Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.10.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

18.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Dovoľte mi návrh na doplnenie alebo zmenu návrhu programu. V mene skupiny troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA žiadame o doplnenie programu 75. schôdze o bod, 72. schôdze, o bod - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k silnejúcemu prejavu nenávisti voči menšinám a komunitám a osobitne komunite LGBTI+ a židovskej komunite žijúcim na Slovensku. Materiál bol doručený do podateľne, prosím o skrátenie lehoty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ony sú to vlastne dva procedurálne návrhy, pretože jeden je na základe návrhu klubov OĽANO, SME RODINA a SaS, a to je návrh, aby sme tlač 1184, to je novela zákona o konkurze, je to môj poslanecký návrh, aby sme ho presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Čiže to je prvý návrh na základe tých menovaných troch klubov.
No a druhý, druhý procedurálny návrh, ten vychádza z toho, čo sa hovorilo na grémiu, kde síce nie všetci súhlasili, ale nakoniec tam padlo, padol taký záver, že tri kluby, a to SME RODINA, SMER a OĽANO, predložia tento procedurálny návrh, ja ho teda poviem. Jednak by sa mali presunúť tlače 1097, to sú registrované partnerstvá od SaS, 1160, to sú hazardné hry od, poslanecký návrh pána Čepčeka, a 1026, to je vládny návrh, daň z ropy. Tieto tri návrhy by sa mali presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu parlamentu. A uznesenie k vierovyznaniu by sa zaradilo na úplný záver tejto schôdze s tým, že podľa toho, či by sa stihlo o tom hovoriť do piatej, alebo nestihlo, kedy má byť druhé hlasovanie, tak by sa to buď prerokovalo, alebo presunulo na ďalšiu riadnu schôdzu. Čiže na úplný záver, to je 1164, to je to uznesenie k vierovyznaniu. Tak to sú tie dva procedurálne návrhy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, ako už bolo spravodajcom tlmočené, že ďalšie pozmeňováky sa nebudú priamo dotýkať, ale majú s tým súvis, tak ja idem s mojím pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol pripravený aj s ministerstvom pôdohospodárstva.
Čoho sa týka? Na minulej schôdzi sme schválili v Národnej rade zákon o pozemkových úpravách, kde sme dali možnosť vysporiadavať marginalizované skupiny, ktoré majú osídlenia na určitom území. Hovoríme v prvom rade o tých rómskych osadách a hneď praktická skúsenosť, nakoľko nadobudla účinnosť od 1. septembra, zisťujeme, 2022, zisťujeme, že časť týchto osád sa nachádza na rôznych tep-lo-vo-doch, ktoré sú zabudované v území. To znamená, zisťujeme, že momentálne sú tam žiadosti na vysporiadanie takýchto pozemkov, a preto my teda ako zákonodarcovia, samozrejme, musíme aj usmerňovať aj samosprávu v prípade, že ide garantovať bezpečné bývanie pre svojich obyvateľov. Má to priamo v zákone 369/1990.
Takže môj prvý pozmeňujúci návrh sa týka toho, aby sme na teplovodoch a iných energovodoch nemali osídlenia a aby osídlenie, keď sa má vysporiadavať, aby išlo do územia, ktoré je čisté a je životu bez-peč-né. Takže to je môj prvý pozmeňujúci návrh, ktorý tu potom prečítam.
A čo sa týka druhého, druhej časti teda, alebo druhej časti, áno, druhej časti môjho pozmeňujúceho návrhu, v ktorom novelizujem zákon 280, tak tu sa pokúsim tiež zdôvodniť jeho podanie.
Vzhľadom na to, že na začiatku programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré je obdobie ´23 až ´27, mali sme prechodné obdobie. Prechodné obdobie bolo ´21 až ´22. Na základe tohto sme prakticky v tom prechodnom období, sa nám pomaly končí, od 1. 1. 2023 mali by sme využívať financie už iba z nového, z novej, z nového programu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a to staré obdobie by malo byť ukončené. Preto je potrebné zabezpečiť úpravu kompetencií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako príslušného orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako organizácie zabezpečujúcej vyplácanie prostriedkov z tejto, z týchto eurofondov. Významnou súčasťou opatrení v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú opatrenia v oblasti ekoschém, v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín použiteľných na energetické účely, t. j. v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, a opatrenia smerujúce k potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti.
Súčasná energetická kríza si vyžaduje vykonávať efektívne opatrenia smerujúce k jej prekonaniu aj v pôdohospodárstve. Na tieto účely je potrebné, aby sa urýchlene pripravili príslušné štátne orgány v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na celú administráciu všetkých opatrení v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby s týmito opatreniami mohli počítať farmári už od 1. januára 2023, resp. od najbližšej kampane v roku ´23 a aby sa tieto opatrenia mohli prejaviť už na začiatku nového hospodárskeho roka, najmä pokiaľ ide o prípravu plôch, na ktorých sa majú zakladať príslušné kultúry, nákup množiteľského materiálu, prípravu prevádzok na spracovanie produktov a tak ďalej a tak ďalej. Konkrétne opatrenia budú upravené v sérii aproximačných nariadení vlády, avšak novela 280, zákona č. 280/2017 je nevyhnutným predpokladom na to, aby vôbec bolo možné tieto opatrenia realizovať, podávať, administrovať žiadosti a vyplácať na ne podporu z fondov Európskej únie.
Toľko na zdôvodnenie, takže myslím si, že čo sa týka biomasy a biopalív, má, samozrejme, ministerstvo pôdohospodárstva čo do toho povedať, a preto tie plochy, na ktoré budú a sú, musíme garantovať, že nebudú mať žiadne iné ťarchy alebo iné nejaké vecné bremená, ktoré by spôsobovali nefunkčnosť možnosti takejto, dorábanie takejto biomasy.
Teraz si dovolím prečítať môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č.177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 151/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie".
2. V § 2 ods. 6 sa za slovom „výrobe" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa tieto slová „s prihliadnutím na jeho budúce využitie a budúce usporiadanie".
3. V § 5 ods. 1 písm. a) znie:
„a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),".
4. V § 8g ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „spolu s písomným vyhlásením obce, že uvedené podklady nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z osobitných predpisov. Odkaz na 6aga)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aga znie:
„6aga) § 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 369/2004 Z. z."
5. V § 10 ods. 4 sa slovo „60" nahrádza slovom „30"."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Teraz tá druhá časť môjho pozmeňováku.
2. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 309/2021 Z. z. a zákona č. 503/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 odsek 1 znie:
"(1) Podporou sú finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov, odkaz 2), poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, finančné prostriedky na investície podľa osobitného predpisu, odkaz 2a), založené na veľkosti plochy a podmienené prijatím viacročného záväzku, poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov, odkaz 3)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
"2) Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 23 (správne 31, pozn. red.) a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Čl. 70 až 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány Spoločnej poľnohospodárskej politiky) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12. 2021) v platnom znení.
2a) Čl. 73 ods. 4 písm. c) bod i) a čl. 83 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2015 v platnom znení."
2. V § 3 písm. a) sa slová "opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie" nahrádzajú slovami "neprojektovým opatrením s viacročnými záväzkami neprojektové opatrenie".
3. V § 3 písm. b) prvom bode sa číslo "2020" nahrádza číslom "2022".
4. V § 3 písm. b) sa za nový bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (ďalej len "strategický plán"),".
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
5. V § 3 písm. b) štvrtom bode sa slovo "druhom" nahrádza slovom "treťom".
6. V § 3 písmená c) a d) znejú:
"c) priamymi podporami priame platby podľa osobitného predpisu, odkaz 8), a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia,
d) priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitného predpisu, odkaz 9), a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia založené na veľkosti nahlásenej plochy,".
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:
"8) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 2021/2015 v platnom znení.
Bod 9 znie, teda odkaz, pardon, odkaz 9) znie: Čl. 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení."
7. V § 3 písm. e) sa slová "podľa § 26" nahrádzajú slovami "o podpore".
8. § 3 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
"l) systémom riadenia, odkaz 12b), strategického plánu pravidlá, postupy a činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním podpory,
m) systémom finančného riadenia, odkaz 12c), súhrn pravidiel, postupov a činností financovania podpory, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii (ďalej len "Komisia"),
n) neprojektovým opatrením opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov, odkaz 2); neprojektovým opatrením je aj investícia podľa osobitného predpisu, odkaz 2a), založená na veľkosti plochy podmienená prijatím viacročného záväzku, na ktorú sa finančné prostriedky poskytujú formou paušálnej sumy."
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
"12b) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
12c) Hlava III nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení."
9. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
"§ 3a
Vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva") schvaľuje systém riadenia strategického plánu."
10. V § 4 sa slová "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva")" nahrádzajú slovami "ministerstvom pôdohospodárstva" .
11. V § 5 odsek 1 znie:
"(1) Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 a strategického plánu. V rámci programov plní ministerstvo pôdohospodárstva úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov, odkaz 13), a je orgánom finančného riadenia."
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
"13. Napríklad čl. 8 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení, čl. 1, 2 a 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022)."
12. V § 5 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
[19. V § 22 odsek 2 znie:
"(2) Poľnohospodársky poradenský..., pardon,] ... ktoré znejú:

"c) zriaďuje národný výbor na monitorovanie vykonávania strategického plánu podľa osobitného predpisu,
d) zriaďuje národnú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa osobitného predpisu, odkaz na 13a), predtým odkaz na 13a), teraz na, odkaz na 13b)''.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
"13a) Čl. 124 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
13b) Čl. 126 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení."
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená e) až m).
13. V § 5 ods. 2 písm. e) sa slová "krížového plnenia podľa osobitného predpisu, odkaz 14), nahrádzajú slovami "krížového plnenia, odkaz 14), a kondicionality, odkaz 14a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
"14a) Čl. 83 až 89 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení."
14. V § 5 odsek 2, späť, v § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
"n) zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zoznam území, na ktoré možno poskytnúť podporu na neprojektové opatrenia, odkaz 18a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
"18a) Čl. 70 až 72 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení."
15. V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová "Európskou komisiou (ďalej len "Komisia")" nahrádzajú slovom „Komisiou".
16. V § 10 ods. 1 písm. d) sa za slovo "podpory" dopĺňajú slová "na neprojektové opatrenia".
17. V § 17 odsek 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu, odkaz 80b)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 80b znie:
"80b) Čl. 44 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) 2022/128."
18. § 17 ods. 1 znie:
"(1) Informačným systémom, ktorý spravuje orgán štátnej správy pri poskytovaní podpory alebo dotácie ustanovený týmto zákonom, je
a) integrovaný administratívny a kontrolný systém,
b) elektronický informačný systém, v ktorom sa zaznamenávajú a uchovávajú kľúčové informácie o vykonávaní strategického plánu, ktoré sú potrebné na monitorovanie a hodnotenie v súvislosti s jeho vykonávaním, a v ktorom sa zaznamenávajú a uchovávajú ďalšie informácie podľa osobitného predpisu, odkaz 80a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
"80a) Čl. 130 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení."
19. V čl. 22 (správne má byť "v § 22", pozn. red.) odsek 2 znie:
"(2) Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečuje pomoc poľnohospodárom v rozsahu podľa osobitného predpisu, odkaz 94)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:
"94. Čl. 15 ods. 4 nariadenie (EÚ) 2021/2115 v platnom znení."
20. V § 24 ods. 2 sa za slová "poľnohospodár, odkaz na 99" vkladajú slová "alebo obhospodarovateľ lesa, odkaz 99a)'' a slová "ktorý predkladá" sa nahrádzajú slovami "ktorí predkladajú".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99a znie:
"99a) § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov."
21. V § 39 ods. 2 sa za slovo „oznámi" vkladajú slová "jednotkové sumy podpory pre priame platby určené podľa osobitného predpisu, odkaz na 127aa) a".
Poznámka pod čiarou k odkazu 127aa znie:
"127aa) Hlava 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zrušujú opatrenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. ES L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Vkladaný novelizačný článok IV (týkajúci sa zákona č. 280/2017 Z. z.) nadobudne účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane upraví v článku upravujúcom účinnosť.
Ďakujem pekne. Ukončil som svoj pozmeňujúci návrh. Takže požiadal by som o jeho podporu a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Áno, aj tieto pozmeňujúce návrhy sme pripravovali v spolupráci aj s ministerstvom hospodárstva, aj so združeniami, ktoré práve združujú firmy vlastne, ktoré podnikajú v oblasti obnoviteľných zdrojov a, samozrejme, aj s distribučnými spoločnosťami a spoločnosťami SEPS, OKTE tak, aby sa vlastne celý tento proces urýchlil a zefektívnil. Samozrejme, nedostatok tých technikov je známy problém, takisto ako je nedostatok vodoinštalatérov a možno automechanikov a ktovie čoho ešte, čiže asi to tu nevyriešime v parlamente. Možnože pán minister školstva, keby tu bol, by to mohol lepšie riešiť, ale určite ja mám veľmi na srdci to, aby sa to spriechodnilo, aby sa to zrýchlilo, zjednodušilo, tak ako každá oblasť podnikania a ja verím, že aj tento zákon bude takým veľkým krokom k tomu.
Skryt prepis
 

7.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rozhodol som sa prihlásiť do rozpravy, aby sme tie pozmeňujúce návrhy mali trošku tak po poriadku, lebo vlastne zatiaľ tu boli dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú priamo, sa týkajú priamo tohto zákona, a ja mám tiež dva takéto pozmeňujúce návrhy, potom tie ďalšie, pokiaľ viem, sa vlastne týkajú trošku niečoho iného, tak nech to máme poporiadku.
Rád by som odôvodnil doplňujúci návrh, ktorý máme spoločne s pani poslankyňou Annou Zemanovou. Ako tu spomínal pán poslanec Karol Galek, bývalý štátny tajomník, ktorý aj tento zákon pripravoval, tento zákon je výrazným krokom v rozšírení alebo vychádza v ústrety k rozšíreniu využívania obnoviteľných zdrojov v energetike. Vieme, že veľmi dlho tie obnoviteľné zdroje boli skôr také brzdené zo strany tej veľkej energetiky a brané ako konkurencia a možnože až tieto ťažké časy nás presvedčili, že to nie je konkurencia, ale pomoc. Myslím si, že každý, každý nový zdroj, ktorý je efektívny, kvalitný, pomôže vlastne odpútať sa od závislosti od tých fosílnych zdrojov energií z Ruska, ale aj z iných krajín a určite tá energia, ktorá sa vyrobí priamo na mieste spotreby a aj tam spotrebuje, alebo prípadne nejaký zvyšok sa dodá do siete, je najlacnejšou energiou, je to najväčšia pomoc a... samozrejme, po tej ušetrenej, a myslím si, že čím viac takýchto zdrojov bude, tým je to lepšie.
Myslím si, že na každej škole, na každej nemocnici, na každej verejnej budove by mali byť dnes už slnečné kolektory a mali by, mali by pokrývať aspoň určitú časť spotreby týchto budov. Takže v tomto zmysle vlastne vychádzam aj týmto pozmeňujúcim návrhom v ústrety tejto snahe a v podstate týka sa viacerých takých technických vecí a legislatívnych vecí, ktoré to umožnia.
Čiže teraz prečítam doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny.
1. V čl. I sa za bod 32 vkladá nový bod 33, ktorý znie:
"33. V § 4b ods. 3 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu11c)" nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu;11c) pripojenie miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy na účely pripojenia lokálneho zdroja do miestnej distribučnej sústavy podľa odseku 2 písm. a) je bezplatné,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 33 znie:
„33. V § 4b odsek 5 znie:
"(5) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí dvanásť mesiacov od jeho vydania. V prípade, že sa stanovisko vydáva pre lokálny zdroj, na ktorého výstavbu je potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na základe osobitného predpisu11ca) a osvedčenie bolo vydané v priebehu šiestich mesiacov od vydania stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platnosť tohto stanoviska sa predlžuje na dobu platnosti vydaného osvedčenia. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle."."
Poznámka pod čiarou 11ca) znie:
11ca) § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.''
3. V čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. § 4b sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21) Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite sa nevyžaduje pre lokálny zdroj s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, ak žiadateľ o jeho pripojenie technicky zabezpečí, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji podľa prvej vety nebude dodávaná do sústavy. Tým nie je dotknuté právo výrobcu elektriny v lokálnom zdroji podľa prvej vety požiadať o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na účely dodávania elektriny vyrobenej v lokálnom zdroji do sústavy.11d)"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 38 vkladá nový bod 39, ktorý znie:
„39. § 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať v dvojtýždňových intervaloch úplné údaje o čerpaní voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čas prijatia žiadosti, typ zariadenia, inštalovaný výkon, lokalita pripojenia a doba platnosti stanoviska."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 38 vkladá nový bod 39, ktorý znie:
„39. § 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy s počtom odberných miest viac ako 100 je povinný umožniť výrobcovi elektriny komunikovať s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v elektronickej forme, najmä umožniť elektronickú komunikáciu v súvislosti s celým procesom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
6. V čl. I sa za doterajší bod 40 vkladá nový bod 41, ktorý znie:
„41. V § 6 ods. 14 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „nevyhnutná oprava alebo úprava technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa nepovažuje za rekonštrukciu ani modernizáciu podľa § 3c ods. 1 a 2,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I v bode 66 sa § 13b odsek 2 dopĺňa o nové písmeno e), ktoré znie:
„e) ohľadom založenia, prevádzky a rozvoja občianskych energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie."
8. V čl. I bod 92 znie:
"92. V § 16 ods. 1 písmeno ap) znie:
„ap) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 4b ods. 5 a 6 alebo povinnosť podľa § 5 ods. 10."."
9. V čl. I sa za bod 94 dopĺňa nový bod, ktorý znie:
„95. V § 16 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) a ap),"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Takže to bol pozmeňujúci návrh Petra Kremského a Anny Zemanovej. Ako ste určite si všimli, je tam zavedenie určitých povinností aj pre distribučné spoločnosti a správcov siete a úrady, je tam rozšírenie elektronickej komunikácie a tak ďalej.
Chcel by som teraz odôvodniť druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rad Petra Kremského a Petra Libu.
V tomto pozmeňujúcom návrhu navrhujeme zmeniť určité technické súvislosti, napríklad vyhodnocovanie výkonu fotovoltických panelov, potom sa to týka zelených certifikátov za zelenú energiu, ktoré doteraz vlastne boli vydávané iba na energiu dodávanú do siete, ale, samozrejme, tí, ktorí si vyrábali pre vlastnú potrebu, s tým potom mali problém, lebo nevedeli získať takýto certifikát, takže je to v podstate taký technický malý pozmeňovák, ktorý teraz prečítam.
Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Libu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. I bod 7 znie:
"7. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová "jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia" a vkladajú sa slová "menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia"."
2. V čl. I v bode 47 v § 8a odsek 2 znie:
"(2) Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená v zariadení na výrobu elektriny zo zdroja uvedeného v záruke. Záruka sa používa na účely preukázania, že daný podiel alebo množstvo elektriny boli vyrobené zo zdroja energie uvedeného v záruke.
3. V čl. I v bode 97 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
"(1) Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. novembra 2022 sa vzťahuje iba na nové zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 1. novembri 2022."
Doterajšie odseky 1 až 11 sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolil som si predniesť tieto pozmeňujúce návrhy a chcel by som vás požiadať o ich podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pán predseda, ja v úvode prečítam pozmeňujúci návrh a potom ho v krátkosti odôvodním. Takže ním začnem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné najskôr odôvodniť a potom prečítať samotné znenie, lebo potom sa vám aj zastaví čas. Čiže nech sa páči, odôvodnite ho, povedzte všetko, čo je potrebné, a potom na záver ho prečítajte technicky ako treba. Ďakujem.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
Takto, len v krátkosti. My ideme vyprecizovať pozmeňujúci návrh a napríklad dávame povinnosť ÚRSO, to je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby zverejňoval na svojej stránke, na svojom webovom sídle porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom na regulované subjekty, a teda že by na stránke bolo zobrazené, akým výpočtom sa uvádza cena, a zlepšujeme nejaké doplnky v tomto pozmeňujúcom návrhu.
Tak idem prejsť na pozmeňujúci návrh poslanca Karola Galeka a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V súlade s ustanovením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. II bode 32 v § 12 ods. 6 sa za slovo „tepla" vkladá čiarka a slová „v dotknutých sústavách tepelných zariadení" sa nahrádzajú slovami „ktorý je priamo dotknutý znížením odberu tepla podľa odseku 5 alebo výstavbou objektu spotreby tepla podľa § 21 ods. 4 alebo 5".
2. V čl. III sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 14 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
„(22) V cenovom konaní podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) pre regulovaný subjekt, ktorý zabezpečuje zásobovanie obyvateľov teplom sa môže zúčastniť aj obec, na ktorej území sa vykonáva regulovaná činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c).
(23) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c)."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov."
V tejto súvislosti sa preznačí poznámka pod čiarou aj s odkazom na ňu v čl. III v bode 4.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 45h sa vkladá § 45j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Úrad podľa § 14 ods. 23 prvýkrát zverejní nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) do 31. októbra 2023."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I body 73, 78, 87, 88 a 93 nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Tak to bol pozmeňujúci návrh v krátkosti. Pevne verím, že celé plénum, či koalícia a opozícia, tento pozmeňujúci návrh podporí, pretože len stransparentňuje činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a verím, že s týmto nikto nebude mať problém, pretože čím viac transparentnosti v našej spoločnosti a v inštitúciách, o to lepšie pre všetkých občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1502 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 551 z 9. septembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 324 z 12. septembra 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1, 2 a 9 až 17 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 3 až 8 spoločne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 335 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

7.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
(Krátka pauza.) Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1501 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona... (rečník si odkašlal), prepáčte. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavný... ústavnoprávny výbor uznesením č. 550 z 9. septembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 325 z 12. septembra 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 179 z 12. septembra 2022. (Zaznievanie gongu.) Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 336 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 18:01 - 18:03 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár v svojej rozprave dvakrát na mňa zaútočil alebo pichol do mňa, tak budem na to reagovať, pán Blanár.
Prvýkrát, že mi niekto niečo z centrály posiela, ja si svoje faktické poznámky stále počas rozpravy napíšem, nikto mi nič neposiela, nie som na to odkázaný.
A druhýkrát, keď ste spomenuli video z mestského zastupiteľstva z Holíča, len tak šplechnete do éteru, tak ja to vysvetlím, keď dovolíte. Áno, to video putuje po internete a žije si svojím životom, ale vaši ľudia, či už sú to smeráci, SNS a podobne, sú všade aj v komunálnej politike. A teraz vám poviem, čo sa tam deje, že či by vy ste reagovali ináč ako ja. Mesto dostáva pokuty za prešľapy mesta, tých káuz je tam mnoho. Zástupkyňa školy a zároveň mestská poslankyňa rozoberá a moralizuje o mojej dcére verejne na mestskom zastupiteľstve! Zdá sa vám to normálne?! Náčelník mestskej polície a človek poplatný jednému z toho systému vašich ľudí, ktorých tam je primátorom, napíše mne ako občanovi mesta bez predchádzajúcej konverzácie, pôjdem po prešľapoch vašej rodiny, nič vám nedarujem, považujem vás za hajzla, rozväzujem s vami kontakty. To čo si dovoľuje náčelník mestskej polície k občanovi mesta?! A vás by toto nenaštvalo?! Ak vedenie mesta odmietne dokončiť voľbu hlavného kontrolóra, lebo cíti, že by tam nemusela ostať tá, ktorá im vyhovovala, vás by toto nenaštvalo?! A že to poplatní novinári vystrihnú a dajú na internet, v poriadku, pozrite si obsah toho môjho vystúpenia, a nie to, že som zvýšil hlas, lebo aj vás by toto naštvalo, keby sa vyhrážali vašej rodine. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 17:31 - 17:33 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Fico, ja som sa sem prišiel pozrieť a nevychádzal som z údivu. Nevychádzam z údivu, že práve vy sa tu postavíte a hovoríte niečo o rozpade právneho štátu, že ostávajú tu nejaké mŕtvoly.
Pán poslanec Fico, ja vám chcem pripomenúť dve mená ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Títo dvaja nevinní ľudia zomreli za vašej vlády, za vlády, keď vy ste bol predsedom vlády. A vynárajú sa za nimi ľudia, ktorí kopali za vás, Kočner, Bödör. Na mieste vraždy boli vysokí funkcionári vašej polície, ktorí tam zahladzovali stopy. Šéf polície Gašpar púšťal spravodajské hry, rozprával niečo o drogách a podobne, aby zahladil stopy. Špičky vašej polície sa stretávali a koordinovali so šéfom mafie, s oligarchami. To sú veci, ktoré sa diali za vašej vlády, s vaším tichým súhlasom a toleranciou, pretože títo ľudia vás hájili a kopali za vás, a vy ste ich chránili. Nikdy som z vašich úst nepočul, že vás to mrzí, že vám je to ľúto.
Preto tu kričíte, pretože máte špinavé svedomie, pretože toto, čo sa stalo, máte vy na svedomí. Preto ste sa chceli skryť na Ústavný súd s Jankovskou, s Kičurom, ďalšími vašimi ľuďmi. A za toto vám ľudia vystavili účet vo voľbách 2020. A ja verím, že tak urobia znovu, pretože tí ľudia nezabudli, tí ľudia nie sú hlúpi, tí ľudia si pamätajú, čo tu bolo v časoch, keď vy ste bol premiérom.
Skryt prepis