Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.12.2015 o 15:54 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2015 15:54 - 15:57 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť a predložiť v mene mojom a kolegu Juraja Drobu návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Obsahom predloženého návrhu je zmena právnej úpravy dedenia zo závetu, a síce vypustenie ochrany tzv. neopomenuteľných dedičov, kam súčasné znenie Občianskeho zákonníka zaraďuje deti poručiteľa, pričom rozlišuje deti maloleté a plnoleté; pri maloletých deťoch platí zásada, že musia dostať celý dedičský podiel a pri plnoletých deťoch platí zásada, že musia dostať najmenej polovicu ich zákonného dedičského podielu. Výnimku tvoria prípady, kedy poručiteľ, ktorý spísal závet, takýchto dedičov vydedil. Keďže vydedenie je prísne zákonne limitované a je súdne napadnuteľné, táto forma disponovania s majetkom je pomerne zriedkavá. Preto to, čo sa navonok javí ako ochrana dedičov, je v skutočnosti len „presmerovaním“ občanov na iné formy riešenia ich predstáv o rozdelení majetku, najčastejšie na darovaciu zmluvu s prípadným právom doživotného užívania.
Zatiaľ čo revízia závetnej vôle je za života poručiteľa pomerne jednoduchá, zvrátenie právnych následkov darovacej zmluvy je mimoriadne obtiažne. Právna úprava neopomenuteľných dedičov je z hľadiska vnútornej logiky nepochopiteľná. Ak štát umožňuje občanom voľne disponovať s ich majetkom za života, natíska sa legitímna otázka, prečo ich obmedzuje v disponovaní pre prípad smrti? Táto nevyváženosť núti občanov, aby si svoje majetkové pomery usporiadali ešte za života, napríklad už spomínanou darovacou zmluvou bez výraznejšej možnosti toto rozhodnutie zvrátiť. Stáva, že záujem obdarovaných o darcu po vykonaní vkladu vlastníckeho práva od katastra výrazne, ak nie úplne, opadne a darca nemá veľa možností ako situáciu zmeniť. Disponovanie týmto majetkom prostredníctvom závetu sa z tohto dôvodu javí ako flexibilnejše a samozrejme aj bezpečnejšie.
Predloženú úpravu treba vnímať ako jednu z foriem ochrany dôverčivých a na pomoc odkázaných starých ľudí, ale aj ako snahu o väčšiu dispozičnú slobodu osôb všetkých ostatných vekových kategórií, predovšetkým tých, ktorí si svoj nepísaný záväzok voči potomkom vysporiadali a so zvyškom majetku chcú disponovať voľne, či už v prospech charity, cirkvi, svojich opatrovateľov, nových životných partnerov a podobne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. máj 2016.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2015 15:49 - 15:51 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 22. januára 2016. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 16:40 - 16:41 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ja by som chcela reagovať len na jednu poznámku, ktorú Juraj povedal a síce, že umelé počatie má byť zakázané, dokonca až trestané neuveriteľným trestom, to som až prekvapená, že až takto ďaleko ste zašli. A prekvapuje ma jedna vec, že predkladateľom na jednej strane neprekáža, ak medicína a pokročilá medicína zasahuje tam, kde zachraňuje zdravie, a neprekáža vám, keď zasahuje a zachraňuje život, niekedy až vyslovene umelo zachraňuje zdravie a zachraňuje život. A na druhej strane vám prekáža, ak tá istá medicína má pomôcť vzniknúť životu. Ja v tomto naozaj nevidím iné ako zase len vnucovanie nejakej svojej ideológie všetkým ostatným. Ja sa tomuto naozaj neviem vynačudovať, ako vy chcete každému diktovať, čo je dobré. Veď nech existujú na svete možnosti a každý v rámci svojej ideológie tieto možnosti využije alebo nevyužije. Ale nie diktovať celému svetu to, čo si vy myslíte, že je správne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2015 18:23 - 18:24 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 22. januára 2016.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2015 10:43 - 10:45 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.

Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.

Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh zákona výbory do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.

Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehôt na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 10:31 - 10:33 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne Petrovi Osuskému za vystúpenie. Rada by som zdôraznila jednu vec, ktorú povedal, že zákony by mali byť aj v súlade so zdravím rozumom. A tu si dovolím povedať, že keď sa tento prípad stal a bol medializovaný, tak spoločnosť bola na jeho strane. Začali sa spisovať petície na udelenie milosti, začala sa o tom diskusia. Jednoducho asi nepoviem nepravdu, keď poviem, že spoločnosť bola na jeho strane. Ak je spoločnosť z informácií, ktoré má, na niekoho strane tak veľkou mierou a zákon je na opačnej strane, asi je to hodná situácia, keď sa zamyslíme nad tým, či ten zákon je dobrý alebo nie je dobrý a či urobil otec chybu alebo neurobil otec chybu. Ten otec sa o toho syna aj so svojou manželkou 24 rokov vzorne staral. Nikdy ho nedal do žiadneho ústavu, nikdy ho nenechal sprevádzať niekým iným, staral sa oňho on so svojou manželkou, ktorá ostala ako psychiatricky liečený pacient hospitalizovaná. Môžeme sa len domnievať, že to bol dôsledok psychickej záťaže počas celých rokov, keď sa o tohto syna starali, ale jednoducho v tej situácii a v tej rodine to nebolo jednoduché a bolo tam veľmi veľké vypätie.Chcela by som ešte veľmi rýchlo reagovať na jednu vec. Peter, ty si spomínal, že rôzne krajiny riešia eutanáziu rôzne. Chcem povedať, že mnohé krajiny európske, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, mnohé aj európske krajiny majú privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá zohľadňuje takéto pohnútky. My na Slovensku takéto nič nemáme. My teraz nehovoríme o eutanázii, hovoríme o tom, že na takéto trestné činy sa treba pozerať inak. To je celé. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2015 10:11 - 10:18 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ako som už uviedla pri predstavení zákona, cieľom tohto návrhu je rozšírenie možnosti pre mimoriadne zníženie trestu v prípadoch trestného činu, úkladnej vraždy alebo vraždy, ak sa ho páchateľ dopustil v ospravedlniteľnom stave mysle vyvolanom zavrhnutiahodným konaním poškodeného, týmto sa pokrývajú najmä prípady domáceho násilia alebo v ospravedlniteľnom stave mysle zo súcitu nad takým zdravotným stavom usmrteného, ktorý bol nezvratný a neumožňoval viesť usmrtenému dôstojný život, a uvedené sa nebude vzťahovať na prípady, ak páchateľ spôsobil smrť proti vôli usmrteného. Jedná sa teda o prípady, keď je páchateľom obeť domáceho násilia alebo ak páchateľ konal zo súcitu s nevyliečiteľne chorým a trpiacim človekom v nejakom ospravedlniteľnom stave. Na podanie tohto návrhu ma inšpirovali viaceré prípady, prípady domáceho násilia.

A posledný prípad, ktorý ma vyslovene motivoval k podaniu tohto návrhu teraz a čo najskôr, bol prípad, ktorý sa odohral v Poprade, prípad pána Jozefa Andreja, ktorý podľa toho, čo udávajú médiá, mal odpojiť svojho syna od prístrojov, čím mu mal spôsobiť smrť. Budem hovoriť, údajne sa to udialo, pretože v tomto prípade momentálne prebieha vyšetrovanie a ja by som nerada prejudikovala niečo, čo sa stalo alebo nestalo. Ja s touto rodinou som v kontakte a mám trošku informácie o okolnostiach a o jej živote a celom tomto príbehu a možno aby ste si vy vedeli predstaviť, pre aké prípady by som chcela túto legislatívu meniť.

Ja by som k tomuto prípadu pár slov chcela povedať. Ide o rodinu, ktorej sa narodilo dieťa, ktoré malo srdcovú vadu. A keď malo deväť mesiacov, tak išlo na operáciu srdiečka. A po tejto operácii rodičom vrátili domov dieťa vo veľmi zlom zdravotnom stave z neznámych dôvodov, nie v súvislosti so srdiečkom, ale s inými zdravotnými problémami, ktoré sa stále prehlbovali, pričom výsledná diagnóza bola detská mozgová obrna. Rodičia sa o tohto svojho syna Dominika vzorne starali. Obetovali mu, dá sa povedať, celý svoj život. Lekári ich upozorňovali na to, že deti s takouto diagnózou a konkrétne Dominik má vyhliadky dožiť sa pri dobrej starostlivosti 14, možno 16 rokov života. A to, že sa Dominik dožil 24 rokov, svedčí o ich dobrej a príkladnej starostlivosti. V roku 2013 sa Dominikovi začali zdravotné problémy zahusťovať, zahusťovali sa problémy zlyhávania srdca. Dominik prekonal dokonca zápal pľúc. Stále sa ho rodičia snažili svojou starostlivosťou držať v tom najlepšom možnom zdravotnom stave vzhľadom na jeho okolnosti. A nešťastie prišlo v tomto roku, keď súd určil, čo sa vlastne stalo, údajne mal otec tohto Dominika odpojiť od prístroja, čím mu mal spôsobiť smrť. Či to tak bolo alebo nebolo, necháme na posúdenie súdu. Ale pokiaľ by sa tento príbeh stal tak, ako sa stal, dnešná legislatíva pozerá na otca tohto dieťaťa ako na vraha alebo možno na úkladného vraha, toto jednoducho nie je v poriadku. A preto som prišla s návrhom zákona, ktorý by umožňoval rozšíriť možnosti pre mimoriadne zníženie trestu aj pre takéto prípady. Nie je veľa takýchto prípadov, ale za každým jedným takýmto prípadom je jeden ľudský osud, je jedna rodina a legislatíva sa na takýchto ľudí nemá pozerať ako na vrahov ani ako na úkladných vrahov. Vyšetrovateľ voči pánovi Jozefovi vzniesol obvinenie z trestného činu vraždy. A ak by sa ukázalo, že takéto konanie pán Jozef plánoval, bude z neho podľa našej legislatívy úkladný vrah a hrozí mu 20 až 25 rokov väzenia. Takto totiž pristupuje k vražde a úkladnej vražde náš zákon.

Dnes neexistuje žiadna privilegovaná skutková podstata trestného činu, ktorá by postihovala takéto prípady, a neexistuje ani žiadna skutková podstata, ktorá by zohľadňovala pohnútku, ktorá by mohla byť pre takéto prípady ospravedlniteľná. Dnes ak aj obeť domáceho násilia usmrtí toho, kto ju celé roky týral alebo jej ubližoval a doslova ju doviedol do stavu, keď to nevydržala a zabila toho, je považovaná za vraha alebo za úkladného vraha rovnako ako niekto s podobným príbehom ako pán Jozef, aj naňho sa dnešná legislatíva takto pozerá, bez možnosti zohľadniť pohnútky, ktoré ho k tomu činu, údajnému činu, viedli. Dnes súd totiž nesmie podľa § 39 ods. 3 uložiť trest odňatia slobody kratší ako 20 rokov, ak išlo o úkladnú vraždu, a nesmie tu ísť ani pod 8 rokov, ak išlo o vraždu. Inštitút mimoriadneho zníženia trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby má totižto také hranice, ako som spomenula, a pod ne nie je možné ísť. A takýto stav jednoducho nie je dobrý a je dôvodné ho zmeniť.

A chcem veľmi dôrazne zopakovať, netvrdím, že touto novelou zákona má byť takéto konanie dovolené. Nemá byť ospravedlnené, nemá byť legálne a nemá byť ani trestané tak, aby bolo možné udeliť podmienku, ale je potrebné pristupovať k takým ľuďom inak ako k vrahom a inak ako k úkladným vrahom, a preto som presvedčená, že takáto legislatívna zmena, ktorá umožní rozšírenie možnosti pre mimoriadne zníženie trestu, je naozaj namieste.My v predkladanej novele navrhujeme pri vražde, úkladnej vražde samostatný režim mimoriadneho zníženia trestu pod túto dolnú hranicu, pri ktorom bude možné uložiť najkratší trest v trvaní 5 rokov, to znamená, pod 5 rokov nebude tu možné ísť.
Chcem preto apelovať na všetkých, ktorým nie je jedno takýchto prípadov, aby sa aspoň nad tým zamysleli a zvážili podporu tohto zákona. Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2015 10:04 - 10:09 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v mene mojom a v mene spolupredkladateľa Petra Osuského predložiť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Cieľom tohto návrhu je rozšírenie možností pre mimoriadne zníženie trestu v prípadoch trestného činu úkladnej vraždy podľa § 144 alebo vraždy podľa § 145, ak sa ho páchateľ dopustil v ospravedlniteľnom stave mysle vyvolanom zavrhnutiahodným konaním poškodeného alebo v ospravedlniteľnom stave mysle zo súcitu nad takým zdravotným stavom usmrteného, ktorý bol nezvratný a neumožňoval viesť usmrtenému dôstojný život; uvedené sa nebude vzťahovať na prípady, ak páchateľ spôsobil smrť proti vôli usmrteného.

V oboch prípadoch súd nesmie uložiť trest odňatia slobody kratší ako päť rokov. Takéto nastavenie nie je legalizáciou takéhoto konania, toto by som chcela zdôrazniť, takéto konanie bude naďalej trestné, naďalej bude zakázané avšak bude možné, aby bol udelený miernejší trest pre takéto prípady.
Zmyslom uvedeného návrhu je možnosť súdu uplatniť miernejší trest jednak voči obetiam domáceho násilia a jednak voči tým páchateľom, ktorí sú motivovaní súcitom k ich obetiam. Do úvahy prichádza v tejto súvislosti iba súcit k obeti, ktorej zdravotný stav je nezvratný (Čiže trpí nevyliečiteľnou chorobou.), ktorý jej zároveň neumožňuje, resp. znemožňuje viesť dôstojný život. Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne, čiže nielen jedna z nich samostatne. Vyhodnotenie okolností bude v kompetencii súdu; ak bude súd názoru, že zdravotný stav nebol nezvratný alebo že hoci bol nezvratný, ale umožňoval viesť dôstojný život, jednoducho možnosť mimoriadneho zníženia trestu nevyužije a uloží trest v rámci riadnej sadzby.
Obete dlhodobého domáceho násilia patria v našich podmienkach do kategórie ľudí, ktorí ak sa nechcú dopustiť protiprávneho konania voči páchateľovi domáceho násilia, ktorý je prakticky vždy v prevahe fyzickej sily, majú najčastejšie možnosť iba trpieť. V tejto súvislosti sa často dostanú do takého stavu mysle, že nevidia iné východisko, len páchateľa domáceho násilia usmrtiť, pričom si to však možno v istých prípadoch naplánujú alebo pripravia a budú zodpovedné za trestný čin úkladnej vraždy rovnako ako páchatelia vrážd na objednávku. Toto jednoducho nie sú rovnaké prípady, nemalo by byť posudzované rovnako. Ak by však obeť domáceho násilia úmyselne usmrtil tento domáci násilník v nejakom náhlom návale hnevu, bol by zodpovedný len za menej závažný trestný čin vraždy. Tento stav jednoducho dnes nie je dobrý. A ja som presvedčená a verím aj spolu s predkladateľom, že je to potrebné riešiť. Podobných prípadov, ako sú prípady domáceho násilia, sa v praxi môže vyskytovať množstvo. A myslím si, že nie je dobré, ak sa máme na zákon pozerať takýmto spôsobom.

Pojmy ako ospravedlniteľný stav mysle sú na jednej strane dostatočne abstraktné, aby sa vzťahovali na prípady, ktoré si to vyžadujú, ale na druhej strane dostatočne konkrétne, aby sa vyhli zneužívaniu. Trestné právo často používa pojmy obdobnej kvality a ponecháva na judikatúru, aby ich obsah vhodne upresnila.

Dámy a páni, vzhľadom na už spomenuté som presvedčená, že je na čase začať legislatívu pre takéto prípady riešiť a je potrebné ju aj zmeniť.

Návrh zákona nebude mať nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov alebo obcí, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne dopady ani na informatizáciu spoločnosti a životné prostredie.

Návrh zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Účinnosť predkladanej novely navrhujeme na 1. mája 2016. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 10:38 - 10:39 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Rovnako chcem reagovať, pán predseda, na dobrovoľníctvo, považujem podporu dobrovoľníctva za dobrú a za prospešnú pre spoločnosť. Čo sa mi ale celkom nepáči, je, že má byť len pre oblasť športu, teda len v tejto oblasti, ale rozumiem tomu, že keď hovoríme o zákone o športe, tak asi doňho nejdeme implementovať dobrovoľníctvo pre iné oblasti.
Chcem ale v tejto súvislosti povedať, že prídu z našej strany určite v budúcnosti také návrhy, aby dobrovoľníctvo bolo takýmto spôsobom podporované aj v iných oblastiach, pretože si myslím, že dobrovoľník v oblasti zdravotníctva alebo nejaký dobrovoľník v hospici alebo v kultúre, alebo v iných oblastiach má rovnaké miesto v spoločnosti a mal by byť rovnakým spôsobom podporený. A preto teda chcem veriť, že keď z našej strany takéto návrhy prídu, že budete v podpore dobrovoľníctva konzistentní a podporíte nás v tom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 17:47 - 17:49 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcela reagovať len na jednu parciálnu vec, o ktorej ste hovorili, pán minister, a to bola tá efektivita. A vy dávate za následok nejakému zvýšenému výberu daní. Efektivitu prisudzujete, teda efektivitu výberu daní. Jedna taká časť z toho výberu daní a efektívneho výberu daní je podľa vás aj zavedená daňová licencia a na to by som teda chcela reagovať, že zrovna táto vec, si myslím, že až taká efektívna nie je, pretože postihuje aj firmy, ktoré naozaj v dôvodných prípadoch tieto dane neplatia. A sú to nie všetko podvodníci, nie všetko firmy, ktoré sa vyhýbajú plateniu daní. Skôr sú to firmy, ktoré x-rokov vykazovali zisky, v nejakom roku sa buď nedarí alebo ich postihla kríza, alebo rekonštruujú, alebo investujú. Jednoducho, tie príbehy sú rôzne a vy ste ich všetky hodili do jedného vreca a uvalili ste na nich daňové licencie. Zrejme aj o tom ste hovorili ako reakciu na pani Jurinovú.
Ja si myslím, že ak by sa malo hovoriť o efektívnom výbere daní, tak by sa dali použiť aj iné metódy, iné prvky, napríklad zavedenie rôznych analýz, rizikových analýz, podľa ktorých sa budú kontrolovať firmy, na nejaké zefektívnenie kontrol a podobne. A nie na prezumpciu viny na všetky firmy.
Ďakujem.
Skryt prepis