Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 15:15 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 16:42 - 16:54 hod.

Šipoš Michal
Navrhujem hlasovať o tomto bode návrhu o sedemnástej dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 16:42 - 16:45 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil k tomuto zákonu krátky pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Odôvodnenie. V čl. II bode 1 sa v § 2b ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhuje umožniť obci umiestniť označenie ulice alebo iného verejného priestranstva aj na inú stavbu ako budovu, pričom vlastník budovy je povinný takéto označenie strpieť. Vzhľadom na skutočnosť, že nie v každom prípade musí byť vlastník budovy aj vlastníkom inej stavby, na ktorej môže byť umiestnené označenie ulice alebo iného verejného priestranstva, je to potrebné v návrhu zákona zohľadniť.
A druhá malá zmena je, súvisí s týmto, s touto prvou zmenou. Takže idem čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Jána Szőllősa a Marcela Mihálika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 736.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bod 1 znie:
"1. V § 2b odsek 6 znie:
(6) Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.".".
2. V čl. II bode 4 v § 27c ods. 2 sa slovo "budovy" nahrádza slovom "stavby".
Toto bolo znenie pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 16:38 - 16:41 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 736, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1148 z 2. decembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
ústavnoprávny výbor uznesením č. 428 z 27. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 277 z 31. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 130 z 27. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jednom bode zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 135 zo dňa 1. februára 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2022 16:07 - 16:08 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené pane poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 828. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 15:50 - 16:02 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja snáď na úvod nadviažem na môjho predrečníka, predsedu výboru Viskupiča, o tom ako hospodári tento štát za ministrovania Igora Matoviča. V januári 2022 dosiahol, dosiahol štátny rozpočet príjmy vo výške 1,3 miliardy euro a výdavky vo výške 1,196 milióna eur, čiže 1 miliarda 196 miliónov, čiže máme prebytok 123 milióna euro. A ak sa bavíme o tom, že či chceme tento štát spravovať spravodlivo a hospodárne, tak toto je, si myslím, že jasný dôkaz toho, že to myslíme vážne a ja držím pánovi ministrovi palce, aby takéto čísla boli aj ku koncu roka.
Tieto čísla nesúvisia len s auditom alebo zákonom o audite, ktorý teraz prejednávame, ale aj tento zákon je jedným z nástrojov toho, aby ten audit a kontrola prebiehala tak, ako prebiehať má, a nielen na oko, ako to bolo počas uplynulých vlád, kedy vieme, že ministerstvo financií a finančná správa tu neboli na to, aby plnili štátny rozpočet, ale aby plnili vrecká oligarchov. Toto sa tiež zmení a tento zákon k tomu prispeje celkom určite.
Dovoľte mi preto, aby som precizoval tento zákon týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme pripravili aj s viacerými kolegami koalície, ktorý okrem toho, že v bodoch 1 a 2 s ohľadom na princíp právnej istoty precizuje ustanovenia, ktoré majú súvis s nariadením Európskej únie alebo Európskej komisie, tak má tu aj veľmi významný, významný vplyv, a to sú, to je bod, bod 3, ktorým sa posunie účinnosť tohto zákona z toho titulu, aby finančná správa mala dostatok času na to, aby vedela urobiť poriadnu kampaň a aby vedeli sa pripraviť na realizáciu tohto zákona.
Pokiaľ ide o ďalšie, ďalšie zmeny v novelizácii tohto zákona, by som podčiarkol aj, aj to, aby sme, aby sa správcovská spoločnosť, ktorá doteraz mohla pôsobiť, sa zmenila na právnickú osobu podľa, podľa iného osobitného predpisu, na ktorý tento novelizačný bod odkazuje. A pokiaľ ide o, o ďalší veľmi významný, významný bod, ktorým novelizujeme tento zákon, je aj právomoc, zakotvenie právomoci vlády rozhodnúť o určení konkrétneho prijímateľa, ktorým bude možné poskytnúť prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na realizáciu reformy alebo investícií plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, hovoríme o hnuteľnom majetku, ktorý sa bude môcť presúvať do ich vlastníctva. Preto mi dovoľte, aby som teraz pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu a (zaznel gong), ďakujem pekne.
Čiže by som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Milana Vetráka, Juraja Šeligu a Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 755.
Vládny návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 9 poznámka pod čiarou k odkazu 18) znie:
18) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Čl. 9 a 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).".
