Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 15:22 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 15:22 - 15:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som vo svojom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave tejto novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Je to veľmi ťažký zákon. Celá problematika veľmi ťažká. Všetci, ktorí vystúpili predo mnou v rozprave, pani ministerka, ozrejmili to, že vlastne do čoho sa púšťame týmto návrhom alebo touto novelou. Je nám jasné, že rad vecí ešte stále nebudeme mať vyriešený. To by vyriešila celková, celkové pozemkové úpravy v každom katastri, ktorý máme na Slovensku. Ale možno aj z finančného hľadiska toto zatiaľ reálne nie je. Nie je to otázka zajtrajška. Bohužiaľ.
Druhá vec, ktorú chcem podotknúť, nadviažem na slová pani ministerky, že máme určité záväzky. Nehovorím, nechcem hovoriť len o záväzkoch voči Európskej únii. Máme záväzky voči vlastným občanom, našej vlastnej spoločnosti a záväzok, aby sme fakt tú potrebnú vec, sebestačnosť zabezpečili a napomohli k tomu už ráznymi krokmi. Mali sme aj určité úpravy už v tom pôvodnom zákone, ale ako život ukázal, nie je to dostatočné, preto tu prednesiem potom pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý predložila pani ministerka. Tento návrh je taký smelší.
Dúfam, že v aplikačnej praxi nebude toľko problémov, koľko by vedeli niektorí si predstaviť, ktorým tento zákon možno uberie troška z tých státisícov, desaťtisícov, tisícov poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prenajatú od štátu za lacný peniaz a nikoho k tejto pôde nepúšťajú. Niekoľko desaťročí sa boríme s tým problémom, že malý podnikateľ, agropodnikateľ, mladý farmár, ľudia, ktorí pestujú ovocie a zeleninu, sa nevedia dostať k štátnej pôde, lebo stále tí veľkí, veľké agropodniky majú prolongáciu, majú kvázi ako prednájomné vzťahy dohodnuté, keďže zákon je taký, aký je. Boli určité výnimky a tie výnimky teraz by sme chceli rozšíriť, aby to prednostné právo na nájomný vzťah nebolo v každom prípade.
Ja, keď dovolíte, prečítam návrh na záver môjho vystúpenia, z ktorého bude zrejmé ale, o čo sa nám jedná. Aby mladý farmár, mikropodnik, malý podnik, poľnohospodár, ktorý má špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý má finálny produkt zo svojho pestovania, keď má menej ako 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy, či štátnej, alebo inej, mohol dostať od štátu ďalšie pozemky do nájmu. Preto zvyšujeme aj ten objem, ktorý by sme tým veľkým, ktorí majú dnes prenajatú pôdu od štátu a majú prednostné právo na ďalší nájomný vzťah, my sme im zobrali nad tisíc hektárov 20 % z tejto pôdy.
Zavádzame novinku, že by sme posudzovali nie jeden taký samostatný agrosubjekt, ale aby sme tieto poľnohospodárske subjekty posudzovali na základe toho, že koho majú konečného užívateľa výhod. Nejeden agrobarón, ako to nazval pán poslanec Fecko, má niekoľko tisíc hektárov pôdy prenajatých od štátu za veľmi výhodných podmienok oproti tým, ktorí majú poľnohospodársku pôdu prenajatú od cirkví, od súkromníkov alebo od iných subjektov. A títo veľkí latifundisti, latifundisti majú ale tieto svoje nájomné vzťahy riešené tak, že majú niekoľko spoločností. Rádovo aj niekoľko desiatok. Čiže spoločné posúdenie pre tieto osoby bolo konečný užívateľ výhod, v tom-ktorom podniku to je a podľa toho by sa posudzovalo, že daný subjekt koľko má prenajaté od štátu a od toho by sa odvíjalo, že koľko percenta by mohol štát zobrať alebo proste nepredĺžiť tú nájomnú zmluvu, neuplatniť to prednostné právo na uzavretie nájomného.
Čiže, ak dovolíte, prečítam celý návrh nášho pozmeňujúceho návrhu. Čiže.
1. V čl. I bod 12 znie:
„12. V § 13 ods. 5 znie:
„(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 13 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“, v písm. a) sa slová „3 %“ nahrádzajú slovami „5 %“, v písm. b) sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „10 %“, v písm. c) sa slová „7 %“ nahrádzajú slovami „15 %“ a v písm. d) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.“
3. V čl. I bod 13 sa vypúšťa číslo „6“ a čiarka.
4. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Na účely odseku 6 sa za pozemky prenajaté doterajšiemu nájomcovi považujú aj pozemky prenajaté fyzickej alebo právnickej osobe, s ktorou má doterajší nájomca spoločného aspoň jedného konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu, pričom maximálne možné zníženie výmery podľa odseku 6 sa posudzuje pre všetky dotknuté osoby spoločne a súčasne každej spoločne posudzovanej osobe sa môže znížiť výmera maximálne podľa odseku 6.“.“
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
A nasledujúce body sa potom primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 ods. 7 a ods. 9 sa za slovo „mikropodniku“ vkladajú slová „alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt“.“
A vlastne to je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2017 11:18 - 11:18 hod.

Gábor Gál
Ďakujem pekne. Ja chcem dať do zápisu, že včera pri hlasovaní č. 98 som vykázaný, že som nehlasoval. Chcem uviesť do zápisu, že som hlasoval za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 11:51 - 11:53 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
To, pán poslanec Dostál, máte pravdu v tom, že nik sa nevenuje tejto téme, tejto problematike tak vážnejšie, aká to je vážna téma. Aj teraz pozornosť našich kolegov je taká, aká je. Možno kebyže úrad za častými plánovanými kontrolami nie v počte 19, ale 219 a s tými vyššími mimoriadnymi kontrolami a s udeľovaním niekoľkých pokút, tak možno by sme sa fakt k tomu vedeli pristúpiť zodpovednejšie. Ale toto nedávam ako námet.
Skôr by som chcel od úradu a využiť tento priestor, aby robil osvetu hlavne medzi podnikateľskými subjektami a právnickými osobami, nakoľko neviem, koľko je zaregistrovaných na úrade projekt ochrany osobných údajov. Má to strašne málo subjektov a veľa tých povinných osôb o tejto svojej povinnosti ani nevie.
Čiže začal by som od toho a potom by som upriamil pozornosť práve na to, že čo sa deje v Európskej únii, lebo keď si nedávame pozor, že aké máme doma my už platné predpisy, platné povinnosti a oprávnenia z toho vyplývajúce, tak neočakávajme, že ešte si budeme dávať pozor, že čo nám pripravuje Brusel alebo nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2017 10:59 - 11:01 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Árpi báči, tu som. Riešime problém, ktorý sme dostali do vienka, alebo riešiš. Ja chápem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Ja chápem to, že fakt teraz nie je čas na riešenie, že kto za to môže. Nezametajme to pod koberec, ale vráťme sa k tomu. Ale teraz máme tento problém. Čas sa stratil, viem kde. Že sa snažilo rokovať s tými špekulantmi, ktorí vlastne navodili tento problém, ktorý musíme urýchlene riešiť. A ja tiež nie som rád, že toto musíme riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Napriek tomu, že toto riešenie je osvedčené v Nemecku, ja si tiež myslím, že má v sebe určité riziká, ale tu to základné ľudské právo mať vlastníctvo a zabezpečené mať vlastníctvo aj naďalej podľa mňa bude zachované. To je o tom, či prevládne spoločenský záujem alebo záujem niektorých špekulantov. A podľa mňa ten spoločenský záujem je o to väčší, že musíme sa vysporiadať aj s tým nešvárom, neduhom, že prečo je možné stále to, aby niektorí špekulanti takto získali pozemky pod diaľnicami.
Samozrejme, môžeme riešiť všetky verejné súťaže tak, že keď sa nám tam niečo nepozdáva a nie je to ideálne riešenie, tak všetko zrušíme, kým nevytvoríme nejaké sterilné prostredie. Ale takéto tu nikdy nebude. Čiže keď chceme stavať diaľnice, musíme uzatvárať určité kompromisy. Ideálne riešenie nikdy nebude. A v tomto máš, pán minister, pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2017 18:47 - 18:50 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som poinformoval o predmetnom vládnom návrhu zákona, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor návrh zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 513 z 23. marca 2017 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 199 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 72 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru pána poslanca Gábora Gála vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní a predniesť spoločnú správu výborov, ako aj odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 78 na svojej 28. schôdzi.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 19:29 - 19:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, viete, že ja som veľkým odporcom skrátených legislatívnych konaní. Aj v tomto prípade som nebol rád, že to ide takýmto tempom, ale obráťme kartu. Keby že to nejde skráteným legislatívnym konaním, keď to pôjde nejakým poslaneckým návrhom, tak môžeme hlasovať o zrušení Mečiarových amnestií až niekedy v júli. Keď to pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie, tak niekedy v septembri - októbri. Nám na rozdiel od vás ide o to, aby sme amnestie zrušili. Aj pre nás tento návrh je kompromis. My sme podporili predchádzajúcich osem takýchto návrhov. Sme schopní podporiť aj Budajov návrh ako klub, ako sme podporili všetky predchádzajúce, ale ešte raz, nám ide o to, aby sme Mečiarove amnestie zrušili. Keď ich vieme zrušiť len týmto spôsobom, tak ideme na tento spôsob. A nejde nám o to, aby sme túto tému živili donekonečna, lebo to je dobrá téma. Je tu šanca, aby sme ich zrušili, tak pome na to.
Čo sa týka milostí, máte pravdu. A ešte väčší problém je, že my ani nevieme, lebo sa to neeviduje, koľko milostí bolo udelených v tej kauze. Nevieme. Bavilo sa o troch, piatich. Teraz už, už naposledy sa hovorilo o jedenástich, čiže nevieme. Keď neprejde tento návrh, povedať si, že si neviete si predstaviť, aby toto išlo, keď nepôjde tento návrh, tak pôjde ten Budajov. Zas to získa nejakých 70 - 80 hlasov a budeme kde? Mečiarove amnestie nebudú zrušené a asi v tomto volebnom období zrušené ani potom nebudú. Čo... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2017 10:22 - 10:22 hod.

Gábor Gál
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, áno, povedali ste to správne, Správny sporový (pozn. red.: správne "súdny") poriadok. (Smiech.)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako som v predchádzajúcom bode povedal, ide o vlastne navrátenie pôvodného ustanovenia do nových kódexov, ktoré nahradili starý Občiansky súdny poriadok. Čiže navraciame ten pôvodný stav, ktorý bol tu pred účinnosťou nových sporových kódexov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2017 10:17 - 10:19 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Sporový, som povedal.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Nie. Poriadok je možno aj sporný niekedy v niektorých jeho nových ustanoveniach, ale hlavne sporový.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Stáva sa to, no čo? (Povedané s úsmevom.)

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem veľmi krátky. Občiansky súdny poriadok vo svojom § 18 myslel na to, že keď nejaké podanie nie je v slovenskom jazyku, aby sa s týmto vedeli súdy vysporiadať čo najľahšie, aj najmenej, najmenej zatiahnuť do toho strany sporu, tak táto možnosť v aktuálnom civilnom sporovom, súdnom sporovom poriadku vypadla, čiže my navrátime ten stav, aby mohol každý, kto sa obráti na súd, používať aj svoju materčinu tak, ako to bolo pred účinnosťou novely Občianskeho súdneho poriadku alebo prijatím nového kódexu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2017 17:50 - 17:51 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ja mám veľmi rád Rusínov, veľmi sa mi páči ich jazyk a želám tejto národnostnej menšine na Slovensku, aby sa im darilo, aby mohli zveľaďovať svoju kultúru, zachovali svoje korene a aby sa im rodilo čo najviac detí a aby si tú svoju rusínsku národnosť nielen zachovali oni sami, ale aby odovzdali tieto svoje korene aj svojim deťom. To je základ všetkého.
A práve tento fond, nakoľko zabezpečuje financovanie stále a určité financovanie kultúry aj tejto národnostnej menšiny, tak dúfam, že im sa bude dariť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2017 18:57 - 18:58 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis