Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2023 o 10:44 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 11:51 - 11:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Ja by som sa chcela, Juraj, veľmi výrazne ohradiť voči tvojmu tvrdeniu, že poslankyne Anna Andrejuvova a Anna Záborská tu traumatizujú spoločnosť. To vôbec nie je pravda, pretože v tomto uznesení sa nič nehovorí o žiadnom stanovisku, o žiadnom postoji k LGBTI komunite. Hovorí sa len, že v uvedenom uznesení obidve navrhovateľky upozorňujú, že otázky rodinného práva sú vo výlučnej kompetencie národných štátov vrátane právnych predpisov upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu vzdelania. Nič viac, nič menej a z tohto dôvodu poukazujú, že uvedené rozhodnutie Európskeho parlamentu 2022/2894RSP nerešpektuje suverenitu Slovenskej republiky v súvisiacich oblastiach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 11:48 - 11:50 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Juraj, ja sa dotknem správy výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, ktorý tu bol v polovičke decembra. Ja tiež hodnotím ich správu ako neobjektívnu, zavádzajúcu a tendenčnú, pretože ľudia, ktorí na Slovensku strávili len pár hodín, idú posudzovať o tom, aká je atmosféra na Slovensku. Oni prišli večer, strávili niekoľko 8 hodín so zástupcami jednotlivých ministerstiev, so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú téme LGBTI a transrodových osobností, ale vezmi si, že odignorovali jeden fakt. V roku 2021 sa prihlásilo k náboženstvu a k cirkvi takmer 66 % obyvateľstva. Je to 3,6 mil. obyvateľov. S týmito zástupcami cirkvi nemali, európski poslanci vôbec chuť sa stretnúť. Pritom zastupujú značnú časť obyvateľstva.
Ty si ďalej hovoril, že vlastne predstavitelia Európskeho parlamentu len sumarizovali názory ľudí, s ktorými sa stretli, ale tie výstupy z tejto správy sú úplne jasné. Táto skupina vyzýva vládu, aby zintenzívnila úsilie a zlepšenie právneho uznávania párov rovnakého pohlavia a ich detí a aby urýchlene prijala ďalšie súvisiace právne reformy vrátane vhodných postupov zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby. To znamená, že oni nielen nesumarizovali názory ľudí, s ktorými sa stretli, ale vlastne aj dávajú nášmu štátu úlohu, aké si máme plniť povinnosti a čo máme v tomto smere robiť. Ja sa ešte k tomu vyjadrím vo svojej rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 10:55 - 10:56 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja možno iba krátko, Slovenská republika je právnym štátom, kde vo voľbách zvíťazí istý počet politických strán, ktoré utvoria napríklad väčšinu v parlamente a tie rozhodujú o legislatíve. A tá v roku 2020, kde ste boli aj vy členom vládnej koalície, prijala v programovom vyhlásení vlády túto vetu alebo ste za ňu hlasovali: "Budeme dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok." A vy mi teraz, pán Lehotský, hovoríte, že v zásade ani zmluva o Európskej únii sa nemá dodržiavať. To považujem za absurdné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:44 - 10:48 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené kolegyne, kolegovia, Európsky parlament, žiaľ, už druhýkrát v relatívne krátkom čase nerešpektoval princíp subsidiarity a prekročil svoje kompetencie. Tentokrát je smutným faktom, že porušenie princípu subsidiarity iniciovali a spolupredkladali poslanci zo Slovenska. A to konkrétne Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík a Michal Wiezik. O čo konkrétne ide?
Koncom minulého roka prijal Európsky parlament uznesenie s názvom "Rastúci počet trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku." Uvedené uznesenie by sa v konkrétnostiach dalo kritizovať pre politizujúci a zavádzajúci, dokonca nepravdivý obsah. Národná rada Slovenskej republiky sa však pri predloženom návrhu uznesenia striktne drží zmluvy o Európskej únii. Dovoľte mi zacitovať čl. 5 zmluvy o Európskej únii.
Ods. 1. Vymedzenie právomoci Európskej únie sa spravuje zásadou prenesenia právomoci. Vykonávanie právomoci Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.
Ods. 2. Podľa zásady prenesenia právomoci, Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov ich vymedzených a právomoci, ktoré na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. Vedeniu Európskeho parlamentu a jeho poslancom, preto pripomíname, že právna úprava tých otázok týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkom je vo výlučnej kompetencii národných štátov, teda členov Európskej únie. Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, preto upozorňujeme, že primárna reakcia na vraždu na Zámockej, ktorú príslušné orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako teroristický čin, opatrenia prijaté následne, revízia legislatívy a tvorba verejných politík, vrátane vzdelávacie kurikula spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky.
My, ktorí žijeme a pôsobíme na Slovensku, vieme, že Slovenská republika sa zasadzuje o dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd na území Slovenska, ako aj vo svete a že vo svojich politikách kladie dôraz na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva ohrozených skupín obyvateľov. Zdá sa, že niektorí naši kolegovia, europoslanci, sa však na Slovensko pozerajú viac z Bruselu než z Bratislavy. Čo je však horšie, uchyľujú sa k porušeniu základných právnych dokumentov Európskej únie, a tak sa pýtam, ako môžu takto flagrantne porušovať pravidlá tí, ktorí sa sami označujú za demokratov. Vedia táto dáma a páni, že jednou z kľúčových podmienok demokracie je vláda, práva, teda právny štát a ako môžu od občanov Európskej únie a od jej členských štátov očakávať dodržiavanie zákonov tí, ktorí ich sami porušujú? Ak má Európska únia fungovať, musia všetky inštitúcie postupovať striktne podľa práva.
Preto je veľmi dôležité, aby sme kolegom, poslancom z Európskeho parlamentu pripomenuli, aké kompetencie Európsky parlament má a ktoré nemá. Je to dôležité aj preto, že nerešpektovanie ustanovení primárneho práva Európskej únie môže oslabiť inštitucionálne fungovanie celej európskej integrácie. Naše uznesenie predkladáme aj preto, že právna istota vyžaduje, aby sa orgány verejnej moci, rovnako ako aj nadnárodné inštitúcie striktne držali v medziach svojich právomocí, vymedzených v právnych poriadkoch, či medzinárodných dokumentoch.
Vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia a už vopred ďakujem za jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:41 - 10:43 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam Národnej rade Slovenskej republiky informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Anny Záborskej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku (2022/2894(RSP)) a k správe Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) z 27. januára 2023, tlač 1471.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Anny Záborskej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku (2022/2894(RSP)) a k správe Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) z 27. januára 2023 (CR(2023)740573), tlač 1471.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1527 z 23. februára 2023 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá v stanovenej lehote Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o prerokovaní predmetného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor o návrhu nerokoval, keďže dňa 13. marca 2023 nebol podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uznášaniaschopný.
Prílohou tejto informácie je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:40 - 10:41 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament, aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a, samozrejme, v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity.
Toľko krátko k úvodu a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2023 9:28 - 9:30 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak rovnako aj ja sa chcem poďakovať pracovníkom na ministerstve dopravy za tento zákon, ktorý nám tuná aj fyzický doniesol pán minister. Je to skutočne určite veľa práce za tým. Rovnako pozdravujem, aj na balkóne tu máme zástupcu civilného letectva. Je to pilot, ktorý sa tiež pozrel na to, ako bude prebiehať toto rokovanie. A práve to civilné letectvo sa tam, samozrejme, aj tomu venujú. A vieme, že, že tam, proste, ako povedal aj teraz pán minister, máme veľké rezervy. A predsa je to, predsa tých, tú leteckú dopravu do budúcnosti budeme potrebovať, pretože je to jeden z najrýchlejších spôsobov dopravy ako takej.
Takú, by som povedal, tú realitu nám odkrylo vlastne, odkrylo ten, tá pandémia, keď vlastne mnohé tie letiská skutočne takmer padli na hubu. A aj momentálne sú, dá sa povedať, na, na, úplne na pokraji nejakého takého prežitia. Takže ja dúfam rovnako ako povedal pán minister, že štát nájde tie prostriedky na to, aby tá letecká doprava bola patrične podporená a aby fungovala tak, ako sa v tomto období patrí.
Takže ešte raz ďakujem. A verím, že do druhého čítania to prejde. A ešte v rámci toho sa možno pripravia nejaké veci, ktoré môže ešte vylepšiť tento zákon. Takže hlasovať o tomto bude dnes o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2023 9:20 - 9:21 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon), tlač 1460.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov potrebné náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2023 9:11 - 9:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1459.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Skončil som, môžete otvoriť rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2023 9:06 - 9:08 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v znení neskorších predpisov, tlač 1458.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom zákone o návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Rovnako zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis