Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 14:06 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 14:06 - 14:08 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1481. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pod č. 1550 z 27. februára tohto roku navrhujem, aby zákon prerokoval ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci s tým, že výbory by mali návrh zákonu prerokovať do 26. apríla a gestorský výbor pre sociálne veci do 28. apríla tohto roku.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.3.2023 11:58 - 11:58 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo pán predseda. Chcem upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 h v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.3.2023 10:56 - 10:59 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dovoľte mi, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby som bližšie uviedol predmetnú novelu zákona o vysokých školách. V podstate v prvom novelizačnom bode reflektujeme novelu zákona o vysokých školách, ktorá je účinná od 25. apríla minulého roku, kde prostredníctvom nej vysoké školy, verejné vysoké školy budú postupne zavádzať tzv. výkonnostné zmluvy. Malo by sa tak diať v rokoch 2024 – 2025 a jeden z pilierov výkonnostnej zmluvy je aj regionálna angažovanosť. Preto prichádzame s úpravou nezlučiteľnosti funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni, poprosím, pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás ešte o pokoj nejaké dve minútky, aby sme mohli ukončiť tento bod.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
V druhom bode odstraňujeme chybu v zákone. Zákon dnes ukladá, že denná a externá forma uskutočňovania študijného programu sa používa, pri nej sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.
My sme novelou zákona, ktorá je účinná už od spomínaného dátumu 25. apríla, zjednotili štandardnú dĺžku štúdia medzi dennou a externou formou štúdia s tým, že sme vyrovnali aj počet kreditov pripadajúcich na jednotku študijného programu a na ročník štúdia vyjadrený počtom kreditov 60. Tomu odpovedá časová náročnosť prípravy študenta v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti pri dennej forme štúdia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán navrhovateľ Habánik, prepáčte, že vás vyrušujem, chcem sa spýtať, že či máte záujem skončiť svoju... Do jedenástej? Poprosím vás, pani kolegyne, páni kolegovia, ešte dve minútky, aby sme ukončili.
Nech sa páči.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, už len, už len poslednú minútku. Keďže má tá záťaž byť rovnaká v dennej a externej forme štúdia, ostala chyba v zákone v rozsahu už spomínaných hodín, tak tieto hodiny zosúlaďujeme a opravujeme tak, aby tá záťaž bola kompatibilná medzi denným a externou, dennou a externou formou štúdia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 10:55 - 10:56 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1477). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Preto vychádzajúc z opatrení, oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 10:54 - 10:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Predmetná a predkladaná novela upravuje dva novelizačné body. Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť podmienky nezlučiteľnosti funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy. Zároveň návrh zákona odstraňuje chybu v zákone a nesúlad plnenia § 60 ods. 2 a 3 s § 62 ods. 3 písm. a) v definovaní rovnakej záťaže študenta vyjadrenej prostredníctvom ECTS kreditov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:21 - 10:22 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani poslankyňa, ďakujem za odôvodnenie predmetnej novely zákona. Naozaj s tým, čo ste povedali, sa dá len súhlasiť. Osobných, pardon, asistentov učiteľov nemáme dostatok a asistent učiteľa určite nevie vykonať všetky nevyhnutné činnosti vo vzťahu k dieťaťu a žiakovi zo zdravotne znevýhodneného... so zdravotným znevýhodnením, a preto aj istá forma osobnej asistencie je nesmierne vítaná.
Dovolím si vás však upozorniť na jednu skutočnosť, pretože vy v tejto novele aj nepriamo novelizujete školský zákon, zákon o výchove a vzdelávaní, a vlastne podľa tejto nepriamej novely školského zákona školy a školské zariadenia budú musieť poskytnúť súčinnosť tomuto osobnému asistentovi, ktorý bude vykonávať úlohy podľa osobitného predpisu, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. A my tu na tejto schôdzi prerokovávame viacero noviel školského zákona vrátane asi nás čaká aj tá vládna novela, tak dávam len do pozornosti, aby tieto jednotlivé predmetné novely boli nejakým spôsobom kompatibilné a aby sa nestalo, že sa budú jednotlivé ustanovenia navzájom negovať alebo odlišovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:04 - 10:05 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Úprava podmienok pri predčasnom splatení pôžičiek medzi jednotlivými kategóriami, ktoré sú oprávnené čerpať pôžičky z tohto fondu, to znamená pedagógovia a študenti, je určite rozumný krok a, ale bude treba v rámci potom druhého čítania určite dopracovať tú otázku, ktorú vyslovil šéf tohto fondu, pretože naozaj fond si musí zabezpečiť aj nejaké príjmy, aby mohol poskytovať pôžičky ďalej, ale teda aj na svoju činnosť a správu. Preto my teraz podporíme v prvom čítaní predmetnú novelu zákona a keď sa upraví podľa pripomienok fondu, tak potom môžme sa o tom rozprávať aj ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 12:58 - 12:59 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja som o tomto projekte dosť detailne informovaný, pretože sa s tým tímom, ktorý stojí za týmto úspešným projektom, som sa s tým stretával ešte v prípravnej fáze. To bolo niekoľko desiatok rôznych stretnutí na rôznych fórach, kde oni potrebovali vlastne pre to, aby boli úspešní, získať detailný prehľad o živote v meste Trenčín, o jednotlivých jeho inštitúciách a nielen pôsobiacich v oblasti kultúry, ale pôsobiacich aj v oblasti športu, vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií, aj z hľadiska vlastne získavania grantu a transferov zo zahraničných zdrojov, konkrétne z fondov Európskej únie. Nie len tie, ktoré sú rozdeľované doma, ale ktoré sú prideľované priamo v Bruseli, a všetky tieto podporné aktivity sa vykonávali, aj jednotlivé inštitúcie sme postupne pristupovali formou memoránd do toho, aby sme podporili celú túto aktivitu všetkých tých mladých ľudí, tých kreatívnych ľudí, ktorí stoja za týmto úspešným projektom. Veľmi im fandím a ich podporujem v tom a ak sú aj nejaké prekážky, tak, samozrejme, som pripravený im pomáhať s prekonávaním týchto prekážok a toto vnímam ako výrazný vklad, pretože zatiaľ za ten prvý, lebo ten kreatívny inštitút vznikol minulý rok, čiže sa nejako formoval, začal svoju činnosť, kreoval si jednotlivé orgány, takže ten nábeh bol trošku pomalší počas toho úvodného roka, ale teraz naozaj je dobré, že tam príde investícia štátu, lebo ten impulz bude, tento finančný impulz bude výrazný a pomôže napomáhaniu tých cieľov, ktoré si tento tím stanovil pre nasledovné obdobie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:49 - 12:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k uvedenému bodu, ktorým prerokovávame zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V prvom rade ako aktívny obyvateľ mesta Trenčín som rád, že Trenčín je a získal titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 a že sa na toto, na ten celý rad podujatí, ktoré budú počas tohto roka, pripravuje. Zároveň tak ako bolo uvedené pani predkladateľkou pani poslankyňou Šofranko, je možnosť, aby jednotlivé projekty, či už prípravné, alebo samotné, ktoré majú byť v tom roku 2026 realizované, boli uskutočňované buď prostredníctvom aktivít mesta alebo organizácie, ktorú si mesto v spolupráci s ostatnými partnermi územnej samosprávy zriadi.
Mesto Trenčín v minulom roku na tento účel zriadilo neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Tieto dve územné samosprávy sa dohodli, zriadili túto inštitúciu a tá začala v minulom roku fungovať a zároveň vykreovali aj na jej činnosť jej orgány, pričom chcem uviesť, že vlastne som členom kontrolného orgánu tohto Kreatívneho inštitútu ako neziskovej organizácie Trenčín, takže som o projekte z hľadiska všetkých tých vecných aj finančných tokov veľmi podrobne informovaný.
Chcem uviesť, že my, samozrejme, v prvom čítaní tento zákon podporíme, pretože nás teší, že okrem teda zdrojov mesta, vyššieho územného celku a štrukturálnych fondov sa rozhodlo, sa rozhodol aj štát investovať do tohto projektu prostredníctvom ministerstva kultúry už spomínanou sumou 15 miliónov eur, čo výrazne zvýši jednak finančné kapacity a rozpočet tohoto Kreatívneho inštitútu a na druhej strane aj možnosť realizácie všetkých aktivít, ktoré sú v tom Bid Booku uvedené a ktoré si ten tím, ktorý celú túto aktivitu pripravoval, ktorý si ich vymedzil, a je dôležité, aby boli postupne realizované, pretože tam je istá väzba medzi tými aktivitami plánovanými v Bid Booku a tie, ktoré sa majú realizovať a ktoré teda aj Európska komisia bude nejakým spôsobom hodnotiť a monitorovať. Naviac je dôležité, aby teda popri tom, že Trenčín bude Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026, je ešte jedno mesto na strane Fínskej republiky, Fínska, takže aby aj, samozrejme, to bolo so cťou a aby všetko to, čo bolo naplánované, bolo realizované.
Naším cieľom je všetkých tých, ktorí sú zaangažovaní nejakým spôsobom či viac alebo menej do tohto projektu, je nielen revitalizácia vybraných kultúrnych pamiatok v meste Trenčín, ale, samozrejme, tak ako bolo spomínané, aj prilákanie turistov, ale aj vytvorenie nových príležitostí pre kreatívnych ľudí, mladých umelcov, ktorí sa nachádzajú v meste Trenčín a v širšom okolí, ale aj udržanie si mladých talentov vlastne v našom meste cez jednotlivé aktivity a budovanie centier kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré sa budujú dve v našom meste ako podporné, podporné subjekty pre túto aktivitu. Čiže určite mesto Trenčín aj Trenčiansky samosprávny kraj majú pripravenú celú sériu a rad projektov na obnovu infraštruktúry kultúrnych pamiatok, ale aj na realizovanie jednotlivých, jednotlivých kultúrnych, kultúrnych podujatí.
Áno, aj v tom texte ja som postrehol, že sú nejaké drobnosti, ktoré bude treba opraviť pred druhým čítaním, ale to dnes asi nie je, nie je, nie je priestor na, aby som o nich hovoril. Na tomto fóre, samozrejme, bude príležitosť potom v rámci druhého čítania, či už formou pozmeňovacích návrhov, alebo inou formou vlastne urobiť istý vklad do tohto samotného návrhu.
Ale v každom prípade, a to chcem úplne záverom povedať, že túto iniciatívu vítame, podporujeme ju a je dobré, že štát vlastne sa rozhodol podporiť, podporiť tento projekt aj svojimi štátnymi peniazmi, pretože určite územná samospráva či už na úrovni mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, napriek všetkej svojej enormnej snahe by asi tie finančné sily nestačili a je dobré, že do toho teda vstúpi štát a verím, že aj ten záväzok, ktorý tam je daný aj pre budúce obdobie z hľadiska financovania vybraných kultúrnych pamiatok, ich obnovy, rekonštrukcie, bude dodržaný, pretože popri týchto bežných prostriedkoch, ktoré sú vynakladané, je dôležité vynakladať aj tie prostriedky kapitálové, ktoré idú do tej infraštruktúry, aby sme naozaj dokázali v roku 2026 privítať návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj najmä zo zahraničia, ktorí budú navštevovať podujatia v rámci EHMK Trenčín 2026.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 10:20 - 10:21 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Pán poslanec, ty si vychádzal pravdepodobne z rámcového učebného plánu, ktorý je navrhovaný v rámci kurikulárnej reformy a potom naozaj tie hodiny sedia tak, ako boli uvádzané v tvojom príspevku. Ja vychádzam z toho, že budeme musieť v utorok vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní, školský zákon, odmietnuť alebo príde sem minister a povie, že ho sťahuje z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pretože máme tu dva, dve novely školského zákona a tieto dve novely nejakým spôsobom nehrajú a nevytvárajú kompatibilný celok vo vzťahu k kurikulárnym a obsahovým zmenám, ktoré sa majú zaviesť od septembra tohto roku.
Takže vychádzam z toho, že buď pán minister príde v utorok a povie, sťahujem vládny zákon, alebo teda ho táto snemovňa bude musieť odmietnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis