Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.12.2022 o 12:55 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 12:55 - 12:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 13:25 - 13:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona, ústavného zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Odporúčam zároveň, aby návrh ústavného zákona prideliť, aby sme pridelili výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 13:10 - 13:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako aj gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovania návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Richter Ján
Navrhujem, aby sa hlasovalo budúci týždeň pri prvom hlasovaní o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1315. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasť predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pod číslom 1374 zo 14. novembra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona jednotlivé výbory prerokovali do 27. januára budúceho roku a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2002 (správne: 2022, pozn. red.), tlač 1194. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2022. Správa o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022 predložila, správu predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti.
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej práve. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 20. schôdzi výboru dňa 27. septembra 2022 a prijal uznesenie č. 82, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a s odporúčaním Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy, a ten návrh uznesenia znie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Osobitého kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022, tlač 1194.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022, tlač 1194.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

1.12.2022 18:10 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Nuž, ďakujeme si navzájom a ja sa chcem tiež poďakovať, lebo práve sme počuli názor z vnútra vysokej školy, človeka, ktorý v týchto veciach vie, vie vlastne najviac a je to človek z tej druhej strany toho spektra rozhodovacieho v rámci vysokej školy, lebo prehovoril rektor jednej z vysokých škôl na Slovensku, ktorého sa priamo tieto veci dotýkajú a veľmi dobre vie teda, čoho sa táto, čoho sa táto novela týka, že to nie je žiadny výmysel poslancov, ale je to vlastne zjednodušenie a zjednodušenie toho, toho zákona, ktorý v súčasnosti platí a ktorý sa dotkne v tom naj, najlepšom slova zmysle vysokých škôl v celej svojej šírke, to znamená vedenia vysokých škôl, pedagogických zamestnancov a nakoniec aj študentov. Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz a ako budem dúfať v ústretovosť tohto parlamentu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 18:10 - 18:11 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ďakujem ti za to, že si podrobnejšie odôvodnil predložený návrh novely zákona o vysokých školách, že si precíznejšie objasnil vlastne, čo je cieľom predloženého návrhu a že nám ide o to, aby sme teda zjednotili jednotlivé kategórie zamestnancov vysokých škôl z hľadiska uzatvárania pracovných pomerov či už na dobu určitú a v tomto prípade na dobu neurčitú, pretože okrem kategórie vysokoškolských učiteľov bez ohľadu na to, či ide o kategórie na úrovni lektor, asistent, odborný asistent, alebo obsadenie funkčných miest profesorov a docentov, tu máme ešte aj kategórie ďalších zamestnancov na úrovni vysokých škôl, či už ide o kategóriu výskumných zamestnancov, alebo o kategóriu umeleckých zamestnancov, a naším cieľom je, aby tieto kľúčové kategórie mali ujednotené, ujednotenú formu uzatvárania pracovných pomerov na základe výberového konania a splnenia kvalitatívnych kritérií. Tých sa my vôbec nedotýkame. Dotýkame sa len kritéria veku, ktoré je podľa nášho názoru, ako plní tam úlohu diskriminačného kritéria vo vzťahu k všetkým ostatným kritériám, ktoré sú potrebné na obsadenie príslušného funkčného miesta docenta a profesora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 18:10 - 18:13 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať, že môžeme rokovať o tomto návrhu zákona, že sme ho takýmto spôsobom posunuli do druhého čítania, že v rámci druhého čítania, tak ako sme to už povedali v prvom čítaní, budeme akceptovať všetky pripomienky vznesené na výboroch, čo sa práve v tejto chvíli udialo prostredníctvom pána rektora, pána poslanca Jožka Habánika s tým, že absolútne rešpektujeme názor ústavnoprávneho výboru a sme, samozrejme, zhodní s touto pripomienkou.
Ja by som len chcel povedať ešte, prečo táto novela. Táto novela vysokoškolského zákona vznikla na pôde vysokých škôl, preto lebo vznikla ako istá potreba, ktorá zjednodušuje život týmto vysokým školám. A ona ho zjednodušuje a hlavne ho zjednodušuje, aby som teda bol konkrétny, umeleckým vysokým školám vzhľadom na to, že práve pri tomto type škôl je minimalizovaný a jednoducho nedostatkový stále počet vysokoškolských docentov a profesorov. Aj o tom táto novela hovorí.
A chcel by som len povedať, že touto novelou ozaj nič iného nechceme v tejto chvíli dosiahnuť, iba zrušiť všetky vekové ohraničenia, ktoré nekorešpondujú vo svojej podstate so všeobecne platnými normami v rámci ľudských práv, a o tom, aby o svojich personálnych potrebách rozhodovali vysoké školy samostatne podľa svojej potreby, podľa svojho dopytu, podľa svojich predmetov, podľa svojho chcenia a vlastne aby mali v tomto smere absolútnu slobodu, aby sa nemuseli prispôsobovať zákonným normám, preto lebo tieto ozaj nekorešpondujú v tejto chvíli s realitou. A vlastne týmto pádom dostávame aj v rámci legislatívy, školskej legislatívy na rovnocennú pozíciu odborných asistentov s docentami a profesormi, čo sa týka výberových konaní, ktoré v tejto chvíli boli robené nezmyselne zo zákona, ktoré by sa museli opakovať obrok alebo teda každý rok. Čiže nič iného, nič viac a nič menej, iba vlastne rušíme vekové ohraničenia a nechávame to na samostatnú slobodu a vývoj v rámci chcenia vysokých škôl, ktorých sa to priamo dotýka.
Ďakujem vám za pozornosť, za ústretovosť a želám ešte pekný večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 18:10 - 18:12 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s tým, že chceme vyhovieť stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a rovnako aj stanovisku sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, mi dovoľte, aby som v rámci druhého čítania a rozpravy k predmetnej novele zákona o vysokých školách podal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1113).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane preznačia.
V súvislosti s vypustením bodu 1 sa primerane upraví aj názov zákona a úvodná veta čl. I.
2. V čl. II sa slová "1. januára" nahrádzajú slovami "1. februára".
Odôvodnenie: V prípade bodu 1 čl. I rešpektovanie stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V prípade bodu 2 čl. II odôvodnenie: Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a tiež lehoty pre publikáciu zákona v Zbierke zákonov v Slovenskej republike je potrebné upraviť dátum účinnosti návrhu zákona.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 3 z predloženej informácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis