Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.10.2016 o 14:41 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 14:41 - 14:43 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, ktorý po niekoľkých dňoch v Národnej rade už stráca svoj úsmev z nás, tak dovoľte mi vystúpiť k tomuto zákonu. A takisto ako pán minister som nefajčiar celoživotný, takže nemám nejaký skrytý záujem pri tomto zákone a práve nemám ani problém s daňou z tabakových výrobkov ako s princípom. Pretože si myslím, že tie náklady pre spoločnosť treba zohľadniť a treba aj pokiaľ možno ľudí postupne viesť k tomu, aby sa menej fajčilo, alebo vôbec nefajčilo. Ale musím povedať, že rovnako ako pri všetkých ostatných daňových zákonoch, ktoré tu dneska máme, a ďalší balík budeme mať o mesiac, nebudem môcť hlasovať za tento návrh. A to z toho dôvodu, že naozaj sme dneska v situácii, kde štátu veľmi prudko rastú opakovane daňové príjmy a napriek tomu s nimi štát nenakladá dobre. Deficit nám klesá veľmi pomaly, nedodržiava sa, deficitné ciele už niekoľko rokov, vždy. A nemusím ísť ani do káuz dokonca, aby som teraz hovoril a kvôli Bašternákovi, ale už len zo samotného makroekonomického a spoločenského hľadiska jednoducho nemyslím si, že máme dneska, nazvime to tak, spoločenskú licenciu na to, aby sme zvyšovali dane. Nemyslím si, že je to správne v tejto chvíli. Myslím si, že v tejto chvíli je čas skôr dane znižovať. Samozrejme môžme sa baviť o tom ktoré, daň z tabakových výrobkov medzi také asi nepatrí, ale myslím si, že zvyšovanie dane je nesprávnym krokom a posiela nesprávny signál ľuďom, že štát nikdy nemá dosť. Že ani v situácii, keď príjmy daňové rastú rýchlo, keď ekonomike sa darí, tak ešte aj v tej chvíli je na uspokojenie všetkých tých záujmov, ktoré sú v politike potrebné, naďalej zvyšovať dane. Preto z tohto principiálneho politického postoja nebudem ani s kolegyňami môcť dneska hlasovať za tento zákon, za jeho schválenie a tento postoj sa bude týkať aj všetkých ostatných daňových a odvodových zákonov, ktoré tu ešte buď boli alebo budú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2016 11:47 - 11:48 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi poslancovi Rajtárovi za podporu aj za jeho dovysvetlenie, ktoré je samozrejme plne relevantné. Ja možno by som tým pádom doplnil ešte to, že naozaj aj pri kauze Bašternák a s tým všetkým súvisiacimi vecami, o ktorých všetci veľmi dobre vieme, jedna z výčitiek bola, že sa príliš kauzuistuje. To znamená, že príliš často sa robí kauza a málo sa z toho hľadajú nejaké systémové riešenia v parlamente. Ja som s touto kritikou nesúhlasil a myslím si, že v tak závažnej kauze je potrebné vyvodzovanie osobnej zodpovednosti, čo trestnoprávnej alebo politickej. Ale tento návrh je snahou naozaj do toho vniesť aj ten systémový rozmer a urobiť niečo pre to. Nie je to samozrejme jediný návrh, predkladali sme ich viac a tento sa mi zdá taký jednoduchý, neideologický a myslím si, že plne prijateľný. Zároveň chcem aj uviesť, ja som to uvádzal, už keď som ten zákon, ktorý to obsahoval, predkladal, že tu naozaj nejde o nejaké autorské práva. Koniec koncov ja som sám túto myšlienku prvýkrát počul od poslanca Procházku ešte, myslím si, asi dva roky dozadu. To znamená, že tu naozaj nejde o to, že kto je originálnejší alebo kto to vymyslel, ale ide o to, aby sa to presadilo. A teda verím, že sa nám to buď dnes, a ak nie dnes, tak v najbližšej dobe spoločne podarí presadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.10.2016 11:37 - 11:40 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu. V súlade s bežnou praxou si ho dovolím najprv vysvetliť a potom prečítať. Ide o návrh, o ktorom už táto snemovňa v inom kontexte diskutovala, ale napriek si myslím, že stojí za to aj v nadväznosti na tú diskusiu v tom pokračovať. Je to v reakcii na kauzu Bašternák a samozrejme nielen na ňu. Návrh na povinné zverejňovanie nadmerných odpočtov nad 50-tisíc eur finančnou správou, to znamená, veľmi zjednodušene povedané, ak si bude podnikateľ uplatňovať vysoké nadmerné odpočty, budú tieto podnikateľské subjekty zverejnené na webovej stránke finančnej správy. A samozrejme to, že si niekto uplatní nadmerné odpočty, z neho ešte neurobí nejakého zločinca.
Máme exportné firmy a iné firmy, u ktorých je to úplne legitímne, ale práve to zverejňovanie by umožnilo či médiám, či vládnym organizáciám, či verejnosti alebo aj komukoľvek inému, toto, sa na to pozrieť a práve rozlišovať to a pýtať sa otázky. Je vysoko pravdepodobné, že ak by takáto legislatíva platila pred štyrmi rokmi, ku kauze Bašternák by asi nikto neprišlo, pretože by všetci vedeli, že to bude príliš zjavne svietiť na tej stránke a niekto sa tomu začne venovať.
To znamená, tento návrh má nielen represívny alebo teda transparentný účinok, ale má aj výrazne preventívny účinok. Zároveň treba povedať, že nie je to žiadny precedens, pretože na základe zákona prijatého, ak sa nemýlim, za minulej vlády, teda za druhej vlády Roberta Fica sa už dnes zverejňujú daňové povinnosti právnických osôb v súvislosti s daňou z príjmu, to znamená, že v súvislosti s právnickými osobami neuplatňujeme nejakú ochranu ich súkromia v tejto, v tejto veci. To znamená, že ťažko aj potom argumentovať, že nadmerné odpočty by zrazu mali byť takto chránené. Preto tam vnímam viaceré výnosy, náklady sú minimálne, Finančná správa ten softvér má, má web stránku, to znamená, tá úprava by nepredstavovala nejaké výraznejšie finančné bremeno a mohlo by to celé fungovať. Toľko z mojej strany vecne,
Ešte pred tým, než prečítam, chcem povedať, že snemovňa, teda väčšina vládna odmietla tento návrh zákona, keď som ho predložil ako samostatný návrh zákona. Ja ho tu dnes predkladám, mal som aj snahu s pánom ministrom o tom viesť politicko-vecnú diskusiu a samozrejme nijako by som netrval akurát na tomto znení pozmeňovacieho návrhu. Môžeme sa baviť o sume, o tom prahu, či je 50-tisíc príliš málo, či to má byť niečo vyššie, môžme sa baviť o technike, ak by ministerstvo financií malo na niečo iný pohľad, ale ten princíp sa mi zdá ťažko napadnuteľný. Osobitne v situácii, v ktorej Slovensko dneska je, lebo samozrejme riešime vždy veľa problémov a tento sa mi nezdá fiktívny ani drobný. Naopak, je to spôsob ako reagovať na kauzu, ktorá ešte dosť významne prehĺbila nedôveru občanov tejto krajiny k jej štátnym orgánom a ich k tomu, že konajú vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu by som sa chcel obrátiť na pána ministra teda jednak s prosbou o jeho podporu pre tento návrh. Ak z dôvodov, samozrejme, ktoré samozrejme on uvedie, to tak, ak to podporiť nemôže, chcel by som ho poprosiť, aby nám uviedol, akým, či iným spôsobom možno to mieni riešiť, či sa na tom spôsobe môžeme nejako podieľať a teda ako zabezpečiť, aby to nezakapalo, keď to mám tak ľudovo povedať, aby z toho niečo bolo. Pretože koniec koncov to je to, prečo tu všetci sme. A teraz mi dovoľte samotný návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.
K čl. I.
1. V čl. I sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
6. § 79 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vrátení nadmerného odpočtu platiteľovi na svojom webovom sídle tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorej bol nadmerný odpočet vrátený,
b) identifikačné číslo platiteľa,
c) výšku vráteného odpočtu,
d) príslušné zdaňovacie obdobie.
(10) Postup podľa odseku 9 sa uplatní pri nadmernom odpočte vo výške najmenej 50 000 eur.".".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Doterajšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
"9. Za § 85l sa vkladá § 85la, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 85la
Prechodné ustanovenie k zverejňovaniu nadmerných odpočtov
Ustanovenia § 79 ods. 9 a 10 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2017.".".
To je návrh, nasleduje odôvodnenie, ktoré už som predložil, a dovolím si vás týmto opätovne ešte požiadať o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2016 10:25 - 10:25 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Áno, chcem len, pán kolega, nesprávne som interpretoval váš návrh, máte pravdu. Neúplne to mení ten argument, ktorý som použil, to je ten, že ak je raz návrh predložený vláde ministrom financií, tak samozrejme vláda ešte môže vykonávať zmeny, tento návrh znamená, že ešte je to stále návrh ministra financií, ktorý sa politicky ľahšie modifikuje, ale súhlasím teda s tým, že tie návrhy sú veľmi podobné, A nemyslím si, teda ak je dobrá vôľa, myslím si, že aspoň jeden z nich by mohol byť podporený určite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 10:16 - 10:24 hod.

Miroslav Beblavý
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 9:07 - 9:11 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister. Dovoľte mi vystúpiť k tomuto návrhu stručne, keďže už sme o ňom diskutovali v prvom čítaní. Ale napriek tomu podľa mňa je dôležité povedať niekoľko bodov. Ten, začnem technicky, a potom budem viac politický.
Technicky chcem povedať, že tento návrh vnímam ako rizikový z nasledovného dôvodu: Je známe z ekonomickej teórie aj praxe, že pokiaľ má nejaké odvetvie, nejakí podnikatelia, keď to tak poviem zjednodušene, veľký tuk, veľa tuku, tak ich nadmerné zdanenie, alebo vyššie zdanenie odrezáva primárne z toho tuku a len v menšej miere sa prenáša na zákazníkov. Čím však je toho tuku menej, tým viac sa to prenáša na zákazníkov. Ja som aj v minulosti, keď sme sa zhodli na tom, že v bankovom sektore toho tuku je pomerne veľa, hovoril, že tento prístup považujem za nešťastný z jediného vtedy dôvodu, a to je ten, že namiesto toho, aby sme riešili, ako ten tuk z bánk odsať v prospech spotrebiteľov, tak z neho malú časť zdaňujeme a zvyšok aj tak bankám nechávame. To znamená, že spotrebiteľ to naďalej platí, len banky sa trochu podelia so štátom. Dnes to však podľa mňa už neplatí. Podľa analýz Národnej banky Slovenska, budeme tu koniec koncov tú správu mať aj o pár dní v tejto Národnej rade, došlo vplyvom rôznych opatrení, vrátane tých, ktoré sme presadili aj v tejto Národnej rade, k dosť prudkému zvýšeniu súťaže medzi bankami a bankám začala ziskovosť klesať. V absolútnej sume je to zatiaľ pomalé, ale v pomere k objemu aktív a k tým relevantným veličinám to začína byť pomerne prudké. A Národná banka teda, naopak, má už dneska opačnú obavu, že už sme tak začali tie banky, tak vystužovať, že o chvíľu ich ziskovosť ani nemusí byť primeraná. Ja sa celkom teším, myslím, že po tých rokoch tých obrovských ziskov by im to chvíľu nepoškodilo, ale napriek tomu chcem aj z technicko-odborného hľadiska upozorniť, že pokračovanie tohto odvodu v dnešnej dobe je už podľa mňa niečo iné ako zavedenie toho odvodu jednak v roku 2011 a potom jeho navýšenie a predĺženie v roku 2012 a ´13. Takže z tohto dôvodu by to bolo na odbornú diskusiu, či je to správne v tejto chvíli. Ja už by som začal byť mierne skeptický.
Nad tým však je ešte oveľa väčší, širší spoločensko-politický otáznik. A to je otáznik, prečo súhlasiť so zvyšovaním daní v bode, keď štátny rozpočet má opakovane už niekoľký rok za sebou výrazne nadpríjmy a keď zároveň ukazuje minister financií a vláda, že aj ani s týmito obrovskými nadpríjmami nedokáže hospodáriť lepšie, ako plánovali, ale hospodári horšie, ako plánovali. Inými slovami, ako to včas zhrnul člen rozpočtovej rady pán Ódor, čím viac nadpríjmov má minister Kažimír, tým horšie mu skončí rozpočet verejných financií v tom danom roku. Inými slovami, čím viac do toho nalievame, tým viac toho vytečie. A za tých okolností, ja chcem povedať, že nepovažujem za správne podporiť akékoľvek zvyšovanie daní na kohokoľvek v tejto chvíli, dokonca aj daní, za ktoré za normálnych okolností by bolo podľa mňa možne hlasovať, čo sa bude týkať najmä dane z tabaku, o ktorej budeme ešte dneska, alebo zajtra, alebo pozajtra rokovať.
Takže z týchto dôvodov ja chcem za seba aj za moje kolegyne pani Petrík a pani Macháčkovú povedať, že my nebudeme hlasovať za tento zákon a zároveň chcem podať procedurálny návrh, aby sme ho vrátili predkladateľovi na dopracovanie, pretože naozaj toto nie je čas na zvyšovanie daní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2016 13:20 - 13:22 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pôvodne som chcel vystúpiť v rozprave, ale uvedomil som si pri vašom prejave, pán Rajtár, že sa to, čo chcem povedať, dá zmestiť do dvoch minút, pretože fakty už zazneli, naozaj už sú potrebné len postoje. Takže dovolím si to aj v reakcii na vás vyjadriť.
Je naozaj veľmi, veľmi neštandardné podávať odvolanie predsedu vlády v podstate menej ako tri mesiace po vymenovaní tej vlády, a to je to, čo mňa na tom návrhu dlho trápilo, ale musím povedať, a nie, samozrejme, nedošiel som k tomu názoru dnes, ale po tých troch mesiacoch vlády, keď sme boli svedkami odhalenia jednej skutočnosti za druhou, že toto je jeden z tých výnimočných prípadov, keď takýto vysoko neštandardný krok je, bohužiaľ, potrebný. Pretože Slovensko nemá šancu ani len sa vydať na cestu k právnemu štátu, kým Robert Kaliňák je ministrom vnútra a dneska už aj kým je Robert Fico predsedom vlády, pretože sa ho plne zastáva, plne si ho osvojil v tejto konkrétnej veci.
Takže musíme, bohužiaľ, robiť a ja podporujem tento váš neštandardný krok ako navrhovateľa, že ste zvolali túto schôdzu, pretože si myslím, že v tomto prípade, bohužiaľ, k nemu bolo nevyhnutné pristúpiť.
Zároveň chcem povedať, že táto vláda hoci je formálne novou vládou, v skutočnosti, myslím si, že máloktorý občan vníma nejaký významnejší rozdiel, či už obsahu, alebo tónu. To znamená, v skutočnosti máme v tejto chvíli už piaty rok vlády Roberta Fica, ktorá je veľmi podobná spôsobom vládnutia, a je to koniec koncov vidno aj na tom, že dokonca aj v takejto koaličnej vláde nie je možné vymeniť ministra, ktorého kroky a správanie už prekročili všetky hranice, povedal by som, prijateľnosti v členskej krajine Európskej únie.
Takže aj preto je prípustné po troch mesiacoch odvolať predsedu vlády, pretože v skutočnosti už je v tej funkcii oveľa dlhšie, aj sa podľa toho správa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2016 9:06 - 9:06 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Mám procedurálny návrh, ktorý by za iných okolností nemusel zaznieť, ale vzhľadom na včerajší priebeh zaznieť, bohužiaľ, musí.
Chcem podať procedurálny návrh, aby pani poslankyni Remišovej bolo umožnené vystúpiť v rozprave posediačky vzhľadom na jej zranenie. Včera chcela vystúpiť posediačky, pán predsedajúci Glváč jej to, myslím, nedovolil. Musela postojačky na barlách hovoriť. Považujem to za nedôstojné voči akémukoľvek kolegovi, obzvlášť kolegyni.
Takže chcem vás týmto poprosiť o veľkorysosť, ktorá by mala byť nám všetkým daná.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2016 19:17 - 19:22 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto bude na rozdiel od toho predchádzajúceho zákona pomerne stručné, lebo tento zákon obsahuje jeden jednoduchý návrh, ktorý teda pokúsim sa vysvetliť, a buď s ním, samozrejme, budete súhlasiť, alebo nie, ale neni potrebné ho tak komplexne analyzovať ako ten predchádzajúci.
Je to opäť návrh kolegyne Macháčkovej, kolegyne Petrík a mojej osoby, ale musím tu v korektnosti povedať, že podľa mojej najlepšej vedomosti intelektuálnym autorom tohto návrhu je pán poslanec Procházka. Možno on ho odniekadiaľ inakadiaľ ešte našiel, ale ja som ho prvýkrát počul ešte pred niekoľkými rokmi od neho, a preto vám to tu chcem férovo povedať, že nie je to návrh, ktorý vzišiel z našej hlavy, ale to ho nerobí o niečo menej kvalitným.
Je to návrh, aby bolo zverejňované, kto získal v reálnom čase, teda zhruba mesiac neskôr, kto získal nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty od sumy 50-tisíc eur vyššie. Teda zjednodušene povedané, Finančná správa dnes zverejňuje na svojej stránke register, viaceré súbory informácií a navrhuje sa, aby k nim pribudol jeden ďalší, kde sa bude priebežne vždy s mesačným oneskorením zverejňovať, že ktoré subjekty si uplatnili vratky, keď to tak poviem ľudovo, väčšie ako 50-tisíc eur.
Tá suma bola určená s ohľadom na sumu, ktorá existuje pri registračnej povinnosti, ale, samozrejme, tá suma sa dá debatovať. Možno je to málo, možno by takých subjektov bolo veľa, možno treba zvýšiť. Ale to, čo je v tom podstatné, je, že ak by tento návrh platil, tak by každý, kto sa zapája do podvodov s DPH, vedel, že nielen samotná Finančná správa, ale aj každý iný orgán, ale aj každý občan, každé médium bude môcť kontrolovať, že ku komu tie peniaze tečú, a keď sa nejaké veci odhalia, tak aj bude možnosť spätne to odsledovať.
Keby tento zákon platil posledných päť rokov, tak si myslím, že kauza Bašternák by vypukla oveľa skôr, resp. by ani nikdy nenastala pravdepodobne, pretože buď by to z obavy pred tým, že to bude vidno, nikdy nebolo ani vyplatené, alebo keby bolo, tak by bolo na to pomerne rýchlo upozornené. Pretože tento typ vratky, aký dostal pán Bašternák, bol natoľko neštandardný, že by na tomto zozname veľmi rýchlo svietil a niekoho by podnietil k tomu, aby sa o to zaujímal.
To znamená, že už v roku 2012 by to bolo riešené a nie až v roku 2016. A zároveň, samozrejme, by to malo preventívny účinok.
Finančné náklady tohto kroku by boli relatívne malé, keďže všetky informačné systém, ktoré na to majú mať, existujú, bola by to len otázka teda zadania do informačného systému, aby exportoval takéto dáta na webe, ktorý existuje.
Z hľadiska ochrany súkromia treba povedať, že toto sa týka teda podnikateľov - právnických osôb, a nehovoríme o tom, že budeme, ako napríklad to robia v niektorých krajinách, zverejňovať daňové priznania súkromných fyzických osôb. Dokonca sa nebudú zverejňovať ani citlivé údaje z právnických osôb, pretože tieto vratky medzi citlivé údaje nepatria.
Zároveň pripomeniem, že podľa existujúcej legislatívy už dnes Finančná správa zverejňuje objem dane zaplatenej právnickými osobami z príjmu, myslím, dane z príjmu, čo je nepomerne citlivejšia informácia ako to, či niekto žiada a dostáva vratky.
Takže z tohto hľadiska ani z hľadiska nejakej ochrany súkromia tu nie je dôvod tento návrh neschváliť. Hovorím, nie je to návrh, my sme ho predložili ako poslednú súčasť tohto balíka, ktorý som tu dnes v mene kolegýň predkladal, nie je to návrh, ktorý by zmenil svet, ale myslím si, že je to jeden z návrhov, ktorý by znateľne obmedzil takéto hrátky s vratkami, akých sme tu boli svedkom, a v tom, kde by ich neobmedzil, by viedol i k ich oveľa rýchlejšiemu odhaleniu.
Zároveň je to návrh, ktorý nemá žiadny ideologický komponent. Verím, aj keď možno sa mýlim, že ani pán poslanec Krajniak by voči nemu nenamietal, aj keď, samozrejme, nemôžem si byť tým istý, a zároveň je to aj návrh, ku ktorému sa dokonca aj pán minister financií, keď sme o ňom diskutovali tuto v parlamente pred pár týždňami v inej súvislosti, vyjadril, že na prvé počutie mu neznie zle, aj keď ako správny člen vlády ani nechcel dávať nijaké záväzky, ale povedal aj to, že tieto otázky zvýšenia transparentnosti aj on vníma, že ich treba posilňovať a riešiť.
Preto si vás dovolím požiadať o podporu naprieč spektrom a jeho prípadné schválenie, tohto zákona, by bolo aj gestom voči nášmu spoločnému kolegovi, ktorý s ním pôvodne prišiel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2016 19:04 - 19:17 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne obidvom poslancom, alebo teda poslankyni a poslancovi, ktorí vystúpili.
Pani poslankyňa Dubačová ako spolupredkladateľka, ďakujem za podporu aj ten, povedal by som, aj konkrétny ľudsky rozmer, ktorý si do tej diskusie priniesla, možno k tým systémovým a číselným veciam, o ktorých som hovoril ja.
Ale budem sa teda vo väčšine venovať, samozrejme, pánovi poslancovi Krajniakovi, keďže on polemizoval s tým návrhom, a tak, samozrejme, má význam aj k nemu sa vyjadriť. Chcem povedať, že na jednej strane oceňujem, pán poslanec, to, že ste vystúpili z toho dôvodu, že vždy je podľa mňa, prispieva ku kvalite debaty, ak sú opačné názory na tieto veci, sú dva opačné názory. A keďže pán poslanec Lipšic, ktorý je tiež predstaviteľom, pokiaľ viem, toho názoru, aký aj vy ste tu reprezentovali, dnes teda tu nie a myslím, že všetci chápeme prečo. Tým, že aj pán minister Kaliňák, ktorý je tiež zástancom tohto istého názoru, tu nie je z dôvodov, ktoré teda už sú na ňom, a pán exminister Palko, ktorý rovnaký názor mal, už je na politickom dôchodku, tak naozaj dneska to asi zostáva na vás, aby ste tento názor čo najpregnantnejšie vyjadrili, a ja to považuje za správe, aby sme z toho, z tej zrážky vyvodili, čo je naozaj správne.
Jediné, voči čomu sa musím tak všeobecne trošku ohradiť, je, že vo vašom vystúpení zaznelo veľa vecí, ktoré v tomto zákone vôbec nie sú. A to nie je úplne korektná diskusná taktika povedať, že sú tu také nejaké návrhy, voči nim sa vymedzovať, keď možno je len polovica, možno tretina neprešla toho, čo ste vy tvrdili, že sú zlé návrhy, boli v tomto zákone. Lebo to je diskusná taktika tzv. ad absurdum, že proste pribalím do toho aj iné veci a voči tým sa vymedzím a potom ten návrh nevyzerá dobre. Takže to jediné sa chcem ohrdiť.
Ale napriek tomu, napriek, hovorím, som vďačný, že ste vystúpili, a chcem mať možnosť sa aj k tomu vyjadriť, lebo podľa mňa to bolo veľmi užitočné.
Keď som bol dieťa, to bolo ešte pred rokom ´89, tak poznal som viacej ľudí, ktorí naozaj verili v možnosť vybudovať socializmus, už ich vtedy bolo málo, ale boli aj takí, a oni boli často presvedčení, že ten systém nie je zlý, len tí ľudia sú problém. Že keby sme vedeli toho nového socialistického človeka nejak vybudovať, nejak zmeniť tú ľudskú podstatu, tak ten socializmus by aj mohol fungovať. Ja dokonca som aj pár takých nových ľudí poznal. Mám, poznám takých ľudí, že keby takých bolo 5 miliónov, tak možno by ten socializmus aj mohol fungovať, len, len ich je vždy tak možno 10-tisíc, ak vôbec, tí ostatní, my ostatní sme normálni.
A tým pádom ja mám za sebou 25 rokov skúseností s tým, ako to tu funguje, tak ten argument, že vymeňme ľudí, po tom, čo ja som dokumentoval jednak, že sú po každých voľbách brutálne vymieňaní a možno vám tie číslo poslať, ale sú na webe, naozaj to bolo spočítané, ako po posledných štyroch voľbách sa vždy vymieňali dve úrovne policajných funkcionárov spôsobom, ktorý je nevídaný na západ od tejto krajiny. Nevídaný. Tak asi tá výmena nepomáha.
Takisto mali sme už, dobre, pán Kaliňák to okupuje už pomerne dlho, ale predtým aj medzitým sme už mali iných ministrov a, hovorím, tie výsledky, pokiaľ hovoríme o veci, ako je kauza Bašternák, teda rozkrádanie štátu so silným politickým krytím a prepojením, nepamätám, že by sedeli za iných ministrov v base alebo čo len by išli silné obžaloby na súdy v nejakých veľkých počtoch.
V tej súvislosti vy ste priniesli príklad Českej republiky. Hovorili ste, že tma, nastal chaos a zastavila sa policajná práca. No, priznám sa, že mám pocit, že ste jediný, kto to takto vníma, teda nemyslím to, že sú tam aj nejaké konflikty, ale tie sú koniec koncov aj u nás medzi rôznymi silovými zložkami, ale aj v Českej republike došlo v ostatných rokoch k rozhodujúcemu zlomu v boji s politickou korupciou a s rôznymi zneužívaniami úradov, a teda keby sme mali len tie české výsledky, tak táto snemovňa by nemusela byť vždy uznášaniaschopná. Takže preto si myslím, že odvolávať sa na český príklad ako príklad toho chaosu, ktorým by sme nemali smerovať, nie je úplne ani politicky správne, lebo Česká republika je v tejto oblasti, ktorú chceme riešiť, aj vo výsledkoch dnes už významne pred nami. Dokonca až natoľko, že vidíme teraz, že pod záštitou organizácie Policajného zboru je, sú vytláčaní z Policajného zboru niektorí ľudia v Českej republike, ktorí k tomu prispeli.
Ale môj bývalý šéf, ešte keď som bol veľmi mladý, pán Eugen Jurzyca, ktorý tu dnes sedí, mi kedysi povedal pred dlhými rokmi, že sú oblasti, kde sa nemáme od koho veľmi poučiť, lebo sú veľmi špecifické pre našu krajinu. A potom sú oblasti, ktoré existujú všade na svete, a treba sa pozrieť, ako je to inde. No a polícia, vyšetrovanie zločinov, osobitne politickej korupcie, to je univerzálny fenomén. To existuje všade na svete. Preto v tom spore, ktorý teraz vedieme v tejto diskusii s pánom poslancom Krajniakom, je možné sa pozrieť na to, že ako je to inde. Samozrejme, ako je to inde, neznamená vždy a nutne, že je to super, ale, ako sa hovorí, keď si všetci ostatní, keď všetci ostatní idú nejakým smerom, tak ten, kto ide v protismere, asi nemá pravdu, ale, samozrejme, môže si povedať, že on je lietadlo.
Keď sa pozrieme na tie štyri kľúčové veci, ktoré sú aj u nás debatované, tak je to otázka riadenia Policajného zboru, či minister má právo riadiť, a aj ďalej či má byť tá pyramída, hierarchia, ako povedal pán Krajniak, bez výnimky. Potom je otázka menovania a odvolávania, to znamená, to nie je otázka udeľovať, prikazovať, či je, za nejakých okolností je možné vymeniť tých ľudí. Tretia otázka je inšpekcie, teda kde je umiestnená konkrétne tá zložka, ktorá vyšetruje prehrešky tohto zboru. A štvrtá otázka je otázka nezávislého vstupu do vyšetrovania nejakých konkrétnych problémov a káuz. Teda že indipendent review.
A my máme dneska na Slovensku systém, kde minister teda hierarchicky riadi Policajný zbor, ako nám bolo povedané, menuje a odvoláva policajných funkcionárov vo veľkom a bez udania dôvodu, inšpekcia je jemu tiež podriadená a zároveň neexistuje žiadny nezávislý revízny proces do toho.
Pán Krajniak, poprosím vás, povedzte mi jednu západoeurópsku krajinu, ktorá má všetky tieto štyri prvky. Ja ju nepoznám. Ja poznám krajiny, kde dokonca nie je ani jeden z týchto, teda kde je to opačne, že všetky tie štyri sú opačne, než je to dnes na Slovensku, také sú. Sú krajiny, kde minister vôbec nemôže zasahovať do fungovania Policajného zboru, kde funguje nezávislá administratíva, ktorá má možno tie kľúčové systémové právomoci, ale políciu riadi policajný prezident nezávisle od ministra a minister má veľmi obmedzené právomoci. Sú to demokratické krajiny Veľká Británia, škandinávske krajiny. (Reakcia z pléna.) Napríklad. Tam je na desať rokov, pokiaľ sa nemýlim, ten riaditeľ menovaný.
Takže, ale toto my nenavrhujeme, my napríklad vôbec nenavrhujeme zrušiť ministrovi vnútra poverenie riadiť Policajný zbor. Nenavrhujeme to. Len hovorím, že v mnohých krajinách to nemá, a nie sú to krajiny chaotické, nie sú to krajiny nefunkčné, naopak, sú to krajiny, kde ak niečo spáchate, tak šanca, že sa to vyšetrí, je teda nepomerne vyššia ako u nás, pokiaľ ste z politického biznisu a dobre prepojený človek. My to nenavrhujeme.
Menovanie a odvolávanie. Neviem vám povedať všetkých 15 západoeurópskych členov, členských štátov EÚ, ale veľmi pochybujem, že je čo len jeden, a ak je jeden, tak je to už pomerne veľa, kde minister môže bez dôvodu menovať a odvolávať funkcionárov Policajného zboru na viacerých úrovniach. To znamená prezidujúci prezidenti, krajskí, okresní, tri úrovne Policajného zboru, kde si môže vymeniť manažment úplne, ako sa mu chce. A hovorím, nechcem, keďže nemám v hlave všetkých pätnásť, nechcem povedať, že nie je ani jedna, ale dúfam, že nie je ani jedna, ak je, tak je možno jedna. Ak máte iné, tak rád sa o tom s vami porozprávam.
To, že inšpekcia je súčasťou podriadená tomu istému ministrovi, ktorý riadi hierarchicky Policajný zbor, je tiež špecifikum, ktoré už v západnej Európe takmer neexistuje. Nemusí byť ten spôsob, aký ste spomenuli v Čechách, kde je jeden zbor, ktorý má vyšetrovať všetky, sú rôzne. Ale to, že policajti vyšetrujú policajtov a riadi to všetko jeden minister, to znamená, že je to všetko doma v kuchyni. Také veľmi, takéto neexistuje na západ od nás, alebo len veľmi zriedka, keď.
A, naopak, to, že neexistuje žiadny nezávislý vonkajší vstup do prešetrenia niektorých konkrétnych podozrení, to tiež veľmi často existuje, najmä na sever od nás, tam, myslím, severná Európa a severozápadná Európa. Na juhu je toho menej.
Čo tým chcem povedať, je, že keby sme chceli sem priniesť skutočne radikálnu reformu Policajného zboru po vzore Švédska, Británie, niektorých amerických štátov, tak by sme priniesli reformu pre všetky štyri prvky. To znamená, že minister by stratil právomoc priamo riadiť políciu, policajný prezident by sa zaoberal iným procesom a minister by už nemohol do konkrétnych prípadov zasahovať, mal by na starosti veci, ako je všeobecná politika, rozpočty a podobne. Zmenili by sme menovanie a odvolávanie všetkých policajných funkcionárov, zmenili by sme totálne, komu patrí inšpekcia, a zároveň by sme teda zaviedli aj nezávislý revízny proces. To by bola radikálna reforma, hovorím, podľa švédskeho, amerického, britského vzoru. Vyberte si. My to nenavrhujeme.
My sme navrhli z týchto štyroch prvkov jeden. Pričom opakujem, vo väčšine západoeurópskych krajín existujú tri až štyri z týchto prvkov.
Za tých okolností tvrdiť, že toto je cesta k chaosu v Policajnom zbore, k jeho ochromeniu, k jeho nefunkčnosti, je podľa môjho názoru neodôvodnené a vôbec ťažko zdôvodniteľné. A, naopak, si dovolím povedať, že kým sa nezmení niekoľko vecí z tohto zoznamu, tak naše bezpečnostné zložky zostanú súčasťou východu bez ohľadu na to, kto bude funkcionárom a kto bude ministrom. Pretože v tom s pánom Krajniakom súhlasím, hovoríme o obrovskej armáde 20-tisíc ľudí a to vieme už aj zo socializmu, že zatiaľ čo ak máte zle nastavený systém, tak jednotlivci v ňom sú vymeniteľní. Systém je nezmeniteľný, pokiaľ nezmeníte pravidlá. To je presne to, na čom padol socializmus. V ňom sa tiež vymieňali figúrky, ale systém bol nezmeniteľný. A preto potrebujeme zmeniť systém fungovania Policajného zboru.
My sme prišli z môjho pohľadu síce s významnou, ale, ako opakujem, umiernenou reformou v tom, keďže sme chceli mať aspoň nejakú šancu, ak nie teraz, tak o chvíľu, na schválenie, že sme vniesli do tohto ten prvok nezávislej kontroly.
Chcem len zdôrazniť, že ten prvok nezávislej kontroly sa týka naozaj len možnosti odvolať sa voči konkrétnym aktom, voči konkrétnym policajtom. My teda neberieme žiadnu hierarchickú subordináciu nadriadeným. My nehovoríme, že nemôžu vydávať pokyny, že nemôžu riadiť, že nemôžu ukladať úlohy, že nemôžu aj vyhodiť niekoho. My len hovoríme, že v prípade, ak niekto má dostať disciplinárne opatrenie alebo ak má dostať vyhadzov, tak musí mať možnosť sa odvolať k niekomu inému, ako je jeho nadriadený a jeho nadriadený, čo je ten dnešný systém. Čiže to je systém, ktorý neexistuje opäť takmer nikde v západnom svete. A dokonca aj keď je vnútorný revízny systém polície, tak málokedy alebo takmer nikdy neni, že nadriadený, nadriadený a potom nejaké iné typy orgánov kolektívnych, ktoré do toho vstupujú, aj keď niekedy sú to vnútropolicajné, nemusia to byť externé. Čiže toľko k tomu sporu.
A verím, že, a je mi ľúto a hovorím, ešte raz chcem poďakovať, lebo hoci sme v spore, poďakovať pánovi poslancovi Krajniakovi, že k tomuto dôležitému zákonu vystúpil, a dovoľte mi zároveň vyjadriť smútok, neviem, či je správne slovo, určité rozčarovanie z toho, že žiadny z poslancov vládnej koalície necítil potrebu diskutovať o tejto zmene, ktorá by v každom prípade priniesla do slovenského bezpečnostného zboru významné zmeny, a to naozaj v situácii, keď vás významným spôsobom kvári politická zodpovednosť za kauzu Bašternák, za to, čo sa deje. A myslím, že nás všetkých kvári strata dôvery v políciu.
Ja preto ako posledný bod pripomeniem, že v prieskume verejnej mienky, ktorý bol vykonaný v júni, ak sa nemýlim, bolo zistené, že drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky neverí, že polícia a prokuratúra dnes môžu nezávisle vyšetrovať politicky citlivé kauzy. To znamená, že nie my, zlí poslanci opozície, nie aktivisti, nie novinári a neviem kto všetko, ale občania tejto krajiny stratili dôveru, ak ju niekedy mali, v schopnosť súčasného systému vyšetriť to, čo túto krajinu najviac ničí, čo je v tejto chvíli politická korupcia. Pokiaľ to nezmeníme, budeme pomáhať len spoločenským a politickým silám, ktoré hovoria o nás všetkých, teraz tu nesedia, že sme všetci rovnakí, a pokiaľ nás nepošlú do pracovných táborov, tak sa tu nič nezmení. Každý, kto odmieta diskutovať o reformách súčasného stavu, im v tom napomáha.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis