Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2014 o 15:05 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2014 15:05 - 15:10 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za odpoveď, pán minister. Nestihnem už položiť doplňujúcu otázku, ale chcem povedať to, čo bolo aj v predmete otázky, oceňujem tieto riešenia a chcem povedať, že vcelku aj jednoduchými riešeniami, ak by som to veľmi zvulgarizoval, prostredníctvom vedra farby sa dá výrazne uľahčiť život občanom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2014 9:49 - 9:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Hlina, nezvyknem sa zapájať do vašich sporov s kolegami predkladateľmi, ale tentokrát urobím výnimku. Ja som zažil v Bratislave niekoľko prípadov takých, že staviteľ, ktorý nadstavoval najvyššie poschodie, sa dostal do konkurzu, mal navŕtané kotvy a do najvyšších bytov tri mesiace, pol roka zatekalo a nikto s tým nevedel nič urobiť. Dôvod úplne jednoduchý, lebo zmluva, ktorá bola urobená, bola urobená šlendriánsky a boli s tým, boli s tým značné problémy. Niekto musí mať právo povedať aj, aké ustanovenia sú v tej zmluve, lebo aj keď sa to formálne nezdá, fyzicky sa to najviac môže dotknúť tých, ktorí žijú na tých najvyšších poschodiach. Lebo, lebo stačí, a to sú ďalšie prípady, že boli zle, zle pripravená stavba, nebolo zabezpečené najvrchnejšie poschodie, došli dažde a všetko, všetok majetok bol znehodnotený.
Problém sa spýtate aký? Jednoducho eseročka sa dala do konkurzu, majetok nebol žiadny, poistky neboli žiadne a ľudia si mohli akože vyplakať oči. Ako možnože táto úprava, tak ako je predložená, ja som sa do hĺbky nezaoberal tým, nie je úplne najdokonalejšia, ale hovorím, že tie problémy sú určite najvyššie u ľudí, ktorí bývajú na najvyšších poschodiach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2014 9:19 - 9:21 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ja ďakujem za slovo a chcem poďakovať kolegovi Mikloškovi za toto vystúpenie. Ja sa určite stotožňujem so všetkým, čo bolo povedané, a stotožňujem sa aj s tým, že celý proces podávania žiadostí - či už ide o eurofondy, alebo o Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ale aj o ďalšie grantové schémy - sa javí, že je tam príliš veľa byrokracie. Áno, plne sa s tým stotožňujem a myslím si, že je potrebné žiadateľov v čo najväčšej miere odbremeniť od tejto byrokracie. Ja osobne sa domnievam, že - tak ako bolo povedané - jedným z krokov je projekt ESO, efektívna štátna správa, a druhým projektom, ktorým nám to výrazne umožní všetky potvrdenia, pokiaľ ide o Sociálnu poisťovňu, daňové úrady a tak ďalej a tak ďalej, bude projekt UNITAS, ktorý zjednocuje výber daní a sociálneho a zdravotného poistenia. Čiže myslím si, že to budú kroky, ktoré, ktoré vo výraznej miere uľahčia činnosť, ale napriek tomu si myslím, že je tu stále dostatok priestoru na to, aby došlo k novelizácii aj ďalších zákonov, ktoré sa zaoberajú týmito vecami, lebo sú rôzne právne úpravy a je, sú rôzne požiadavky na žiadosti, ktoré sú podávané na rôznych rezortoch, či už ide o prácu, sociálne veci, školstvo, ministerstvo financií, Úrad vlády, Pôdohospodárska platobná agentúra a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže určite áno a budem veľmi rád, ak nájdeme spoločnú reč aj s opozíciou na to, aby sme tieto veci spoločnými silami odstraňovali a nehľadali v týchto veciach za každú cenu len politiku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2014 9:05 - 9:08 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol krátku novelu zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja, ktorá má za cieľ odstrániť prísne nastavenie súčasného znenia zákona pri posudzovaní žiadostí podaných na Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Podstata problému spočíva v tom, že na základe súčasného znenia zákona akékoľvek technické pochybenia, akýkoľvek formálny nedostatok, to znamená chýbajúci podpis na akejkoľvek strane, chýbajúca fotokópia v kópii žiadosti a podobné záležitosti, znamená automatické vylúčenie žiadosti z procesu hodnotenia. Týmto spôsobom sa stáva, že relatívne väčší počet žiadostí na základe takýchto banálnych formálnych nedostatkov, ktoré sú vyslovene technického charakteru, je vylúčená z procesu posudzovania, čo má, samozrejme, za dôsledok to, že možno veľakrát aj veľmi kvalitné projekty z vedeckej oblasti, z akademickej oblasti nie sú posudzované a tým pádom je v zásade spôsobená nenapraviteľná škoda na slovenskú vedu. Ako predkladatelia - pán profesor Mamojka, ja, kolegyňa Rošková - sme si dali za cieľ odstrániť tento formálny nedostatok a predkladáme túto novelu zákona.
V procese prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní sa objavili vo výboroch dva pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria o odstránení formálnych problémov v znení zákona, predovšetkým vysporiadania sa s prechodným obdobím, ako posudzovať žiadosti, ktoré boli podané pred účinnosťou tohto zákona. Potenciálne by mohli byť hodnotené až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Chcem povedať, že pri príprave zákona sme si dôsledne preverili všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zákon ako taký, a dospeli sme k poznaniu, že zákon nebude ovplyvňovať žiadne žiadosti, ktoré boli podané pred účinnosťou tohto zákona, nakoľko výzvy, ktoré boli vypísané v predchádzajúcom období, všetky boli vyhodnotené a všetky žiadosti boli posúdené a bolo vydané rozhodnutie a ďalšie výzvy sú na Agentúre na podporu výskumu a vývoja plánované až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Napriek tomu, aby bola zabezpečená právna čistota tohto právneho predpisu, sme sa priklonili k tomu, že pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané v druhom čítaní, z formálnoprávneho charakteru podporujeme a žiadam o ich podporu, tak ako aj o podporu celého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2014 18:11 - 18:12 hod.

Ľubomír Petrák
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2014 17:58 - 18:01 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov, ktoré sú v aktuálnom znení zákona, predkladáme viaceré úpravy, ktoré sú technicko-legislatívneho charakteru a ktoré nemajú vplyv ani na výšku, ani na spôsob platby dane. Upravujú niektoré kľučky, ktoré využívajú daňovníci na to, aby sa zbavili svojej daňovej povinnosti, a tým pádom zvýhodnili seba na úkor iných daňovníkov, ktorí svoju daň riadne platia.
Snažíme sa v tomto návrhu zákona precizovať daň zo stavieb, ktoré nie sú pevne spojené základom so zemou, to znamená, sú to rôzne kontajnerové stavby, sú to teda transformátorové, kioskové stanice, sú to predajné stánky a podobné zariadenia. Snažíme sa ďalej zaviesť vyrubovanie dane pri podzemných stavbách predovšetkým v hromadných garážach, ktoré majú značnú časť alebo takmer celú stavbu pod zemou, a doteraz kritérium pre vyrúbenie dane bola zastavaná plocha vo výške prvého nadzemného podlažia, čo vôbec nezohľadňovalo rozsiahlosť stavby pod povrchom zeme. Novou úpravou bude základom pre daň pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
V návrhu zákona upravujeme ustanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sa vymedzuje okruh poplatníkov, pre ktorých obec môže ustanoviť zníženie poplatku alebo ktorých môže obec od poplatku úplne oslobodiť na základe kritérií, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecne záväznom nariadení. Posilňujeme právnu istotu daňovníkov a navrhujeme precíznejšie znenie zákona pri oslobodzovaní z daní z nehnuteľností.
V reakcii na zložitosť vyrubovacieho konania pri niektorých miestnych daniach navrhujeme osobitný režim vyrúbenia týchto daní, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo vzniku daňovej povinnosti, napríklad vydražením alebo dedičstvom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a predmet miestnych daní nie je v úprave Európskej únie, takže nedochádza k žiadnemu konfliktu s právom Európskej únie.
Pán predseda, toľko úvodné slovo, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2014 11:10 - 11:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som taktiež chcel v mene skupiny poslancov, ktorí predkladajú tlač 987, požiadať o preloženie prerokovania tohto bodu na budúci týždeň vzhľadom na to, že je potrebné ešte, aby zasadol gestorský výbor.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Viete termín konkrétny, pán poslanec?

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Podľa, podľa uváženia, na utorok môže byť.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Musíme dať, povedzte, ktorý bod to je, a dajte termín.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Je to bod, je to bod 29 (tlač 987).

Paška, Pavol, predseda NR SR
A na kedy?

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Na utorok.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Utorok.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Tak bod 28, (tlač 987).

Paška, Pavol, predseda NR SR
Dobre. Ráno, 9.00 hod.?

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Môže byť.
Skryt prepis
 

5.6.2014 14:53 - 14:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Myslím si, že je veľmi dobre počúvať tieto rozvojové zámery, ktoré sú pripravené a ktoré možno v dohľadnej dobe, ak považujeme za dohľadnú dobu 5 až 6 rokov, vyriešia čiastočné dopravné problémy Bratislavy. Ale ja sa chcem dotknúť jednej časti odpovedi, ktorú ste pomenovali úplne presne, a to je, že dopravnými opatreniami, poviem to úplne laicky, namaľovaním nových jazdných pruhov sa vyriešil výjazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most. To, na čo som chcel vo svojej otázke poukázať, je, že podľa môjho názoru veľmi podobným opatrením by sa dal vyriešiť aj problém medzi Gagarinovou a Prístavným mostom, ak by sa ten úsek rozšíril na trojpruh, lebo veľmi podobné opatrenie, ktoré je medzi Avionom a Gagarinovou ulicou, kde sa takisto rozšírila jazdná dráha na tri jazdné pruhy, tak isto výrazne zrýchlilo dopravu v tomto úseku. To znamená, že veľmi vítam to, že ministerstvo sa zaoberá koncepčnými vecami a posúva veci dopredu, ale možno ak by pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti zacielili svoju pozornosť aj na drobné opatrenia, ktoré podľa môjho názoru sú realizovateľné, dala by sa čiastočne riešiť táto situácia, aj keď to bude možno skrátenie čakacej doby pri vjazde do Bratislavy o 10 alebo 15 minút, ale v tých dopravných špičkách to môže výrazne pomôcť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.5.2014 18:28 - 18:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, ktorí ste tu vydržali do tejto hodiny, dovoľujem si v zásade v krátkosti predložiť návrh zákona, ktorého komplikovaný názov nebudem, nebudem čítať, skôr poviem, čo je jeho účelom.
Účelom tohto návrhu zákona je zjednodušiť súčasný právny stav pri predkladaní žiadosti na čerpanie grantov z agentúry na podporu výskumu a vývoja. Súčasný stav je taký, že pre akékoľvek technické a formálne pochybenie je každá žiadosť automaticky vyradená z posudzovacieho procesu. Ak to preložím do jednoduchej ľudskej reči, pri kopírovaní originálu vám kopírka zoberie dve strany, spojí ich, chýba vám jeden list v kópii, ktorú spolupredkladáte pri predkladaní žiadosti, automaticky je žiadosť vyradená. Chýba vám podpis na jednej strane kópie alebo na nejakom liste, ktorý ste náhodou opomenuli, automaticky je žiadosť vyradená. Tých formálno-technických chýb by sa dalo pomenovať omnoho, omnoho viacej a treba povedať, že častokrát sú veľmi kvalitné projekty s kvalitným výskumným zameraním vyraďované práve z takýchto formálno-technických dôvodov.
Táto novela zákona odstraňuje tento stav s tým, že umožňuje predkladateľovi žiadosti v lehote štrnástich dní žiadosť po výzve doplniť. V prípade, že tak neučiní, je táto žiadosť vyradená. V prípade, že tak učiní, postupuje do normálneho procesu hodnotenia, čo považujem za absolútne normálny a korektný postup, ktorý umožní čerpať granty na kvalitné projekty. Je to návrh zákona, ktorý je vyslovene apolitický, je technický, ktorý stransparentňuje a zjednodušuje prostredie pre prideľovanie finančných prostriedkov a uchádzam sa o podporu celej snemovne, vrátane opozície a budem rád, keď tak bude učinené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2014 18:41 - 18:43 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No, ja budem musieť mať trošku iný názor, ako mal môj predrečník, ale keďže nemôžem reagovať naňho, tak budem hovoriť k tomu, čo zaznelo v pozmeňujúcom návrhu.
Ja osobne sa stotožňujem, nakoľko som spolutvorcom tohto návrhu, s tým, ako to bolo predložené a že sa našlo riešenie, ktoré považujeme za riešenie, ktoré je v súlade s ústavou a zavádza vzdelanostný cenzus.
Treba úplne jasne povedať, že výkon funkcie starostu nie je bezmenný poslanec, ktorý občas za niečo zahlasuje, ale to je exekutívna funkcia, a starosta vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy. Ak si niekto myslí, že hospodáriť so všetkými finančnými prostriedkami - a teraz nehovorím o tom, že či všetci starostovia a všetky obecné zastupiteľstvá hospodária zodpovedne alebo nezodpovedne - je potrebné na to, aby spĺňal minimálne predpoklady. A myslím si, že na tomto sa zhodneme.
Neviem si predstaviť, že v prípade exekutívnej funkcie by bol zvolený do funkcie premiéra tohto štátu človek, ktorý nevie prečítať svoj sľub. Sľub. Ako ja si to fakt neviem predstaviť a z tohto pohľadu si neviem takisto predstaviť, že by za predsedu vyššieho územného celku bol zvolený takýto človek. Je, žiaľ, pravdou, že na Slovensku je niekoľko starostov, ktorí mali vážne problémy s týmto a museli sa pre nich vykonávať doučovacie kurzy.
Ja neberiem nikomu právo uchádzať sa o funkciu, ale hovorím, že musí spĺňať určité predpoklady. Demokracia nie je o tom, že každý, kto príde, má právo robiť to, čomu nerozumie, a najviac sa o tieto funkcie budú uchádzať ľudia, ktorí tomu nerozumia. (Reakcia z pléna.) Toto, čo predvádzajú niektorí kolegovia z opozície, je holý populizmus, s ktorým sa nemôžem stotožniť, a verím, že takáto mienka je väčšiny obyvateľov Slovenska.
Skryt prepis