Bod 2. V čl. I bod 10 znie:
„10. Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
18a) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Čl. 9 a 46 nariadenia (EÚ) 2021/1059".".
Bod 3. Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/ 2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení takto:
1. V § 165m ods. 1 sa slová „30. júna 2022" nahrádzajú slovami „30. septembra 2022".
2. V §165m ods. 2 a 3 sa slová „28. februára 2022" nahrádzajú slovami „30. júna 2022". Doterajšie články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom 27. februára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 4. V doterajšom čl. II bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 37a) znie:
37a) Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.".
Bod 5. V čl. III sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 3 písm. j) sa slová „správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu,8)" nahrádzajú slovami „právnická osoba podľa osobitného predpisu,8)''.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
8) § 27, 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú.
Bod 6. V čl. IV sa za doterajší bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) prijímateľ určený rozhodnutím vlády, ktorý je v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo je právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou zriadenou na základe zákona, a ktorý vykonáva úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy.".
Bod 3. § 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) určených v pláne obnovy sa pri prevode výpočtovej techniky ako hnuteľného majetku štátu nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu nepoužije osobitný predpis.21a) Nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety môže byt' len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky plánu obnovy na poskytnutie tohto hnuteľného majetku štátu. Nadobúdateľ musí dodržať účel prevodu počas dohodnutej doby. Správca majetku štátu je oprávnený prevod hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety zabezpečiť aj prostredníctvom právnickej osoby, ktorá nie je správcom majetku štátu, a to na základe písomnej zmluvy, v ktorej dohodne najmä rozsah a spôsob prevodu a použitia tohto hnuteľného majetku štátu v prospech nadobúdateľa.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
"21a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Toto je celý pozmeňujúci návrh.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 15:31 - 15:32 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Takže, pán Suja, vy ste asi hovorili o pánovi Linhartovi, ja som s tým jeho výrokom určite nesúhlasil, ale som to poriadne ani nezachytil, tuším, to bola faktická poznámka, na to sa ani reagovať nedá. Ja som zareagoval na to, na čo som reagovať mohol, a to bolo vaše o-spra-ve-dl-ne-nie, čo ste absolútne nepochopili ako 45-ročný človek, pánovi Benčíkovi, namiesto toho ste na neho brýzgali a kričali, čo je naozaj hodné toho dieťaťa, ktoré kričí a hádže sa o zem v supermarkete.
Pán Kočiš, veď kritika je v poriadku, ja sa, táto vláda samozrejme má mať, má byť kritizovaná, to je vaša, to je vaša rola ako opozície v podstate. No ja by som to od vás bral, kebyže vy dávate nejaké alternatívy, viete, kebyže poviete, že napríklad málo očkujeme, treba zvýšiť kapacity alebo čo, ale nie. Vy ste za tie dva roky ani jednu, ani jednu reálnu alternatívu nepredviedli. Akože vy ste nemali ani jeden návrh, ktorý by schválil možno nejaký študent prvého ročníka na lekárskej fakulte, nieto konzílium, že vy ste iba ako ten Riki dva roky tu štekali, štekali, štekali od rána do večera a nemali ste ani jednu, ani jednu reálnu alternatívu. Akože toto ako, to bolo konzílium, to bolo také internetové konzílium krčmových epidemiológov, čo tu bolo u vás. Takže toľko.
Pani kolegyňa Bittó Cigániková, to bol taký zaujímavý pohľad z veteriny, ja si myslím, že je to trošku aj na psychológiu, že býva naozaj často pravdou, že ľudia, ktorí si nie sú istí sami sebou, majú nejaké komplexy, sa potrebujú vyvršovať na druhých, čím väčšie a hlbšie tie komplexy majú, tým to agresívnejšie býva. A myslím, že slovo, meno Riki je možno nové pomenovanie na týchto dvoch poslancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 15:17 - 15:23 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento parlament už druhým rokom vytrvalo preráža dno a dnes ho prerazil opäť. Keď sa pozriem na vystúpenia a program REPUBLIKY, tak sa bojím, že jedného dňa si povieme, že starý dobrý Kotleba, pretože ako všetci hovorili, že Kotleba je ten horší, tak ja mám ten pocit, že to najhoršie len prichádza. Robíte to sofistikovanejšie, marketing máte lepší, farby máte trošku iné ako zelené, ale je to oveľa horšie, oveľa perfídnejšie a oveľa premyslenejšie.
Táto vláda sa dostala k moci v tom najhoršom možnom období. To je jednoducho osud, je to tragédia, že po dvanástich rokoch vlády SMER-u a rozkrádania prišla zmena a tá prišla práve s pandémiou. A, bohužiaľ, sa ukázalo, že v tejto republike je dosť, v tomto štáte je dosť politikov, ktorí sú schopní nechutne a cynicky robiť politiku na pandémii.
Ono to začalo ešte na začiatku, si ešte možno pamätáme, ako ste odmietali si dávať iba rúška. Strana, ktorá mala program na tom, že bojovala proti asociálom, sa správala ako najhorší asociáli, keď si nevie dať ani jedno rúško. Najprv ste hovorili, že je to chrípôčka, už to neexistuje, že to sú čipy, potom tá váha tej reality, tá váha tých faktov a tá váha tých mŕtvych vás aspoň prinútila trošku zmeniť ten pohľad, že ten COVID tu predsa len existuje, no a počas druhej vlny, keď nám tu rástli počty nakazených, ste zvolávali masové protesty: rúška dole, rúška dole! A potom tí ľudia zomierali v nemocniciach.
A napriek tomu, že tu predvádzate nekultúru, agresiu, kričanie, nadávky a vyhrážky, tak si myslím, že toto je možno ešte lepšie, pretože na toto človeku možno pokazíte chuť do jedla, ale keď šírite lži v pandémii, tak kvôli tomu ľudia reálne zomierajú a zomierali.
Dnes sa čaká od pána Suju niečo veľmi jednoduché. Ja keď som bol malý, keď som bol v škole, tak často som niekedy niečo nepremyslel a som to povedal tak trošku emočnejšie, som to potom ľutoval, tak ma rodičia naučili, že keď niečo takéto spravím, tak sa potom ospravedlním. Robil som to úprimne, ja som tých chýb naozaj spravil veľa, takže som sa častokrát ospravedlňoval, naozaj mne to potom bolo ľúto, pretože človek často tie slová nepremyslí. A toto chápal relatívne mladý Andrej, keď ste ma tu porovnávali s pánom Mazurekom. No a toto nechápe muž po štyridsiatke, že keď niekoho označí za vraha a parlament mu dá povinnosť sa ospravedlniť, nech sa ospravedlní. A nebude sa hádzať ako malé dieťa, ktorému rodičia nekúpia hračku v obchodnom centre, o zem, kričať, nadávať a ďalej sa vyhrážať. Toto je absolútne dno.
A mne je naozaj ľúto všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí svojimi daňami, svojou prácou platia tento cirkus, aby sa pozerali na živé prenosy toho, ako dospelý človek po štyridsiatke sa nevie ani len ospravedlniť a namiesto toho tu nadáva na staršieho kolegu.
A potom, aby to nebolo dosť, prišiel jeho ďalší kolega, ktorý toto nielenže obhajoval, ale ešte aj pridával. Naozaj ako tie malé deti, ktoré kričia a plačú v supermarkete, lebo mamička im nekúpila hračičku. A toto rok a pol predvádzate.
A človek sa pýta, že čo vám ten Ján Benčík tak strašného spravil? Pozerám sa naňho, nemá ani také svaly ako vy, už ani ten testosterón na tom nebude tak dobre, pravdepodobne. Jeho jedinou zbraňou je to, že píše blogy a upozorňuje na to, že na Slovensku sú extrémisti, ktorí sa vyhrážajú ľuďom, ktorí šíria nepravdy, a toto títo ľudia publikujú na sociálnych sieťach verejne. A Ján Benčík na týchto ľudí upozorní, že keď niekto napíše niečo na Facebook verejne, Ján Benčík na to upozorní a je udavač, pretože upozorňuje na hejt, na extrémizmus a násilie a na vyhrážky. To je naozaj priam hrdelný zločin, takže ja sa vôbec, vôbec nečudujem, že tuto kolegovia majú potrebu sa pri tom hádzať o zem.
Zároveň by som sa chcel ale, naozaj teraz to myslím úprimne, ospravedlniť všetkým občanom, čo to pozerajú alebo čo to sledovať budú, za to, čo sa tu udialo potom, sa tu, čo tu bola potýčka. Naozaj som sa úprimne hanbil. Nemám problém priznať chyby aj z vlastnej strany. Veľmi som sa hanbil a je mi to veľmi ľúto, že na toto sa ľudia musia pozerať zrovna v čase, keď riešia pandémiu, zvyšovanie cien, zvyšovanie cien energií a ďalšie problémy. A myslím si, že parlament by mal byť takou výkladnou skriňou tohto národa a nie odpadom tohto národa. A, bohužiaľ, to je to, čo tu kolegovia dva roky veľmi usilovne predvádzajú.
Na záver možno taký apel, sú tu iba poslanci, myslím, že OĽANO a SaS. Za tie dva roky sme sa veľakrát pohádali, veľakrát sme si skočili do vlasov a nebolo to vždy ideálne. No keď si človek pozerá takéto výstupy, keď si človek pozerá to, ako bývalí premiéri dokážu obchodovať s našou bezpečnosťou, naším členstvom v NATO, v EÚ, s pandémiou, a keď vidí tie nálady v spoločnosti, ktoré sú naozaj vybičované vďaka neľahkej situácii, tak si musíme uvedomiť, že my už nehráme o to, či bude ďalšia koalícia menej reformná alebo viac reformná, my hráme o budúcnosť tejto krajiny, či chceme, aby Slovensko bolo modernou európskou a demokratickou krajinou, pretože tá alternatíva je veľmi temná a naozaj sa veľmi obávam. Takže verím, že si to kolegovia z oboch klubov uvedomíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 15:15 - 15:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Urban, vám vadí Kiska a jeho majetky a nevadia vám Suja a jeho majetky. Kiskove majetky chcete preverovať, Suja si zarobil čestne. Tak viete, to, to nemá, to nemusím hovoriť. Ja som nepovedal, že je dvadsaťdvaročný, ale 22-ročný Mazurek sa dostal do parlamentu a ja som sa spýtal, čo tento mladý človek môže ďalej pre Slovensko urobiť okrem toho, že šíri strach, nenávisť, že šíri zlobu. Čo iné? Čo iné?
Povedali ste, že klamári hovoria ticho. No, pán Urban, klamár kričí, klamár tu vrieska. Slušní ľudia povedia ticho a nepotrebujú.
Pán Kočiš, áno, sto ľudí v Detve a sto ľudí v okolí, ja s vami absolútne súhlasím, povedia, že Suja je super človek. To sú jeho voliči. Ale desaťtisíc ľudí okolo povie, čo je Suja. Povedia, že sa ho boja, že sa boja toho človeka. Ja vám doprajem, pán Kočiš, rozprávať sa s otcom toho zbitého chlapca, ktorý má psychické problémy, a polícia, polícia v Detve a vo Zvolene má veľmi blízky vzťah k Sujovi.
Toto všetko, čo vám rozprávam, som dal na inšpekciu a verím, že to inšpekcia preverí, v poriadku, a už sa to aj deje. Už sa to aj deje. Už sa to aj deje. Príde polícia, polícia príde do Sujovho podniku na podnet občanov, kde v čase, keď malo byť zatvorené, je plno hostí, vyjde von Suja, dá si ruku s policajtom a nič sa nedeje.
Ja verím, naozaj verím, že Slováci majú rozum. Ja verím, že Slováci budú rozhodovať o našom národe slušne a nie agresívne ako Suja a Mazu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 14:56 - 15:05 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
(Reakcie z pléna.) Prepáčte, prepáčte, prepáčte, počkám, kým, kým, počkám, kým odíde, kým, kým, kým, počkám, pán. (Reakcie z pléna.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci. Páni poslanci! (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Mazurek! (Reakcia z pléna.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Teraz ste videli ukážku toho, čo tu máme v parlamente. Keď sa 22-ročný chlapec dostane do parlamentu, chlapec, ktorý naozaj si sám sebe písal recenzie. Keď sa sem dostane chlapec, ktorý kričal na námestí "j-e-b-e-m vášho Alaha". Keď sa sem dostane človek, ktorého odsúdili za extrémizmus, keď sa sem dostane takýto agresor, tak naozaj potom riešiť problémy pre obyčajných ľudí, ktorých zaujímajú to, že je zdražený plyn, že nám zdraželi energie, že, že máme problémy obrovské v športe, že nevychovávame mladých ľudí, že máme problémy s právnym štátom, kde prokurátori naozaj nekonajú tak, ako majú konať. Je to čistá katastrofa.
Ale chcem povedať k tejto téme, milé kolegyne, milí kolegovia, ja sledujem pána Benčíka dlho. A mne je absolútne jasné, prečo takí, ako Suja a Mazurek vrieskajú tuná, prečo takí, ako Suja a Mazurek robia z neho udavača. Ja som nikdy nevidel, že by Benčík (povedané so smiechom) niekoho udával, ale Benčík naozaj veľmi trefne vo svojich blogoch popisuje fašisticko-extrémistické hnutie, ukazuje, ako títo ľudia šíria nenávisť. Ako títo ľudia robia naozaj zlobu.
To, čo tu aj predviedli aj Suja a Mazurek, je čistá ukážka. Ja sám mám s nimi obidvomi veľmi dobré skúsenosti, keď vystrihnú z mojej relácie spred dvadsiatich rokov dve sekundy, potom tam dajú doktora psychológa, ktorý rozpráva úplne o inom, dajú to na internet, má to vyše stotisícové pozretia a ľudia mi nadávajú, že aký som ja psychopat, aký som ja psychopat. Ja keď stadiaľto odídem, mám sa kde vrátiť. Vybudoval som si svoj podnik. Čo myslíte, kde sa vráti Mazurek? Čo bude robiť Mazurek? Tento chlapec, ktorý uveril sám sebe, ktorý uveril tomu, že je z neho politik, bude veľkým prínosom pre Slovensko si myslíte? V čom je on teraz prínos pre Slovensko? Suja sa tu mal len postaviť a povedať, prepáčte, pán Benčík, ospravedlňujem sa vám. Čo urobil? To, čo oni robia.
Ja sa chcem spýtať pána doktora Urbana, vy naozaj nevidíte, kto je Suja? Vy fakt neviete, že on tre, ja viem osobne, že on trénoval tých Černákových vrahov. Za mnou boli ľudia z Detvy a nie je pravda, pán Kočiš, že sa, že je obľúbený. On je, jeho sa tam všetci boja. Jeho sa tam všetci boja. Ja poznám príbeh chlapca, ktorému, ktorého Suja zbil vo svojej krčme, prišlo trestné oznámenie a všetci piati chlapci, ktorí mali svedčiť za toho chlapca, svedčili proti, lebo Suja použil také prostriedky, že tí chlapci sa boja, a ten chlapec má obrovské psychiatrické problémy dodnes. Ja poznám pani, ktorá musela odísť preč z Detvy, pretože nosila Sujovi ku skale a ďalší mu nosili také všimné, to nazvem.
Ja chcem poprosiť ministra financií a celú finančnú správu, aby preverila moje majetky a Sujove majetky. Odkiaľ má Suja, ktorý čestným spôsobom, čestným spôsobom robil, má obrovské niekoľko miliónové majetky. Pozrite sa mu do, do, kolegovia, videli ste určite jeho nové auto za 150-tisíc, Mercedes, ktorý tam má? Ja budem rád, keď sa tieto veci preveria a ja osobne pôjdem, nech sa preveria aj moje. Nech Suja tu o mne rozpráva, ako som si ja dal poslať, ako som si dal poslať ja príspevky a dotácie. No nedal som si poslať nič. Ja som tomuto štátu zaplatil oveľa viac na dot, na odvodoch, ako som dostal na 80 %, teda z platu. Suja má posilňovňu a povedal, že on, on nepotrebuje nič. Tak odkiaľ má tie obrovské majetky? Odkiaľ si kúpil to auto teraz nové? Mal sa len ospravedlniť, nič iné, len sa ospravedlniť.
Ja budem rád, keď Polícia Slovenskej republiky, ja už som bol vypovedať a už som ukázal veci, čo mi prišli na Miroslava Suju, čo robil a čo robí, a ako sa ho celá Detva bojí.
Pred chvíľou tu rozprával o tom, ako on bojoval proti ťažbe zlata. No ja by som teraz použil - Suja? V živote. Ale ja si pamätám, a pamätá si celé Slovensko, ako s Kotlebom, ako s Kotlebom predali 101 strojov. Jedna, jedna tatrovka, ktorá má hodnotu 30-tisíc euro, tak bola za jedno euro predaná, a viete, kde sa tie, kde sa to predalo všetko? Sujovmu kamarátovi. Toto sú majetky Miroslava Suju. A ja chcem, aby to preverili. Nech to preveria. A opakujem, a nech preveria aj mňa.
A ja sa pýtam pána Ďuricu, ktorý, ktorý, ktorý bol v armáde. Ja neverím, že on nevie, kto je Suja. Ja neverím, že on nevie, čo Suja robil a ako to robil. Neverím. Ja aj napriek tomu, keď si mi hovoril, že, že si, že to hajlovanie bolo také, ako bolo, a že to bolo zmanipulované, ja si o tebe myslím ako o jednom z mála z tej skupinky, že ty máš ten morálny, že máš ten semafor, ktorý ti hovorí, že stop. Ja neverím, že ty nevieš, kto je Suja.
A najkrajšie je to divadlo, ktoré tu títo páni predvádzajú. Tu vrieskajú, naozaj vrieskajú neskutočným spôsobom. Viete, čo robia vzadu v, vo fajčiarni? Kotlebovci tu nie sú, ale je tu, sú tu dve, teda dvaja. Viete, ako vás ten Suja okakáva? Viete, čo o vás rozpráva tam vzadu? Viete, čo o vás rozpráva? A tu hrajú divadlo. Vy ste ho nikdy nezažili vo fajčiarni? Suju? Čo tam robí? A toto je to divadlo, ktoré tu hrajú. Mazurek vzadu, toho by ste si namazali na maslo. A tu, tu uráža ľudí, tu dehonestuje ľudí.
Nič iné vám nechcem povedať na záver, len toľko, že naozaj ja, ja by som (zaznel gong) sa ospravedlnil pánovi Benčíkovi a povedal: "Pán Benčík, prepáčte, ospravedlňujem sa vám veľmi, je to tak." Nie, Suja využil príležitosť a opäť vám naložil, pán Benčík. Ale prečo vám naložil? Pretože to, čo robíte, im vadí. Ja som si pozrel, kto je tá Lívia. Ja som si pozrel jej príspevky. Samozrejme, že ju budú obhajovať. Ten kultúr, nejak tak sa to nejak volá, to je čistá katastrofa, čistá katastrofa. A šírenie nenávisti, zloby, šírenie dehonestácie ľudí, to, čo predvádzajú, sa každému vráti. Oni sa skrývajú za Boha. Hovoria: "Za Boha a za národ." Neviem, čo má teraz REPUBLIKA, ale "Za boha a za národ". A keď vedome klamete, ja verím, ja neviem, či je Boh slnko, či je Boh deduško, či je Boh, ale verím v Boha. Pre mňa je Boh dobro. A keď toto tá, títo dvaja, títo dvaja mladí muži sa skrývajú za Boha, a toto robia a neboja sa toho Boha, som hlboko presvedčený, že ich najlepší priateľ je diabol.
Pán Benčík, pre mňa si človek, ktorý si robí svoju robotu, a tak ako aj ty, aj ja poukazujem na extrémistov, na fašistov, na to, že nepoukazujú žiadne riešenia. A ja si myslím, že tam v tej partii, nesedia mi tam niektorí ľudia, by mali sedieť v iných stranách. Len tá politická moc a to, že im to zachutilo, tak ako to zachutilo Mazurekovi, 22-ročnému chlapcovi, ktorý sa dostal do parlamentu, a je mi ho veľmi, veľmi ľúto. Veľmi ľúto.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 14:35 - 14:36 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Keď sme, keď som sledoval to, čo sa tu dialo v tie posledné minúty pred vystúpením kolegu Žiaka, tak ma nenapadalo nič iné, ako hanba. No ale som sa hanbil za seba, hanbil som sa za všetkých, čo musia toto nekultúrne divadlo nehodné Národnej rady sledovať. Dakedy som možno, keď som bol menší, som mal také romantickejšie predstavy o Národnej rade ako mieste, kde sa diskutuje o zákonoch o ideách, kde sa diskutuje o veciach a kde je isté, aspoň aká-taká štábna kultúra. Túto romantickú predstavu ale ospravedlnenie, ktoré nebolo ospravedlnením, ale iba nabrýzganím, nechutným, agresívnym, kričiacim nabrýzganím na poslanca Benčíka, úplne rozmietlo.
Ako povedal Kant: "hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne má núti sa ospravedlniť", naozaj by som sa chcel veľmi pekne ospravedlniť všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí platia dane, a musia sa pozerať na toto nechutné divadlo a som si toho vedomí, aj ako sebareflexiu, pretože tá šarvátka alebo neviem, ako to nazvať, bola naozaj nehodná Národnej rady a vystúpenie, ktoré malo slúžiť ako ospravedlnenie, a bol to iba nechutný a podlý útok na staršieho kolegu, bol fackou politickej kultúry na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis