojení Slovenska, to Česi tvrdili, připojení Slovenska má dúvody v právu hospodářskem, národnostním a přirozeném." Vydané v druhom zväzku Ottovho obchodního náučného slovníka z roku 1921. Opäť išlo o Český štát s pripojením, s pripojeným Slovenskom. Ďalej tento Ottov obchodný náučný slovník uvádza, citujem: "Slovensko bude naši koloniální zemí" II. zväzok Ottovho náučného slovníka z roku 1921. Nešlo len tak nejaký slovník, o nejaký slovník. Táto publikácia totižto bola jednoznačne mienkotvornou. Česi boli na ňu mimoriadne hrdí. Bola pre nich niečím ako encyklopédia Britanica pre Britov. Z dokumentov vypracovaných v Prahe pre Úrad pre prípravu mierovej konferencie v Paríži sa dozvedáme. Citujem: "Pro Český stát jest mimořádne výhodné když se múže rozšiřovať směrem kde je púdy dostatek a kde je poměrne řídke osídlení. To je právě na Slovensku, ktoré na jeden kilometer štvorcový nemá ani polovinu lidí kolik ich mají České země, 59 na jeden kilometer štvorcový, zatím co české země 128 ľudí na jeden kilometer štvorcový. Slovensko se múže stát kolonizační zemí českou." Autor Jozef Klimko, Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Bratislava 1980.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 14:53 - 14:54 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, nedá sa poprieť vplyv a nátlak médií na rozhodovanie súdov a vyšetrovateľov. Vieme ako sú orientované všetky mienkotvorné médiá. Ostatné sú označované za konšpirátorov, hoaxérov a podobne. Začalo byť pravidlom, že keď sudca sa rozhodne ináč ako spomenutý Denník N alebo SME, či ďalšie iné médiá, začína sa doslova lynč. A keď sa rozhodne tak ako oni chcú, všetko je okej. V tomto zákone vidím prišrubovanie na ten "správny" sudcovský ortieľ. U nás je totižto už teraz novinár vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom a katom.
Viem to aj z vlastnej skúsenosti. Toľko nehorázností čo o mne popísali dá sa len buď zažalovať alebo odpustiť a modliť sa za nich. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Beluský Martin
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja si dovoľujem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme v rokovacej miestnosti č. 71 zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:50 - 9:52 hod.

Urban Miroslav Zobrazit prepis
Ja by som sa prihovoril ako taký nestranný pozorovateľ, lebo si pripadám ako z iného sveta. Dvanásť rokov tu vládol SMER a týždeň pred voľbami schválil 13. dôchodky aj vďaka SME RODINA. To ako žijú dôchodcovia, za to sú zodpovedné aj predchádzajúce vlády, ale i terajšia vláda. Stratili sme, myslím že úplne kontakt s realitou, stratili sme kontakt s chudobnými ľuďmi. Úplne sme na nich zabudli. Ja vám poviem príbeh, to bolo za vlády SMER-u teda. Pár rokov dozadu ku mne prišla pacientka ktorá schudla viacero kíl, asi 10, 15. Urobil som jej všetky vyšetrenia a po nejakých mesiacoch sa mi hanbila priznať, že schudla preto, že nemá čo jesť. Viete aj takí sú, takí sú dôchodcovia. Keď zaplatia nájom, lieky a podobne, tí ľudia naozaj niekedy žijú od dôchodku k dôchodku a sú naozaj chudobní.
To že sa nájdu peniaze na stíhačky, na opozíciu v Bielorusku, na mimovládky to sa vždycky našli, na zbrojenie, na to sa nájdu aj pri predchádzajúcej vláde aj pri terajšej. My zabúdame naozaj na tých najúbohejších, na chudobných a ľudí čo žijú z minimálnej mzdy. Ja si však myslím, že dávam tomuto parlamentu možno dva týždne a po testovacom fiasku rozšírení Covidu, milión ľudí v karanténe, kolaps zdravotníctva, potom budeme riešiť úplne iné otázky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2020 16:41 - 16:43 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán poslanec Fico, ja som si vás pozorne vypočul a skutočne musím povedať, že súhlasím s každou jednou vašou vetou, čo ste tu povedali. Dámy a páni, teraz my tu prejednávame zákon o 13. dôchodkoch, ale to sa dotkne 1,4 milióna dôchodcov žijúcich na území Slovenskej republiky a najsmutnejšie na tom je to, že tento zákon teoreticky a sme to nedali, predkladá pán minister Krajniak, ktorý v mesiaci február aj s celou svojou politickou garnitúrou hlasoval za 13. vianočné dôchodky pre našich dôchodcov. Dovoľujem si otvorene povedať, že toto musíme, ako povedal pán Fico, považovať jednoznačne za volebný podvod.
Pán minister, vy tvrdíte jednu vec, že nemáte finančné prostriedky, nemáte tých 282 miliónov eur, ale prosím vás pekne, uvažujme. Vy ste 380 miliónov odpustili dane, táto vládna garnitúra, pre naše banky, ktoré tu pôsobia na území Slovenskej republiky. 2,4 miliárd ste dali na lietadlá. Jasne, pán minister, môžte mi zase odpovedať, že skrátka nie vy, bývalá vláda, s tým ale súhlasím. Ale išlo 2,4 miliardy, čo sa vyplatilo 2x800 tisíc pred voľbami, s tým s vami súhlasím. Ale 750 tisíc ste poslali ruskej opozícii do Bieloruska. 750 tisíc a o tom určite viete. Ale, pán minister Krajniak, vy ste v podstate odsúhlasili pred 2 mesiacmi deficit 8 miliárd eur, to znamená, mi nepovedzte, ani nepovedzte tým 1,4 milióna dôchodcov, že teda, peniaze, finančné prostriedky nemáte. Takže peňazí je dosť, treba nájsť a dovoľujem si povedať, že tento zákon nakoľko je skutočne antisociálny masaker, ako to povedal pán Fico, treba stiahnuť, ja vám doporučujem, pán minister, vráťte sa z kratšej cesty a stiahnite tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:26 - 15:28 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážení pán predsedajúci, vážený pán minister, snáď niekoľko slov na pripomienky pána Kremského Použijem vaše slová vážený pán Kremský, citujem: " ktorý ste príčetní v opozícií", ja vás ubezpečujem, že nemáme tu debila medzi nami a ubezpečujem vás aj v tom, že teda opozícia je zrejme je príčetná ale vy zabúdate na jednu vec, vy hovoríte, že ekonomická samovražda by to bola, keby v podstate tento zákon nebol predložený. Pán Kremský zabúdate na jednu vec, že práve pán minister Krajniak predkladal pred pár mesiacmi 13. dôchodok, sám pán Krajniak hlasoval, za minimálnu mzdu vo výške 656 eur a my sme nepríčetní, vážení pán Kremský? No ja si to vyprosím a vyprosím si to aj v mene všetkých členov opozičných politických strán, pretože mám taký pocit, že vy nás s tým urážate. Pán Kremský vy vôbec viete, že ako žijú menej, ako žijú ľudia menej zaostalých okresoch? Však poďte sa pozrieť na juhu Banskobystrického kraja, choďte sa pozrieť do Prešova, do kraja Prešov na východ, ako žijú tí ľudia. Tí nežijú s minimálnej mzdy, pretože dneska minimálna mzda vo výške 656 eur pokiaľ by to bolo odsúhlasené aj to je, ide pod hranicou životného minima. Však poďte sa pozrieť do okresu Rimavská Sobota v jednotlivých dedín pán Kremský ja si dovolím, otvorene povedať, že tam sú obce, dedinky, kde je miera nezamestnanosti viac ako 80 - 90 ba dokonca aj 150 % miera nezamestnanosti. A títo ľudia tam trpia a vy hovoríte to keď toto kritizujem že treba tým (nie je rozumieť) že sme nepríčetní. Tak pán Kremský ja si to od vás vyprosím, ďakujem, pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:19 - 15:20 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Kremský, začali ste s tým, že ste nám dali všetkým prednášku o rozhľadenosti a kritickom myslení, o tom, akí sme jednoducho podľa vás zrejme zadubení všetci, ale problém je v tom, že práve vás som tu v tomto pléne počul rozprávať rozprávky, ktoré nemajú nič spoločné s kritickým myslením. Na jednej strane to, že Marian Kotleba si za stranícke peniaze kúpil dom, v ktorom býva, štyri roky po tom, čo sa Denník N ospravedlnil za toto klamstvo, to tu vy šírite a potom nám dávate prednášky o kritickom myslení, že ja som hádzal nejaké kamene do detí a podobné nezmysli a potom ja len ťažko môžem brať vážne nejaké vaše nieže argumenty, ale vaše proste poznámky k týmto témam, pretože vám úplne absentuje kritické myslenie a to je dokázané na týchto skutočnostiach.
Hovorili ste o tom, že ste za úplne zmrazenie v podstate minimálnej mzdy, že ju nechcete zvyšovať, ale ja som vás tak nepočul kričať, keď sa tu navrhovalo zvýšiť zárobok bankám o 380 miliónov eur. To vám nevadilo, to ste zase hovorili rozprávky o stabilnom bankovom sektore, o tom, ako banky jednoducho musia prosperovať a zrejme 640 či koľko miliónov eur čistého zisku zdaneného je asi málo a potrebujú ešte aj tých ďalších 380 miliónov. A fascinuje ma, keď poviete, že vy ste ekonomický liberál a neveríte, že peniaze sa dajú vytvoriť len tak z ničoho. A čo prosím vás urobila Európska centrálna banka s tými 750 miliardami eur? Nevytvorila hádam peniaze len tak z ničoho? Pýtam sa vás, keď ste ekonomický liberál. Odpovedzte mi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:04 - 15:05 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, nuž nebolo len vodné delo, objavili sa tam aj gumové projektily a tento zákon je tragédia (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v sále.

Mizík, Stanislav, poslanec NR SR
Čo sa dalo čakať od vlády Igora Matoviča, stvoriteľa vesmíru, toho Igora, čo z vína urobí naspäť hrozno, toho Igora, čo aj cibuľu rozplače, toho Igora, ktorý naučil Chucka Norrisa po kostole hvízdať, toho Igora čo poprie aj sám seba a tieto návrhy tejto vlády idú v šľapajách tohto Igora. Návrhy pod taktovkou súčasného ministra Krajniaka sú len kópiou Igorovho správania, poprel sám seba. Zlá voľba pán minister. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 14:59 - 15:01 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja musím súhlasiť s tou časťou o tom, že toto celoplošné testovanie tento dopredu na neúspech odsúdený projekt, ktorý nemá doriešené absolútne nič ani len personálne zabezpečenie ani len materiálne zabezpečenie ani len logistiku. Samosprávy sa sťažujú o tom ako to jednoducho nie je realizovateľné ako im na pleciach nahodili neuveriteľné požiadavky, ktoré sa v takom krátkom časovom rozpätí jednoducho nedajú splniť, že toto celoplošné testovanie tento gigantický podvod, pri ktorom sami poprú vlastné nariadenie kedy im išlo o to, aby práve tých starších chorľavých ľudí oddelili od spoločnosti a minimalizovali tie sociálne interakcie týchto ľudí, tak teraz ich po stovkách nahnajú s celou vzorkou populácie do testovacích miestností alebo ich nechajú čakať niekde v rade ani to nevedia vysvetliť, nemajú žiadny argument. Toto presne je cieľ iba na to, aby prekryli tieto úplne antisociálne tieto nechutné zákony, ktoré tu predkladajú. Zníženie pôvodného plánovaného zvýšenia minimálnej mzdy, zrušenie v podstate tých 13. dôchodkov, ktoré boli schválené, zavedenie odvodov na 13. a 14. plat jednoducho faktická likvidácia tých najchudobnejších najviac v problémoch sa nachádzajúcich ľudí a v kontexte toho, že tu zatvárajú ekonomiku, že tu likvidujú podnikateľov, že ľudí, ktorí len prejavia svoju nespokojnosť s tuto deštrukciou štátu a ich životov polievajú vodným delom hlava nehlava. Keď ich všetkých označia za nejakých chuligánov zato že tam štyria, piati robia nejaké neplechy a len využijú to na to, aby všetkých poliali vodným delom ženy, deti, trojročnému chlapcovi zlomia ruku, že toto všetko obyvatelia tejto vláde zrátajú. A ten posledný bod, že oni povedia, že kto nepôjde na testovanie bude musieť byť desať dní doma. tak ja dúfam, že čo najväčšie množstvo obyvateľov Slovenska na to testovanie nepôjde a má na Slovensku Matovič to čo chcel, generálny štrajk a pád celej ekonomiky.
Skryt prepis