Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2022 o 17:56 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:56 - 17:58 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
V Ústave Slovenskej republiky v čl. 2 máme jasne rozlíšený princíp slobody občanov konať všetko, čo im zákon nezakazuje, a povinnosti štátnych orgánov konať len to, čo im zákon prikazuje. To je zásadný rozdiel medzi občanom a štátnym orgánom.
Minister vnútra Slovenskej republiky môže konať len to, čo mu zákon ukladá. A myslím si, že pán poslanec Susko tu veľmi jasne prezentoval na základe citovaných zákonov, že minister hrubo porušoval alebo prekračoval svoje kompetencie, zasahoval do vyšetrovania absolútne neprípustným spôsobom.
Kolegovia, nikto z vás sa ani len nesnaží toto vyvrátiť. To je niečo strašné! Vystúpi predseda vlády, ani slovom sa nepokúsi, ani len, ani len jedným percentom spochybniť tieto obvinenia alebo tieto podozrenia vo vzťahu k ministrovi. Z poslancov vládnej koalície nevystúpi nikto. Vidím tu napríklad, a to reagujem na pána poslanca Suska, vedľa neho som videl pána poslanca spravodajcu, pána poslanca Benčíka, ktorý často vystupuje a apeluje na nejaké dodržiavanie zákonnosti a morálnosti. Mňa by zaujímalo napríklad a zrejme aj teba, pán poslanec Susko, aký je jeho názor na toto, či toto je v poriadku, či sa na toto môže pozerať. A to by ma zaujímalo aj od ďalších kolegov, ktorí sa, ktorí tu staviate nejakú latku morálnosti a zákonnosti. Toto je naozaj v poriadku, toto, čo sa tu deje?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2022 17:40 - 17:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, sme tu na mimoriadnej schôdzi, ktorej cieľom je vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
Keď si prečítate pasáž z programového vyhlásenia vlády, tak v prvom programovom vyhlásení vlády sa dočítate, že "počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú."
Čiže v programovom vyhlásení vlády sa táto vláda zaväzuje zabezpečiť dôslednú rovnosť pred zákonom a konať tak, aby výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. No neviem, že či je zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú, tým spôsobom, že minister vnútra koná v rozpore so zákonom.
Chcel by som na tomto mieste odcitovať niektoré ustanovenia zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zákona o Policajnom zbore, pretože veľa sa tu hovorí o tom, že minister vnútra prekročil svoje právomoci a získaval prístup k informáciám, ku ktorým získať prístup nemal. Ale ešte sme tu dnes nehovorili o tom, že prečo to tak je a či to tak vôbec je.
Čiže veľmi stručne, faktograficky si dovolím odcitovať niektoré ustanovenie zákona o Policajnom zbore, ktoré toto priamo upravujú.
Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, hovorí, že ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister a ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre, okrem iného, Policajný zbor. Čiže minister vnútra je zodpovedný aj za Policajný zbor.
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore potom hovorí v § 4 ods. 3, že minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa osobitného zákona. Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.
Ďalej, zákon o Policajnom zbore v § 7 ods. 1 hovorí, že príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt") o vyšetrovaní v skrátenom a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Nie ministra, prokurátora a súdu.
Ďalej, v § 201 hovorí, sa hovorí, že policajt vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie spravidla osobne. Okrem prípadu, na ktorý je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo prokurátora, vykonáva policajt všetky úkony samostatne a je povinný ich vykonať v súlade so zákonom a včas. Policajt zadovažuje dôkazy bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech obvineného. Pritom postupuje podľa ods. 3 a obvinený nesmie byť nijakým spôsobom k výsluchu a k priznaniu nezákonne nútený. Odopretie výpovede sa nesmie použiť ako dôkaz proti obvinenému.
Čo tým chcem povedať, tými, čo som to, alebo čo tým chcem povedať, týmito citátmi? Chcem tým povedať, že orgánom činným v trestnom konaní sú len prokurátor a policajt, nie prezident Policajného zboru a už vôbec nie minister vnútra. Ďalej, že policajt je viazaný len ústavou a zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami a medzinárodnými zmluvami a že pokyn alebo súhlas pri vyšetrovaní môže dostať len od dozorového prokurátora alebo súdu, v žiadnom prípade však nie od prezidenta Policajného zboru a už vôbec nie od ministra vnútra.
Prečo na to upozorňujem? No, upozorňujem na to preto, že ako sme sa dozvedeli už na jednej z predchádzajúcich mimoriadnych schôdzí o vyslovovaní nedôvery ministrovi vnútra, tak minister vnútra sa takýchto konaní zjavne dopúšťal.
Z uznesenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 4. 2. 2022, ktorým prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rozhodla o sťažnostiach obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, vyplývajú niektoré skutočnosti, ktoré by som rád pripomenul. Tými skutočnosťami sú, že minister vnútra Slovenskej republiky aktívne participoval na takejto protiprávnej činnosti, vydával pokyny, respektíve minimálne o tejto činnosti bol informovaný a boli s ním tieto kroky konzultované, pričom vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa rozprávali o tom, ako majú zástupcovia špeciálnej prokuratúry ministrovi priniesť spisy s výpoveďami obvinených a svedkov. V iných rozhovoroch zas vyšetrovatelia tvrdili, že minister to navrhol sám, aby Národná kriminálna agentúra konala skôr ako inšpekcia. Prípadne spomínali, že cez ministra overovali, či inšpekcia dokázala, alebo nedokázala zabezpečiť zásahové komando. Z tohto uznesenia Generálnej prokuratúry a z jednotlivých týchto citácií, ktoré sú v tomto uznesení citované a ktoré sú zadokumentované legálnymi odposluchmi, teda odposluchmi, na ktoré dal súhlas príslušný súd a ktoré vypovedajú o tom, ako sa vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry bavili o tom, ako a komu vznesú obvinenie, si teraz niečo opäť zacitujeme, pričom treba povedať, že títo vyšetrovatelia, ktorí boli takýmto spôsobom monitorovaní a ktorí sú spomínaní aj ich citácie z legálnych odposluchov v tomto uznesení, sú vyšetrovatelia, ktorí sú obvinení za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa z osobitného motívu v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin a v niektorých prípadoch aj v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.
Takže pripomeňme si, aby sme mali ten kontext, čo títo obvinení vyšetrovatelia v týchto legálnych odposluchoch hovoria. Okrem teda už niekoľkokrát citovaného a už naozaj opakovaného sloganu, že treba robiť SMER a treba SMER spraviť zločineckou skupinou, tak hovoria títo vyšetrovatelia napríklad: "Ešte je na ÚŠP minister, lebo to rieši aj minister.To riešia, toto, že na našej strane povedal Kovaříkovi." Čiže vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa bavia o tom, ako vzniesť obvinenie vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby, sa bavia o tom, že je niekto, kto rieši tieto veci na, respektíve že minister to rieši na Úrade špeciálnej prokuratúry. Čo má čo robiť minister na Úrade špeciálnej prokuratúry a riešiť živé veci?
Ďalej, ďalší citát: "Toto bude ródeo, akože to nám povedal aj minister, že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte čo treba." Opätovne sa bavia o tom, že to povedal aj minister. Čiže minister opäť zasahuje do konkrétnych živých spisov.
Ďalej, Pavol Ďurka oznamuje Eve Smolkovej: "Informácia bola, že 14 ľudí sa má brať. V rámci toho traja prokurátori ÚŠP." Teda Úradu špeciálnej prokuratúry. "Ale teda už to bolo prezistené cez ministra, že všetci, že sily a prostriedky neboli uvoľnené na toto." Čiže opätovne preukázané, že minister o týchto veciach vedel a že ich koordinoval.
Ďalej, "Kto to má v dozore?", na čo Pavol Ďurko aj odpovedá, "Daniel Lipšic. Teraz s tým, teraz s tým idú za ministrom aj s Kyselom." Čiže opätovne prokurátori špeciálnej prokuratúry spolu s vyšetrovateľmi riadia zásah proti iným vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby s ministrom, ktorý o tomto vôbec nemá mať vedomosť, nie to ešte nejakým spôsobom riadiť alebo koordinovať.
Ďalej, Pavol Ďurka informuje ostatných: "Kysel má prísť k ministrovi. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk cédečko a teda okrem iného aj výpovede Borisa Beňu a tých vecí. Že Zurian nejakým spôsobom bol v styku so službou a že tam vynáša informácie." Čiže opätovne informácia, ktorá hovorí o tom, že prokurátori špeciálnej prokuratúry majú s ministrom koordinovať postup v trestných veciach konkrétnych.
No a to, čo už tu bolo niekoľkokrát dnes spomínané: "Ne, však zakál je to hentak, že tam sú na našej strane, tak je dobre. Keď nás prokurátor podrží aj s tou začínačkou, že s tým bol voľáky problém a s tým prišli oni sami. Dokonca minister to navrhol sám, ešte keď sme išli zaniesť tie teda, že takéto voľačo by sme začali, že či ich nevieme spraviť skôr." Bavia sa o tom, že či vedia spraviť skôr, obviniť vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby, ako by obvinili oni ich.
Čiže z týchto legálnych odposluchov jednoznačne vyplýva, že minister bol o všetkom informovaný a že dokonca koordinoval tieto aktivity v živých trestných veciach. Z toho, čo som predtým hovoril z hľadiska zákona o Policajnom zbore, je toto, vážení kolegovia, absolútne neprípustné, aby sa takýmto spôsobom minister vnútra zapájal do vyšetrovania v konkrétnych trestných veciach.
No a nakoniec teda pred dnešnou schôdzou medializované nové informácie o tom, ako si minister vnútra vyžadoval od bývalého nebohého prezidenta Policajného zboru celé spisy živé, respektíve ako žiadal o oboznámenie s dôkaznou situáciou v jednotlivých trestných konaniach. Nie o tom, že či sú prieťahy v konaní, alebo nie. Na to minister má právo sa spýtať, že či sú prieťahy v konaní, aby nejakým spôsobom ako politický nominant to vedel riešiť. Ale on sa pýtal na konkrétnu dôkaznú situáciu, aká je, aký je vzťah medzi Makóom a Beňom, či sa to v týchto konaniach rieši, akým spôsobom a celé, predkladanie celých spisov. To je predsa neprípustné, ako som uviedol, priamo zo zákona.
Takisto je neprípustné, aby prezident Policajného zboru, respektíve prezident Prezídia Policajného zboru na výbore Národnej rady informoval v takom zmysle, že niekto bude dnes obvinený z koalície. A odkiaľ to prezident Policajného zboru vedel a ešte dva týždne predtým premiér, ktorý o tom hovoril v médiách, že sa budú brať politici z najvyšších, z najvyšších poschodí? Odkiaľ mali takéto informácie? A už vôbec teda, že tieto informácie takýmto spôsobom zverejnili.
Zajtra sa má rokovať o udelení súhlasu Národnej rady so vzatím predsedu strany SMER – SD Roberta Fica do väzby za to, že vraj mal zosnovať organizovanú skupinu, ktorá mala vynášať nejakým spôsobom daňové tajomstvo. No, vážení kolegovia, a toto je čo, o čom som teraz hovoril? Veď to je ešte stokrát horšie. A toto je v poriadku? Vy máte svedomie zajtra hlasovať proti vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra? Po týchto medializovaných informáciách?
My sme tu však nie, my tu však nie sme trestný tribunál. My ako poslanci Národnej rady sme tu nato, aby sme vyvodili politickú zodpovednosť voči štatutárovi rezortu vnútra, teda ministerstva vnútra, ktorý nesie plnú zodpovednosť za rezort vnútra, politickú zodpovednosť, a na základe týchto mediálnych informácií v každej slušnej demokratickej spoločnosti už dávno mal odstúpiť sám. Keďže tak neurobil, tak našou povinnosťou je vyvodiť túto politickú zodpovednosť voči nemu a vysloviť mu nedôveru.
Ešte raz zopakujem citát z programového vyhlásenia vlády: "Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a v ľudí, ktorí ho reprezentujú."
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci z koalície, dnes sme nepočuli jeden jediný argument na obhajobu ministra vnútra. Neexistuje jeden obhájiteľný argument, ktorý by obhájil tieto konania. Ak budete hlasovať, tak berte na vedomie, že neexistuje argument, ktorý by obhájil zotrvanie ministra vnútra vo svojej funkcii. Takže verím, že všetci budete hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:34 - 17:36 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, excelencia, ja budem pokračovať tam, kde skončil môj ctený kolega Janko Podmanický.
Ja by som skončil pri tom vyhlásení pána Hegera a to vyhlásenie bolo presne také, ako ten pán Heger pri tom vyhlásení vyzeral. To bolo proste hrozné. Prišiel jeden, ktosi zo záhrobia a prečítal vyhlásenie nie vlády, ale vyhlásenie zo záhrobia. No proste hrozné! Na to sa nedalo ani pozerať a to sa nedalo ani počúvať.
Ale aby som teda prešiel aj teda k meritu veci. Viete, tu nejde, nejde len o rozvrat ministerstva vnútra, ako to tuná môj ctený kolega Ďuro Blanár povedal, ale tu ide o rozvrat Slovenska. Normálne rozvrat Slovenska v priamom prenose a vy ste za toto zodpovední, vy tu, čo tu sedíte na tej pravej strane. Proste to je rozvrat Slovenska aj s tým všetkým, čo súvisí, a začína to na ministerstve vnútra. Okrem toho ten Lipšic, o ktorom sa tuná strašne veľa hovorí, však uvedomte si, to je jeden človek, čo to Slovensko nechcel. To je človek, čo robil referendum v ´92. alebo začiatkom, neviem, začiatkom ´92. roku, to bolo tzv. to sviečkové referendum, a on bol vtedy v tom, v tom, v tom SZM-áckom KDH, to boli tí KDH mladí alebo niečo proste také, neviem, ako sa volali, a bolo to tzv. sviečkové referendum, kde dávali do okien tie sviečky, o koľko klesne tá energia pri tých sviečkach. Pán kolega tuto, čo sedí, tie šediny by možno, vy by ste si mali pamätať to referendum, ktoré bolo vtedy o vzniku Slovenska, však vy ste tam vtedy boli tiež dosť aktívny, mimochodom.
Takže ako, páni a dámy, toto tuná, čo sa deje, to je začiatok rozvratu Slovenska. A čím skôr vás tí ľudia zastavia, a to je jedno, v akých voľbách, či predčasných, alebo v tých ďalších, tým lepšie pre to Slovensko, lebo za vás to Slovensko zmizne z mapy jednoducho. A nikto si to ani nevšimne a vy budete tí, ktorí budete za to zodpovední.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:32 - 17:34 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem nadviazať na tú pasáž pána podpredsedu Národnej rady, kde hovoril o tom odôvodnení, ktoré tu predniesol pán predseda vlády Heger.
Ja neviem, ale ja si myslím, že inteligentní poslanci vládnej koalície, ako aj inteligentní voliči vládnej koalície sa musia pri takýchto krokoch vlády naozaj hanbiť. To, čo predniesol alebo predviedol pán Heger, to bolo naozaj hlboko nedôstojné. Táto znôška útokov na Roberta Fica, okej, v poriadku, v stanovisku vlády môže zaznieť aj kritika predkladateľa, ale ani jednou jedinou vetou, ani jedným jediným argumentom neboli vyvrátené tie obvinenia a tie podozrenia, ktoré sú späté s pánom ministrom Mikulcom. Ani takú robotu ste si nedali, aby ste aspoň jeden-dva argumenty dali dohromady, ktorými by ste nejakým spôsobom vyvrátili to, čo zaznelo na adresu pána ministra Mikulca.
Ja si myslím, že poslanci vládnej koalície si uvedomujú v hĺbke duše, že pán minister Mikulec je naozaj problém. Tých podozrení z trestnej činnosti, ktoré pri ňom sú, je naozaj obrovské kvantum a že sa vláda už ani nesnaží ich vyvracať, no tak to už je naozaj, to už je naozaj signifikantné, že považujú svojich voličov, ale myslím si, že aj svojich poslancov, za také ovečky, ktoré všetko zožerú, a keď povedia, že za všetko môže Fico, tak tým je všetko vysvetlené. Ale ja si myslím, že aj vaši voliči vám toto vaše počínanie spočítajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:12 - 17:14 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Deniska, ty si čítala tú komunikáciu esemeskovú medzi ministrom vnútra a bývalým nebohým už generálom Lučanským. Už sám ten obsah tých správ je na vážne zamyslenie sa nad tým, že čo ešte pán minister Mikulec hľadá vo svojej funkcii, ale zase zopakujem to, čo som zopakoval aj v predchádzajúcej faktickej, veď túto komunikáciu a takúto žiadosť o spis potvrdil sám riaditeľ bratislavskej NAKA. Zajtra budeme na... ráno o deviatej riešiť súhlas so žiadosťou na vydanie nášho predsedu strany na väzobné stíhanie za zosnovanie a zorganizovanie zločineckej skupiny, pretože mali zbierať údaje na bývalého prezidenta a na súčasného ministra financií. A toto je, prosím vás, čo, keď minister si žiada spis ku konkrétnym veciam, konkrétne sa pýta na konkrétneho človeka a chce vedieť a opisuje tam tie vzťahy? Dokonca aj v rádiu Expres, pokiaľ mám správne informácie, to minister vnútra potvrdil, že takáto komunikácia prebehla. A keď sa na to spýtali súčasného jeho prezidenta Policajného zboru, tak sám odpovedal, že minister o takých veciach ani nemá čo vedieť. Tak o čom sa vlastne teraz bavíme? Toto neni hlava organizovanej skupiny, keď vydáva takéto pokyny a zbiera takéto informácie, aby ich posunul ďalej, aby sa riešili ďalej?
A o tých vzťahoch, o ktorých si hovorila, že kto je koho priateľ, otec a tak, tak k tomu sa ani vyjadrovať nebudem, lebo to už je zarážajúce, keď je to pravda, ale zase to bude asi len náhoda. A dnes som to na výbore povedal, že včera prezident Policajného zboru presne ukázal v priamom prenose, že ako sa o veciach rozhoduje, keď dopredu informoval o tom, že bude obvinený koaličný poslanec. A kto je zodpovedný za policajného prezidenta? Predsa minister vnútra, lebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:05 - 17:06 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie a nestačím zírať skutočne, čo sa tu deje na ministerstve vnútra, o to viacej, keď to hovorí exministerka vnútra. Len škoda, že to nepočuje Roman Mikulec, škoda, že tu nesedí Roman Mikulec. Ale on počúva, verte mi, že on počúva, sedí tam kdesi pri televízore a zbabelo, na tajnáša počúva, čo sa tu všetko o ňom rozpráva, a stále váha s tou odvahou, dúfam, že ju raz naberie, kedy prísť a odpovedať aspoň na jeden tento argument.
Viete, pani Saková, je to o to vážnejšie, že vy ste exministerkou vnútra a to už nie je akýkoľvek poslanec, ktorý je z iného rezortu alebo teda opozičný politik. No a vaše slová ako hrôza, zdesenie z vašej práce, podozrivé výpovede, zadržanie riaditeľa SIS, chaos v policajných zložkách, činnosť za hranou zákona, tak toto skutočne nie je sranda. Mal by tuná ten človek sedieť a počúvať to a niečo povedať, lebo v opačnom prípade by mal ísť čím rýchlejšie preč a veľmi rýchle, lebo to, tie účelové klamstvá, o ktorých hovoríte, zlyhanie na hraniciach ministerstva vnútra, zazmluvnenie tých súkromných kadejakých hranolkových firiem, no a záver, váš posledný prúser, pán minister, s tým generálom Lučanským, to vstupovanie do živého spisu, no tak to už je jó silná káva aj pre nás, ktorí sme neni z toho rezortu. Takže buďte taký láskavý, vyjdite z toho vašeho chumla tam kdesi pri tom televízore, kde tam zbabelo sedíte, a príďte už konečne povedať aspoň štyri vety. Lebo v opačnom prípade, ako to mám povedať, čo ste, aby som vám nenadával. No a už konečne naberte tú odvahu, pán minister vnútra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 16:45 - 16:47 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Skôr by som očakával možnože reakcie faktické, ďakujem veľmi pekne každému kolegovi, ktorý reagoval, ale skôr by som čakal niečo od koaličných poslancov, ale v duchu takom, že vysvetliť alebo obhájiť, ale ja chápem, že toto je neobhájiteľné. Ako zastať si ministra vnútra Mikulca po tých všetkých zisteniach, ktoré som jednak ja rozprával a vidím, že ma aj kolegovia vo faktických dopĺňali. Ja mám pocit, že to asi málokto dokáže. To je nereálne, to všetko absolvovať a dokázať, čo dokázal minister vnútra Mikulec.
A ja to berem tak, že on je na jednej strane neschopný a na druhej strane je schopný. Na jednej strane je neschopný riadiť ministerstvo vnútra, manažovať, pracovať na tom, aby to všetko fungovalo demokraticky, čestne a hlavne transparentne a v súlade so zákonom. V tomto je totálne neschopný, ale zase schopný je v tom, čo všetko sme si mali možnosť vypočuť. Podozrivý z úplatkov, porušenia právomoci verejného činiteľa. Zistenia všetkých vecí, ktoré sú evidentne známe, ako to je... nepochopiteľné veci, ako táto vládna garnitúra dokáže prekrývať tieto všetky prešľapy.
A, Maroš Saloň, ty si to tak povedal, že už nebohý pán generál Lučanský to nedokáže potvrdiť, ale možnože tú komunikáciu by potvrdila rodina, keby zverejnila tú komunikáciu z toho telefónu. A ja si stále kladiem otázku a pýtam sa: Ako je možné, že rok po smrti ešte rodina nedostala vydané osobné veci, nedostala vydaný telefón? Však smrťou sa zastavuje automaticky trestné stíhanie, tým pádom hneď mali vydať. Prečo to nechcú vydať? No asi vedia, čo v tom telefóne je. A kladiem si otázku, či ten telefón sa náhodou aj nestratil alebo nestratí. A zrazu zistíme, že je to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 16:43 - 16:45 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Rišo, ty si sa oprel vo svojom vystúpení o komunikáciu, resp. presnejší budem, o esemeskovú komunikáciu, ktorá prebehla medzi nebohým generálom Milanom Lučanským a škoda že súčasným ešte stále ministrom vnútra. Je obsah dôležitý tejto komunikácie, ale dôležitá je aj tá vec, kde novinári oslovili riaditeľa bratislavskej NAKA pána Štefaňáka, že či taká požiadavka na neho niekedy v minulosti bola, a ten tú požiadavku potvrdil. Čiže dnes možno keby sme sa spýtali bývalého riaditeľa NAKA, že či s takou požiadavkou došiel za pánom Štefaňákom a či tá požiadavka bola od policajného prezidenta zdôvodnená policajným prezidentom, tak teoreticky možnože by to tiež potvrdil.
Jediný, kto to nepotvrdí, je už nebohý Milan Lučanský, čo mi je veľmi ľúto. A možno sa vrátim do minulosti, keď v jednom z rozhovorov s Milanom Lučanským odznela aj táto veta a novinár sa spýtal: "Pri oznámení svojho odchodu ste medzi dôvodmi zdôrazňovali zvyšujúcu sa politizáciu zboru. Trváte na tom aj dnes?" "Na tom trvá vládna garnitúra. Ja sa tomu môžem iba prizerať." A on sa tomu prizerať nemohol už, a preto zo zboru odišiel. A dovolím si tvrdiť, že presne dnes sa tieto slová potvrdzujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 16:40 - 16:41 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Keďže pána ministra Mikulca neodvolávame prvýkrát, nie prvýkrát si kladiem aj na tomto fóre niekoľko otázok. Jedna z nich je, čo všetko by sa malo udiať, čo všetko až by sa malo udiať, aby pán minister vo svojej funkcii skončil. Pretože to všetko, čo sa vie, to všetko, čo sa publikovalo, to všetko, čo už aj tu neraz odznelo, evidentne na to, aby vo svojej funkcii skončil, nestačí. Ani legitímne získané dôkazy tých, tých čurillovských vyšetrovateľov, ani všeličo iné evidentne na to nestačí. Takže otázka ďalšia: Prečo to nestačí? Nuž preto, asi preto, lebo pán minister plní tú úlohu, ktorú dostal, a tou úlohou je jednoznačne kriminalizovať opozíciu, odrovnať opozíciu politickú a kým asi svoje dielo nedokončí, tak dovtedy bude nedotknuteľný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2022 16:18 - 16:38 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, troška tak začnem tak odľahčene, nakoľko som členom pôdohospodárskeho výboru a venujem sa problematike hlavne pôdohospodárstva a životného prostredia, tak svoj príhovor a vystúpenie začnem takou, by som nazval, čerešničkou. Už som si myslel, že slovné spojenie čerešnička na torte nebudem musieť v súvislosti s ministrom Mikulcom hovoriť. Ale, bohužiaľ, tých jeho čerešničiek na torte je už toľko, že by naplnili jeden veľký sedemdecový zavárací pohár.
Najnovšie tu totiž máme kauzu, v ktorej pán minister ovplyvňoval živé vyšetrovania. Tentoraz súvisí so zisteniami o tom, že minister vnútra sa u bývalého zosnulého policajného prezidenta Milana Lučanského informoval o živých trestných kauzách. Komunikácia naznačuje, že minister sa zaujímal o vyšetrovanie bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa alebo bývalého príslušníka SIS Františka Böhma. Je teda zrejmé, že Roman Mikulec aktívne a nezákonne vystupoval a vstupoval do práce nezávislých vyšetrovateľov.
Dámy a páni, tieto zistenia, čo je tá posledná čerešnička pri tých všetkých kauzách a zisteniach, ktoré sme tu prezentovali aj v tejto sále na ministra vnútra pána Mikulca, tak toto posledné zistenie je totálne zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pán minister Mikulec, budem citovať z jednotlivých prepisov a chcem ešte povedať aj kolegom, kolegyniam, že, ktorí hovoria o tom, že to nejaký plátok napísal, že to nie je pravdivé, tak ako je možné, ako je možné, že po záhadnej smrti pána generála Lučanského, ktorý záhadne zomrel vo väznici, ktorý bol obvinený na základe, samozrejme, už známych tých kajúcnikov, po smrti sa automaticky zastavuje trestné stíhanie, to znamená, ako je možné, že po vyše roku ešte rodina nedostala všetky osobné veci vrátane, vrátane toho telefónu, ktorý, ktorý má stále, majú vyšetrovatelia k dispozícii? A možnože je fakt, že keby tento telefón už bol dávno vydaný rodine, tak by sme sa možnože fakt dozvedeli omnoho zaujímavejšie informácie, ako komunikoval pán Lučanský s ministrom Mikulcom.
Budem citovať z jednotlivých prepisov tejto komunikácie, ktorú si mal odložiť pán nebohý generál Lučanský. Píše pán Mikulec: "Dobrý deň, dostal som info, že na Makóa je otvorený spis na NAKA-stred za vydieranie, z ktorého má byť podozrivý spolu s ďalšími z KUFS. Je to tak? Môžem dostať info o stave?" Čiže minister vnútra sa pýta generála Lučanského, prezidenta Policajného zboru, o živých veciach. Ďalej rôzne ďalšie ako: "Viete o tomto, chcel by som vedieť ako sa to vyšetruje." Ďalej citujem: "Kedy sa stretneme k tomu spisu?", píše Mikulec. Odpovedá pán Lučanský: "Ako poviete. Dám ho nachystať na zajtra?" Mikulec odporuje a Lučanský... odobruje, pardon, odobruje a Lučanský na nasledujúci deň informuje, že spis hodí do auta. O dve hodiny sa Mikulec pýta: "Prídete za mnou?" A Lučanský odpovedá: "Ako poviete. Mám so sebou celý spis." Mikulec informuje, že do dvanástej bude plénum, potom pôjde na úrad, tak že "príďte na 12.30 h ku mne".
Inokedy minister Mikulec píše: "Tento spis ste už pozreli?" Číslo spisu. "Chcel by som k tomu info. Už sme o tom hovorili minulý týždeň." "Jasné." "Jasné, že ste pozreli, či je jasné, že dostanem info." "Že pozriem, lebo ide o iný spis."
Ďalej. Pokúšali sme sa zistiť, teda v rámci tých informácií, ktoré vyšli na povrch, tak bolo písané v danom, v daných novinách, že sa redakcia asi, pravdepodobne pokúšala zistiť presne, o ktoré spisy ide, a oslovila viacerých policajtov a oslovili napríklad aj bývalého riaditeľa bratislavskej NAKA pána Jána Štefaňáka a ten hovorí, že v roku 2020, teda ešte asi pracoval na polícii, že v roku 2020 on dostal pokyn na predloženie toho spisu, o ktorom sa tu píše, od vedenia rezortu. Spomína si preto, že, a hovorí, že za 28-ročnej policajnej kariéry v živote takýto pokyn nedostal. Bolo to preňho veľmi nepríjemná situácia, lebo jeho nadriadený vtedy Branislav Zurian ho požiadal o ten spis, lebo hovorí o tom, že ho o to požiadal policajný prezident na základe toho, že tento spis chce minister vnútra Mikulec. Samozrejme, potom prikázali spis nachystať, zaviazať ho tak, aby sa nič nestratilo, a späť ho dostali o dva dni.
Dámy a páni, toto sú tak zásadné zistenia v tom poslednom rade, pri tých všetkých čerešničkách, o ktorých tu budem ešte hovoriť, to je, to je neskutočné zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
A chcel by som ešte povedať, chcel by som povedať ešte jednu vec. Ak si dobre pamätáme tlačovú konferenciu nebohého pána generála Lučanského, ktorý hovoril na tlačovej konferencii, keď oznamoval, že končí k 31. augustu 2020, hovorí o tom, že sa už nemôže pozerať, ako sa politizuje polícia, ako sa obmedzujú kompetencie, ako hovoril o tom, že Mikulec vôbec nerozumie fungovaniu polície. A ten základ je to, že už v tom auguste 2020 vtedajší ešte policajný prezident, už teraz nebohý pán Lučanský hovoril o tom, ako sa politizuje, spolitizováva Policajný zbor.
Dámy a páni, a keď som si mal možnosť vypočuť prestrih z diskusie ministra Mikulca v Exprese u pána Závodského a následne som si pozrel vystúpenie terajšieho policajného prezidenta pána Hamrana v Markíze, tak mi z toho jednoznačne vyplynulo, že Mikulec jednoznačne potvrdil a nepoprel komunikáciu, o ktorej sa bavíme v danom prepise v týchto novinách.
Hovorí o tom, že áno, je to možné, hovorí Mikulec. A na druhej strane máme policajného prezidenta Hamrana, ktorý hovorí, že v prípade, že tieto informácie sú pravdivé, tak že je to vec, ktorá sa nemôže stať, nemôže sa stať, že minister vnútra si pýta spisy. Dámy a páni, toto je jednoznačne potvrdenie toho, že ako som už povedal aj viackrát, pán minister Mikulec ani nemal nastúpiť na pozíciu ministra vnútra.
Dámy a páni, hlavne koaličným poslancom, ktorí doteraz podržali ministra Mikulca na stoličke, pripomeniem kauzy, za ktoré už ministrom dávno nemal byť. A ako som povedal, ja osobne si myslím, že ministrom ani nemal sa stať. Celý profesionálny život pána Mikulca je tak, slušne povedané, naozaj zvláštny, otázny a veľmi podozrivý. A ja by som, ja by som začal tými jednotlivými a pripomeniem to, čo tu už bolo viackrát spomínané.
Dňa 26. mája 2021 na neverejnom rokovaní slovenského parlamentu, pamätáte si tu, čo ste tu sedeli, kde pán predseda parlamentu Boris Kollár prečítal poslancom správu SIS, ktorá potvrdzovala manipuláciu s trestnými konaniami v najznámejších kauzách. Správa SIS, ktorej relevantnosť na neverejnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky osobne potvrdil aj riaditeľ SIS pán Aláč, odhaľuje systém tzv. univerzálnych svedkov, ktorých svedecké výpovede orgány činné v trestnom konaní koordinujú a manipulujú tak, aby podporovali výpovede tzv. tých kajúcnikov.
Ďalej, 20. júla 2021 realizovala vyšetrovateľka, už tu ixkrát spomenutá pani Santusová zásah proti trom osobám, tzv. univerzálnym svedkom, ktorých výpovede boli orgánmi činnými v trestnom konaní koordinované a manipulované a ktorí sa objavujú prakticky v každom citlivom prípade. Dnes už dokázané, dnes už je dokázané, že vybraná skupina operatívnych policajtov, vyšetrovateľov a prokurátorov pracovala a pracuje s týmito, s týmito osobami, ktoré sa otvorene hlásia k mafii a zločineckej skupine. Podotýkam, že zásah policajných zložiek, ktorých cieľom bolo zadržanie uvedených svedkov pre vážne podozrenia zo spáchania trestných činov krivej výpovede, bol však po pätnástich minútach, no, viac ako hodinu, na viac ako hodinu prerušený na priamy príkaz prezidenta Policajného zboru pána Kovaříka, podotýkam, ktorý je za to aj, mám pocit, obvinený, tak neskôr sa dozvieme, že priamo minister vnútra Mikulec verejne oznamuje, že dal tento pokyn policajnému prezidentovi.
Dámy a páni, toto je, toto je neskutočné, ako môže minister vnútra dať pokyn na prerušenie zásahu na týchto troch mafiánov, ale potom, keď sa dozvieme, že čistou náhodou pán Mikulec chodil do toho istého domu, kde býval zhodou okolností jeden z týchto troch pánov, tak sa tomu ani nečudujem.
Čo sa ďalej týka pána Mikulca na základe zverejnených prepisov, budem vám ich tu za chvíľku čítať, je podozrivý zo zneužívania práva a manipulácie vyšetrovania viacerých káuz. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry chceli zlikvidovať tím inšpekcie, ktorý mal preverovať podozrenia z ich marenia vyšetrovaní a Mikulec o tom vedel, ak to priamo aj neriadil, a dozvieme sa z tých jednotlivých prepisov, že pán Mikulec to riadil, lebo týchto vyšetrovateľov, tzv. elitných vyšetrovateľov čurillovcov legálne odpočúvala inšpekcia, tak sme sa z legálnych nahrávok dozvedeli, ako sa rozprávali a ako chystali jednotlivé, jednotlivé uznesenia na určitých ľudí. Budem citovať z jednotlivých prepisov.
Pavol Ďurka informuje ostatných: "Kysel má prísť k ministrovi. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk cédečko a teda okrem iného aj výpovede Borisa Beňu a tých vecí, že Zurian nejakým spôsobom bol v styku so službou a že tam vynáša informácie." Dámy a páni, toto je neskutočné!
Ďalej Čurilla odpovedá: "Hovoril, že určite sa budúci týždeň niečo udeje a dúfam, že to ustojíme."
Róbert Magula reaguje: "Jano, ale ministrovi musí byť jasné, že keď zoberú mobil, keď zoberú jeho u nich, tak skončili aj oni, do pi..."
Ďalej Pavol Ďurka hovorí: "Né, však zakál je to hentak, že tam sú na našej strane, tak je dobre. Keď nás prokurátor podrží aj s tou začínačkou, že s tými bol volaký problém a s tým prišli oni sami. Dokonca minister to navrhol sám ešte, keď sme išli zaniesť tie, teda, že takéto voľačo by sme začali, že či ich nevieme spraviť skôr." Mi-nis-ter!
O chvíľu sa pridá Ivan Guba: "Toto bude ródeo. Akože to nám povedal aj minister," minister(!), "že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že, že musíme ich zastaviť. Robte čo treba."
Ďalej Ján Čurilla hovorí: "Kovařík overuje PPU." Ten Kovařík, ktorý prerušil ten zásah na tých troch mafiánov.
Ďalej Čurilla hovorí: "Ešte na ÚŠP minister," zase minister, "lebo to rieši aj minister. To riešia. Toto, že na našej strane povedal Kovaříkovi."
Ďalej, Pavol Ďurka oznamuje Eve Smolkovej: "Informácia bola, že štrnásť ľudí sa má brať, v rámci toho traja prokurátori ÚŠP, ale teda už to bolo prezistené cez ministra, že všetci, že sily a prostriedky neboli uvoľnené na toto."
Ďalej pán Čurilla hovorí: "No čo minister?" Pokračuje neznámy hlas: "Dobre ide za ním teraz riaditeľ ÚIS a idú vymyslieť, že čo sa im podarí zastaviť tú pani."
Pokračuje Čurilla: "Však keď nie, nech dá echo, my ju zastavíme, do pi..." Pokračuje neznámy hlas: "Povedal, že máme robiť, že ju môžeme spraviť, keď chceme."
Ďalej hovorí pán Porubský, vyšetrovateľ NAKA, a pýta sa Pavla Ďurka. "Kto to má v dozore?" Na čo povedal, Ďurka odpovedá: "Daniel Lipšic. Teraz s tým, teraz s tým idú za ministrom, aj s Kyselom." Takže Lipšic, Mikulec, Kysel. Neskutočné!
Ak vidíte na týchto jednotlivých prepisoch tých rozhovorov, samozrejme, tí páni nevedeli, že ich legálne, legálne odpočúvajú, ako sa bavia. Autenticky rozprávajú o tom, ako je to kompletne riadené zo strany pána Mikulca, ministra vnútra, je tam do toho zakomponovaný špeciálny prokurátor Lipšic a, samozrejme, všetci vyšetrovatelia NAKA zo skupiny čurillovcov.
A posledná, posledná citácia pána Čurillu: "Ešte na ÚŠP minister, lebo to rieši aj minister." To je jednoznačný príklad toho, ako sa všetky tieto veci manipulovali.
Dámy a páni, tieto citácie jednoznačne opätovne preukazujú, že pán minister nemal nastúpiť na svoju stoličku, ale pripomeňme si ešte ďalšie jednotlivé kauzičky, ktoré sprevádzajú, by som povedal, asi celú kariéru pána ministra Mikulca.
V prípade ministra vnútra pána Mikulca boli zverejnené dôkazy potvrdzujúce, že ako riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby v rokoch 2010 až ´12 hrubo zneužíval svoje právomoci, spolupracoval s organizovaným zločinom na riešení svojich osobných vecí, zadával štátne zákazky svojim príbuzným a je podozrivý z brania úplatku vo výške stotisíc eur a žiadania úplatku vo výške 15- až 20-tisíc eur. Ďalej si musíme spomenúť aj na rezort vnútra, ktorý aktuálne niekoľko týždňov dozadu uzavrel zmluvu so súkromnou eventovou firmou na 2,5 milióna eur, ktorá, ktorú poveril manažovaním utečeneckej krízy, pritom na ministerstve vnútra je odbor krízového riadenia so 190 ľuďmi. Okrem toho prenikli informácie, že na štátnom, štátom organizovanej pomoci utečencom sa podieľala aj firma, ktorá pre hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností ozvučovala volebnú noc v roku 2020.
Dámy a páni, ja vždy pri týchto všetkých veciach, čo tu čítame, keď si to prehodím na stranu SMER – sociálna demokracia, tak si neviem ani predstaviť, čo by ste vy robili, keby to bolo úplne v opačnom garde. Minister vnútra Roman Mikulec priznal, že pri riešení štátnej zákazky na manažovanie utečencov zohral kľúčovú rolu podnikateľ a premiérov známy Július Slovák, ktorý robil pre OĽANO. Predtým to zapieral. Odstúpiť nemieni, lebo Slovákov sa na zákazke nepo... Slovák sa na zákazke nepodieľal vo veľkom. Slovák bol ten, kto odporučil ministrovi vnútra, aby si najal na riešenie utečeneckej krízy eventovú firmu Dustream production, keď s ňou štát priamo, bez súťaže, bez súťaže podpísal rámcovú zmluvu na 2,5 milióna eur. Obratom sa s ňou dohodol, že na štátnej zákazke bude robiť aj jeho kreatívna agentúra GD Identity. Slovákova GD Identity má blízko k OĽANO. Hnutiu ozvučovala napríklad volebnú noc v roku 2020, keď Igor Matovič vyhral voľby. Slovák je, pardon, Mikulec povedal, že eventová firma, že eventovú firmu odporučili, odporučili neziskové organizácie, a len, bohužiaľ, tie jeho slová vzápätí popreli.
Ďalšia kauza súvisí aj s najnovšími zisteniami, tak ako som povedal úplne na začiatku, a to je so zisteniami o tom, ako minister aktívne si zisťoval všetky informácie o živých spisoch, čo je bezprecedentné a neskutočné.
Dámy a páni, no a ovplyvňovanie a vstupovanie do práce vyšetrovateľov, tak ako som spomenul, je len akýmsi takým zhubným bonusom toho, čo pán Mikulec reprezentuje. Pán minister podľa mňa je etalónom korupcie, zákulisnej špinavej práce, cielených kompromitácií a manažérskej neschopnosti. Pri niektorom z pokusov o odvolanie ministra Mikulca som už citoval z jeho profilu k parlamentným voľbám 2020 a zopakujem to znova. Roman Mikulec vtedy hlásal toto. Citujem: "Chcem prispieť k tvorbe funkčného systému v oblasti pôsobenia a kontroly všetkých relevantných súčastí bezpečnostného systému tak, aby chránil bezpečnosť občanov a nebol zneužívaný na osobný prospech jednotlivcov."
Takže, vážený pán minister, ja vám odkazujem a konštatujem, že vy totálne ničíte a deštruujete demokraciu, kolaborujete s diablami a je čas, aby ste v celospoločenskom záujme odišli zo svojho postu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis