Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.2.2013 o 9:31 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.2.2013 9:31 - 10:09 hod.

Ľubomír Galko
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2013 16:36 - 16:43 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som vystúpil už k novele predmetného zákona, ktorú sme prerokovávali na tejto istej schôdzi, kde som pomenoval 9 konkrétnych problémov a 11 pripomienok Transparency International Slovensko, s ktorými sa SaS stotožnila. A chcem v tejto chvíli, musím vyzdvihnúť pozitívum, že ani jeden z tých bodov, ktoré som pripomienkoval, sa nedostal do tejto novely a verím, že dodržíte, pán minister, to, čo ste sľúbili, že si tie body preštudujete a v druhom čítaní novely predmetného zákona niektoré z nich zapracujete.
Teraz by som bol rád, keby sme sa pozreli na najvypuklejšie problémy, ktoré sa budem tam, kde sa to bude dať, opäť snažiť vysvetliť aj na príkladoch z reálnej praxe. Opakujem, bol veľmi krátky čas, nebolo to ani 24 hodín, takže budem sa venovať štyrom konkrétnym problémom.
Problém č. 1 - podmienky účasti, prepadnutie zábezpeky. Je to v § 32 ods. 8, bod 4 a § 36 ods. 4 bod 7 návrhu zákona. V súčasnosti v platnom zákone zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v tom prípade, pokiaľ uchádzač odstúpil od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. Treba si uvedomiť, že zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 300-tisíc eur. Podľa tohto návrhu by však zábezpeka prepadla aj v prípade, pokiaľ by uchádzač nepredložil doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Návrh zákona sa tu opiera o dokladovanie podmienok účasti čestným vyhlásením, je to v bode 4 § 32 doplnenom odsekom 8, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti by predložil verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Nahradiť podmienky účasti len čestným vyhlásením nemusí byť zlým nápadom, čo sa týka zrýchlenia procesu verejného obstarávania. Problémom je tá časť, ktorá hovorí, že verejný obstarávateľ si sám stanoví čas a spôsob predloženia príslušných dokladov potvrdzujúcich podmienky účasti na základe čestného vyhlásenia verejnému obstarávateľovi zo strany úspešného uchádzača. Návrh zákona však už ďalej nešpecifikuje čas ani spôsob predloženia týchto dokumentov. Pokiaľ by tieto ustanovenia návrhu zákona mali vstúpiť do platnosti, je nutné, aby sa stanovil čas a spôsob predloženia požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti uchádzača na základe predložených čestných vyhlásení. Samozrejme, vynucovať si prepadnutie zábezpeky aj nepredložením príslušných dokladov zo strany uchádzača je veľmi tvrdým krokom voči uchádzačom, čo v konečnom dôsledku spôsobí nárast verejných obstarávaní so zábezpekou, a tým pádom aj zníženie počtu súťažiacich vo verejnej súťaži. A toto nie je podporením čestnej hospodárskej súťaže, tak ako ju chápe Európska únia prostredníctvom svojich smerníc.
Poviem zjednodušený príklad. Reálna prax povedie k situáciám, kedy si verejný obstarávateľ stanoví taký čas, poprípade aj spôsob predloženia príslušných dokumentov, ktoré uchádzač nebude vedieť splniť. To následne povedie k prepadnutiu zábezpeky. Potom by do procesu postúpil uchádzač, ktorý by bol druhý v poradí a tu by sa mohlo zopakovať to isté a žiadúci tretí uchádzač by sa stal konečným víťazom. To znamená, že v prípade nečestného konania verejného obstarávania by nezáležalo na tom, kde presne sa jemu vyvolený dodávateľ umiestni, hlavne nech je niekde na prvých troch miestach. V konečnom dôsledku tak verejný obstarávateľ získa do svojho rozpočtu zábezpeku a súťaž vyhrá jemu žiadaný dodávateľ.
V tejto časti uvediem ešte jeden príklad, pretože nie všetci konajú netransparentne, veď koniec-koncov na Slovensku je určite aj veľa čestných ľudí. Súťaž vyhrá uchádzač... (Prerušenie vystúpenia rečníkom. Preberanie písomných materiálov od kolegu. Krátka pauza.)
Súťaž, moment, musím to teraz nájsť, lebo mi to ušlo. Súťaž vyhrá uchádzač, ktorý dokladoval osobné postavenie čestnými vyhláseniami. Verejný obstarávateľ stanovil, že odo dňa vyhodnotenia verejnej súťaže musí uchádzač predložiť verejnému obstarávateľovi príslušné dokumenty potvrdzujúce splnenie podmienok účasti, a to osobne na podateľňu a to najneskôr na 14. pracovný deň do 12.00 hodiny. Ponuka je kvalitná, cena je veľmi výhodná. Uchádzač pozbiera všetky dokumenty, ale keďže má ešte čas a nechce napríklad z dôvodu vzdialenosti alebo pracovnej zaneprázdnenosti okamžite doniesť požadované dokumenty, nechá si to na posledný deň. Cestou k verejnému obstarávateľovi však natrafí na dopravnú nehodu, ktorú musí obísť cez obchádzku. Obstarávateľovi teda prijme dajme tomu po 30 minútach po termíne určenom na predloženie dokumentov. Nielenže súťaž nevyhrá, ale navyše príde aj o zábezpeku. Zákon však nehovorí nič o situáciách, ktoré vzniknú nezavinením uchádzača. Zábezpeka však prepadne aj napriek tomu.
Dámy a páni, v tomto momente som sa rozhodol prerušiť svoje vystúpenie a oznámiť vám, že všetky opozičné kluby sa na protest proti nedemokratickým praktikám SMER-u dohodli na spoločnom bojkote prerokovávanej novely. My vám pri takomto spôsobe vládnutia vaše zákony vylepšovať nebudeme. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2013 16:36 - 16:43 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, vážené kolegyne, kolegovia, hneď na úvod chcem oznámiť, že poslanecký klub SaS tento vládny návrh zákona nepodporí. Nie je totiž kvalitný.
Navrhovateľom treba dôrazne vytknúť, že tak dôležitý zákon, ako je zákon o verejnom obstarávaní, by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a nie pokútnym a tajnostkárskym a navyše zrýchleným spôsobom, ako tomu je v tomto prípade. Myslím tým, samozrejme, zverejnenie materiálu v podstate na poslednú chvíľu, čo neskutočným spôsobom sťažilo jeho preštudovanie, a to nielen po odbornej stránke.
Treba si uvedomiť, že zle alebo neodborne pripravený návrh zákona, ktorého tvorcovia sa skrývajú za zjednodušenie pre podnikateľov a rýchlejšie čerpanie eurofondov, môže spôsobiť nedozierne škody. Navyše by ma zaujímalo, ktorým podnikateľom tento návrh zjednoduší ich účasť vo verejnom obstarávaní. (Ruch v sále.) Nemôžem sa sústrediť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2013 11:31 - 11:33 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaník, ja som veľmi rád, že ste spomenuli Bohumila Hanzela, poslanca za SMER, ktorý sa svojho času vzoprel SMER-u a obvinil toho, čo získal peniaze vlastnou hlavou, z nečestných praktík. Bolo to niekedy na jar v roku 2010, keď to prišlo až tak ďaleko, že sa bál o svoj život. Ako švédsky štátny občan odniesol na švédsku ambasádu dôkazy o korupčnom financovaní SMER-u. Pred týmito parlamentnými voľbami v roku 2012 som zdvihol telefón a zatelefonoval som Bohumilovi Hanzelovi, ctím si dôvernosť nášho rozhovoru, ale môžem vám povedať, že z toho, čo mi povedal, ma zamrazilo. Preto som sa obrátil na švédsku ambasádu spolu s kolegami poslancami za SaS a požiadal som o informácie, či daná obálka sa nachádza na tom veľvyslanectve. Dámy a páni, švédsky veľvyslanec sa síce zmenil, ale obálka na švédskom veľvyslanectve zostala, je stále tam a je neporušená.
Poslanci SMER-u veľmi radi a s obľubou hovoria o tom, že kauza Gorila nie je ich kauzou, že sa SMER-u netýka. My nepotrebujeme tu nejaké správy. Úplne stačí to, aby ste sa zbalili, zoberte Bohumila Hanzela, choďte do Viedne, choďte na švédsku ambasádu a otvorte tú obálku. Vysypte tie dokumenty, naskenujte ich a dokážte, že SMER nie je korupčná strana a že nebola financovaná podvodnými peniazmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2013 10:32 - 10:34 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vážený pán koaličný partner SMER-u, pardon, to som sa pomýlil, to asi kvôli tomu potlesku bolo, ku ktorému vám gratulujem, pán kolega Matovič, ja neviem, čo to znamená, že strana vedela alebo strana dva roky mala, alebo strana dva roky vedela. Ja vás chcem ubezpečiť, že ja osobne som o Gorile nevedel, a chcem vás požiadať, aby ste zobrali na vedomie tento fakt. Ja keď som sa dozvedel o Gorile, bolo to vtedy, keď bolo zverejnená a bol som jeden z prvých, ak nie úplne prvý, ktorý dal v súvislosti s Gorilou trestné oznámenie.
Mne je úplne jedno, kedy ste vy dozvedeli o Gorile, alebo kolega Lipšic, alebo hocikto iný, ten môj príspevok do rozpravy bol o niečom úplne, úplne inom. Jednu vec by som vám chcel ešte povedať. Z tých 20 trestných oznámení, pán kolega Matovič, ktoré som ja dal na rezorte obrany, a z toho obrovského množstva tých pochybných špinavých biznisov bola možno polovica, ktoré sa týkali vlády, keď rezort obrany malo v správe SDKÚ. To neboli všetko len zmluvy, ktoré by boli pouzatvárané za SMER-u. Vojak 21. storočia bežal šesť rokov, MOKYS bol uzavretý za vedenia ministra Lišku, kauza Partizán a Saratov, kde beží trestné stíhanie, sa rozbehla takisto v čase, keď rezort obrany mala v správe SDKÚ. To znamená, že v mojom prípade ja naozaj som nerozlišoval, o tom, kto, kedy, čo uzavrel.
Bol by som veľmi rád, keby ste... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2013 9:20 - 9:21 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Jasaň, veľmi krátko. Ja viem, že vám to je nepríjemné proste, keď vám niekto pripomína nielen vaše minulé hriechy, ale všetky hriechy a všetky škandály, ktoré páchate dnes. A je ich také obrovské množstvo, že vy zrejme, možno počítate s tým, že vždy to nejakým spôsobom prešumí, pokiaľ každý jeden alebo každý druhý deň sa nejaký nový škandál zjaví. A absolútne chápem, a je úplne prirodzené, vašu túžbu, aby som sa niekde schoval a aby som vám to nepripomínal, preto som prakticky posledný, ktorý vám to tu vykričí. A môžem vás ubezpečiť, že to budem robiť aj naďalej. To riešenie je jednoduché. Správajte sa slušne, správajte sa čestne, nepodporujte špinavé biznisy a ja za tým pultom nebudem musieť potom stáť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2013 9:10 - 9:18 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, panie poslankyne, páni poslanci. Keď som pred niekoľkými mesiacmi v rozprave vystupoval k prvej správe o tomto megaškandále, o tomto svinstve, povedal som, že všetko nasvedčuje tomu, že Gorila nebude počas druhej vlády SMER-u vyšetrená. Aj som to vtedy vysvetlil. Mená ako Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Jozef Magala sú pre mňa zárukou naozaj úplne všetkého, opakujem, úplne všetkého, len určite nie vyšetrenia nejakej korupcie. A už vonkoncom nie korupcie týkajúcej sa Roberta Fica a strany SMER - SD. Lebo môžete, dámy a páni, tisíckrát verklíkovať, že Gorila sa vás v SMER-e netýka, a ja vám tisíckrát pripomeniem, že Gorila sa vás v SMER-e týka.
Dodnes ste uspokojivo verejnosti nezodpovedali jednoduché otázky.
Bol toho 22. marca 2006 muž s Colou a dnešný predseda údajnej vlády istôt pre občanov v tom pamätnom byte a stretol sa tam s predstaviteľom Penty Jaroslavom Haščákom? Stretol sa trikrát v máji 2006 osobný tajomník Roberta Fica František Határ s Jaroslavom Haščákom a robili, v úvodzovkách, dohody týkajúce sa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, uvedené v spise? Robili dohody popísané v spise týkajúce sa financovania volebnej kampane SMER-u? Kde je pravda, pán minister vnútra a podpredseda vlády istôt pre občanov? Dokedy chcete pravdu zamlčiavať?
Dámy a páni, z teraz predloženej správy sme sa nedozvedeli prakticky nič, alebo teda len veľmi málo. Áno, áno, viem, jedná sa o živý prípad, teda prípad, ktorý sa aktuálne vyšetruje, vlastne by sme sa nemali dozvedieť z tejto správy úplne nič, aby sme nezmarili to vyšetrovanie.
Ale niečo sme sa predsa len dozvedeli, že bolo vypočutých zhruba až tridsať svedkov. No to je chvályhodné. Ak sú moje informácie správne, nie sú medzi nimi ani pani Bubeníková, ani pán Malchárek ako hlavní aktéri, okolo ktorých sa celá Gorila točí. Pani Bubeníková zrejme nemá čas, lebo sa pohybuje niekde mimo územia Slovenska. A pán Malchárek je zrejme zaneprázdnený, nemá čas na nejaké výsluchy, pretože sa venuje zapožičiavaniu luxusných limuzín úradníkom na ministerstve školstva. Na ministerstve, ktoré vedie váš nominant, nominant SMER-u, pán Čaplovič. Ako to bolo s tými požiadavkami učiteľov, keď chceli navýšiť platy o 10 percent? Odpoveď bola tuším, no radi by sme dali, len nemáme z čoho, lebo kasa je prázdna.
A keď už hovoríme o tej limuzíne, ktorú ste na ministerstve školstva prenajali na štvrť roka za cenu nového auta, toto nie je novodobá smerácka Gorila alebo jej mláďa? Terajší takzvaný "vývoj" mobilného radiačného laboratória za 636 tis. eur na ministerstve hospodárstva podobným spôsobom, ako sa vyvíjal vojak 21. storočia za 3,2 mil. eur na ministerstve obrany v čase prvej vlády Roberta Fica, toto nie je ďalšie smerácke gorilie mláďa? Nepotrebný monitoring bytovej agentúry rezortu ministra obrany s neuveriteľným počtom kľúčových slov, až 12, prosím pekne, za 960 eur mesačne, objednaný u bývalej smeráckej hovorkyne, to nie sú bratranci a sesternice Gorily?
Reklamná kampaň na predaj českých sladkovodných rýb na Vianoce za 684 tis. eur na ministerstve pôdohospodárstva, nákup reklamných a marketingových služieb pre Tipos za 4,76 mil. eur, nákup dvoch luxusných aerotaxíkov pre ministra obrany a jeho suitu za 9,8 mil. eur, napriamo a bez súťaže od sprostredkovateľa sídliaceho niekde v zubnej ambulancii, nie je toto celá gorilia rodinka?
Čo ste to tu za tých deväť mesiacov nastvárali, dámy a páni zo SMER-u? Veď vy ste na nás vypustili celú tlupu goríl. Nič proti tomu nerobíte, vy tieto obskúrne biznisy obhajujete, pred obvineniami kľučkujete, miesto toho, aby ste vždy urobili nápravu. A v tom je hlavný problém. Máte väčšinu a správate sa, ako keby ste ju mali mať naveky. A to je omyl, to je veľký omyl.
Pán minister, dá sa len súhlasiť s vašimi slovami, že v kauze Gorila najpodstatnejšie je, aby ľudia vedeli, akým spôsobom sa narábalo so štátnym majetkom. Avšak vy sa staviate do polohy, ktorá vám v žiadnom prípade neprináleží, keď tvrdíte, že Gorila nemá nič spoločné so SMER-om. Ja som presvedčený, že ako minister vnútra takýmito neformálnymi usmerneniami zasahuje zvonka do práce vyšetrovacieho tímu. A chcem vás vyzvať z tohto miesta, aby ste nevyvolávali svojimi výrokmi podozrenie, že zasahujete, či rovno maríte vyšetrovanie Gorily.
Dámy a páni, ak tento vyšetrovací tím skúma a preveruje informácie z Gorily, tak ich súčasťou je aj stretnutie predsedu SMER-u Roberta Fica a tiež jeho osobného tajomníka Františka Határa s inkriminovaným podnikateľom Jaroslavom Haščákom. Ľudia na Slovensku teda majú právo vedieť nielen to, akým spôsobom sa narábalo so štátnym majetkom za vlády Mikuláša Dzurindu, ale majú právo aj vedieť, aké záväzky mohli vzniknúť v tomto čase SMER-u voči finančných skupinám. Majú právo vedieť, či napríklad dnešné nezmyselné vykúpenie alebo vyvlastnenie dôvery nie je práve napĺňaním takéhoto záväzku. Majú právo vedieť, či SMER alebo jeho predstavitelia neprijali korupčné platby. Ľudia majú právo poznať pravdu o Gorile, pretože muž s Colou, ktorý vie vlastnou hlavou získať milióny, sa stal symbolom toho najhoršieho, čo sa kedy objavilo v slovenskej partokracii.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 11:01 - 11:03 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si dovolím tri poznámky. Pán kolega, nemám vôbec pocit, že by opozícia zneužívala túto tému na nejaké politické útoky. Ja si myslím, že to, čo bolo povedané, tak bolo povedané vecne, vecne u všetkých kolegov, ktorí vystúpili v rozprave. A ja by som si krátko dovolil zareagovať na tú vašu poznámku o novonarodenom pôdohospodárovi. No viete, ja keď som bol ministrom obrany, tak ja som nefungoval takým spôsobom, že by som si založil firmu, nejakú zbrojársku, kde by som bol akcionárom a táto firma by obchodovala so štátom a zarábala by na štáte v tom politickom odvetví, v ktorom sa ja angažujem. V tom je rozdiel medzi nami dvomi. Takže ja som si, myslím, že som sa vyjadril jasne. A pokiaľ takto vy delíte novonarodených poľnohospodárov a tých staronarodených, tak ja vám tu sľubujem, že ja budem stále novonarodený poľnohospodár.
A ešte jednu poznámku by som si dovolil, čo sa týka tých priamych platieb a tých 90 percent. Je alibistické vyjadrenie, že budeme trvať na tom, aby to bolo dorovnané čo možno najviac. Nie, pán kolega, 100 %, 100 % je povinnosť ministra Jahnátka vyjednať pre Slovenskú republiku, žiadnych 92, tri, štyri a nejakú jednu tretinu. Sto percent a na základe toho sa bude hodnotiť, či bol úspešný, alebo nebol úspešný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 10:07 - 10:09 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, dovolil by som si dve poznámky. Hovorili ste o tej možnosti, že by sa znížili dotácie napríklad Francúzsku. Ja som to v mojom vystúpení nepovedal, ale náš postoj je dlhodobo známy, najlepšie dotácie sú žiadne dotácie. Dotácie deformujú podnikateľské prostredie, dotácie podporujú korupčné správanie, amorálne správanie, vieme, že sme tu mali v minulosti prípady, keď dokonca aj kolegovia priamo tu z parlamentu boli nejakým spôsobom konfrontovaní s tým, že priamo oni zmenili na svojich ministerstvách pravidlá a následne firmy alebo firma, v ktorej mali nejaký podiel akcionársky, dostala dotácie a potom sa to nejakým spôsobom pretriasalo. Čiže najlepšie dotácie sú žiadne dotácie, ale všetci veľmi dobre vieme, že nie je možné v najbližšej budúcnosti takýto stav dosiahnuť, a preto je absolútne legitímne, aby Slovenská republika požadovala nič iné len to, čo jej patrí, a to, čo jej bolo sľúbené, a síce spravodlivosť.
A ešte jednu poznámku k tej podpore miestnych produktov. Áno, súhlasím s vami, treba podporovať miestne produkty, ale nie ich podporovať všelijakými blbosťami, všelijakými formulármi, ktorými nútime podnikateľov znášať ďalšiu administratívnu záťaž. Nedá sa ich podporovať nejakými polenami, ktoré im hádžeme pod nohy tým, že prijímame zákony, že sa im veľmi ťažko vyjednávajú zmluvy. A mám na mysli malých slovenských, drobných podnikateľov. Jediná cesta k podpore miestnych produktov je zjednodušenie pravidiel preto, aby vznikli, aby vzniklo čo najviac malých rodinných eseročiek, aby, aby začali pracovať ďalší živnostníci, ktorí pôsobia v tomto segmente. Inej cesty niet.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2013 9:42 - 9:53 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Na úvod by som chcel oceniť to, že v podstate jednomyseľne všetci poslanci schválili návrh uznesenia, ktorý som predniesol na ostatnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a že zaviazali pána ministra, aby túto správu spracoval alebo dal spracovať a predložil ju do parlamentu. A zároveň by som chcel oceniť aj pána ministra a jeho úradníkov za pomerne podrobnú správu, ktorú predložili.
Ešte jednu vec by som chcel na začiatok, aby som v krátkosti odbočil, že ste sa mi veľmi páčili, pán minister, ako ste teraz razantne sa vyjadrili k pánovi kolegovi exministrovi Simonovi. Zrejme ste cítili nejakú skrivodlivosť. A ja pevne verím, že takto razantne vystupujete a budete vystupovať aj v Bruseli, pretože aj Brusel sa k nám správa mimoriadne nefér a pácha na nás krivdu, ale k tomu sa ešte vrátim.
Ja len pár poznámok by som si dovolil. Správa ako taká vyznieva pozitívne, čo je v podstate celkom pochopiteľné, pretože snaha, skúsenosti mi hovoria, že snaha ľudí na ministerstve, ktorí pripravujú podobné správy, je, samozrejme, čo najviacej zvýrazniť určité úspechy alebo čo najviacej ladiť takéto výstupy pozitívne. Na druhej strane jedným dychom dodám, že sú to zatiaľ v drvivej väčšine len dojmy, túžby a ciele, a prikláňam sa k tomu alebo plne súhlasím s tým, čo je v správe na začiatku napísané, citujem: "Pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič." To je taká stará okrídlená pravda a na výsledky si bude treba, samozrejme, počkať.
Pozitívne by som zhodnotil dve veci, a to je po prvé snaha o zdobrovoľnenie cappingu. Priamo v správe sa píše, že ďalší výrazný pokrok v rokovaní nastal v ustanovení o obmedzení platieb pre veľké poľnohospodárske podniky. To je nová informácia v decembrovej, informácii z decembra, podľa správy z Bruselu bolo uvedené, že tu ešte pokrok nenastal. V januárovej správe je to naozaj uvedené, že sa očakáva, že bude prijatá výnimka pre veľké poľnohospodárske podniky typu družstiev, čo naozaj by Slovenskej republike výrazne pomohlo. Takisto pozitívne treba zhodnotiť úmysel zdobrovoľniť uplatňovanie režimov mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárov. Súhlasíme s tým, že uplatňovanie, povinné uplatňovanie týchto režimov by narušovalo konkurenčné prostredie. Zároveň ale dodám, že v správe sa píše, že výsledkom intenzívnych rokovaní by mala byť dobrovoľnosť uplatňovania týchto režimov pre členské štáty. To znamená, že ešte sa naozaj len ukáže, či to naozaj tak aj bude.
K dvom veciam by som si dovolil zaujať kritický postoj alebo zaujať určité výhrady. Po prvé to je greening, čiže ekologizácia priamych platieb. Priamo v správe sa píše, že návrh komisie v rámci jedného z opatrení greeningu taktiež obsahoval ponechanie až 7 % plochy poľnohospodárskeho podniku mimo produkcie vo forme ochranných pásov zalesnených oblastí teraz a podobne, a zároveň sa tam píše, že Slovenská republika odmietla toto ustanovenie a v priebehu diskusií došlo k čiastočnej akceptácii jej pozície. V prípade opatrenia v oblasti ekologického záujmu možno očakávať zníženie pôvodne navrhovanej plochy až na úroveň 5 percent. Následne sa ešte niekde ďalej uvádza, že prebieha diskusia o rozdelení, o rozložení na 2,5 % pre členský štát a 2,5 % pre samotných poľnohospodárov. Toto pokladáme za nedostatočné a sme presvedčení, že greening ako taký má byť dobrovoľný. K tomuto sa zrejme vyjadrí bližšie pán poslanec Simon, pretože podľa môjho názoru za jeho čias tam bola požiadavka na absolútnu dobrovoľnosť.
No a druhá vec, ktorá nás trápi, a tú pokladám za mimoriadne dôležitú, sú priame platby pre poľnohospodárov. Priamo v správe sa píše, že pozícia Slovenskej republiky k jednotlivým ustanoveniam tohto návrhu o priamych platbách, že v nej bol dosiahnutý pokrok a pozícia Slovenska je taká, že zásadne nesúhlasí s 90 % priemeru Európskej únie, pričom členským štátom nachádzajúcim sa pod touto úrovňou sa rozdiel medzi súčasnou úrovňou priamych platieb znižuje na konci programového obdobia o jednu tretinu. To sa potom, to potom zhruba obsahuje aj jeden pozmeňujúci návrh poslankyne Neveďalovej, poslankyne Európskeho parlamentu, k tomu sa ešte dostanem. Toto stanovisko alebo takúto pozíciu nepokladáme za dostatočne razantnú, pretože jednoznačná pozícia Slovenskej republiky musí byť to, že požadujeme 100 %, sto percent priemeru štátov Európskej únie a žiadnu jednu tretinu z rozdielu alebo jednu tretinu krátenie. Nie, sto percent, opakujem! Tak nám to bolo sľúbené, keď sme do Európskej únie vstupovali a toto je stanovisko, ktoré jednoducho musíme presadzovať.
Ja by som ešte v krátkosti sa vyjadril, už viackrát sme sa k tomu vyjadrovali, k tej aktivite Slovenskej republiky pri zastupovaní pri týchto rokovaniach. Dovolím si povedať, že bolo pomerne veľa toho zanedbaného. Evidujeme aj v zmysle tejto správy, aj z hľadiska celkových výstupov v podstate od apríla, kedy nastúpila vláda Roberta Fica, tak evidujeme nejakú, nejaký jeden list na poslankyňu Európskeho parlamentu pani Neveďalovú z 3. júla 2012, ten je, ten je priamo aj v tejto správe s niekoľkými pozmeňovacími návrhmi. Zároveň nejakú jednu aktivitu v tom istom dátume, nejaký jeden spoločný výstup s krajinami V4 a Rumunskom a Bulharskom. Dá sa povedať, pán minister, že trošku viacej ste sa rozhýbali až od novembra, kedy tá aktivita začala byť výraznejšia, až dodnes a dovolím si povedať, že to bolo po tom, ako začala zaznievať dosť ucelená veľká kritika z viacerých strán včítane strany Sloboda a solidarita.
Osobne si myslím, že je potrebné a bolo potrebné aj v minulosti oveľa viacej zatlačiť na našich poslancov v Európskom parlamente. Jeden list a zopár pozmeňovacích návrhov, ktoré, ja nebudem ich tu bližšie rozvádzať, ktoré koniec-koncov ani neriešia tie úplne kľúčové problémy. Keď to porovnáme trebárs s pozmeňovacími návrhmi, ku ktorým sa naši poslanci alebo naša poslankyňa nepridala, mám na mysli pozmeňovacie návrhy pána poslanca Fajmona z Českej republiky, ktoré, ktoré boli oveľa, oveľa dôslednejšie a kvalitnejšie, tak tej aktivity je šeredne, šeredne málo. Osobne si myslím, že keby ste to obrovské množstvo energie, ktorú vynakladáte na domáce aktivity a ktorú vynakladáte na naháňanie domácich potravinárov a poľnohospodárov, keby ste len časť z tej energie venovali Bruselu, tak výsledky, ktoré budú dosiahnuté, by boli lepšie. Každopádne myslím si, že bude korektné nechať teraz niekoľko tých mesiacov aj vám, aj vôbec celému ministerstvu a vašim pracovníkom čas na to, aby sa ukázalo, koľko z tých cieľov alebo z tých túžob, ktoré táto správa obsahuje, sa podarí naplniť. Ja, mne nezostáva nič iné, len popriať slovenským poľnohospodárom a potravinárom, aby, a zároveň teda aj vám, aby sa vám podarilo to, čo si Slovenská republika, to, čo si slovenskí poľnohospodári a potravinári naozaj zaslúžia, oni nechcú nič navyše, chcú len spravodlivosť, aby sa to podarilo vyrokovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis