Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.4.2024 o 18:55 hod.

Mgr.

Zdenka Mačicová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.4.2024 18:55 - 18:55 hod.

Mačicová Zdenka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť vám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 137.
Odôvodnenie: V § 60 ods. 10, v § 67 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 9 a 10 sa navrhuje: za 40 odpracovaných rokov ako podmienku nároku na predčasný starobný dôchodok naviazať na zmenu strednej dĺžky života, a to rovnakým spôsobom ako v prípade všeobecného dôchodkového veku. Počet odpracovaných rokov potrebných na splnenie podmienky na nárok na predčasný starobný dôchodok, aktuálne 40 rokov odpracovaných rokov, sa bude postupne zvyšovať, a to tempom rastu dôchodkového veku, ktoré pre ročníky narodené 1966 a skoršie, určuje príloha č. 3 a zákon o sociálnom poistení.
K § 68 ods. 1 sa navrhuje zjednotiť spôsob určovania sumy predčasného starobného dôchodku pre všetkých poistencov bez ohľadu na to, či im do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac dva roky, alebo či získali potrebný počet odpracovaných rokov, a to takým spôsobom, že suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty zníženej o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Obidve percentá zníženia, či už o 0,3 % alebo 0,5 %, možno z matematického hľadiska za určitých predpokladov považovať za aktuárne neutrálne. Nakoľko po schválení legislatívnej úpravy, ktorá umožňuje priznanie dôchodku so znížením o 0,3 %, výrazne vzrástol počet novopriznaných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a vzhľadom na to, že cieľom predčasného starobného dôchodku je umožniť odchod do dôchodku osobám, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce, navrhuje sa zjednotenie zníženia na úrovni 0,5 %, týmto sa obmedzí skorší odchod z trhu práce niektorých poistencov, ktorí opúšťali trh práce pred dovŕšením dôchodkového veku práve z dôvodu výhodnejšieho zníženia sumy predčasného starobného dôchodku, a to aj napriek tomu, že ich pracovný pomer trval a boli stále uplatniteľní na trhu práce.
K § 60, k § 68 ods. 4 a 7 v nadväznosti na zjednotenie spôsobu určovania sumy predčasného starobného dôchodku sa navrhuje vypustiť úpravu, ktorá predpokladá situácie, kedy poistenec má nárok na výhodnejšie zníženie o 0,3 %, keďže takáto právna úprava sa stáva nadbytočnou. Navrhuje sa teda vypustiť ustanovenie upravujúce situáciu, kedy poberateľovi, ktorému vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok z dôvodu splnenia podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku a ktorý následne získal 40 odpracovaných rokov, sa primerane ex offo upravovalo zníženie, teda tak, aby sa za zostávajúcu časť obdobia poberania predčasného starobného dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov znížila suma predčasného starobného dôchodku o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.
V § 69a ods. 2, v § 75 ods. 3 a v § 77 ods. 3 sa navrhuje vypustiť špeciálne ustanovenie, ktorým sa upravuje prepočet sumy predčasného starobného dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov, ak suma dôchodku poistenca bola znížená aj za obdobie, za ktoré mu reálne nebol vyplácaný predčasný starobný dôchodok, pretože bol povinne dôchodkovo poistený, keďže sa navrhuje zjednotiť spôsob určovania sumy predčasného starobného dôchodku s jednotlivým znížením o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
V § 293gf sa navrhuje ustanoviť, aby v prípade, ak nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol poistencovi pred 15. májom 2024, sa tento nárok posudzoval a suma predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, ktorý sa po dovŕšení dôchodkového veku stáva starobným dôchodkom, sa určovala podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2024.
Rovnako sa vzhľadom na prijatú novelu zákona, zákon č. 28/2004 Z. z. navrhuje vykonať aj legislatívno-technické preznačenie ustanovení v 16. bode tak, aby bola zachovaná ich chronologická postupnosť.
Pán predseda, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zdenky Mačicovej, Dagmar Kramplovej a Michala Stušku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 137.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 10, ktoré znejú:
„3. V § 60 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Mesiac dôchodkového poistenia je 30 dní dôchodkového poistenia.”
4. V § 67 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „najmenej 40 odpracovaných rokov” nahrádzajú slovami „potrebné odpracované obdobie”.
5. V § 67 ods. 9 sa slová „rokom rok” nahrádzajú slovami „obdobím obdobie”.
6. V § 67 sa dopĺňa, § 67 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23; ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník nie je známy, za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.”
7. V § 68 odsek 1 znie:
„(1) Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku; ak dôchodkový vek poistenca nie je známy, za dôchodkový vek tohto poistenca sa na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek znížený za výchovu detí a zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia tohto poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek. Na účely prvej vety platí 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta rovnako.”.
8. V § 68 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
9. V § 68 ods. 4 a 7 sa slová „odsekov 2 až 4” nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3”.
10. V § 69a ods. 2 druhej vete, 75 ods. 3 prvej vete a 77 ods. 3 prvej vete sa slová „ods. 2 až 4” nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3” a vypúšťajú sa slová „pred dňom, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, a o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 15. mája 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I bode 16 sa pred § 293ge vrátane nadpisu vkladá nový 293gf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293gf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. mája 2024
(1) Ak nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol poistencovi pred 15. májom 2024, nárok na predčasný starobný dôchodok sa posudzuje a suma predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku podľa § 69a sa určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2024.
(2) Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník poistenca narodeného pred rokom 1967 sa určí ako rozdiel dôchodkového veku muža ustanoveného podľa prílohy č. 3a pre príslušný ročník a čísla 23.”.
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 16 doterajší § 293ge označí ako § 293gg, doterajší § 293gf sa označí ako § 293gh a upraví sa znenie úvodnej vety.”.
V § 293gf nadobúda účinnosť 15. mája 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby sa o bode 2 z časti 4 spoločnej správy výborov 137, tlači 137a hlasovalo osobitne.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

17.4.2024 11:39 - 11:40 hod.

Šimko Igor Zobrazit prepis
Pán poslanec Štefunko, ďakujem za vaše vystúpenie. Ja rešpektujem váš názor, ale máme diametrálne odlišné pohľady. Vy chcete podporovať predlžovanie a de facto stagnáciu. My chcem výrazne podporovať silný štát. S tým sme išli aj do volieb a spoločne v koalícii takého výsledky ideme doručovať. Úlohou vlády nie je stagnovať v štáte, alebo aby štát stagnoval. Ale úlohou vlády je aby tu po tej vláde niečo ostalo hmatateľné a v regiónoch. My nechceme len silnú Bratislavu, ktorá je silná už dnes, my chceme silné regióny.
A keď ste hovorili, že ste rodák od Popradu, tak predpokladám, že ste odišli preto, lebo ste tu našli školu, robotu, lepšie sa tu žije. Prečo toto nechcete doručiť ľuďom v regiónoch, nielen na východe, na Spiši, pri Žiline, hoci kde, preto aby nemuseli odchádzať a preto, aby tam ostali žiť. S dopravou ide priemysel, s priemyslom idú ďalšie strategické investície a ja osobne si myslím, že úroveň 100 mil. môže byť aj zbytočne veľa a malo by to byť ešte menej, pretože strategická investícia v regióne môže byť aj za 30, 50, 70 mil.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.4.2024 11:39 - 11:40 hod.

Šimko Igor Zobrazit prepis
Pán poslanec Štefunko, no ja neviem veľmi aká konštruktívna debata tu ešte môže byť, pardon. Predpokladám, že v rozprava skončí dnes pred 17-tou, o 17-tej sa to odhlasuje, tak niekedy najneskôr zajtra bude, budú výbory a pravdepodobne už zajtra bude ten návrh, návrh uzavretý a odsúhlasený. Čiže ak aj budú nejaké pozmeňujúce návrh, tak zrejme budú predložené spôsobom, že na niektorom z výborov sa objaví pozmeňujúci návrh o ktorom sa opoziční poslanci dozvedia pár minút pred tým ako budú o ňom rokovať. Lebo teda sme v skrátenom legislatívnom konaní a teda aj ty si povedal, že máš štyri okruhy výhrad, pochybností alebo problémov s týmto návrhom zákona, tak zrejme tie tvoje štyri nie sú tak závažné ako tie štyri o ktorých som hovoril ja. Lebo ak by sa mali opraviť všetky veci ktoré, ktoré namietal som ja, tak jednak by sa musel zmeniť proces, ale tak dobre, tak posudzujme návrh zákona podľa obsahu, ale museli by sa tam urobiť zásadné zmeny, muselo by sa to obmedziť na, na dopravnú sieť, teda to čo zodpovedá smernici. Museli by sa tam odstrániť tie neprimerané zásady do vlastníckeho práva, neprimerané zásahy do možnosti kontroly verejného obstarávania, neprimerané zásady do procesný práv účastníkov konaní a teda neviem veľmi čo by tam zostalo. Čiže ja si neviem predstaviť pozmeňujúci návrh, ktorý by prišiel v druhom čítaní po ktorom by som za taký návrh zahlasoval. ..., a preto, aby tam ostali žiť. S dopravou ide priemysel, s priemyslom idú ďalšie strategické investície a ja osobne si myslím, že úroveň 100 mil. môže byť aj zbytočne veľa a malo by to byť ešte menej, pretože strategická investícia v regióne môže byť aj za 30, 50, 70 mil. výrazným impulzom pre región a môže naštartovať obrovské veci, ktoré budú len pozitívne a neskôr sa tam bude lepšie žiť, budú sa tam rodiť aj deti, nebudú sa rodiť len na západe krajiny a tí ľudia nebudú musieť odchádzať. A s tým, že tie vlaky na Slovensku majú výrazne zrýchliť, s tým úplne súhlasím a plne tento zákon podporujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.4.2024 11:39 - 11:40 hod.

Šimko Igor Zobrazit prepis
Pán poslanec Štefunko, no ja neviem veľmi aká konštruktívna debata tu ešte môže byť, pardon. Predpokladám, že v rozprava skončí dnes pred 17-tou, o 17-tej sa to odhlasuje, tak niekedy najneskôr zajtra bude, budú výbory a pravdepodobne už zajtra bude ten návrh, návrh uzavretý a odsúhlasený. Čiže ak aj budú nejaké pozmeňujúce návrh, tak zrejme budú predložené spôsobom, že na niektorom z výborov sa objaví pozmeňujúci návrh o ktorom sa opoziční poslanci dozvedia pár minút pred tým ako budú o ňom rokovať. Lebo teda sme v skrátenom legislatívnom konaní a teda aj ty si povedal, že máš štyri okruhy výhrad, pochybností alebo problémov s týmto návrhom zákona, tak zrejme tie tvoje štyri nie sú tak závažné ako tie štyri o ktorých som hovoril ja. Lebo ak by sa mali opraviť všetky veci ktoré, ktoré namietal som ja, tak jednak by sa musel zmeniť proces, ale tak dobre, tak posudzujme návrh zákona podľa obsahu, ale museli by sa tam urobiť zásadné zmeny, muselo by sa to obmedziť na, na dopravnú sieť, teda to čo zodpovedá smernici. Museli by sa tam odstrániť tie neprimerané zásady do vlastníckeho práva, neprimerané zásahy do možnosti kontroly verejného obstarávania, neprimerané zásady do procesný práv účastníkov konaní a teda neviem veľmi čo by tam zostalo. Čiže ja si neviem predstaviť pozmeňujúci návrh, ktorý by prišiel v druhom čítaní po ktorom by som za taký návrh zahlasoval. ..., a preto, aby tam ostali žiť. S dopravou ide priemysel, s priemyslom idú ďalšie strategické investície a ja osobne si myslím, že úroveň 100 mil. môže byť aj zbytočne veľa a malo by to byť ešte menej, pretože strategická investícia v regióne môže byť aj za 30, 50, 70 mil. výrazným impulzom pre región a môže naštartovať obrovské veci, ktoré budú len pozitívne a neskôr sa tam bude lepšie žiť, budú sa tam rodiť aj deti, nebudú sa rodiť len na západe krajiny a tí ľudia nebudú musieť odchádzať. A s tým, že tie vlaky na Slovensku majú výrazne zrýchliť, s tým úplne súhlasím a plne tento zákon podporujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.4.2024 11:19 - 11:19 hod.

Blcháč Ján
Ďakujem. Pripomínam tiež členom Výboru pre financie a rozpočet dnes o dvanástej v miestnosti 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.4.2024 11:19 - 11:19 hod.

Čellár Miroslav
Ďakujem pekne. Pripomínam členom Ústavnoprávneho výboru zasadnutie o dvanástej v zasadačke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.4.2024 9:55 - 9:58 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
a spoločným politikám aj na Slovensku podnecoval počas dvadsiatich rokov svojej existencie hospodársky rast, vytváral príležitosti a zjednodušoval každodenný život občanov a podnikov. Všetky krízové udalosti a javy, ktoré sa objavili v uplynulom období, ovplyvnili Európsku úniu a budú naďalej formovať a transformovať jej strategické smerovanie, kľúčové politické priority Strategickej agendy Európskej únie na roky 2024 až 2029, ale aj konkrétne politiky Únie. Predložená výročná správa o našom členstve v Únii uvádza, že uplynulý rok bol pre Európsku úniu mimoriadne náročným a intenzívnym rokom, čo sa odzrkadľuje najmä vo vysokom počte prijatých právnych návrhov. Je potrebné zdôrazniť, že drvivú väčšinu z prijatých právnych návrhov, až na niekoľko výnimiek ako napríklad tie nariadenia, ktoré sú súčasťou nového Paktu o migrácii a azyle, Slovenská republika na pôde Únie podporovala. Európska únia musí posilňovať svoj medzinárodný vplyv a postavenie a stáť na čele riešenia globálnych kríz. Všetky tieto vnútorné a vonkajšie výzvy je potrebné riešiť spoločne, efektívne a integrálnym spôsobom.
V súčasnom čoraz nestabilnejšom geopolitickom kontexte, keď na európskom kontinente vedie agresívna vojna proti Ukrajine a v regióne Blízkeho východu eskaluje konflikt medzi regionálnymi mocnosťami, zostáva únia naďalej oporou mieru, sociálno-ekonomickej prosperity a bezpečnosti. Členské štáty Únie spolu s európskymi inštitúciami konali vždy spoločne, strategicky a jednotne, reagovali rozhodne a neochvejne podporovali slobodu, prosperitu a mier v Európe, ale aj v jej bezprostrednom susedstve. V tomto úsilí je potrebné pokračovať tak, aby boli položené pevné základy pre posilnenie Únie a zvýšenie jej odolnosti pri plnom rešpektovaní konceptu otvorenej strategickej autonómie. Nemenej dôležitá je dôsledná príprava Únie na budúcnosť. Spoločne čelíme aj otázkami akou je vnútorná reforma Únie v súvislosti s pripravovaným rozširovaním o potenciálne 9 nových partnerov zo západného Balkánu a východného krídla. V tomto kontexte je dôležité, aby kohézna politika Únie a spoločná poľnohospodárska politika boli nastavené tak, aby z nich mohlo Slovensko aj naďalej efektívne profitovať.
Na programe dňa zostáva aj dlhodobé budovanie klimaticky neutrálnej, ekologickej, hlavne konkurencieschopnej a súčasne spravodlivej a sociálnej Európskej únie.
Slovenská republika je a aj naďalej bude kredibilným, zodpovedným, predvídateľným, spoľahlivým a v neposlednom rade aj suverénnym a racionálnym členom Európskej únie. Pán minister ďakujem za predloženú správu, ďakujem vám kolegyne, kolegovia za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2024 18:47 - 18:47 hod.

Svoboda Zdenko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani poslankyňa, vaši predrečníci, či už to bol pán poslanec Blcháč, Ferenčák alebo Janas, to sú dlhoroční primátori, vám poskytli, alebo nám poskytli podrobný historický exkurz a pomenovali konkrétne rozhodnutia Matovičovsko-Hegerovsko-Ódorovskej vlády, ktoré padli na plecia miest a obcí. To, že samosprávy ešte žijú, fungujú a plnia si svoje úlohy, je do značnej miery zázrak. Teraz nastal čas, ale kedy je potrebné im pomôcť. Ja som z vašich úst nezachytil nejaké konkrétny návrh alebo opatrenie, ktoré by malo samospráve pomôcť. Počul som len kritiku návrhu a žiadne riešenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2024 18:31 - 18:31 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som sa tiež vyjadril. Pán Lackovič, ste spomínal pozitívne opatrenie iné, ja som ich tam videl mnoho a stačila jedna veta, ktorým ste to tam mohli vidieť, že do roku 2020 celá samospráva vedela tvoriť rezervné fondy. Rezervný fond vytvoríte len vtedy, keď máte prebytok zdrojov buď hlavne na bežnom účte a vtedy viete tvoriť kapitálové zdroje. Ste päť rokov v samospráve, základné počty vás nemusím učiť, to ste mal ovládať, neviem sa k tomu vyjadriť. Tým bolo povedané všetko, nemusím tu vyťahovať nejaké opatrenia.
Čo sa týka pána Štefunka, pán Štefunko, pozrite, ja som pána Lackoviča nevidel, nepočul doteraz, kým si tu nesadol. A v samospráve pôsobím už tretí, tretie volebné obdobie ako primátor a predtým som bol aj poslanec a som aj na vyššom celku a tak ďalej. Ak boli kritické chvíle, ja som ho nepočul, že by jedno slovo povedal. Na margo prijatých opatrení. Ja som tu stál a som toto stále týmto matovičovsko-hegerovským, ešte aj Ódorovi som to hovoril, aby to nekonali, lebo spôsobia také rany, samosprávy že z nich sa budeme veľmi ťažko vylizovať. Ale teraz sa postaví a mudruje, že čo všetko treba spraviť, lebo ´päť mesiacov ste tu, vy ste to mali vyriešiť´. Nie. My to budeme ešte ďalšie tri a pol roka hasiť, to, čo tu narobili títo pred nami tri a pol roka. A je základ. A nikto nehovorí, že toto opatrenie je systémové. Toto je hasenie problémov urgentné.
A k pánovi Hargašovi, no ťažko sa vyjadriť, či úradnícka vláda, dnes je pán Ódor u vás. On bol vždy. A teraz tváriť sa, že neexistuje alebo že nepatril, tak to tiež, myslím, asi sme už prekonali a má jasnú značku Progresívneho Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.4.2024 15:10 - 15:14 hod.

Blcháč Ján Zobrazit prepis
A od 15. mája do 30. septembra to bol tiež nejaký čas, tiež sa niečo dialo alebo nedialo, no a a potom eh, potom sa čudujeme že sa teraz riešia veci nejako povedzme napríklad v skrátenom legislatívnom konaní aj v tomto prípade. Keby boli bývali voľby, tak ako sa to očakávalo, keď padla vláda Igora, eh, Eduarda Hegera, myslím že to bolo 15. decembra 22 eh a potom bola poverená, keď padla, tak sa očakávalo, že voľby budú v júni alebo v apríli alebo v ma v máji napríklad, no tak by to bolo celkom celé úplne o inom, pretože by bol normálne prijatý rozpočet, bola by normálna diskusia, bol by čas na systémové riešenie po ktorých voláte, teraz sa musí logicky, keďže sa našťastie ten rozpočet stihol schváliť ešte pred Vianocami minulého roku, inak sa normálne schvaľuje viete v inom termíne, to viete zrejme, tak preto tak eh preto (odkašlanie), preto možno teraz aj takéto niektoré skrátené legislatívne konania a preto aj možno nepochopenie aj zo strany pána Lackoviča ako dlhoročného starostu eh obce Hviezdoslavov a mal by teda mať skúsenosti napríklad aj s tým, že teraz nám to povedal vo faktickej poznámke že sa rezervný fond napríklad nedá použiť na bežné výdavky, no dá pán Lackovič, dá, dá viete? Dá v niektorých prípadoch. No ale dobre, tak my, my teraz chceme podporiť návrh zákona, ktorý ide výjsť v ústrety aspoň čiastočne mestám a obciam, ktoré to potrebujú ne nie je nikde napísané, že keď takáto možnosť bude napríklad v Liptovskom Mikuláši pravdepodobne na ten rezervný fond nesiahneme, lebo Liptovský Mikuláš tak dobre hospodári, že zrejme nesiahne na tento rezervný fond, muselo by sa stať niečo výnimočné čo nepredpokladám a predpokladám že tie daňové bonusy už zaniknú a že sa znovu dá niečo do normálnych koľají. Takže nie všetky obce, ale tie ktoré to potrebujú, a ktoré naozaj keď je len jedna alebo päť obcí pôjde do nútenej správy, o ktorej možno niečo viete, ja o nútenej správe viem teoreticky, ale som ju našťastie nezažil a dúfam, že ani nezažijem, tak tak tie obce sa môžu takto aspoň zachrániť. Čo by bolo lepšie riešenie, ako keby mali ísť do nútenej správy. A to vám ešte pripomeniem, eh že bývalé OĽANO, vtedy vládnuca strana, nám tu navrhovala ďalší sek do rozpočtu miest a obcí ak si spomínate tie voľnočasové poukážky, ktoré skončili nakoniec na Ústavnom súde, nuž keby to ešte bola aj táto atómovka bývala prešla, tak dneska môžme polovicu obcí zatvoriť. Takže chcem ešte raz vás požiadať, aby sme eh nerobili z tejto témy politiku, aby sme pochopili že je to naozaj výsostne potrebná záležitosť, že sa nedá vyriešiť inak ako v skrátenom legislatívnom konaní ak chceme, ak nechceme aby v máji obce išli do nútenej správy, a preto by som vás chcel požiadať všetkých ktorí eh ste tu, aj ktorí tu nie sú, ktorí budú hlasovať o tomto návrhu na skrátené legislatívne konanie a ďakujem ešte raz kolegom, ktorí to podporujú, či už zo strany SaS alebo KDH, alebo aj niektorí kolegovia z Progresívneho Slovenska, že tak aj nakoniec urobia. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis