Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.5.2019 o 10:47 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.5.2019 10:47 - 10:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, táto drobná zmena prichádza z praxe, ak by nebolo rodín, ktoré sa s týmto problémom stretajú, možno by ani nebolo zrejmé, že ten zákon má takúto drobnú nedokonalosť, ktorá však robí rodinám veľké problémy. V stručnosti popíšem prípady, s ktorými som sa stretla. Išlo o rodičov, pestúnskych rodičov, ktorí kedysi dávno predtým, než sa išli rozvádzať, prijali do svojej starostlivosti malé dieťa z detského domova a opustené dieťa, ktoré sa stalo ich spoločným pestúnskym dieťaťom. Avšak, tak ako v iných rodinách aj v pestúnskych rodinách, vznikajú problémy, a tieto problémy niekedy končia rozvodom rodiny. Náš zákon o rodine však hovorí, že rozvodom rodiny končí pestúnska starostlivosť. Čo to znamenalo pre tieto konkrétne rodiny to, že súd rozviedol manžela s manželkou, ale tým, že nedal dostatočne najavo alebo neupozornil týchto dvoch bývalých manželov, že zaniká ich pestúnska starostlivosť k dieťaťu, ich dieťa sa dňom ich právoplatnosti rozvodu, stalo dieťaťom ničím, bolo v absolútnom právnom vákuu, pretože zákon predpokladá automatizmus.
Ak sa rozvedú manželia, pestúni, zanikne pestúnska starostlivosť. Problémy s tým spojené, ak by sme ich ad absurdum brali, tak to dieťa by malo ísť po práve, zrejme do detského domova, alebo niečo by sa s ním malo stať, ale na to už zákon vôbec nemyslí. Preto predpokladám, že je to opomenutie alebo chyba, ktorá v tom zákone zostala a nepredpokladala, že aj pestúni sa rozvádzajú. O zverenie dieťaťa, teda títo dvaja rodičia pokračovali v ďalšom súdnom konaní, ale to konanie trvalo aj v jednom aj v druhom prípade viac ako pol roka, čiže ani jeden z pestúnskych rodičov nebol v skutočnosti rodičom toho dieťaťa. To dieťa nemalo rodiča, nemalo zákonného zástupcu, tým pádom nikto nedostával na dieťa ani rodičovské, ani teda ten opakovaný príspevok pestúnovi a dieťa bolo jednak v absolútnom právnom vákuu, de facto mu nemal ani kto podpísať, či môže ísť na lyžiarsky výcvik a na druhú stranu, vlastne samotná tá situácia je absurdná, a týmto naším návrhom chceme docieliť iba to, aby sa k dieťaťu v pestúnskej starostlivosti, zákon správal ako k bežnému dieťaťu v rodine, a v tom konaní, v ktorom rozvádza rodičov, hneď určí, ktorému rodičovi ho dáva, aby tam nenastalo právne vákuum, že dieťa nie je ničie. To sa nesmie stať takéto právne vákuum. Takže zákon o rodine neviaže náhradnú osobnú starostlivosť ani pestúnsku starostlivosť na existenciu manželstva. Náhradná osobná starostlivosť ani pestúnska starostlivosť automaticky nezaniká ani zánikom manželstva a ako to je v prípade, tak ak manželstvo zanikne smrťou. Čiže ak si zoberieme tento príklad ako obdobu toho zániku manželstva smrťou jedného manžela, automaticky sa dieťa stáva pestúnskym dieťaťom toho preživšieho pestúna.
Takže my týmto naším návrhom chceme docieliť len to, aby sa v konaní o rozvedení manželstva pri pestúnskych deťoch, zároveň a hneď konalo aj vo zverení dieťaťa, tomu rodičovi, o ktorom súd rozhodne. Je to, hovorím, malá zmena v jednom paragrafe, ale rodinám to robí veľké trampoty, preto vás poprosím o podporenie tohoto návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

15.5.2019 10:45 - 10:45 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, pán podpredseda, správne spomenul, že s kolegom Ondrejom Dostálom, predkladáme túto novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o drobnú zmenu, ktorá myslím, že napráva akýsi zanedbaný alebo opomenutý zákon, resp. paragraf, ktorý sa týka náhradných rodičov a ich prijatého dieťaťa, v rámci rozvodového konania. Týmto svoje úvodné slovo končím a hlásim sa prvá do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 11:50 - 11:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem kolegovi za to, že zhrnul paradoxy noviel poslankyne Šimkovičovej. Ona totiž z toho odôvodnenia, zdá sa, chce riešiť korupciu takou zmenou zákona, ktorý s ňou de facto nemá nič spoločné a ktorý uškodí, nebude v záujme dieťaťa.
A miesto toho, aby sa starala o to, aby boli dostatočne zabezpečené personálne podmienky, aby bolo dostatok znalcov, aby mali dostatok času na vypracovanie znaleckých posudkov, aby boli dostatočne zabezpečené súdy sudcami špecialistami na, na poručnícku agendu, miesto toho sa ide rozkladať ústavné právo každého občana na, na predloženie dôkazov k súdnym konaniam.
Myslím si, že ešte pár takýchto noviel poslankyni (pozn. red.: správne "poslankyne") Šimkovičovej a môžeme Civilný mimosporový poriadok, ktorý bol pomerne dobre vypracovaný, hodiť do koša, pretože naozaj už tu bude platiť len zákon džungle.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 11:34 - 11:36 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, v krátkom čase predkladáte opäť zákon, ktorý je evidentne zosnovaný na lobistický tlak a ktorý ste opäť evidentne nevypracovávali vy a opäť je to právny nezmysel. A som presvedčená, že nielen to, ale že je aj protiústavný. Zbavujete jednotlivé strany sporu ďalšej možnosti, ako priniesť do sporu dôkazy, čo si myslím, že je naozaj v rozpore s ústavou a v rozpore s tým, čo ste hovorili.
Napádali ste, že znalecký posudok zadaný jednou stranou je nezávislý. Ja vás upozorňujem, že znalec nie je právny zástupca, čiže nekoná v záujme jednej strany. Znalec je nezávislý a jeho posudok zadaný na akúkoľvek objednávku musí byť nezávislý, pretože je viazaný zákonmi, nie je to advokát, je to odborník. Momentálne ste napadli všetkých znalcov, ktorí robia znalecké posudky dlhé roky, a upodozrievate ich verejne, že sú úplatní.
Nevymožiteľnosť práva a neschopnosť súdov sa nedá riešiť takouto, takýmto zbavením ľudí možnosti priniesť nový dôkaz na pojednávanie. To, že súdy robia prieťahy, že tu máme nevymožiteľnosť práva, že súdy sú neschopné z kapacitných dôvodov riešiť konania ohľadom maloletých do 6 mesiacov, ako im ukladá zákon, nie je problém toho, že si donesie jedna strana odborný znalecký posudok s guľatým razítkom.
Ja vás vyzývam, aj kolegovia, aj pani poslankyňa, aby ste upustili od tohoto návrhu, lebo ak bude schválený, tak sa ocitne na Ústavnom súde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:58 - 19:00 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani kolegyni za vystúpenie. Chcela by som podotknúť možno k tomu záveru, že presne ten príklad, ktorý si spomínala o mužoch, ktorí sú akoby zaznávaní, preto že sa uchádzajú o prijímanie materskej, veď to je práve ten rodovo podmienený stereotyp. Lebo spoločnosť si do nejakej role postavila muža a jednoducho teraz mu zaznáva, že sa uchádza možno o rolu, ktorú mu tá spoločnosť úplne nie celkom dopraje. Takže presne toto je ono, to je rodovo podmienený stereotyp. A na takýchto podobných základoch si niektoré spoločnosti, komunity, rodiny myslia, že je možné týrať ženu práve pre to, že je žena, že to je súčasť jej role.
No, a to, že rozprávame o násilí páchanom na mužoch, na senioroch, ale aj na domácich zvieratách, na hospodárskych zvieratách, žiadna z týchto diskusií neznižuje vážnosť inej diskusie. Všetky tie témy sú veľmi dôležité, lebo žiadne násilie do spoločnosti nepatrí. A žiadna téma akoby neponižuje tú inú tému.
Momentálne máme z politických dôvodov a z čistej vypočítavosti dnes na programe práve tému násilia na ženách a je to dôležitá téma a zaslúži si naozaj našu veľkú pozornosť. Nie je to jediná skupina obyvateľov, ktoré sú týrané, samozrejme, ale ocitli sme sa naozaj na dvoch stranách akejsi len pomyselnej bariéry, lebo tak ako som vás, dámy z vášho klubu počúvala, tak vidím, že sa vieme zhodnúť na podstate problému, ale tento múr tu stavajú medzi nás naozaj úplne zbytočné hoaxy a vyvolávanie napätia, ktoré má slúžiť politickým cieľom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:34 - 18:36 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ja som pochopila akúsi hlavnú myšlienku z tohto vystúpenia, že odložme Istambulský dohovor a venujme sa násiliu páchanom na ženách. Ja by som opäť ako predrečníci, chcela upozorniť na to, že násilie na ženách a rodovo podmienené násilie, sú synonymá, sú synonymá. Jednoducho tieto dva pojmy sa dajú ľubovoľne nahrádzať jeden druhým, takže keď chcete odložiť Istambulský dohovor a venovať sa násiliu na ženách, tak robíte presný opak, pretože jedine o tom je rodovo podmienené násilie o násilí páchanom na ženách. Nie je to len nejaký zdrap papiera, ktorý sa dá odložiť, prijať, neprijať. Pristúpením k tomuto dokumentu, sa stávame členom akejsi veľkej, pracovnej skupiny, európskej pracovnej skupiny, ktorá má svoj monitorovací mechanizmus, ktorá si každoročne odovzdáva skúsenosti. Navzájom si vymieňajú informácie, majú spoločné systémy na to ako zabraňovať násiliu páchanému v rodinách a na ženách, jednoducho táto pracovná skupina, ktorá sa navzájom dozoruje, monitoruje a posúva ďalej, má byť užitočným nástrojom k tomu, aby sme sa my, celá spoločnosť, posunuli dopredu. No a, keď má štát napr. jadrovú elektráreň, neznamená to samozrejme, že každý jeden občan toho štátu, musí rozumieť jadrovej energetike, alebo hocijakému odbornému problému, neznamená, že všetci občania sa k tomu musia vecne vyjadriť, ale ak človek niečomu nerozumie, môže síce názor vyjadriť, ale mal by dať a rešpektovať názor odborníkov, ktorí sa k problematike vyjadrujú naozaj z odborného hľadiska. Predkladatelia to robia čisto politicky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:00 - 18:02 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Paška, naozaj vo vašom príspevku, možno tak dlho očakávanom, neodznelo vôbec nič. Vy ste nám opäť neponúkli žiadne zdôvodnenie jednak toho, prečo ten návrh tu prichádza a jednak naozaj tých klamstiev, ako hovorí kolega Dostál, ktoré ste použili ako argumentáciu a zdôvodnenie tohoto vášho návrhu, bohužiaľ, sú to bohapusté klamstvá a robí to z tejto vašej jednorazovej akcie bohapusté politikárčenie. Doteraz ste sa po tri roky vašej vlády nijakým spôsobom nevenovali násiliu v rodinách a násiliu páchanom na ženách, len takýmto perfídnym spôsobom ste na túto tému zaútočili. Neurobili ste nič, pán Paška. Vy sa nesmiete a nemôžete stavať do úlohy nejakého ochrancu rodín. Jednoducho mali ste na to dostatok času.
Chcela som spomenúť to isté, čo kolega Dostál, že násilie na ženách a v rodinách nemáme v žiadnom medzinárodnom dohovore, ku ktorému Slovensko pristúpilo. Rovnako neobstojí žiadny zákon a vy jedinú možnosť, ktorú nám teraz táto platforma, ktorou je Istanbulský dohovor, ponúka, chcete zhodiť zo stola. Tvrdíte, že domácemu násiliu sa vieme postaviť aj bez Istanbulského dohovoru, tak mi, prosím, odpovedzte, prečo sme to neurobili doteraz? Čo viedlo k tomu, že rodina je stále v kríze, že ženy sú tu stále týrané, že ich zárobky sú menšie, že je s nimi koľkokrát nakladané tak, že skutočne to nepatrí do civilizovanej spoločnosti? A možno jedna osobná otázka, stojí vám toto osobne za to pri vašom veku a pri vašich skúsenostiach, aby ste sa takto znemožňovali v mene takéhoto politického nezmyslu?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 16:54 - 17:09 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
páchateľa akoby si bol po práve a zákonne zaslúžil a neošetrila tie obete tak akoby si to po takomto skutku zaslúžili. Takže, pán poslanec Pčolinský aj so svojim názvom SME-RODINA priblížte sa viacej ku tým vašim SME-RODINÁ-m, aby ste vedeli ako v skutočnosti reaguje spoločnosť na to ak je človek týraný, zneužívaný, zanedbávaný potom zistíte, že naozaj tu nie je nič v poriadku. Napriek tomu, že Trestný zákon má platiť pre všetkých rovnako a práve o tomto je istanbulský dohovor o tom, aby sa obete násilia neprehliadali. Ak ho neprijmeme, budeme stále zotrvávať v tejto veľmi mútnej vode ubezpečovania sa o tom, že vlastne na Slovensku je všetko v poriadku. Bohužiaľ nie je, nechajte sa previezť zo SME-RODINO-u nejakou sociálnou pracovníčkou po rodinách, ktoré naozaj majú vážne problémy a nemá im kto pomôcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 16:53 - 16:55 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No pán kolega Pčolinský, aj to, čo si spomínal je obsahom tohoto dohovoru. Obsahom dohovoru je totiž aj monitorovanie, aj motivovanie, aj sledovanie napredovania krajiny v tejto oblasti. Čiže bez Istanbulského dohovoru je možné povedať, že nebude chýbať dosť zásadných, hnací motor a hnací mechanizmus, ktorý bude túto krajinu poháňať bližšie k civilizovaným krajinám Európy a nerozprávala som o tom, že skutky, ktoré boli na týchto ženách a rodinách páchané, nie sú trestným činom. Rozprávala som práve o tom, že napriek tomu, že sú trestným činom sa spoločnosť ku nim zachovala hanebne, pretože nepotrestala tak toho páchateľa, akoby si bol po práve a zákonne zaslúžil a neošetrila tie obete tak, akoby si to po takomto skutku zaslúžili. Takže pán poslanec Pčolinský aj so svojim názvom SME - RODINA priblížte sa viacej ku tým vašim SME - RODINÁM, aby sme vedeli ako v skutočnosti reaguje...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 16:37 - 16:49 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, nevidím tu pána spravodajcu, ku ktorému som chcela prehovoriť úvodom, keďže podávam procedurálny návrh, aby Národná rada ďalej nepokračovala v rokovaní o tomto bode programu. Zdôvodním ďalej. Vážené dámy, vážení páni, poslanci SNS práve hodili granát do latríny. V tej latríne plávajú bludy, konšpirácie, hauxy, nevzdelanosť, nezáujem, malosť a tmárstvo. To všetko v dnešnej rozprave vytrysklo na povrch a zamazalo každého jedného z nás, no najmä poslancov SNS. Tí predložili Národnej rade uznesenie o tom, aby vláda nepokračovala v konaní smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Svoje uznesenie sa neunúvali ani len patrične odôvodniť.
Paradox, to je to slovo, ktoré vám v danej situácii môže napadnúť ako prvé. SNS ako člen vládnej koalície, volá po tom, aby vláda nepokračovala v procese ratifikácie dohovoru, pričom programové vyhlásenie vlády túto úlohu vôbec neobsahuje. Aktuálna vláda sa teda od chvíle svojho vzniku, vzdala akejkoľvek ambície o prístup
===== ... ako člen vládnej koalície volá po tom, aby vláda nepokračovala v procese ratifikácie dohovoru. Pričom programové vyhlásenie vlády túto úlohu vôbec neobsahuje. Aktuálna vláda sa teda od chvíle svojho vzniku vzdala akejkoľvek ambície o prístup k dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách. Napriek tomu, že to vôbec nebolo v pláne, napriek tomu, že koaličná zmluva vylučuje ďalšie samostatné konanie ktorejkoľvek vládnej strany ukladajú poslanci vládnej strany úlohu vláde, aby v procese nepokračovala. Pričom sa nik z vlády o to ani náznakom nepokúšal. Čo si to tom myslieť. Dlhodobo sme svedkami toho, ako sa Slovenská národná strana všetkými silami snaží rozbiť vládnu koalíciu kontroverznými návrhmi a vyhláseniami, ktoré nie sú v súlade s jej partnermi a evidentne ich nemajú vopred predrokované. Nám opozičným poslancom rozštiepenosť vládnej koalície na srdci skutočne neleží. No musíme sa ohradiť proti tomu, keď ste si za rukojemníkov novej vládnej krízy aktuálne zobrali týrané ženy a obete domáceho násilia. Zneužívanie nešťastia a ľudského trápenia na vytĺkanie politického kapitálu považujem ja osobne za hyenizmus najhrubšieho, najhrubšieho zrna. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Z údajov Európskej komisie vyplýva, že v Európskej únii každá tretia žena od svojich 15-tich rokov bola obeťou fyzického a sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v Európskej únii zažila sexuálne obťažovanie a každá 20 žena bola znásilnená. Alarmujúce štatistiky týkajúce sa týrania žien a domáceho násilia diskvalifikujú túto dôležitú tému z akéhokoľvek politického boja a kto sa bude pokúšať ju zneužiť zaslúži si jedine verejné odsúdenie. Ciele dohovoru totiž sú a to citujem:
po a) ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho
po b) prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien
po c) navrhnúť komplexný rámec, politiku a opatrenia na ochranu všetkých obetí násilia na ženách a domáceho násilia a pomoc všetkým obetiam násiliam na ženách a domáceho násilia
po d) podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie na ženách a domáce násilie
po e) poskytnúť podporu a pomoc organizáciám a orgánom činných v trestnom konaní, aby mohli efektívne spolupracovať na vytvorení integrovaného prístupu na odstránenie násilia na ženách a domáceho násilia.". Koniec citátu. To je úplná citácia z dohovoru týkajúceho sa jeho cieľov. Nič iné, nič viac alebo nič menej nie je cieľom tohto dohovoru. Zmluva hovorí o tom, že obetiam násilia a týrania treba poskytnúť patričnú starostlivosť, pomoc, že vinníkov treba potrestať a spoločnosti treba viesť osvetu a vzdelávanie k tomu, aby násilie na ženách a násilie v rodinách neakceptovala. Také jednoduché to je. Ak si predkladatelia myslia, že Slovensko je na tom tak dobre, že nepotrebuje túto medzinárodnú zmluvu, rada ich prevediem svetom, ktorý zjavne vôbec nepoznajú. Môžem vás zoznámiť s matkou dieťaťa, ktorá sa opakovane preukazovala na polícii strangulačnými ryhami, čiže stopami po škrtení na krku a bola opakovane ubezpečená, že najlepšie si to vyriešia oni dvaja partneri doma za zatvorenými dverami. Môžem vás zoznámiť so ženou, ktorá bola nadrogovaná a znásilnená a keď sa po mesiaci odvážila navštíviť políciu, bolo jej oznámené, že je v dôkaznej núdzi a napriek tomu, že vie označiť páchateľa nevydá to na trestné oznámenie, lebo nemá svedkov, nemá dôkazy. Bola teda navedená k tomu, aby od trestného oznámenia upustila. Môžem vás zoznámiť so ženou, ktorú manžel pred očami jej dvoch malých detí za jazdy vyhodil z auta. Ona sa napriek dokumentovanému incidentu súdi s bývalým manželom o starostlivosť o deti. On je pred zákonom čistý. Môžem vás zoznámiť s mladou ženou, ktorá neverila v seba a svoju hodnotu, lebo vyrastala v rodine, kde fľaška spôsobovala tie najhoršie urážky a poníženia a preto strpela akéhokoľvek partnera bez ohľadu na to, či ju vykradol, či ju zbil alebo zbil jej dieťa. Cítila, že niekoho potrebuje a jej norma bola nastavená tak, že akceptovala rodinu plnú násilia. Môžem vás zoznámiť s tromi sirotami mŕtvej matky, ktorú po dlhotrvajúcom násilí v rodine zavraždil jej partner sekerou priamo pred očami týchto troch detí. Pri pohľade na to ako dnes žijú a čím sú obdivujem silu ľudskej mysle a organizmu ako sa vie vysporiadať s takouto hrôzou. Hovoríme teda o vraždách, o znásilneniach, o sexuálnom zneužívaní, týraní, zanedbávaní, psychickom týraní, násilí, obmedzovaní na právach a slobodách. Tieto javy majú mať v slušnej spoločnosti nulovú toleranciu a nielen to. Slušná spoločnosť má použiť všetky dostupné nástroje, aby takéto konanie potierala, aby obete vedela chrániť a ošetriť a aby páchateľov trestala. Istanbulský dohovor je štandardný ľudskoprávny dokument akých Slovenská republika podpísala desiatky. Má aj svoj monitorovací mechanizmus, svoje expertné a monitorovacie orgány, ktoré majú slúžiť práva tomu, aby sme k ochrane žien, rodín a detí vedeli rýchlejšie napredovať. Len z absolútneho nerozumu kritici kritizujú dokument z vonku, bez prístupu k nemu, pretože jedine štát, ktorý je signatárom má možnosť na zmenu a doplnenie tohto dohovoru tou úplne najľahšou cestou. Ak teda existujú čiastkové drobné výhrady vo formuláciách zmena je možná a zmluvná strana ju predkladá generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ten následne ostatným zmluvným štátom a práve aj toto je obsahom dohovoru. Je evidentné, že existujú ľudia a skupiny, ktoré si voľkajú v šírení poplašných správ. Žijú však z jediného predpokladu, že ich konzumenti si nedajú tú námahu, aby prečítali 24 strán veľmi jednoznačného textu. Keď sa k tomu uchyľujú dezinformačné médiá, šíritelia hoaxou, sebestrední blázni alebo fanatici je to síce spoločensky škodlivé, no nie tak význačné, ako keď tieto postoje prevezme najvyšší zákonodarný orgán krajiny, v našom prípade Národná rada Slovenskej republiky. Obeťou vládnych prekáračiek sa dnes stali týrané ženy, deti a znivočené rodiny. Je zrejmé, že parlament a politici zabudli na svoj poslanecký sľub a na to, že ich úlohou je konať v prospech krajiny, v prospech jej občanov. Zo zúfalých životov a z panujúceho marazmu vytĺkajú nechutným spôsobom politický kapitál. Ubezpečujem vás však, že tam, kde ho hľadáte, tam žiaden politický kapitál nie je. pretože práve touto diskusiou ste prinútili niekoľko stovák alebo tisícok ľudí prečítať si tento dokument. Predpokladám, že títo ľudia následne zistia, že boli zbytočne strašení, zneistení a manipulovaní a vami klamaní. Úprimne si želám oveľa viac diskusií na pôde parlamentu práve k tejto téme. Noste ju sem každý mesiac a do roka spôsobíte to, že väčšina občanov si prečíta a pochopí dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a zistí, že o ničom inom ako o tomto ten dohovor nie je. Väčšina tiež pochopí, že v rámci politického boja ste ochotní si zobrať za rukojemníkov ženy, deti a rodiny v kríze, teda tých najslabších a najzraniteľnejších a toto už nie je politika, toto je parazitovanie na cudzom nešťastí. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis