Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.10.2014 o 10:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.10.2014 10:51 - 10:59 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, cieľom môjho vystúpenia je predloženie pozmeňujúceho návrhu, ale vzhľadom na to, že sledujem aj rozpravu, tak možno dve-tri poznámky aj k rozprave.
Viacero vystúpení z opozície tu zaznelo, kam sa podejú tie peniaze, ktoré sa vyberú na daniach. Rozdáte ich, 13 mil. na vlaky a budú tu cestovať aj rakúski dôchodcovia. No ja vám dám len dve ďalšie čísla, aby ste vedeli, kam pôjde časť týchto peňazí.
Prvá, zvýšenie podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre obce a mestá. Podľa rozpočtu je navýšenie 138 mil. Vzhľadom na to, že tam budú nejaké korekcie, dá sa predpokladať, že reálne navýšenie pre obce a mestá v roku 2015 bude 130 mil. euro. Čiže z tej čiastky, o ktorej hovoríte, pôjde priamo do obcí a miest takmer 130 mil. euro.
Ďalšie opatrenie. Včera som dal pozmeňujúci návrh k školskému zákonu, kde sa umožňuje financovanie materských škôl a školských zariadení, na budúci rok sa predpokladá výdavok na tieto aktivity minimálne 5 mil. euro. Ak považujete za rozhádzané peniaze budovanie kapacít v materských školách, v základných školách, obnovu týchto školských zariadení, tak ja potom asi som z iného myslenia a vôbec mi to neprekáža. V tejto súvislosti ale by som chcel povedať aj médiám, že nikto nejde zoštátňovať materské školy, ale idú sa dávať dodatočné financie pre materské školy tak, aby sa vykryl nedostatok kapacít v týchto zariadeniach. Takže, páni novinári, ak máte nejasnosti v niektorých otázkach, ja rád vám ich vysvetlím, ale poprosím o konzultáciu skôr ako napíšete niektoré veci.
A teraz už k samotnému zneniu pozmeňujúceho návrhu. Tento pozmeňujúci návrh dávam opakovane. Prvýkrát bol predložený v dani z motorových vozidiel, kde bol otvorený zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ale vzhľadom na to, že je odložené hlasovanie o tomto návrhu zákona, som nútený ho predložiť aj v zákone o dani z príjmov, kde budem vkladať nový článok 6, za čo budem pravdepodobne opätovne kritizovaný, ale vzhľadom na to, že je potrebné znížiť dopady, nepriaznivé dopady pre niektoré obce a mestá, považujem za potrebné aj touto formou predložiť tento pozmeňujúci návrh.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1123).
V súlade s ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny.
Za doterajší čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
"Čl. VI
Zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z. a zákona č. 268/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V § 8 ods. 2 tretia veta znie:
Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení, odkaz 11.
2. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení, odkaz1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1."
Doterajšie články VI až IX sa primerane prečíslujú. Nový článok VI. nadobúda účinnosť 1. decembra 2014, čo sa premietne v článku o všeobecnej účinnosti zákona.
Odôvodnenie. Navrhuje sa precizovať oprávnenie správcu dane určovať ročnú sadzbu dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v rozsahu 5-násobku základnej ročnej sadzby dane a rozdielne pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, v rozsahu 10-násobku základnej ročnej sadzby.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2014 18:50 - 18:52 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Mám iba dve minúty, takže sa obmedzím na reakciu predovšetkým pani poslankyne Horváthovej, prečo by sa malo hlasovať spolu o tých všetkých bodoch. No je to preto, lebo keby nebolo o tom politické hlasovanie na výbore, kde s mnohými časťami pozmeňujúceho návrhu mnohí súhlasili a bolo by prešlo záverečné ustanovenie, tak to mohlo byť v spoločnej správe. Analogicky, to chcem povedať, predpokladám podľa správania sa mojich kolegov na výbore, že aj v pléne bude politické hlasovanie, to znamená, záverečné hlasovanie o návrhu zákona, nech akékoľvek znenie bude mať, bude politické, to znamená, bude hlasovanie proti návrhu, a preto nevidím žiaden dôvod, aby sa rozdeľovalo hlasovanie.
K pánovi poslancovi Lipšicovi. Tento návrh nie je nepriamou novelou, je normálnou súčasťou legislatívneho procesu, ja som upozornil, že je nad rámec zákona a žiadam o vyjadrenie predkladateľky. A chcem povedať, že nejde o obídenie medzirezortného pripomienkového konania preto, aby sa verejnosť k tomu nemohla vyjadriť, lebo myslím si, že ide o veci, ktoré nie sú sporné. Ale ide o úsporu času predovšetkým tak, že sa navrhuje účinnosť tohto zákona dňom vyhlásenia, aby nedostatkové učebnice, aj vzhľadom na to, že ministerstvo školstva urobilo úpravy organizačné v rámci svojho rezortu, má nejaké voľné finančné prostriedky, chýbajúce učebnice mohli byť zakúpené ešte v priebehu tohto školského roku čo najskôr, aby deti dostali tieto učebnice, konečne sa mali z čoho učiť.
A pokiaľ ide o pána poslanca Érseka, ide o spoluúčasť tých, ktorí sa podieľajú na týchto investíciách, musia byť vykonané projektové práce, ktoré v takomto prípade by nemohli byť uhradené, sú prípravné práce, pričom všetci hovoríme o tom, ako sa hanbíme za naše štadióny, ale nechceme pre ne nič urobiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2014 18:14 - 18:44 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No ak dovolíte, úvodné slovo venujem vám, pán kolega Érsek. Do rozpravy je skutočne možnosť prihlasovania ukončená, ja som predposledný vystupujúci a pán kolega Fronc je posledný vystupujúci aj s tým, že už nám prepadlo raz to poradie. To znamená, že to už je úplne definitívny koniec tejto rozpravy k tomuto návrhu zákona. A ja budem pokračovať, teda nebudem pokračovať, keďže podľa rokovacieho poriadku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, naozaj pán poslanec Petrák vystupuje v rozprave. Naozaj je to všetko tak, ako to má byť, takže nech sa páči.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Keďže podľa rokovacieho poriadku by mal pozmeňujúci návrh odznieť v celosti, ja si dovolím, aby tam nenastali žiadne problémy z hľadiska vysvetľovania procedúry, prečítať ten pozmeňujúci návrh ešte raz v celosti od samého začiatku. Takže poprosím o strpenie a verím, že tentoraz to do tej 19.00 hodiny stihneme.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pavla Gogu k návrhu zákona poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1140).
Po prvé. V článku I sa pred prvý bod vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
1. V § 13 ods. 5 sa za slovo „školám" vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu14a).“ Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie: „14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. .../2014 Z. z."
2. V § 13 ods. 6 sa za slová „v školách" vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu14a)."
3. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky a b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne." Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Odôvodnenie. V čl. I prvom až treťom bode sa navrhuje okrem centrálne financovaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ministerstvom vytvoriť aj možnosť na poskytnutie príspevku školám (základným a stredným školám vrátane špeciálnych škôl) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc. Zároveň sa navrhuje aj mechanizmus poskytnutia príspevku na zakúpenie učebníc. Ide o dlhodobú požiadavku škôl.
4. V § 65 ods. 6 sa číslovka „10" nahrádza číslovkou „7".
Odôvodnenie.
Počnúc aktuálnym školským rokom sa termín Testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl posunul o celý mesiac neskôr. Tento posun z marca na neskoršie termíny si už dlhodobo žiadali riaditelia tak základných škôl, ako aj stredných škôl. V tomto školskom roku je termín Testovania 9-2015 stanovený na 15. apríla 2015. Skorší termín, 8. apríl 2015, sa ukázal ako nevyhovujúci z dôvodu veľkonočných sviatkov a prázdnin. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý je realizátorom Testovania 9, môže najskôr zverejniť výsledky žiakov dňa 30. apríla 2015 v elektronickej podobe. Podľa § 65 ods. 6 školského zákona riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku 3 alebo 4 najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky. Hraničný termín pre vydanie rozhodnutí zo strany riaditeľa strednej školy je v tomto školskom roku teda 30. apríl 2015, čo znamená možný časový alebo organizačný stres na strane škôl, nakoľko prvý termín prijímacích skúšok je v tomto školskom roku 11. mája 2015.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme skrátiť' 10-dňovú lehotu na odoslanie rozhodnutí o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky na 7 dní. Reálne to bude znamenať, že riaditelia škôl budú môcť vydávať rozhodnutia o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky ešte aj 4. mája 2015, a tým sa odbúra prípadný časový stres na strane stredných škôl. Zároveň budú riaditelia stredných škôl usmernení zo strany ministerstva školstva, ako aj NÚCEM-u, aby do 4. mája 2015 zverejnili na webových sídlach svojich škôl menný zoznam žiakov, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok z dôvodu splnenia kritérií na úspešnosť v Testovaní 9-2015. Rovnako dostanú usmernenie aj riaditelia základných škôl, aby na základe výsledkov Testovania 9-2015 informovali cielene tých žiakov, ktorí v oboch predmetoch uspeli nad 90 %, že budú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky, pri splnení ďalších kritérií stanovených strednou školou.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú a vloženie nových bodov sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Účinnosť nových bodov 1, 2, 3 a 4 sa navrhuje dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Po druhé. V článku I prvý bod znie: „V § 110 ods. 5 sa slová „§ 152 písm. e)" nahrádzajú slovami „§ 152 ods. 1 písm. e)".“
Odôvodnenie. Je to legislatívnotechnická úprava vnútorného odkazu v § 110 ods. 5 školského zákona, vzhľadom na doplnenie nového odseku 2 v § 152.
Po tretie. V článku I druhý bod znie: „Doterajší text § 152 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „V školách a školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj a) doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia, b) potravín s obsahom soli nad 1,5 gramu na 100 gramov hmotnosti, c) sladkých pekárskych výrobkov s nižším ako tretinovým podielom ovocnej zložky alebo mliečnej zložky, d) cukroviniek a cukrárskych výrobkov balených alebo voľných, e) zmrzliny, nanukov a mrazených ovocných drení, f) nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov, g) energetických nápojov, h) nápojov ochutených vrátane nápojov s pridaním cukru a umelých sladidiel okrem čaju a kakaa s obsahom cukru pod 4 gramy na 100 mililitrov obsahu."."
Odôvodnenie. Ide o spresnenie textu doplnením úvodnej vety do odseku 2 v § 152 a textovú úpravu pôvodného znenia.
Po štvrté. Za článok I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
Článok II. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z.,
zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č.689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) od 50 eur do 500 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil zákaz podľa osobitného predpisu79b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie: „79b) § 152 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z."
Článok III. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „a" za slovom „(ministerstvo)" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie1), na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „príspevok na učebnice") podľa osobitného predpisu20b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie: „20b) § 13 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z."
2. V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: „k) výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení“.
3. V § 6c ods. 4 druhej vete a ods. 8 sa slová „ods. 1 písm. a) až c) a g)" nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) až c), g) a k)".
4. § 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie: „Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy1) príspevok na učebnice, uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu24fa). Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený." Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie: „24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z."
Článok IV. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 528/2010 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva")".
2. V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vzniknutých po podpise zmluvy".
3. V § 11d ods. 1 písm. d) sa za slovo „zmluvy" vkladajú slová ,“o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva")".
Článok V. Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V článku VII sa slová „1. januára 2015" nahrádzajú slovami „1. januára 2016".
Doterajší článok II sa primerane prečísluje a vloženie nových článkov sa premietne do článkov upravujúcich účinnosť.
Účinnosť nového článku II sa navrhuje 1. januára 2015 a účinnosť nových článkov III, IV a V sa navrhuje dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V súvislosti s vložením nových článkov II až V sa primerane upraví názov zákona.
Odôvodnenie.
V článku II v nadväznosti na vloženie zákazu poskytovania ustanovených výrobkov pri ambulantnom predaji doplnkového stravovania v § 152 ods. 2 školského zákona sa navrhuje sankcia za správny delikt zriaďovateľovi pri porušení tohto zákazu, formou uloženia pokuty, ktorá je odstupňovaná od 50 do 500 eur.
V článku III druhom a treťom bode sa navrhuje rozšíriť okruh aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu v oblasti regionálneho školstva. Navrhuje sa poskytovať dotácie na výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení. Podrobnosti výzvy (napríklad zameranie výzvy na výstavbu materských škôl a zariadení školského stravovania v obciach s nedostatočnou kapacitou), okruh oprávnených žiadateľov (napríklad obce), výšku dotácie, výšku spoluúčasti žiadateľa a podobne určí ministerstvo vo výzve. Dotácie sa poskytnú na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a rozhodnutia komisie o pridelení dotácie. A s úspešným žiadateľom sa uzatvorí zmluva.
Navrhovanou úpravou v článku IV sa zabezpečí plynulá realizácia a financovanie strategických a dlhodobých projektov v oblasti športovej infraštruktúry, keďže sa umožní v rámci poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu, aby v rámci poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu boli oprávneným výdavkom aj výdavky vynaložené na určený účel uhradené prijímateľom v minulých rokoch pred podpisom dotačnej zmluvy. Ministerstvo bude teda môcť refundovať prijímateľom aj takéto výdavky bez časového obmedzenia ich úhrady až po podpise dotačnej zmluvy. Uvedenou úpravou sa okrem realizácie dlhodobých strategických projektov v oblasti športu zabezpečí aj to, aby v prípade vzniku neočakávaných udalostí, napríklad živelných pohrôm, ktoré by spôsobili škody na športovej infraštruktúre, bolo možné subjektu, ktorý na vlastné náklady zabezpečí opravu tejto infraštruktúry, refundovať tieto výdavky alebo ich časť aj v nasledujúcich rokoch, t. j. v roku, keď sa v štátnom rozpočte vyčlenia finančné prostriedky na tento účel.
V tejto súvislosti zároveň uvádzam, že navrhovaná úprava je v súlade so základným finančným predpisom v oblasti poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8a žiadnym spôsobom neobmedzuje možnosť z dotácie zo štátneho rozpočtu refundovať prijímateľovi výdavky, ktoré uhradil v minulých rokoch. Zároveň vychádzajúc z úpravy ustanovenia § 8a ods. 1 citovaného zákona poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky poskytovania dotácií podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie. Z uvedeného vyplýva, že v závislosti od povahy konkrétneho projektu a pokiaľ je to vhodné a žiaduce, poskytovateľ má priestor pri poskytnutí dotácie aj na financovanie športovej infraštruktúry osobitného významu určiť, že oprávneným výdavkom nie sú výdavky vynaložené v minulých rokoch pred podpisom dotačnej zmluvy.
V bode 3 ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na vypustenie legislatívnej skratky zmluvy o poskytnutí dotácie v bode 1.
Po zvážení možností ďalšej aplikácie ustanovenia upravujúceho dobu platnosti kreditov sa navrhuje v článku V odložiť koniec účinnosti predmetného ustanovenia na 1. januára 2016 z dôvodu, že bez vykonania primeraných zmien v systéme kontinuálneho vzdelávania a v kariérovom systéme a v systéme odmeňovania zamestnancov by došlo k výraznému ekonomickému dopadu na rozpočet bez želaného celoživotného profesijného vzdelávania zamestnancov v regionálnom školstve (pedagogických a odborných) na dosahovanie vyšších profesijných kompetencií na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
Vážené kolegyne, kolegovia, toto je návrh pozmeňujúceho návrhu vrátane odôvodnenia v tej legislatívnotechnickej forme.
Poprosím pani spravodajkyňu, aby sa o tomto návrhu hlasovalo v celosti, teda o všetkých bodoch tohto pozmeňujúceho návrhu jedným hlasovaním.
A keďže som si vedomý, že v zásade významná časť tohto pozmeňujúceho návrhu ide nad pôvodný rozsah návrhu zákona, ktorý predložila pani poslankyňa Renáta Zmajkovičová, chcem povedať, že konzultovali sme túto skutočnosť s predkladateľkou, ale napriek tomu považujem za potrebné, aby pani predkladateľka vo svojom záverečnom sove vyjadrila, či súhlasí alebo nesúhlasí s predložením tohto pozmeňujúceho návrhu, nakoľko ide nad rámec pôvodného návrhu zákona.
A teraz v zásade už môžem povedať k predkladanému pozmeňujúcemu návrhu niečo aj inou rečou, ako je legislatívna reč.
Uvedený pozmeňujúci návrh bol predložený na školskom výbore zhruba pred dvomi týždňami, kde sme všetky body prerokovali. V zásade okrem vecí, ktoré sa dotýkali vymedzenia okruhu potravín, ktorých predaj má byť zakázaný v školských bufetoch, a to je ten bod 3 pozmeňujúceho návrhu, bola naprieč politickým spektrom zhoda na tomto pozmeňujúcom návrhu, a preto je predložený aj teraz v takej podobe, v akej je.
Pri záverečnom hlasovaní o návrhu zákona a o spoločnej správe došlo k tomu, že nebolo schválené uznesenie a následne nebola schválená spoločná správa. To znamená, bola podaná len informácia. A tým pádom sa tento pozmeňujúci návrh v tejto podobe nemohol premietnuť do spoločnej správy, preto je predkladaný v pléne týmto spôsobom, ako je v tejto chvíli.
Ak by som sa v krátkosti zastavil pri jednotlivých bodoch pozmeňujúceho návrhu, musím povedať, že sú to veci, ktoré sa týkajú materských škôl, základných škôl, možnosti dofinancovania v prípade nedostatočných kapacít zo strany ministerstva školstva a predovšetkým v okruhu veľkých krajských miest, predovšetkým z dôvodu migrácie obyvateľstva za prácou. Dnes pociťujeme veľký nedostatok týchto kapacít.
A treba povedať aj to, že vzhľadom na priškrtené finančné prostriedky, ktoré boli znížením výnosu podielových daní, teda výnosu dane z príjmu fyzických osôb v roku 2011 s ministrom Miklošom, kde došlo k poklesu zo 70,3 na 65,4 %, obce v mnohých prípadoch nedisponujú dostatočným finančným kapitálom na to, aby chýbajúce kapacity vedeli vykryť z vlastných zdrojov.
Pokiaľ ide o možnosť nakupovať učebnice, postup bude úplne jednoduchý, to znamená, že ministerstvo uverejní zoznam učebníc, predovšetkým sa to bude týkať učebníc, ktoré sú schválené pri výučbe cudzích jazykov, nakoľko tam je diverzita týchto učebníc. A školy, ktoré požiadajú o nákup týchto učebníc, v rámci vyhlásenej výzvy a v rámci finančných možností ministerstva školstva budú môcť nakupovať tieto učebnice priamo, a teda tieto učebnice nebudú centrálne obstarávané.
Pokiaľ ide o ustanovenia v § 152, ktorý v zásade nejakým spôsobom upravuje pôvodný návrh pani poslankyne Zmajkovičovej, pokiaľ ide o jedlá, ktorých predaj sa zakazuje, ide len o upravenie pôvodného návrhu tak, aby bol jednoznačnejší výklad. To znamená, nahradili sa tam názvy tak, že zakazuje sa predaj kolových nápojov, sýtených, nesýtených a podobne, je dnes formulácia nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov, takže ide o spresňujúce ustanovenia pôvodného návrhu.
K tejto časti chcem povedať, že cieľom predkladateľov tohto pozmeňujúceho návrhu nebolo nanovo definovať zoznam potravín, aj keď tu došlo k nejakej úprave, ale reflektujeme pôvodný návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Zmajkovičová, len upravujeme legislatívnotechnickú podobu tohto návrhu.
Pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú financovania športovej infraštruktúry, tu sa mi žiada povedať, že tento návrh zákona vytvára pre ministra možnosť preplatiť výdavky na obnovu športovej infraštruktúry v prípade havarijných stavov, živelných pohrôm a podobne. Je to obdoba toho, že dnes keď sú povodne, tak často neexistujú dostatočné finančné prostriedky, ktorými sa dá okamžite ad hoc reagovať na požiadavky obcí, miest a zriaďovateľov, ale veľmi často stáva sa to takmer pravidlom, že s veľkým časovým odstupom, o niekoľko mesiacov, niekedy až v ďalšom kalendárnom roku alebo možno aj viac ako o jeden kalendárny rok neskôr dochádza k preplateniu týchto finančných prostriedkov. A tento návrh umožňuje túto činnosť.
Chcem povedať, že v prípade, že by niekto za tým hľadal nejaké iné pohnútky, akékoľvek preplatenie akýchkoľvek finančných prostriedkov je na politickom rozhodnutí ministra školstva, ktorý dostáva tento nástroj, o ktorom bude transparentne informovať, zverejní podmienky a zverejní aj rozsah výdavkov, ktoré boli preplatené.
V zásade je tam ešte jeden významný pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje podmienky zverejňovania výsledkov Testovania 9 tak, aby to testovanie mohlo prebiehať v neskoršom dátume, aby nebola ohrozená možnosť prijímania na stredné školy.
Myslím si, že všetky body tohto pozmeňujúceho návrhu sú v zásade na prospech školstva, a preto prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2014 15:37 - 15:39 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ja budem reagovať v zásade na obidvoch predrečníkov a aj ku kolegyni Žitňanskej, aj ku kolegovi Frešovi. Tento návrh je úplne v súlade so zákonom o rokovacom poriadku. Je legitímny, nevkladám tam žiaden nový článok a zasahujem len do zákonu, ktorý bol otvorený. Idem nad rámec zákona, ktorý bol predložený ministrom financií. Toto bolo s ministrom financií odkonzultované a bol vyjadrený súhlas s takýmto postupom. To znamená, to znamená, že nevidím v tom absolútne žiaden problém.
Ja si osobne myslím, že v tomto parlamente bola ďaleko horšia prax, ktorá bola v predchádzajúcom období a toto nepovažujem za absolútne žiaden, za absolútne žiaden prehrešok. Možno budem kritizovaný, že predložím v školskom zákone rozsiahlejšiu novelu, kde vkladám niekoľko článkov, ale musím povedať, že všetky tieto návrhy boli prerokované na výbore, kde ale nezískali dostatočnú podporu, a teda sa neobjavili v spoločnej správe. Takže v tom ďalšom prípade neobstojí ani tvrdenie, že by o týchto problémoch nebolo, nebolo rokované.
