Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2015 o 16:53 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2015 16:53 - 16:54 hod.

Gábor Gál
Pán poslanec Hlina, ja to troška zoberiem vážnejšie. A každý by sa troška ma zamyslieť. My sme ľudia principiálni. Bolo to spomenuté tu, spomenuté precedensy, určité precedensy, lebo ten zákon je fakt v tomto, dá sa vysvetliť tak a onak. Vytvorili sa dva precedensy a podľa toho budeme hlasovať. Nedá sa raz hlasovať tak, inak, keď sa zákon nezmení, ako sa mi to politicky pozdáva.
Celý klub náš sa podľa toho zachová. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 27.1.2015 15:10 - 15:15 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V poradí.
Konflikt záujmov. Sme my advokáti, sme v ozajstnom konflikte záujmov bez ohľadu na to, že každý poslanec Národnej rady môže byť v konflikte alebo môže byť účastníkom sporu alebo v strane sporu, ale my na rozdiel od občanov na týchto sporoch zarábame a to je obrovský rozdiel.
Ja som nepovedal, že, pán poslanec Susko, že jediným nástrojom na zrýchlené konanie je rekodifikácia alebo občianske súdne poriadky, alebo poriadky v konaní pred súdom. Ale môže byť dobrým a veľmi dobrým nástrojom, nie jediným. A toto podľa mňa až tak naplnené nebude.
Chválim ministerstvo spravodlivosti aj rekodifikačnú komisiu, že sa do toho pustilo, že sa pustilo do rekodifikácie, že sa na tom pracovalo, poctivo sa na tom pracovalo, ale či sa podarilo ozajstne rekodifikovať súdny poriadok, Občiansky súdny poriadok, to sa uvidí. To ešte zatiaľ z tohto materiálu nevidím. Ja rozmýšľam o tom, že ako v čom bude lepšie. Zatiaľ vidím stále ten facelift. Čas ukáže a súdne konania ukážu, či sa ten zámer podaril, vydaril, alebo nie.
A čo sa týka generálneho prokurátora, pán poslanec Martvoň, ja som uviedol aj pozitívny príklad, že keď bolo fakt dobré, že sme mali tento nástroj, ale bol by som šťastnejší, kebyže ten nástroj nie je a ani by sme ho nemuseli mať, ale o tom ešte budeme určite polemizovať v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2015 15:04 - 15:06 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hneď úvodom svojho vystúpenia musím oznámiť ctenému plénu, že som v konflikte záujmov, nakoľko som praktizujúci advokát, z ktorého mi plynú značné príjmy, čiže vystupuje v bode, na ktorom sám mám záujem.
Tento fakt ale mi pomáha v tom, aby som sa v tejto problematike zorientoval čo najdetailnejšie. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Som advokát, ktorý, dosť často chodím na pojednávania, máme koncipientov, ktorých vedieme, školíme k tomu, aby vedeli svojich klientov zastupovať čo najlepšie. A alfou a omegou konania pred súdom je Občiansky súdny poriadok.
Je mi veľkou cťou, že môžem byť prítomný a môžem vystúpiť k tejto téme, k týmto návrhom. Keď si vezmeme to, že predchádzajúci alebo teraz platný Občiansky súdny poriadok je v platnosti vyše 50 rokov, no síce s veľkými zmenami a častými zmenami, ale predsa len byť pri zrode nových kódexov súdnych poriadkov je pre každého právnika veľkou cťou. Má to veľký význam, a preto bude naša snaha o to väčšia, aby sme docielili krásny a pekný výsledok, keď môžem takto povedať. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na to dali, aby rekodifikovali OSP. Strávili nad tým určite stovky hodín. Patrí naša vďaka každému a určite nám ide o spoločný cieľ a to, aby súdne konania boli čo najrýchlejšie, bezpochybne spravodlivé a v nekonečnom rade aby naši občania vnímali súdnictvo ako baštu právneho štátu, inštitúciu bojujúcu za každých okolností za zákonnosť a spravodlivosť. Čiže ešte raz klobúk dole pred tými, ktorí toto pripravili. Cením si to, vážim si to, ale ja nie som tu od toho, aby som vás len chválil, pána ministra či rekodifikačnú komisiu, ale som tu kvôli tomu, aby som zastupoval záujmy svojich voličov, vyjadril politický názor našej strany, klubu poslancov za MOST - HÍD a podrobil tieto návrhy aj potrebnej kritike. Kritika je vždy potrebná. Človek je tvor omylný, viac ľudí viac dokáže. Takže ideme do toho, pán minister. Ste pripravený? Uznávam, že nie je ľahká úloha rekodifikovať taký závažný a rozsiahly právny predpis, ako je Občiansky súdny poriadok. Či sa to podarilo, je pre mňa otázne. Ale máme tri návrhy, čiže rekodifikácia kvázi prebehla. Ale či sa nám to podarilo aj rekodifikovať, to už je lenže otázne.
Rozdelenie Občianskeho súdneho poriadku do troch samostatných kódexov vítam, vítam ako správny krok. Mne sa to páči, má to svoju logiku. Pán spravodajca, ktorý náležite odôvodnil, vysvetlil, s čím môžem len súhlasiť. Krásne je aj rozdelenie pomenovaní niektorých inštitútov. Pridáva to na kráse tohto materiálu, ale aj na odbornosti. No ale už teraz kolujú také žarty, že to predovšetkým to rozdelenie vzhľadom na obsah pomôže predovšetkým advokátskym koncipientom, aby nemuseli nosiť so sebou taký hrubý starý kódex.
Ale teraz bez žartu. Poviem otvorene, že som očakával viac. Občiansky súdny poriadok nemôže byť všeliekom na zrýchlenie konania, na vydávanie spravodlivejších rozhodnutí, na to, že ako vnímajú občania našej krajiny justíciu. Pokuľhávame v tom. Justícia, ako inštitúcie súdnictva sú na poslednom, posledných miestach dôveryhodnosti u voliteľov. Ešte raz prízvukujem, OSP nemôže byť jediným nástrojom na to, aby sme tieto nedostatky súdnictva napravili, ale môže byť dobrým nástrojom. A preto som očakával viac, nakoľko nevidím tu takú zásadnú zmenu. Nevidím tu nejaké zásadné možnosti zrýchlenie konania. Nevidím tu možnosti zabrániť pingpongu, ktorého sme častými svedkami na súdoch. Nevidím tu odkaz, z ktorého by bolo jasné, že súdne rozhodnutia budú rýchlejšie, budú spravodlivejšie, bez podozrenia k náklonu k jednej alebo druhej strane. A nevidím tu odkaz, aby občan vnímal súdne konanie v tomto kontexte ako fakt nejakú spravodlivú zložku a pre mňa pocit občana je tiež otázkou, ktorú chcem mať zodpovedanú. Máme tak vážne, veľmi vážne, ako aj menej vážne výhrady, postrehy a od toho bude závisieť aj naša podpora týmto návrhom, či pristúpi Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a rekodifikačná komisia ku kompromisom, to je, podľa mňa je ľahko dosažiteľné, alebo využije možnosť, že vládna strana tu má väčšinu v parlamente. V opačnom prípade, ak nepristúpi na kompromis, sa táto úprava nevyhne tomu, ako iné ďalšie, že jednu zmenu bude nasledovať ďalšia a ďalšia v závislosti na zmene väčšiny v parlamente. A potom aký bude konečný výsledok? Že o pár rokov ani rekodifikačná komisia nebude spoznávať vlastný výsledok svojej práce. A potom zbytočne na tom robili. Alebo teraz zbytočne využili aktuálnu väčšinu v parlamente. Takže toto dávam na zváženie. Ešte stále máme dostatok času, ešte stále to môže mať veľmi zdarný koniec. Len treba vypočuť aj druhú stranu a vytvoriť dostatočný časový, ale, prízvukujem, aj tvorivý priestor. Ísť do toho, viem, čo bolo na legislatívnej rade vlády, viem, čo bolo pri rokovaniach, že pri niektorých otázkach bolo povedané, že odtiaľ potiaľ, toto už je vec, ktorú rekodifikačná komisia alebo ministerstvo spravodlivosti nepustí. Dá sa aj tak. Alebo potom výsledkom celého tohto snaženia bude to, že to, tieto nové kódexy rýchlo zmenia svoju podobu. Ja si nemyslím, že pán minister alebo rekodifikačná komisia chce docieliť to, aby výsledok ich dlhoročnej práce vyšiel nazmar, aby sme poprípade po ďalších voľbách v 2016. alebo 2020. už mali, mali z tohto, z tejto úpravy, z týchto troch návrhov zákonov úplné franforce.
Ešte raz prízvukujem, že kódexy v sebe žiadne inovačné novátorstvo, žiadnu pre slovenský právny poriadok neznámu inštitúciu nezavádzajú. Len tie staršie sa obnovujú, možno v niečom vylepšujú. Slovom technika, ide o taký dobrý, krásny facelift. Máme tu intervenienta, sudcovskú koncentráciu, zastúpenie viacerými advokátmi, predvedenie obecnou políciou. Do istej miery tieto veci nie sú neznáme. Ale od čoho očakáva ministerstvo, že tie konania zrýchlia, budú objektívnejšie a v očiach verejnosti, občanov súdnictvo si polepší?
No na druhej strane určité novinky predsa len tu sú. Ale podľa mňa tam tkvie a tam je aj prameň nášho nesúhlasu, vážnych, vážnych postrehov, ba až vážnych výhrad. Budem troška konkrétnejší. Je mi známo, že sme len v prvom čítaní, ale naznačím, lebo vlastne predovšetkým ide o základné princípy. Nóvum je pre mňa čl. IV ods. 2, ktorý je taký prisilný. Budem to citovať, keď dovolíte:
"Ak sa právna vec nedá prejednať a rozhodnúť na základe výslovného ustanovenia tohto zákona, právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktorý upravuje právnu vec, čo do obsahu a účelu najbližšiu k posudzovanej právnej veci." Ak takéto ustanovenie niet, "súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento zákon, tak, aby výsledkom bolo rozumné usporiadanie procesných vzťahov zohľadňujúce stav a poznatky právnej náuky o ustálení rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít."
Prepáčte, ale s týmto princípom súhlasiť nikdy nebudem. Už aj tak máme veľký problém s aplikačnou praxou na všetkých úrovniach, vo všetkých sférach. Nie raz my sa tu deň-noc hádame, robíme na tom, aby sme mali čo najlepšiu definíciu, zdokonaľujeme tu právne normy a dosť často s hrôzou zisťujeme, že tie-ktoré štátne orgány, súdy nevynímajúc, ako skresľujú, znetvorujú nami prijaté zákony. Sám toho som často svedkom. Aplikácia tej-ktorej právnej normy je už úplne inde. My sme sa vôbec nebavili v kontexte tej právnej normy o tej skutočnosti, ktorej sa prisudzuje tá aplikácia. A preto sa nazdávam, že posadiť sudcu ako samozvaného zákonodarcu nebude dobrým riešením, lebo vždy sa dá nájsť norma, ktorá čo do obsahu a účelu je blízka posudzovanej právnej veci. Čiže až takú tvorivú voľnosť sudcom dávať netreba. Sudca vždy musí byť viazaný zákonom, a nie sám sa hrať na zákonodarcu. O tomto určite, pán minister, bude dlhá polemika. Ale toto je pre nás dosť principiálna otázka.
Ďalším pre mňa neprijateľným princípom je princíp obsiahnutý v článku 16 odsek 2. Citujem: "Súd pri prejednávaní a rozhodovaní veci nezohľadňuje skutočnosti a dôkazy, ktoré boli získané v rozpore so zákonom, ibaže vykonanie dôkazu získané v rozpore so zákonom je odôvodnené uplatnením článku 3 odsek 1."
Tento rubikon tiež nie som ochotný prekročiť. Vykonanie dôkazu, ktoré bolo získané nezákonne. Tobôž nie, keď sa odvoláva na článok 3 odsek 1, ktoré je podľa, môžem citovať, ale vám známe je, ktoré je dosť vágne, gumené, také všeobecné. Čiže toto je nóvum, ktoré podľa mňa je krokom späť a bude krokom späť. Ale keď sme už pri konkrétnostiach, veľmi vážnym problémom občianskych súdnych konaní je pingpong. Súd prvého stupňa rozhodne právoplatne, neprávoplatne, lebo sa to napadne na súde druhého stupňa, ten to vráti súdu prvého stupňa a to takto môže pokračovať veľmi dlho. Páči sa mi, ako to bolo prijaté v Trestnom poriadku, kde je takáto možnosť pingpongu, vrátenia nie je. A všeobecne podľa mňa by sme mali brať príklad z rekodifikácie trestných zákonov, Trestného poriadku a Trestného zákona, kde do istej miery napĺňajú naše očakávania a neprechádzajú aj po zmene vlád takými veľkými zmenami. Čiže by som privítal, kebyže možnosti odvolania by boli troška užšie a ten následný pingpong, aby bol troška pristrihnutý pri krídlach.
Idem troška k vážnejším témam, čo sa týka sociálnej vlády alebo vlády istôt pre občanov. No s hrôzou som zistil, čo sa ide zavádzať naspäť pre občana, s hrôzou. To, že my, ktorí robíme právo a aplikujeme právo, žijeme z práva, že budeme hľadať, že kde ktoré podanie mám podať, my sa s tým vysporiadame veľmi rýchlo. Ale aby občan musel chodiť z jedného konca kraja na druhý koniec v pracovnoprávnych sporoch, tak to nie je pre mňa pochopiteľné. Aby človek z južného cípu, Dunajskej Stredy, musel v Trnavskom kraji ísť na súd do Piešťan, v Trenčianskom súdiť do Prievidze, v Nitre povedzme zo Štúrova až do Topoľčian, v Žilinskom kraji do Ružomberka, v Prešove z jedného konca až do Popradu, tak neviem, či toto je vláda istôt pre občanov. Istôt v tom, že súdne konanie bude určite pre nich ťažšie dostupnejšie. Áno, špecializáciu treba vykonať, lebo nemôžeme očakávať od málopočetných súdov, aby sa vedeli špecializovať na všetky sféry práva. Ale my tu máme slúžiť občanom. Tak politici, poslanci Národnej rady, ale aj súdy a sudcovia. Občanom a nie sami pre seba. Aby občan musel tamže z Komárna ísť až do Topoľčian, to vyrátajte, koľko to je kilometrov. Ja som si tu námahu nedal, lebo už zemepisne to je dosť ďaleko, tak preto to pochopenie nemám a nechápem vôbec, že ľavicová sociálna vláda práve v pracovnoprávnych sporoch toto vlastne ide zavádzať.
Druhá vec, ktorá je pre mňa nepochopiteľná, a to je vlastne, toto je celé také, takým typickým mementom celej úpravy, že sú také novoty tam, ktoré zas podľa mňa idú naspäť, sú krokom späť. Pán poslanec Hlina je veľkým bojovníkom za to, aby splatnosti faktúr boli zákonne upravené tak, aby nemali takú dlhú splatnosť. Tak, pán poslanec, dávajte pozor, lebo § 226 hovorí, že lehota na plnenie je 30 dní, v odôvodnených prípadoch to môže súd ešte aj predĺžiť. Čiže tam, kde máte podľa práva, podľa zákonov Slovenskej republiky prisúdenú sumu, že plnenie, čiže riadne ste vy tam, riadne ste niečo zabezpečili, tovar alebo službu, vystavili si faktúru, nezaplatili vám, museli ste na súd, už ste asi neviem koľko dní po splatnosti faktúry, vy musíte svojim dodávateľom, svojim odberateľom tiež platiť, dostanete sa konečne k právoplatnému rozsudku, ešte vám zo zákona, to je minimálne že 30 dní, kým vám zaplatia. Tiež nemám pre toto pochopenie. Je to podľa mňa príliš dlhá lehota, hlavne ešte v odôvodnených prípadoch je ešte to možné predĺžiť.
Dámy a páni, ideme opačným smerom, ako to vyžaduje od nás situácia, v ktorej je naša spoločnosť. Doručenie, sú možnosti alternatívne doručovania, sú možnosti, ako priškrtiť tých, ktorí neprevezmú zásielky. Využime to, v druhom čítaní prídeme s konkrétnymi návrhmi.
Ďalšou pre nás, pre nás záhadou je štvrtá hlava. Dlho tu sa viedli reči o tom, že dovolanie generálneho prokurátora je akým prežitkom, že to je ešte dedičstvo sovietskeho vnímania práva a postavenia prokuratúry. Ja s tým súhlasím, pán minister. No, ale je to naspäť, to sa nám vždy vracia ako bumerang. Síce teraz to je ohraničené na 6 mesiacov, ale generálny prokurátor stále bude môcť napádať právoplatné rozsudky našich súdov. Čiže právna istota nebude. Nie raz sme boli svedkami toho, že bolo fajn, že bola taká možnosť v našej právnej úprave, že generálny prokurátor zachránil niekedy až stovky miliónov eur v našom rozpočte, ale predsa len treba ísť opačným smerom, aby toto nemuselo byť. Ako je možné, že právoplatný rozsudok je nezákonný, nespravodlivý? Ako toto je možné? Že potrebujeme ešte takú inštanciu navyše, takú nesystémovú, dovolanie generálneho prokurátora. Toto je obraz slovenského súdnictva, toto by sme mali odstrániť! Na jednej strane ideme dávať sudcom rolu zákonodarcu, na druhej strane, čo je absolútne z iného súdka, je tu § 214, ktorý dobre že neurčuje, že sudca pri vydávaní rozsudku ako má napísať rozsudok, čiže Arial, Times New Roman, veľkosť písma 11, bold-nebold. Na druhej strane z tých sudcov robíme malé deti.
Nebudem rečniť ďalej, lebo ďalší čakajú na vystúpenie. Dúfam, vidím, že legisvakančná lehota bude dosť dlhá, že na ústavnoprávnom výbore bude dvojdňové zasadnutie k týmto kódexom, neviem, kedy potom bude potom zaradené na druhé čítanie na májovú schôdzu, plus-mínus to by sa dalo ešte stihnúť, hlavne keď bude ministerstvo spravodlivosti a rekodifikačná komisia prístupná k rokovaniam, ku kompromisom, k vylepšeniam. Čiže summa summarum sme pripravení spolupodieľať sa na vylepšení týchto návrhov, tak aby boli minimálne tak dlho platné ako doteraz, teraz platný Občiansky súdny poriadok, len nie s toľkými novelami, takými veľkými zmenami. My máme pripravené konkrétne návrhy na vylepšenie týchto kódexov, čiže lopta je hodená, pán minister, ako s ňou narobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2015 13:50 - 13:53 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam tento návrh zákona. Musím konštatovať, že trošku sme s tým omeškali, nie je to vina ani pána ministra, ani nás všetkých, proste takto sme, takto sme, ťažko sme sa dopracovali k tejto už želanej téme, aby sme ľudí, ktorí nezavinili veľmi nejaké, veľmi závažné trestné činy, nekriminalizovali s tým, že ich umiestnime do výkonu trestu odňatia slobody.
Samozrejme, trest má byť predovšetkým nie sankčný, ale má byť prevýchovný, preventívny a nie raz sa stáva, že keď týchto ľudí umiestnime, zavrieme, umiestnime ich do výkonu trestu, tak ich pripravujeme už na také neblahé konanie, vyučia sa tam ďalšie remeslo, takže to vítam. Budeme mať možnosť ešte sa o tom porozprávať.
Ja len telegraficky jednu takú výzvu, cena. Transparentné verejné obstarávanie a cena. Nie jeden štát to má. Vieme porovnať, za akú cenu, za akých podmienok vieme toto zabezpečiť, aby sa nestalo zas to, že na Slovensku všetko voľajako vychádza drahšie ako v okolitých krajinách. Sú tu tendencie k tomu, ja kvôli tomu vystupujem. Ideme vlastne len pripraviť zákonnú normu, zákonný podklad k tomu. Máte obstarané všetko. Pán minister hovorí, že transparentne, tak si na to potom posvietime, pán minister, lebo že indície sú, že zas to bude v takej cenovej hladine, že zas sme voľáko nejaká celá krajina v nejakej nadmorskej, vysokej nadmorskej výške, že je tu nejaká vysokohorská prirážka. Ja sa teším na túto tému už ako v rámci už tých odbornejších debát vo výboroch.
Ďakujem, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.12.2014 16:30 - 16:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som pár vetami vyjadril svoj názor jednak, aj názor strany MOST – HÍD k uvedenej problematike.
Sme si vedomí našich záväzkov voči Aliancii, sme si vedomí našich záväzkov voči tým inštitúciám, voči tým hodnotám, ktoré táto spoločnosť uznáva, a preto, aby sme tieto hodnoty tak vo svete aj tuná na Slovensku, v našej krajine, vedeli zabezpečiť, zabezpečiť aj tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu, tak určité záväzky, ktoré máme z medzinárodných dohôd, musíme plniť. A toto je jedna z takých. Preto budeme hlasovať za s tým, že my sme na výbore pre obranu a bezpečnosť dostali troška viac informácií, sme sa pýtali, ako bude, čo bude. Pre mňa nesmiernym potešením a s hrdosťou som prijal ten fakt, keď sme boli v Afganistane na takej bleskovej návšteve našich jednotiek, že aké úlohy tam zohrali naši vojaci, že tie vstupné brány do toho veľkého medzinárodného tábora medzinárodných síl zabezpečovali vojaci Slovenskej republiky. Čiže bolo na nás, na našich vojakoch, že kto sa dostane do toho srdca tábora. Že tá dôvera bola taká vysoká, že túto úlohu spĺňali naši vojaci a zhostili sa tejto úlohy veľmi dobre.
Dúfam, že aj tento projekt sa nám podobne vydarí, že nebudeme musieť znášať také následky, aké sme museli znášať pri predchádzajúcich operáciách. Toto je jedna stránka veci.
Druhá stránka veci, keďže som tu nebol pri prerokovaní rozpočtu, mal som nejaké rodinné povinnosti, veľmi milé, ale musím prízvukovať, že také isté povinnosti máme, aj čo sa týka budovania našej armády a čo sa týka rozpočtu našej armády. Síce túto stránku mince my spĺňame, keď je požiadavka na vyslanie našich vojakov do nejakých medzinárodných síl, rôznych operácií, tak áno, Slovenská republika v tomto je partnerom. Nie sme partnerom ale v tom, ako staviame našu obranyschopnosť a našu obranyschopnosť teraz, a máme tu susednú krajinu, kde je vojnový konflikt, staviame našu obranyschopnosť tak, že sme, výrazom jedného think tanku, sme čierni pasažieri. My sa spoliehame na to, že naši partneri v NATO nám tú vnútornú bezpečnosť v prípade nejakej hrozby zabezpečia. Ale toto tak stále nebude fungovať. Nebude fungovať to, že keď máme potom s nejakou technikou vstúpiť do nejakej operácie, to už nebudeme môcť spraviť.
Čiže áno, do tejto chvíle, čo sa týka účasti na rôznych operáciách, spĺňame, ale treba myslieť na to, že naše záväzky, čo sa týka výdavkov na obranu, čo sme sa zaviazali v NATO, že budeme dávať 2 % HDP, to už veľmi dávno, neviem, či, pán minister, vôbec Slovenská republika niekedy mala 2 %, čiže to vôbec sme nikdy nesplnili. Už ideme pod 1 percento, už to bude na úroveň 0,93 a z dlhodobého hľadiska aj náš záväzok, ktorý sme dali teraz vo Walese, ani to asi spĺňať nebudeme. Takto je nastavený rozpočet verejných výdavkov do roku 2017.
Takže chcem vás poprosiť, pán minister, že ako spĺňame tieto nároky kladené na Slovenskú republiku účasti na rôznych zahraničných medzinárodných operáciách, aby sme tak pristupovali, aj čo sa týka tej časti týchto našich záväzkov, ktoré hovoria o tom, aby naša armáda bola akcieschopná nielen v tom, že ponúkneme vojakov, ale aby sme tie limity, ktoré potrebujeme splniť, aby sme splnili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2014 10:54 - 10:56 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo všetkým milým kolegyniam a kolegom, chcem predovšetkým povedať, že chcel som poukázať na to, že aká je prax. Vy vôbec nemáte poňatia o tom, ako sa robia rozvody, koľko je tých rozvodov, čo je v tých rozvodoch. Vy máte len empirické skúsenosti so svojimi rozvodmi, ale tú sú aj iní ľudia. Keď máte vy zlú skúsenosť, bohužiaľ, je mi to ľúto, ale veci sa majú inak.
A čo sa týka kšeftu, viete, kebyže poznáte moju prax, tak to viete, že to je úplne o niečom inom, že vôbec mi o to nejde. Teraz mám otvorené štyri rozvody, z toho sú dve pro bono, čiže to robím zadarmo, tu ani jednému advokátovi tu nejde o kšeft, na rozvodoch sa vôbec nezarába, to každý advokát vám potvrdí. Ale máme prax a vôbec to nie sú hypotézy a vôbec nie sú to pocity, to sú faktá, nie je to duševný striptíz, proste súd zisťuje dôvody rozvratu manželstva, či je to manželstvo zachrániteľné, alebo nie je, notár to zisťovať nikdy nebude, nikdy. Tam len pôjdete a sa rozvediete, ale možno to manželstvo bude môcť fungovať.
A stále prízvukujem to, že koľko manželstiev sa vie zachrániť tým, že je tam tá procedúra, ani na súd nejdú, stačí, keď idú advokátovi a advokát sám povie, že ale to nie sú dôvody na rozvrat manželstva, keď sa raz pohádate, choďte domov, udobrite sa a fungujte ďalej v manželstve. A ešte tiež na súdoch, ale síce súdna prax sa, bohužiaľ, troška zmenila, už súdom až tak nezáleží na tom, ale predsa len sú svedomití sudcovia, ktorí to robia a nech to robia ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.12.2014 10:41 - 10:46 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi rýchlo, lebo pán poslanec Simon sa ponáhľa. Toto už asi bude neverending story od pána poslanca Drobu, kým sa to neschváli, ako môj zákon o štátnom občianstve alebo o prilbách, kým sa to neschváli. Ale budem asi stále vystupovať k tomuto zákonu a budem k tomu vystupovať negatívne napriek veľmi vrúcnemu vzťahu k pánovi poslancovi.
Ako praktizujúci advokát mám za sebou veľmi veľa rozvodov, ako právny zástupca samozrejme, a musím povedať, že nielen táto spoločnosť, ale ani naša ďalšia právna úprava, celý právny poriadok nie je pripravený na takúto zmenu a nie je pripravený ani inštitút manželstva. Do manželstva tiež nevstupujeme s tým, že idem pred notára a súhlasným vyhlásením sa stanem manželom jednej ženy alebo žena manželkou nejakého muža, ale sú určité aj formálne, aj obsahové náležitosti, ktoré vyžaduje zákon a vyžaduje aj inštitút manželstva mimo toho, čo je upravené v zákone. Preto si myslím, že aj vystúpenie z manželstva nemá byť len s tým, že idem k notárovi, podpíšem, prepáčte, ak poviem, že zdrap papiera a už som mimo toho zväzku, lebo treba tam určiť ďalšie a ďalšie veci.
A hlavne kvôli čomu vystupujem. Viete, koľko manželstiev by sa rozpadlo, takých manželstiev, ktoré by boli funkčné, ktoré by mohli fungovať, z afektu, z toho, že proste nie je treba absolvovať určité procedurálne náležitosti, že sa chytia manželia, alebo sa povadia a, kurník, a idem sa rozvádzať, ideme k notárovi a už sme rozvedení? V iks prípadoch, kým dôjde k vytýčeniu pojednávania na súde, tí manželia sa nie raz udobria a dodnes tie manželstvá fungujú, narodia sa im potom deti a tie manželstvá sú funkčné. Hlavne mladší ľudia z afektu, prvýkrát sa pohádajú, predtým sa nikdy nepohádali, nežili spolu, nasťahujú sa do spoločnej domácnosti, samozrejme, žiť s nejakým človekom, to je aj o kompromisoch, prvýkrát sa pohádajú a už je oheň na streche a chcú sa rozviesť. A kebyže máme túto možnosť v našom právnom poriadku, tak určite sa veľmi rýchlo aj rozvedú, ale tie manželstvá sú funkčné. Ruku na srdce, kto sa ešte nepohádal so svojou manželkou a so svojím manželom? Manželstvo je vlastne umením kompromisu, ale keď bude možné vystúpiť z manželstva s tým, že zbehnem k notárovi, ako keď idem overiť svoj podpis, tak tie manželstvá by sa veľmi rýchlo rozpadli, aj tie, ktoré sú funkčné.
Ale pozrime sa na štatistiku, že koľko máme rozvodov. Máme ich strašne veľa, strašne veľa, je vysoká miera rozvodovosti. Čiže nie je pravda, že sa ťažko rozvádza na Slovensku, áno, niektorí ľudia zažijú pritom nejaký stres, ako povedal ešte vtedy pán poslanec Sulík, že on keď sa rozvádzal, ale to sú ojedinelé prípady. Systém je dobre nastavený, to nie je tak, že súdy silou-mocou držia niekoho v manželstve, hlavne keď nie sú tam maloleté deti. Dá sa povedať, že ide to veľmi rýchlo, hlavne keď súd vidí, že je tu rozvrat manželstva, že manželstvo neplní ten svoj spoločenský účel.
Ale ja sa bojím a budem bojovať o tie manželstvá, ktoré by boli funkčné, ktoré len kvôli tomu, že sa pohádali, že je nejaká kríza v tom manželstve, by sa rozišli, by sa rozviedli, lebo bude to veľmi jednoduché. Takže kvôli tomuto nepodporím tento návrh, ale, pán kolega, veľa zdravia. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2014 15:32 - 15:41 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Nech vás nemýli, že sa nemám, vážené kolegyne, vážení kolegovia, k čomu vyjadriť, lebo tu bola rozprúdená veľmi živá debata ešte na minulej schôdzi. Že, pán poslanec Hlina? Takže keď dovolíte tak ešte nejaké tie veci pripomeniem, čo sa týka rozpravy, a aj ozrejmenia, o čo sa tu teraz jedná.
Štyri a pol roka vlečieme so sebou marazmus, čo sa týka štátneho občianstva. Marazmus, ktorý nebol ničím zapríčinený. Bolo tu jedno rozhodnutie cudzieho štátu, ktoré akože by nás malo ovplyvniť v našom rozhodnutí. To nemalo ovplyvniť, len išlo čisto o politickú kampaň vtedy, pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, a to v roku 2010. To spôsobilo to, na čo občania Slovenskej republiky doplácajú dodnes. Jednak doplácajú tým, že stratia svoje občianstvo, tí ľudia konkrétne, doplácajú na to ich rodinní príslušníci a doplácajú tu ľudia, ktorí kvôli možnej strate štátneho občianstva nemôžu zobrať štátne občianstvo cudzieho štátu, lebo nemôžu si dovoliť stratu slovenského štátneho občianstva za žiadnych okolností. Odvtedy, čo bol ten zákon prijatý, sme sľúbili, ja osobne, časť pravicovej, pravicových strán, ale terajšia potom opozícia SMER-u – sociálnej demokracie ešte ako opozičnej strany, teraz ako vládnej strany, že dôjde k náprave. Každému je asi potom jasné, že tento zákon je zlý, neefektívny a treba ho upraviť, napraviť tie krivdy.
Ale to sa už vlečie štyri a pol roka. Skoro už tisíc našich občanov stratili svoje štátne občianstvo, to sú oficiálne evidencie. A koľko ich malo ešte stratiť de jure, lebo nadobudli cudzie štátne občianstvo, len to nenahlásia našim orgánom, takže o nich nevieme. No výsledný efekt je ten, že k žiadnej zmene za tie štyri a pol roka nedošlo, aj keď sme si vedomí, táto sála je si vedomá, že sa tu prijal strašne zlý zákon, ktorý dokonca v pravom zmysle slova vykonateľný nie je. Lebo keď nezaboduje udavačstvo, tak nikomu sa žiadna krivda nestane.
Nápravy a la  la faktická väzba k tomu cudziemu štátu krásne vyzerajú na papieri, ale zas spôsobia to, že ten zákon bude naďalej nevykonateľný. Lebo aj v prípade, že budeme vyžadovať nejakú faktickú väzbu na ten ďalší štát, či to bude trvalý pobyt, podnikanie, študijný pobyt, hocičo iné, zas budeme vystavení tomu, že ten dotyčný to ohlási. Keď to neohlási, tak sa nič nestane. Čiže my vlastne, aby tá strašná sankcia – strata štátneho občianstva nenastala, tak nútime našich občanov toto nenahlasovať a svoje cudzie štátne príslušenstvá niekde schovať u seba vo vedomí alebo v šuflíku.
Čiže najjednoduchšie by bolo vrátiť sa k tomu stavu pred rok 2010, ani vtedy nám žiadna hrozba nehrozila. My sme, hovorím, že, ešte raz prízvukujem, mali sme podobný režim do roku 2005, ak si dobre pamätám, máme ten istý režim, ktorý mala Maďarská republika, a žiadny problém tu nebol.
Je tu, bohužiaľ, fenomén, že Ústavný súd rozhodol v tejto veci z procesných dôvodov. Ani jeden návrh, ani návrh za, ani návrh proti, nezískal potrebný počet hlasov v pléne Ústavného súdu, čiže ten marazmus sme hodili naspäť, dá sa povedať, ako Ústavný súd hodil naspäť na plénum Národnej rady. A preto by sme mali konať.
A konať by sme mali aj kvôli tomu, že tu je nová skutočnosť. Ja som s pánom športovcom, basketbalistom, pánom Antonom Gavelom nie raz príklad mu uviedol, jeho prípad, že aká krivda sa stala jemu: musel prijať cudzie štátne občianstvo kvôli tomu, keď chcel v tom Bayerne hrať v zahraničí. Lebo nemali viac kvót pre cudzích štátnych príslušníkov, tak musel zobrať nemecké štátne občianstvo. Tento náš basketbalista, by som povedal, kľúčový hráč v našom národnom tíme, tým pádom stratil možnosť reprezentovať Slovenskú republiku. Celý športový svet na Slovensku toto prijal za veľmi vážnu ujmu, ale zákonnú formu riešenia sme nenašli. Našli sme takú kľučku, že pán Anton Gavel teraz na základe výnimky dostane späť štátne občianstvo Slovenskej republiky. Tá výnimka je v tom, že kto chce nadobudnúť slovenské štátne občianstvo, aj keď znova nadobudnúť, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nepretržite osem rokov. Zákon dovoľuje výnimku pre niektoré významné osobnosti, kde sú aj športovci, ale toto nie je riešenie. To nie je systémové riešenie. Lebo takýchto príkladov vieme uviesť stovky, keď vieme nájsť. Každý, neviem, desiaty človek, ktorý stratil slovenské štátne občianstvo za svojho života, už niečo pre túto krajinu spravil.
A zas to len spomeniem, tú 102-ročnú pani Tamášovú Helenku. Ona dostala vyznamenanie, neviem či teraz od prezidenta alebo od Slovenskej republiky za svoje celoživotné dielo pedagogičky. Dostala štátne vyznamenanie od tohto štátu. Tak ona by prečo nemohla mať výnimku? Mohla podľa mňa, ale takýchto prípadov môžme, sú tam ďalší pedagógovia, ktorí celý život sa venovali mládeži a boli veľmi dobrými pedagógmi. Sú tam umelci, sú tam ďalší športovci, sú tam vedci. Nemôžme ísť výnimkami. Výnimka nie je dobrým riešením. Dobrým riešením by bolo nastaviť systém, ktorý sme mali do roku 2010, do mája 2010.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viem, že tu bolo avizované, hlavne pre SMER , ktorý tu ani neni, že ministerstvo vnútra už má riešenie, už to len treba doladiť na ministerstve zahraničných vecí. Ale to už, počúvame už polrok, predtým opozičný SMER asi dvakrát dával pozmeňovací návrh k tomu návrhu, teraz už sú dva a pol roka vo vláde, pomaly tri a riešenie nikde. Chcem vás požiadať, rozmyslite si to, je v druhom čítaní stále možnosť ten zákon doladiť. Ale hovorím, že akékoľvek obmedzenia, keď tam dáme, keď ten cudzí štátny príslušník, ktorý je náš a nadobudne cudzie, neprihlási sa na slovenských úradoch, že som nadobudol cudzie štátne občianstvo, tak nijaká krivda sa mu nestane. Tak načo tento formalizmus?
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2014 11:20 - 11:21 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Vážený pán poslanec Beblavý, chcem vám povedať, že je to v poriadku, že budeme riešiť transparentnosť verejných obstarávaní aj s tým, že aby sme nemali schránkové firmy v týchto obchodných súťažiach. Ale netreba zabudnúť a treba pripomínať vláde stále a dookola tú vec, že táto minca má dve stránky. A tou druhou je verejné obstarávanie, načo budeme mať očistené firmy od vlastne nejakých beneficientov, ktorí sú v úzadí, zatajení, keď nebudeme mať čisté verejné obstarávanie? Čiže budeme musieť riešiť aj verejné obstarávanie veľmi rýchlo, veľmi razantne, lebo tieto dva zákony, zákon o verejnom obstarávaní a zákon, ktorým zamedzíme byť v súťaži s firmami, ktoré nemajú jasné majetkové pomery, tak tie spolu nám zabezpečia, aby sme tuto mali čisté verejné obstarávanie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami. Čiže musí nasledovať ešte jeden krok, a to vylepšiť zákon o verejnom obstarávaní, nie a la Kaliňák z februára, ale a la národ, spoločnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2014 17:13 - 17:23 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ja tiež k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu asi kratšie, lebo kolegovia vlastne povedali do istej miery, čo som tu mal v hlave pripravené, ale nedá mi, aby som stále opakujúco neupozornil na to, že máme tu zákon. Máme tu rokovací poriadok, ktorý je alfou - omegou pre našu prácu. A keď sa budeme k nej správať tak, ako sa správame, tak potom nebudeme môcť požadovať ani od občanov tejto krajiny, aby dodržiavali zákony, keď my tu, v tejto sále, v Národnej rade Slovenskej republiky zákony nedodržiavame.
O čom je reč? Pravidlá pre skrátené legislatívne konanie sú jasné. Vymedzuje ich § 89 ods. 1, čiže za akých konkrétnych okolností je možné vybočiť z normálneho rámca legislatívneho procesu a použiť skrátené legislatívne konanie. Je to za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd. Po druhé, za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a po tretie, ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Toto skrátené legislatívne konanie, čo sa týka verejného obstarávania, je subsiované po ten posledný bod, že hrozia štátu značné hospodárske škody. Hrozia stále. Stále hrozia štátu značné hospodárske škody, keď sa tu kradne a keď nikto nebude za to postihnutý. Aj keď prijmeme tento zákon, aj v minulosti, aj v budúcnosti, stále budú hroziť štátu značné hospodárske škody, lebo budeme mať stále na Slovensku ľudí, ktorí budú porušovať zákon. Len problém je, že my nevyužijeme prostriedky, ktoré máme. Zas zo mňa prehovorí právnik, ale pán minister spravodlivosti, vy ste predkladateľom, neviem, prečo tu nesedí pán minister vnútra, lebo zastupujete, v poriadku, len keď sme pred rokom a pol veľmi narýchlo všili tú poslednú veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní, tak tu vehementne ten zákon obhajoval, že už aký bude perfektný, stopercentný, neomylný, zabetónovaný a už veky-vekúce proste vyrieši všetko. No nevyriešil.
Ale problém nie je ani v tejto poslednej novele, problém nebude ani v žiadnej novele, problém je v prístupe štátnych orgánov k celej záležitosti. A teraz už idem na to troška právnicky. My tu fakt chceme mať každý zákon nejaký dvesto stranový? Že budeme musieť v každom zákone myslieť na to, že tu stále bude ten ľudský faktor zlyhávať? To sa nedá. Čo je zákon, pán minister? Všeobecne, všeobecne záväzná právna norma. Všeobecne. Proste ten zákon analogicky sa musí vzťahovať na podobné prípady. Čiže my tu zbytočne ideme teraz zmeniť zákon a to myslím, že a práve v skrátenom legislatívnom konaní, kde nemáme priestor na to, aby sme vychytali všetky tie priepasti, tie míny, ktoré tam budeme mať stále. Preto ten, takýto návrh v skrátenom legislatívnom konaní nie je dobrý.
A najhoršie je na tom, že celú záležitosť tento zákon nebude riešiť. Nám by teraz postačoval zákon, ktorý máme, platný právny poriadok. Tých, ktorí kradnú, nech zavrú, verejné obstarávania nech sú transparentné, hospodárne a nech je verejná kontrola. Aj politická. Prečo stále nemáme na čele NKÚ predsedu? Odtiaľ začneme. To je dôležitejšie. Nie jak toto skrátené legislatívne konanie, že spravíme teraz pre ľudí, ktorí aj možno už aj teraz sú na ulici, nejaké, hm, nejakú kozmetickú úpravu. Lebo to je kozmetická úprava, dámy a páni. Schránkové firmy.
Pán minister, vy ste veľmi úspešný advokát. Zaoberáte sa obchodným právom tiež. Tak ten nekorektný človek túto svoju schránkovú firmu napíše na konkrétnu fyzickú osobu, ktorá bude mať nejakú podnikateľskú minulosť a už nebude tá firma schránkovou firmou. Už bude mať konkrétneho majiteľa a naďalej tu budeme mať netransparentné verejné obstarávania a naďalej kšeftíky budú môcť bežať ďalej, ako bežali doteraz. Nie, my musíme to verejné obstarávanie nastaviť tak, aby bolo čo najobjektívnejšie, najhospodárnejšie a najotvorenejšie. A my nejdeme tou cestou.
Mne osobne ani by nevadilo, že verejné obstarávanie by vyhrala firma, ktorej majiteľom je nejaká verejne činná osoba, pre mňa to nevadí, ale nech tá firma vyhrá, nech tá firma vyhrá korektným, transparentným spôsobom. Nejde nám o to, že aby sme verejných, a však to je úmyslom verejného obstarávania, aby sa najlepšie dosiahli nejaké hospodárske výsledky s tým, že budeme mať najlepšieho obstarávateľa. Najlepšieho dodávateľa. Takže v tomto smere mne by to nevadilo, kebyže tá firma toho verejného činiteľa by dala najlepšiu podmienku. Ale to je fikcia, bohužiaľ, na Slovensku, zatiaľ. Ale toto, že nebudú schránkové firmy, tak budú dobre, tak budú, budú firmy adresné na konkrétnej adrese, nie v nejakom "office house", budú mať konkrétne nejakého majiteľa, ale stále to môže mať v rukách nejaký verejný činiteľ cez rôzne zmluvy, síce zákon o konflikte záujmov tiché spoločenstvo nedovoľuje, ale poznám iks prípadov, ako sa zmocniť, ako ovládať nejakú tú obchodnú spoločnosť aj mimo tichého spoločenstva, takže naďalej to bude fungovať. Ale prapríčinu tej celej záležitosti a to, že je tam nezdravý politický alebo mocenský lobing na verejné obstarávanie, neodstraňujeme. A preto si myslím, že toto skrátené konanie nie je na mieste, tá značná hospodárska škoda v zmysle vnímania tohto tu bude stále, čiže každý zákon by sme potom mohli prerokovávať v skrátenom legislatívnom konaní, preto my toto skrátené konanie by sme mali prehodnotiť a hlavne by sme mali prehodnotiť ten zákon, ktorý navrhujete.
A ešte idem prízvukovať jednu vec, lebo sa môže stať tá vec, ktorú som opísal, že nejaký verejný funkcionár, verejný činiteľ napíše svoju firmu na nejakú fyzickú osobu a tá fyzická osoba po zaplatení dane z príjmov, odvodu do zdravotnej poisťovne, to je 34 % na základe vašich skvelých hlasovaní, odvedie tých 34 %, ale predsa len tomu verejnému funkcionárovi donesie v kufríku domov peniaze a bude ich utrácať v hotovosti. Síce máme obmedzenie, čo sa týka výdavkov do 15-tis. eur v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov, ale to sa kľudne dá. A na druhej strane my budeme mať zviazané ruky, pán poslanec Beblavý a pani poslankyňa Žitňanská o tom vedia rozprávať, ja som tiež bol štyri roky predsedom toho výboru, tiež viem o tom niečo povedať, že my nebudeme môcť skontrolovať tých verejných funkcionárov, ktorý bude mať doma v kufríku peniaze, či nežije náhodou nad svoje pomery, lebo ten zákon, ústavný zákon o konflikte záujmov je taký bezzubý. Čiže nevieme skontrolovať, že ten daný verejný funkcionár koľko zarobil, aké sú jeho konkrétne majetkové pomery a či nežije nad svoje pomery, či nie je tu podozrenie, že má nejaké nečestné zdroje. No ale ten návrh zákona tiež tu je v parlamente a budem zvedavý, s akou vehementnosťou budete hlasovať aj za tú zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis