Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2012 o 9:27 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 9:27 - 9:29 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak ja si nemyslím, že je správne, aby použijúc najčastejšie sa vyskytujúce slovo, pán poslanec, aby odíduvší minister pripravil takýto zákon, ktorý je totiž v praxi neúčinný v situáciách, ktoré nastali, pretože ak sa všetci pamätáme, tak lekári, ktorí sa, lekári si vzali PN-ky.
A tento zákon, môžte ich odsúdiť aj na trest smrti, keď si vezmú PN, tak jednoducho tento zákon sa ich dotýkať nebude. Preto vravím, že je to zákon zlý. Má iba ľudí vystrašiť. A zase ten vystrašený bude pacient, pretože zase bude v ohrození pacient, lebo lekári sú zbytočne provokovaní zákonom, ktorý je úplne zle pripravený.
Takže naozaj by som bol rád, keby sme sa, a hlavne táto vláda končí. Je to zákon v prvom čítaní. Nemá absolútne žiaden význam sa ním zapodievať, lebo tento zákon tu nemá čo robiť. A Slovenská lekárska komora, ktorá sa naozaj snažila byť nejakým mediátorom a snažila sa v celom prípade pomôcť, bola úplne vynechaná z akýchkoľvek pripomienok pri kreovaní tohto zákona, čo tiež nie je správne. Sú to zákony robené s krvavými očami od zeleného stola, ktoré reálne nič pozitívne neprinesú, iba opäť eskalujú a opäť znervózňujú aj tak dosť napätú situáciu v našom rezorte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 9:21 - 9:25 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné ráno prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, drahé kolegyne, kolegovia, nerobím to často, ale musím hneď na začiatku povedať, že sa plne stotožňujem s celým vystúpením pani poslankyne Sabolovej, pretože naozaj, to, čo pomenovala, je svätá pravda a tento zákon tu absolútne nemá čo robiť a jeho predloženie je iba hľadaním východísk zo situácie, ktorú ministerstvo zdravotníctva nedokázalo vyriešiť a ktorá dospela ku bezprecedentnej udalosti v histórii nášho zdravotníctva, vlastne ku reálnemu štrajku.
Ďalšou vecou je, ktorá stojí tiež za povšimnutie, že tento návrh absolútne odignoroval legislatívne pravidlá vytvárania a kreovania zákonov. A dovoľte mi, aby som vám odcitoval a prečítal základné pripomienky, ktoré ste určite dostali aj vy od Slovenskej lekárskej komory a Slovenská lekárska komora požiadala, aby tieto pripomienky tu odzneli.
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 19. 12. prijala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon. Materiál bol zaradený na rokovanie vlády Slovenskej republiky dňa 19. 12. 2011. Predmetný materiál bol na rokovanie vlády predložený bez prerokovania príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní.
Slovenská lekárska komora ako stavovská organizácia zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára, dôrazne protestuje proti nedodržiavaniu legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky záväzne určujúcich pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a upravujúcich postup ministerstva zdravotníctva pri príprave, predkladaní a prerokovávaní návrhov zákonov.
Slovenská lekárska komora je toho názoru, že bolo povinnosťou ministra zdravotníctva ako predkladateľa návrhu tento zverejniť prostredníctvom portálu a elektronický oznam zaslať dotknutým orgánom a inštitúciám podľa § 49 ods. 1 písm. c) a § 49 ods. 2 písm. d) zákona 578. Slovenská lekárska komora zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nakoľko sa tento návrh bezprostredne dotýka tiež výkonu povolania lekára, povolania lekára, mal byť oznam doručený okrem iného aj Slovenskej lekárskej komore. Čiže Slovenská lekárska komora bola obídená. Pritom Slovenská lekárska komora a jej orgány sa v čase protestnej akcie lekárov vykonali všetky dostupné kroky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu zdravia a ohrozeniu života pacientov. Zástupcovia komory pôsobili ako mediátori pri rokovaní s vládou Slovenskej republiky, so zástupcami lekárskeho odborového združenia aj na úrovni Národnej rady a svojimi postojmi prispeli k upokojeniu situácie a podpísaniu memoranda.
O to viac sú prekvapení zástupcovia Slovenskej lekárskej komory s obsahom návrhu novely zákona, z ktorého obsahu je viac ako zrejmý odvetný charakter voči lekárom za ich protestnú akciu. Odvetný charakter vidíme predovšetkým v absolútne neprimeranom a neodôvodnenom návrhu na vyčiarknutie z registra lekárov a následnej nemožnosti znovuzapísania po dobu desiatich rokov. Tieto ustanovenia sú popri sankcii, pokute za administratívny priestupok a za trestný postih v prípade porušenia ustanovenia trestného zákona neprimeraným zásahom do práva na výkon povolania.
Zabezpečenie jedného základného práva občanov by nemalo byť dosiahnuté neprimeraným zásahom do práv iných občanov, predovšetkým v prípade, ak záujem občanov na zdraví je zabezpečený v tom istom návrhu zákona inými dostačujúcimi prostriedkami. Takže, dovoľte mi, naozaj vás všetkých požiadať, ktorí tu budete o 11.00 hod., aby sa podporil procedurálny návrh pani poslankyne Sabolovej, a naozaj tento zákon, tento represívny zákon vzniknutý ako nezvládnutie situácie v zdravotníctve, aby sme ho nepodporili a nepustili ďalej.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 10:46 - 10:46 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vydržím aj bez "Nového Času", dnes. Ja chcem zareagovať na pána poslanca Fronca.
Pán poslanec, keď tu hovoríte o strome, ja chcem povedať, že vy nie, že ste ho popílili, vy ste ho spílili, rozpílili a ešte aj spálili, keď to má byť strom zdravotníctva a naozaj po tom, čo... (Potlesk.) Po tom, čo tu váš nominant predvádza, a potom, čo urobil so zdravotníctvom, keď naozaj jeho jedinou prioritou bolo vybiznisovať všetko, čo sa v tomto sektore dá urobiť, by ste sa mali premenovať na nekresťanské, nedemokratické hnutie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2011 10:43 - 10:45 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Ak môžem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2011 10:32 - 10:40 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, moje vystúpenie bude pomerne krátke a nebude ovplyvnené blížiacimi sa voľbami, tak ako to robili moji predrečníci, ktorí majú potrebu sa prekrúžkovať na zvoliteľné miesta, ale chcem sa vrátiť k podstate veci, kvôli ktorej tu sme, a to k tomu, že okrem toho, že idú vianočné sviatky, sviatky pokoja, dnes je posledná šanca. Dnes je posledná šanca a posledná príležitosť, aby sme zabránili ohrozeniu života a zdravia našich občanov a zrušili základnú požiadavku, teda zrušili transformáciu ako základnú požiadavku, kvôli ktorej vznikol, vznikli nepokoje, kvôli ktorej vznikol štrajk a kvôli ktorej bol vyhlásený prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kvôli zdravotníctvu, núdzový stav.
Vláda po vyslovení nedôvery stratila mandát v transformácii pokračovať, napriek tomu v nemocniciach naďalej pracujú tímy poverené transformáciou, napriek tomu naďalej nemocnice platia námestníkov pre transformáciu a vyhadzujú tisíce eur na proces, ktorý bol údajne pozastavený.
Napriek tomu aj vláda, do vlády bol predložený ministerstvom zdravotníctva materiál, ktorý informoval o procese transformácie, ktorý prebieha v nemocniciach. Hrozí nám, že po nezastavení transformácie opäť budú ohrození pacienti a opäť ostanú bez svojich lekárov. Preto naozaj vyzývam poslancov vládnej koalície, dosluhujúcej, aby svojou tvrdohlavosťou, ktorú skrývajú pod rúško presvedčenia, neriskovali životy a zdravie našich pacientov a podporili návrh SMER-u, ktorý za chvíľu predložím, a zrušili transformáciu nemocníc.
Týmto predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho, Juraja Blanára a Róberta Madeja k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 600).
1. V čl. I. sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. § 1 ods. 1 sa vypúšťa písm. h)". Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. I. sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý znie:
"2. Ôsma časť, vrátane nadpisu sa vypúšťa."
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 71c) sa vypúšťajú.
3. V čl. I. sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. § 102i znie: "Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovaní zdravotnej starostlivosti transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej podľa osobitného predpisu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len "štátna organizácia") podľa doterajších predpisov (ďalej len "akciová spoločnosť"), štátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciu doterajšej štátnej organizácie sa stávajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neúčinnými a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zrušiť. Konania o zápis akciových spoločnosti do Obchodného registra sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zastavujú."
4. Za čl. III sa vkladá čl. IV... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán kolega, poprosím vás, kolegovia, váš kolega rozpráva, tak skúste ho počúvať, aby to malo úroveň.
Nech sa páči.

Raši, Richard, poslanec NR SR
Čiže pokračujem.
4. Za čl. III sa vkladá čl. IV ktorý znie:
"Čl. 4
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2005 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z a zákona č. 223/2011 sa mení takto:
1. V § 37 ods. 6 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
2. V § 37 ods. 10 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
Účinok tohto článku sa navrhuje ku 30. 12. 2011, čo sa súčasne premietne do účinnosti zákona. Doterajší čl. IV sa označí ako čl. V.
Ako som už naznačil v začiatku, odôvodnením tohto návrhu zákona je reagovať na nepokoje a hromadné výpovede takmer 2 500 lekárov, ktoré prebehli v uplynulých mesiacoch, ale aj reagovať na petíciu takmer 100-tisíc občanov, ktorí sa vyslovili za zrušenie transformácie, ktorú považujeme ako akt, ktorý môže reálne ohroziť existenciu našich nemocníc. Preto opätovne vyzývam poslancov vládnej koalície, aby svojou tvrdohlavosťou neriskovali životy a zdravie našich pacientov a podporili tento pozmeňovací návrh na zrušenie transformácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 9:54 - 9:55 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj po tom, čo sa tu do roku 2006 za pôsobenia ministra Zajaca udialo, by napriek tomu, že žijeme v demokratickej spoločnosti, asi každý, kto má meno Zajac, mal zakázané vystupovať k zdravotníctvu. Teraz tu riešime veci, ktoré sa za Zajaca zlikvidovali. Napríklad aj tabuľka odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, ktorú teraz pri zákone o sestrách opäť zavádzame. Zajac začal štvať pacientov a médiá proti zdravotníkom a nikdy sa tento stav neupravil tak, aký bol kedysi. Dovolil vykradnúť ekonomicky lukratívne činnosti z nemocníc a rozdal ich svojim kamarátom. A nemal silu ani na to, aby dotiahol transformáciu, čo i len jednej fakultnej alebo teraz univerzitnej nemocnice, lebo vedel, že celý tento jeho projekt je nezmyselný a že by len ohrozil ich existenciu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 14:57 - 14:59 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Blanár, čiže v prvom kole sa podpísalo memorandum, ktoré jasne vytvorilo potrebu dodatočných zdrojov na realizáciu navýšenia platov.
Potom sa v druhom kole neschválil poslanecký návrh na navýšenie platby za poistencov štátu, čím sme legislatívne ukotvili to, že nebudú zdroje na navyšovanie platov. A teraz sa paralelne s tým tlačí pokračovanie v transformácii. Čiže v memorande potrebujeme navýšenie zdrojov. Potom ich nedáme do systému, lebo neschválime navýšenie platby za poistencov štátu. Trváme na transformácii, čiže vytvárame ekonomickú realitu, že nemocnice sa zadlžovať musia, lebo budú musieť plniť zákon. No a keď sa budú musieť zadlžovať a nebude schválené zrušenie transformácie, tak budú musieť ísť ako obchodné spoločnosti do konkurzu. A buď zaniknú, alebo ich chytí nejaký privátny kapitál a nikto tomu nebude môcť zabrániť.
Čiže naozaj cieľavedome idete po privatizácii a odštátnení všetkých, aj fakultných a univerzitných nemocníc. Lebo aj nezahlasovaním percenta, z navýšenia percenta za poistencov štátu a trvaním na transformácii chcete využiť deficit, ktorý, ekonomický deficit, ktorý v nemocniciach a zdravotníctve vznikne na to, aby ste privatizáciu dotiahli do konca.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 14:30 - 14:31 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem ešte teda zdôrazniť dve vyhlásenia, je to Slovenská lekárska únia špecialistov, Asociácia súkromných lekárov, reagujúc na to, čo povedal pán poslanec Kažimír, a teda obidve tieto asociácie združujúce všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov takisto požadujú navýšenie zdrojov zo zdravotných poisťovní, lebo tieto zákony sa priamo premietajú aj do ich hospodárenia, pretože aj oni budú povinní zvyšovať platy, najmä v kategórii sestier.
A teda tiež by som chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj minister financií, aj generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj riaditeľ, predseda Úradu pre dohľad, pretože sú to ďalšie zdroje, ktoré nás naozaj môžu stáť aj 100 mil. eur.
A ďalšia vec, ktorá v príspevku pána poslanca Kažimíra neodznela, je to, že keď sa zvýšia platy, tak kvartálne sa navyšujú výdavky na mzdové prostriedky aj z toho dôvodu, lebo z platov sa vyrátava práca za nadčas, práca za sviatky, takže to zvýšenie platov sa premieta aj do zvýšenia ohodnotenia ústavných pohotovostných služieb. Takže to sú ďalšie mzdové prostriedky, ktoré vôbec nie sú v tabuľke uvedené. Čiže tabuľka je insuficientná nielen za roky 2013 a 2014, kde je napísaná nula, čo takáto tabuľka nemôže byť prílohou zákona, ale je nepravdivá aj z hľadiska roku 2012.
A naozaj tiež chcem vedieť, kde sú zarátaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sa to bude týkať v zariadeniach, ktoré sú mimo pôsobnosti rezortu ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 10:29 - 10:31 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný sa najprv snažil urobiť nejaké spojenie medzi odborovým, Lekárskym odborovým združením a SMER-om a potom sa našťastie hneď poprel, keď povedal, že už od roku 2004 bol SMER proti transformácii. SMER bol proti transformácii nemocníc už od roku 2003, keď s touto agendou prišiel Zajac, čiže akákoľvek spojitosť je čisto účelové manipulovanie v tomto smere.
A ešte raz vravím, agenda SMER-u to bola od roku 2003 a ten dôvod bol úplne jednoduchý: transformáciou nemocníc sa z nemocníc stávajú obchodné spoločnosti. Obchodné spoločnosti sa riadia podľa Obchodného zákonníka. Keďže samotná vláda v materiáli o stave nemocníc informuje, že je predpoklad aj v budúcom roku, že sa budú nemocnice zadlžovať, to znamená, že transformáciou nemocníc vytvorí legislatívny predpoklad na to, aby sa zadlžené obchodné spoločnosti, v tomto prípade nemocnice, riadiac sa podľa Obchodného zákonníka, aby išli buď do konkurzu, alebo aby sa k ich akciám niekto dostal. A môže vláda garantovať 100-percentné vlastníctvo, jednoducho nebude mať legislatívnu páku na to, aby k sprivatizovaniu alebo k zániku nemocníc, obchodných spoločností, zabránila.
Čiže nejde tu o nič iné, aj preto sa pán poslanec tak tvrdo za to bije, ide tu iba o, nechcem použiť expresívne slová, ale primitívny biznis.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 10:16 - 10:16 hod.

Richard Raši