A ešte jedna poznámka k pánovi kolegovi Frešovi. Ja nehovorím o tom, že je ideologicky nesprávne zobrať daň. Ja hovorím o tom, že je ideologicky správne, aby každá samospráva mala určitý priestor pre vlastnú tvorbu. Ale hovorím, že nepovažujem za takýto priestor a za vhodný priestor pre vyššie územné celky ako daň z motorových vozidiel. Bavme sa o tom, že dôjde k zmene daňového systému a že aj vyššie územné celky dostanú daň, kde by boli nejakým spôsobom zainteresované na rozvoji regiónu. Nech majú podiel možno z dane z príjmu právnických osôb alebo z niečoho tak, aby nejakým spôsobom boli nútené sa podieľať na tvorbe pracovných miest a rozvoj regiónu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2014 15:15 - 15:32 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ja pôjdem možno trošku nad rámec predloženého návrhu zákona, ale možno v krátkosti sa najskôr vyjadrím aj k predmetu dane z motorových vozidiel.
So záujmom sledujem túto rozpravu a v zásade také najkontroverznejšie alebo najviac pripomienkujúce bolo vystúpenie pána župana Freša o tom, ako potrebuje samospráva vlastnú daň, aby mohla prejavovať svoje samosprávne funkcie. Ako teoreticky, ideologicky, ako myslím si, že tento postoj je správny, ale problémom je, že v čase fiškálnej decentralizácie, ktorú organizovala vláda Mikuláša Dzurindu, teda vaša strana, sa pre financovanie vlastnej dane pre vyššie územné celky zvolila daň z motorových vozidiel, ktorá nemá absolútne žiadnu logiku vzhľadom na financovanie vyšších územných celkov, a problémom je to, že zvolila sa, nechcem povedať, že úplne náhodne, ale vzhľadom na to, že sa presunuli cesty II. a III. triedy do pôsobnosti samosprávnych krajov, tak sa hľadala, hľadala nejaká nálepka bez akejkoľvek väzby na to, akú to má logiku, bez účelovej viazanosti na opravy ciest, bez zohľadnenia dĺžky ciest, bez zohľadnenia domicilu motorových vozidiel a ďalších vecí a to je to, čo tu zaznelo v tejto diskusii výrazne, výrazne vo viacerých vystúpeniach, že vznikali rôzne disproporcie, ktoré celý systém deformovali. Čiže toto je jedna z tých základných poznámok.
Možno by bola dnes na mieste otázka celkom premodelovať systém samosprávnych daní a daní, ktoré sú vyberané na centrálne úrovni, a premodelovať to tak, aby to zodpovedalo situácii, ktorá je o desať rokov po fiškálnej decentralizácii, môžeme sa k tejto otázke vrátiť, ale len holá kritika tohto návrhu, ktorý považujete za centralizáciu myslím, že neobstojí a nie je na mieste.
Ja by som sa však chcel vo svojom vystúpení dotknúť otázok, ktoré minulý týždeň relatívne dosť silno sa objavovali v médiách, a týkalo sa to nášho návrhu zákona, ktorý sa týkal miestnych daní a poplatkov. Využívam túto možnosť vzhľadom na to, že pri zákone o návrhu daní z motorových vozidiel je otvorený zákon o miestnych daniach a poplatkoch, nakoľko z tohto zákona sa táto daň vyníma, chcel by som predložiť jeden pozmeňujúci návrh. Ja si ho, ja ho najskôr prečítam, aby som zadosťučinil zneniu rokovacieho poriadku, a potom by som ho odôvodnil.
Pozmeňujúci a návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov tlač 1122. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
V doterajšom čl. III sa za doterajší bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
3. V § 8 ods. 2 tretia veta znie:
"Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení." Odkaz 11.
4. V § 8 odsek 5 znie:
"(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.
Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.
Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení, odkaz 11, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku l." Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa precizovať oprávnenie správcu dane určovať ročnú sadzbu dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky v rozsahu 5-násobku základnej ročnej sadzby dane a rozdielne pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy v rozsahu 10-násobku základnej ročnej sadzby dane. Navrhovaná zmena nadobudne účinnosť 1. decembra 2014, čo sa premietne v článku o všeobecnej účinnosti zákona.
Krátko k takému neformálnemu odôvodneniu tohto návrhu zákona. Boli sme kritizovaní médiami, že nevieme, čo sme v predchádzajúcom návrhu zákona prijímali. Musím povedať, že domnievam sa, že takú rozsiahlu analýzu a také rozsiahle diskusie, ako boli pri návrhu tohto zákona, nebývajú obvykle pri iných návrhoch zákonoch, ktoré sú z dielne poslancov. Predkladaný návrh zákona o miestnych daniach a poplatkoch bol predkladaný v súčinnosti štyroch politických strán, SMER- sociálna demokracia, MOST - HÍD, SDKÚ a KDH. Musím povedať, že zohľadnili sme všetky pripomienky, ktoré boli vznesené pri príprave tohto návrhu zákona, všetky sporné veci alebo veci, ktoré sa javili ako sporné alebo mohli by prinášať problémy, boli z návrhu tohto zákona vyhodené a boli tam len veci, ktoré boli zlepšením technickým zlepšením a vecným zlepšením súčasnej situácie, je pravdou, nikdy sme to neskrývali a neskrývame to ani teraz, že tento návrh zákona pre niektoré samosprávy mal negatívny dopad, pričom si stojím za tvrdením, že celkový návrh zákona ako taký z hľadiska makroekonomického na samosprávy negatívny dopad nemal vzhľadom na to, že sme zavádzali nové možnosti určovania miestnych daní, predovšetkým za ubytovanie a rozširoval sa celkový okruh, celkový okruh daňových poplatníkov vrátane poplatkov za hromadné garáže, podzemné stavby, stavby transformátorov, kioskov a podobných zariadení.
K čomu ale došlo? Negatívny dopad v prípade dane z pôdy, teda z ornej pôdy, ktorá mediálne nebola vôbec kritizovaná, bol na 110 obcí, pričom podotýkam, že myslím, že je 2 897 obcí a miest na území Slovenskej republiky, z toho negatívnym spôsobom sa dotýkal tento návrh zákona 110 obcí. 78 z týchto 110 obcí malo dopad nižší ako 2 000 euro na obec. Čiže hovorím dopad na jednu obec nižší ako 2 000 euro, čo nepovažujem za žiaden kardinálny problém, a preto ani v tomto predkladanom návrhu novely zákona alebo pozmeňujúceho návrhu sa nedotýkame vôbec nastavených parametrov pre ornú pôdu, to znamená maximálnu hranicu vo výške 5-násobku minimálnej sadzby dane, čo predstavuje 1,25 %. Stojím si za tým, že musia byť vyrovnané podmienky pre poľnohospodárov, ktorí pôsobia v rôznych katastroch, v rôznych katastrálnych územiach, musia mať približne rovnaké podmienky preto, aby to neobmedzovalo hospodársku súťaž a neznevýhodňovalo jedných voči druhým. Je pravdou, že niektoré samosprávy veľmi necitlivo pristupovali k uvaľovaniu sadzieb dane za pôdu a tieto dane sa pohybovali v rôznych výškach. Najvyššiu, ktorú tu mám zaznamenanú, údaje sú vytiahnuté z DataCentra, to znamená, z hlásení o dani z nehnuteľnosti, ktoré poskytujú samosprávy ministerstvu financií, najvyššia sadzba dane bola vo výške 31,2 % na ornú pôdu. 31,2 %! To znamená, tretina hodnoty ornej pôdy podľa zákona bola ročne vyberaná ako daň. Toto považujem za úžeru, toto považujem za likvidačné, ak niektorá samospráva si chcela dať týmto spôsobom sanovať svoj príjem, považujem to za nesprávne a považujem za potrebné, aby tento parlament v takýchto zvlášť vypuklých prípadoch zasiahol a stanovil maximálnu hranicu.
Druhým problémom, ktorý bol medializovaný omnoho viac, bola otázka dane z pozemkov pri lesných pozemkoch. Tu treba povedať, že ten problém má niekoľko rovín. V prípade lesných pozemkov dochádza k dvom negatívnym javom, ktoré sme nie celkom postihli. Prvý negatívny jav spočíva v tom, že v prípade ťažby tí, ktorí ťažia v lese, preťažujú vozidlá, na ktorých odvážajú drevo, ničia miestne komunikácie. A je pravdou, že existuje zákonné nariadenia, ktoré im ukladá, aby dali tieto komunikácie do pôvodného stavu, ale často sa stáva, že dochádza k súdnym sporom vymáhaniu tohto plnenia, ktoré sa naťahuje niekoľko rokov. A je pravdou aj to, že predovšetkým menšie obce nemajú ani dostatok finančných prostriedkov, ani administratívne kapacity, aby takéto súdne spory viedli. Je to pravdou, a preto prichádza k tejto zmene formou tohto pozmeňujúceho návrhu, aby sa zvýšila tá sadzba z päťnásobku na desaťnásobok.
Druhým problém, ktorý sa tu objavil, je ten, že predovšetkým väčší hospodári v lesoch využívajú možnosť ustanovenia, kde prehodnotia cenu pôdy formou súdnoznaleckého posudku, a treba povedať, že nikdy sa ešte nezaznamenalo, že by došlo k prehodnoteniu ceny lesnej pôdy smerom nahor, ale dochádza k prehodnoteniu ceny lesnej pôdy smerom nadol, ktorý znamená značné výpadky v príjmoch obcí a miest. Mnohé samosprávy využívali ten nástroj, že keďže sa znížil základ dane v hodnote pozemku, tak zdvihli sadzbu dane, aby aspoň trošku priblížili celkový výnos dane do obecnej, do obecnej pokladne. Považujem takýto, takýto postup znovu za neadekvátny zo strany niektorých vlastníkov lesov, a preto tu je pozmeňujúci návrh, ktorý som pred chvíľočkou predniesol. Treba ale opätovne povedať, že sadzby dane, ktoré sa pohybujú na úrovni 7,5 % z hodnoty lesnej pôdy alebo 21 % z hodnoty, medializovanej hodnoty, teda sadzby dane v prípade obce Motyčky, považujem takisto za úžernícke, ktoré nie je možné tolerovať v tomto parlamente. Ak sa dotknem obce Motyčky, ktoré spustili túto lavínu medializácie, musím povedať aj druhú skutočnosť, že ak by pán starosta si plnil svoje zákonné povinnosti a odovzdal by hlásenie o dani z nehnuteľností, ktoré ani za rok 2013, ani za rok 2012 sa na ministerstve financií nenachádza, mohli sme tento problém tejto obce identifikovať a mohli sme sa normálne baviť o probléme, ktorý môžeme spôsobiť, tejto obce. Napriek tomu, opakujem, daň vo výške 21 % z hodnoty pôdy pre lesné pozemky je úžernícka a je v tejto krajine neprijateľná. Vlastník lesného pozemku alebo akejkoľvek nehnuteľnosti nemá možnosť si tento pozemok preniesť do iného katastra. Vlastník tento nehnuteľnosti ho často nemá možnosť ani predať, nemá možnosť s ním nijako inak naložiť. Má možnosť len platiť daň, ktorú v mnohých prípadoch neobjektívne a v neobjektívnej výške stanoví niekto iný. Preto považujem návrh, ktorý predložila skupina poslancov v predchádzajúcom období, za objektívny.
Z tohto miesta chcem upozorniť aj na niektoré ďalšie problémy, ktoré sa nám nepodarilo vyriešiť. Sú to predovšetkým daň z nehnuteľnosti podnikateľských subjektov a musím úplne otvorene pomenovať v tomto prípade mesto Púchov, ktoré podľa názoru podnikateľských subjektov v tomto meste vyberá neobjektívne vysokú daň, zaťažuje spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v tomto meste, pričom niektoré z nich zvažujú odchod z tohto mesta a spôsobilo by to stratu niekoľko tisíc pracovných miest. Chcem z tohto miesta úplne jednoznačne povedať, že pokiaľ sa budú objavovať takéto nežiaduce tendencie v samosprávach, budem osobne iniciovať kroky, aby sa stanovila maximálna horná hranica sadzby napriek tomu, že to ide proti princípom samosprávnosti, ale určitá forma regulácie v tomto prípade musí byť. Nemôže to fungovať jednoducho tak, že samospráva má možnosť si určiť čokoľvek a v prípade negatívnych dopadov tieto negatívne dopady bude sanovať iba a iba štát. Z tohto dôvodu, z tohto dôvodu vyzývam všetkých kolegov, aby pri stanovovaní sadzieb v dani z nehnuteľnosti pristupovali veľmi citlivo. Poviem, že vždy som obhajoval, obhajujem a budem obhajovať záujmy samosprávy, ale musíme sa správať v rámci rozumných hraníc a musíme sa správať zodpovedne k tomu, aby táto krajina napredovala, a nie aby sa obhajovali iba lokálne, často možno diskriminačné kritériá, ktoré sú v niektorých prípadoch aj účelovo postavené.
Verím, že tento návrh novely zákona nájde u vás podporu, a verím, že pre ďalšie obdobie uzatvoríme tieto nezmyselné debaty. Ak by som povedal k číslam, ktoré sa dotýkajú ešte lesných pozemkov, pri zvýšení hranice maximálnej sadzby dane na 2,5 % bude dotknutých z 2 897 obcí iba 33 obcí, pričom tie čísla v absolútnej hodnote bude iba 10 obcí s dopadom väčším ako 10 000 eur. Čiže iba desať obcí bude s dopadom väčším ako 10 000 eur. To znamená, že sme sa snažili nájsť taký model, ktorý by vyhovoval všetkým, to znamená aj samosprávam, ale aby nepoškodzoval vlastníkov pôdy v tejto krajine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2014 18:52 - 19:01 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Rád by som, ctené kolegyne, kolegovia, sa zapojil aj vecne do tejto rozpravy, ale keďže mám obsiahlejší pozmeňovák a rád by som ho ešte dnes predniesol, tak sa, teda zredukujem moje vystúpenie iba na prečítanie pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I sa pred prvý bod vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
"1. V § 13 ods. 5 sa za slovo "školám" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie." a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu 14a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
"14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. .../2014 Z. z.
2. V § 13 ods. 6 sa za slová "v školách" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie" a na konci sa pripája táto veta: "Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpis 14a)."
3. V § 13 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie:
"(7) Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky a b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne. ".
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú a vloženie nových bodov sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Účinnosť nových bodov 1, 2 a 3 sa navrhuje dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie: V čl. I prvom až treťom bode sa navrhuje okrem centrálne financovaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ministerstvom vytvoriť aj možnosť na poskytnutie príspevku školám (základným a stredným školám vrátane špeciálnych škôl) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc. Zároveň sa navrhuje aj mechanizmus poskytnutia príspevku na zakúpenie učebníc. Ide o dlhodobú požiadavku škôl.
2. V čl. I prvý bod znie:
"1. V § 110 ods. 5 sa za slová "§ 152 písm. e)" nahrádzajú slovami "§ 152 ods. 1 písm. e)".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v § 110 ods. 5 školského zákona, vzhľadom na doplnenie nových odsekov 2 až 4 v § 152.
3. Doterajší text § 152 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) V školách a školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj
a) doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b) potravín s obsahom soli nad 1,5g/100 g hmotnosti,
c) sladkých pekárskych výrobkov s nižším ako tretinovým podielom ovocnej alebo mliečnej zložky,
d) cukroviniek alebo cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e) zmrzliny, nanukov alebo mrazených ovocných drení,
f) nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov,
g) energetických nápojov.
h) nápojov ochutených vrátane nápojov s pridaním cukru a umelých sladidiel okrem čaju, kakaa s obsahom cukru pod 4 g/100 mililitrov obsahu
i) tabaku a výrobkov z nich.“.".
Ide o spresnenie textu doplnením úvodnej vety a úpravy doterajšieho textu v § 152.
4. Za čl. I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) od 50 eur do 500 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil zákaz podľa osobitného predpisu 79b).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
"79b) § 152 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z v znení zákona č. ....../2014 Z. z.".
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo "a" za slovom "(ministerstvo)" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, odkaz 1) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len "príspevok na učebnice") podľa osobitného predpisu, odkaz 20b),"... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2014 10:33 - 10:34 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No ja sa prikláňam k tým hlasom, ktoré hovoria, že dvojkolové voľby starostov a primátorov určite nemajú byť. Podľa mňa opäť ide o nejaké politikárčenie, ak budeme hovoriť, či ide o silný mandát alebo slabý mandát. Európskych volieb sa zúčastňuje medzi 15 až 20 % v tých posledných voľbách a nikto nespochybňuje ich legitimitu. Vy tu budete hovoriť, ak niekoho z celkového počtu zvolilo 10 % obyvateľov, že nemá silný alebo legitímny mandát? Veď to je absolútny nezmysel, pán kolega. O toto sa to opierať nedá.
A ja poviem aj historické súvislosti a, pán kolega Abrhan, vy si ich dobre pamätáte, keď sa zavádzali dvojkolové voľby prezidenta. Napríklad tak sa rátalo s tým, a poviem to na plné ústa, ako vyblokovať Vladimíra Mečiara, aby nemohol uspieť na poste prezidenta. Ak budeme hovoriť o tom, či sú výhodné dvojkolové voľby pre kandidátov menšín, napríklad vo vyšších územných celkoch, tak hovorím, že pri súčasných dvojkolových voľbách je šanca kandidáta z menšiny uspieť výrazne menšia, ako keby boli tie voľby jednokolové. Čiže z tohto pohľadu ak budete hovoriť o tom, že chcete byť skutočnými a veľkými demokratmi, tak je absolútne namieste zvoliť opačný postup, zaradiť spiatočku a žiadať jednokolové voľby vo všetkých orgánoch. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2014 18:52 - 18:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. A, kolega Dušan Bublavý, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie, lebo mnohé veci si pomenoval úplne priamo a mnohí z nás by to asi až takto priamo nepovedali. A ja s tým súhlasím.
Ja sa prikláňam k tým, ktorí hovoria, že veľmi jednoduché sú riešenia, keď ste v opozícii a keď nemáte zodpovednosť za nič a môžete populisticky sa správať. A toto považujem za takýto návrh.
Takisto je veľmi jednoduché biť niekoho po hlave, keď oznámil pol roka predtým, že toto riešenie bude prijaté. A bolo to oznámené na sneme strany SMER, že toto riešenie bude prijaté. A dnes je to len otázka prestíže, kto skôr príde s týmto návrhom zákona, aj keď nehovorím, že ste ho nepredkladali dlhšie obdobie predtým. Ale prihlásili sme sa k takémuto riešeniu, oznámili sme ho a napriek tomu, že zákon bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, dnes nás ním bijete po hlave.
A tu treba povedať, kedy ide o vec a kedy ide o politikárčenie. Keď ste potrebovali dostať do ústavy definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, vtedy išlo o vec, lebo ste boli pripravení rokovať aj s tou nenávidenou stranou SMER o tom, aby ste túto pre vás principiálnu otázku do ústavy dostali. O politikárčenie ide teraz, keď viete, že nemáte dostatok hlasov na podporu zákona a tobôž ústavného zákona a s bohorovnou ľahkosťou ich predkladáte a ukazujete, kde je patent na rozum. Toto je čisté politikárčenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2014 18:28 - 18:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán poslanec Hlina, my nemáme vždy rovnaké názory na celý rad vecí, ale v tomto prípade musím konštatovať, že toto bol objektívny pohľad, ktorý sa dá použiť na túto problematiku.
Ja chcem povedať, že dá sa robiť funkcia aj zadarmo. A ja vám poviem svoj príbeh, aj keď moje meno tu bolo veľakrát spomínané v iných súvislostiach. Ja som prebral moju obec v roku 1992 ako starosta v doplňujúcich voľbách, kde niekoľkokrát týždenne vypadávala elektrika, lebo boli nefunkčné transformátory, kde neboli telefónne linky, kde nám Jednota zavrela obchod a krčmu. A viete, čo je to dedina, ktorá nemá ani krčmu. Pretože v tej dedine som chcel žiť, tak som bezplatne niekoľko funkčných období vykonával funkciu starostu a budoval som tú dedinu z jednoduchého dôvodu, lebo som v tej dedine chcel žiť. A vedel som, že ak by som poberal za to plat, tak nemôže mať peniaze na základné investície, aby som tieto veci sanoval. Za týchto okolností sa to dá robiť a môže sa to robiť. Dokonca som išiel ešte ďalej a z firmy, ktorú mám v tej obci, tak moji zamestnanci bezplatne robili na rôznych obecných veciach. A nikdy som za to nefakturoval ani korunu obci. Toto je skutočná pravda. A dá sa to robiť, ak to robíte z presvedčenia. Viem, že vy ste idealista a, prepáčte, dám to nasledujúce slovo do úvodzoviek, v určitom smere takisto „blázon" a viem si to predstaviť, že za takýchto okolností by ste to urobili aj vy. Ale takýchto ľudí tu veľa nie je a mnohí o tom vedia len rozprávať, nedokážu to pochopiť a už tobôž to nedokážu urobiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2014 17:43 - 17:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Přidal, považoval by som tento váš návrh zákona za úprimný, ak by ste náhodou nezabudli. dávam to do úvodzoviek, na výsluhový dôchodok eurokomisárov z Európskej únie. Aj tieto peniaze sú z verejných zdrojov. Tieto peniaze ste do návrhu zákona zabudli započítať. Zjavne vám to úplnou náhodou ušlo, keďže sa jedná o predsedu vašej strany.
Súhlasím s vami v tom, že ľuďom v tejto krajine sa ťažko žije a ľudia ťažko dokážu pochopiť, že niekto zarába viac, ako zarábajú oni. To je absolútna pravda. Ale pravdou je aj to, čo ste vo svojom vystúpení zabudli povedať, že počas predchádzajúcich dvoch rokov Radičovej vlády práve pre toto ste sa zaoberali predovšetkým vnútornými problémami vo vládnej koalícii, a nie problémami Slovenska a ťažkým životom ľudí na Slovensku.
Ak ste spomínali výšku investičných stimulov, ktoré sa rozdali za Ficovej vlády, no ja vám musím pripomenúť, že zabudli ste na jednu automobilku, ktorá sídli v Trnave. A skúste si zistiť aká tam bola výška dotácie na jedno pracovné miesto. A tieto investičné stimuly dávala druhá Dzurindova vláda.
A ešte musím pripomenúť, pokiaľ ide o investície počas druhej Dzurindovej vlády, ústupky v pracovnom práve a slúži vám ku cti iba jedna jediná vec, že ste nedali do pracovného práva, teda že ste nepovolili telesné tresty, ktoré niektorí investori požadovali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis