Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2016 o 15:50 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2016 15:50 - 15:52 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pánovi Pellegrinimu za vystúpenie, aj zodpovedanie jednotlivých možnože pripomienok. Ja by som sa chcel ale opýtať na jednu otázku, ktorú som v rámci rozpravy položil. Nakoľko je pripravený štát na elektronickú komunikáciu, ktorá má pre úrady nastať toho 1. 11. 2016? Či už prebehlo alebo je pripravené nejaké testovanie alebo overenie ich schopnosti, či naozaj takto tie úrady komunikovať vedia? To je taká moja prvá otázka.
Čo sa týka tej argumentácie centrálnej elektronickej podateľne, ja budem naozaj veľmi rád, ak sa to podarí zrealizovať, ak predložíte takýto návrh. Pokiaľ prídete s takýmto návrhom, kľudne zoberte pozmeňovák ako predlohu. Je to odkomunikované s odbornou verejnosťou. Nemal by v tom byť problém.
No a k tomu rodnému číslu. Ja tam mám jednu zásadnú otázku. O rodnom čísle sa hovorí, že by malo byť zrušené, malo by byť nahradené BIFO-m, nejakým desaťmiestnym identifikátorom, presne neviem. Viem, že je tam nejaké desaťročné prechodné obdobie. Neviem, kedy začalo, neviem, kedy končí. Čo sa stane potom? Bude opäť potrebné nejakým nákladným systémom meniť tieto rodné čísla na identifikátory, alebo nevieme vôbec, v akom stave sa momentálne to BIFO nachádza?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2016 14:35 - 14:37 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Zareagujem tak postupne, ale v podstate, tak ako povedal pán Viskupič, politikárčenie naozaj v tomto zákone nemá čo robiť. Je to odborný zákon, je potrebný bez pochyby. A tak, ako povedal aj pán Gál, áno, je tam množstvo pozmeňovákov. Čo sa týka toho pozmeňováku napríklad o tej centralizovanej, centrálnej elektronickej podateľni, táto bude mať iba pozitívny vplyv na rozpočet. Ale nie sú to nové pozmeňováky. V podstate pán Pellegrini bol na ne pripravený už na rokovanie komisie, ktoré, ktorú sme mali ešte v júli. Vtedy sme sa ale napokon venovali iba tým termínom posúvania, spustenia tých elektronických schránok. Samotné znenia týchto pozmeňovákov, ja som ich doručil v piatok, ale nie sú to úplne nové, pretože vznikli z odbornej verejnosti a tieto boli ešte v lete, niekedy v auguste takisto doručené na Úrad vlády. Takže nie je to nič, o čom by pán Pellegrini ako podpredseda vlády nevedel. Sám má na to vlastný názor, prezentoval nám to aj na výbore a verím, že nám to aj teraz prednesie v pléne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 14:12 - 14:29 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, máme pred sebou jeden zákon, ktorý je, dovolím si povedať, veľmi, veľmi odborný, veľmi špecifický. Napokon, koľkým vám niečo hovoria pojmy: dôveryhodné služby, elektronické transakcie, kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická podateľňa? Je to veľmi špecifické, je to tá oblasť IT, máme tu nejakým spôsobom menený zákon o elektronickom podpise, máme tu menený zákon o e-Governmente.
Zákon je, zákonu o dôveryhodných službách sme sa venovali aj na komisii pre technologický rozvoj a inovácie, kde prišiel aj pán Pellegrini a viacero bodov, viacero pripomienok sme si spoločne prešli, vydiskutovali. Jedným z tých najdôležitejších bol termín, kedy sme posúvali, posúvali, odstraňovali za návrhom zákona termín 1. 1. 2017. Na 1. 1. 2017 malo byť preložené aktivovanie elektronických schránok pre právnické osoby. Ako bolo aj na komisii odprezentované, na základe konzultácie aj s právnikmi toto sa dalo vyriešiť elegantnejšie, a to usmernením, na základe ktorého - pardon, či to nie je na mňa, nie, ďakujem - na základe ktorého, ak aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby začína 1. augustom 2016 - tak hovorí zákon o e-Governmente - končí sa 31. decembra 2016 a od 1. 1. 2017 tieto budú musieť používať všetky právnické osoby. To, čo sme diskutovali a to, čo bolo zohľadnené aj v pozmeňovacom návrhu, boli práve, ale najmä občianske združenia respektíve právnické osoby, ktoré nemajú známeho štatutára. Toto je jeden ústupok, to znamená ústupok v tej forme, pokiaľ nebude ten štatutár jasne definovaný, tak dovtedy tá právnická osoba nebude musieť používať túto elektronickú schránku.
Samotný zákon o e-Governmente, na základe ktorého sa budú tieto elektronické schránky riešiť a spúšťať, je známy od roku 2013. V rámci zákona o dôveryhodných službách sa teda nejaká tá obmena zákona o e-Governmente zúžila, vypadli odtiaľ tie termíny. Napriek tomu stále si myslím, že to riešenie, hlavne tá informatizácia verejnosti k dnešnému dňu značne pokrivkáva. Veľmi málo právnických osôb do dnešného dňa vie, že naozaj toho 1. 1. 2017 budú musieť tie schránky používať. Verím, že za štyri ostávajúce mesiace sa podarí aj tento nedostatok odstrániť, ale chcel by som sa súčasne pána podpredsedu opýtať na inú vec, a to na používanie alebo na komunikáciu, elektronickú, úradmi, ktorá má byť od toho 1. 11. 2016, nakoľko sú tieto úrady a štátne inštitúcie na to pripravené.
Nebudem ďalej nejak rozvádzať tú diskusiu, ako som povedal, lebo je to veľmi odborná téma. V rámci komisie, ale aj v rámci výboru sme rozdiskutovávali dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z odbornej verejnosti a dovolil som si ich aj predložiť na dnešné rokovanie. Jeden sa týka centrálnej elektronickej podateľne a druhý sa týka rodných čísel v podpise.
Takže, ak môžem, dovolím si prečítať a podať prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pod ktorý som podpísaný ja ako predkladateľ - moje meno je Karol Galek - a Milan Laurenčík k vládnemu návrhu zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), tlač 132.
Takže v bode 1. V čl. I § 10 sa vypúšťa ods. 3. Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V čl. I § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová "a zhodu elektronickej podateľne".
Po 3. V čl. I sa vypúšťa § 15.
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú.
Po 4. V čl. I § 16 vrátane nadpisu znie: "§ 16 Splnomocňovacie ustanovenie.
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecného záväzného právneho predpisu, ktorý ustanovuje podrobnosti o overovaní kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, formátoch kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, pre informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaného certifikátu, rozšíreniach dôveryhodného zoznamu, postupu uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov a formátoch podpisových politík pre národné rozšírenia pre dôveryhodnú infraštruktúru a dôveryhodné služby."
Odôvodnenie k týmto štyrom bodom: navrhujeme presunúť úpravu elektronických podateľní do zákona č. 305/2013 Z. z. a prevádzkovať pre všetky orgány verejnej moci centrálnu elektronickú podateľňu, ktorá je modulom ústredného portálu verejnej správy, tak ako bolo uvedené v návrhu zákona predloženom do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, takýto návrh sa už v pôvodnom návrhu zákona o dôveryhodných službách nachádzal a v rámci medzirezortného pripomienkového konania po pripomienkach niektorých štátnych orgánov odtiaľ vypadol. Keď sme to rozoberali aj na výbore, takejto zmene sa nebránil ani pán podpredseda. Zmieňovali ste sa vtedy, že aj sami to budete riešiť. Ja sa pýtam, prečo to nemôžme poriešiť už dneska, keď elektronické schránky budú povinné, ich používanie od toho 1. 1. 2017.
Funkčnosť elektronických podateľní je vždy prakticky rovnaká, čím sa prevádzkovanie samostatnej elektronickej podateľne stáva duplicitnou. Zároveň centralizácia modulov informačných systémov verejnej správy s podobnou funkčnosťou je v súčasnosti jednou z priorít zaistenia efektívnosti pri prevádzke informačného systému. Podľa dostupných informácií v súčasnosti centrálna elektronická podateľňa je vybudovaná a funkčná. Takže dneska máme všetko technicky pripravené, nevidíme dôvod na to, aby takáto centrálna elektronická podateľňa nefungovala.
A potom tu máme bod 5. V čl. V sa na začiatok vkladajú nové novelizačné body 1 až 3, ktoré znejú:
1. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d)."
2. V § 10 odsek 7 znie: "(7) Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa § 16a a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a autorizáciu elektronických úradných dokumentov. Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je úrad vlády."
3. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 16a Elektronická podateľňa.
(1) Elektronickou podateľňou je technické zariadenie a programové vybavenie slúžiace na zabezpečenie činností súvisiacich s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných zdokonalených elektronickým podpisom, elektronických dokumentov zapečatených zdokonalenou elektronickou pečaťou, elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronických podpisom a elektronických dokumentov zapečatených kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
(2) Elektronická podateľňa pri zabezpečovaní činností podľa odseku 1 vykonáva najmä:
a) spracovanie prijatých elektronických správ spolu s overením správnosti ich štruktúry, formátu, obsahu a platnosti autorizácií,
b) potvrdzovanie prijatia správy formou vytvorenia elektronickej doručenky podľa § 30 ods. 2,
c) ak ide o overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, ku ktorým nie je pripojená kvalifikovaná časová pečiatka, pripojenie kvalifikovanej elektronickej pečiatky,
d) overenie platnosti certifikátu pre elektronický podpis alebo elektronickú pečať elektronického dokumentu a zabezpečenie možnosti autorizácie odoslaných elektronických správ s použitím zaručenej elektronickej pečate odosielateľa,
e) odosielanie elektronického dokumentu na ďalšie vybavenie v orgáne verejnej moci.
(3) Na zabezpečenie funkcií spojených s vytváraním zaručenej elektronickej pečate a overovaním platnosti zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí sa v elektronickej podateľni využívanej orgánom verejnej moci použijú certifikované prostriedky.
(4) Elektronická podateľňa je prevádzkovaná podľa schváleného bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, na ktorých obsah a štruktúru sa primerane vzťahuje technická norma."
Máme tu bod 6. V čl. V sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. § 3 ods. 2 sa slová "elektronická podateľňa tohto orgánu" nahrádzajú slovami "tento orgán prostredníctvom funkcie elektronickej podateľne". Nasledujúce body sa primerane očíslujú.
Takže toto boli body 2 až 5, kedy sa vypúšťala úprava elektronickej podateľne zo zákona vo verejných službách a v bodoch 5 a 6 sa vkladá do zákona č. 305/2013 Z. z. pôvodná úprava elektronickej podateľne, ktorá je zhodná s návrhom medzirezortného pripomienkového konania v rámci odôvodnení.
A teraz odôvodnenie k bodom 5 a 6. Vzhľadom na navrhovaný obsah úpravy zákona o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa systematicky navrhuje presunúť úpravu elektronickej podateľne do zákona o e-Governmente, ktorý okrem iného upravuje aj základné architektonické prvky e-Governmentu.
Z hľadiska obsahu úpravy sa navrhujú dve zásadné zmeny. Prvou je zavedenie povinnosti používania funkcionality elektronickej podateľne v module centrálnej elektronickej podateľne a druhou, s tým súvisiacou, zrušenie režimu overovania a posudzovania na účely vydania osvedčenia o zhode.
Navrhovaný princíp je taký, že orgán verejnej moci na účely využívania funkcionalít, ktoré zabezpečuje elektronická podateľňa, §16a, využíva povinne modul centrálnej elektronickej podateľne a nebuduje na tieto účely vlastné riešenia. Tento princíp vychádza zo stratégie centralizácie produktov a postupov, ktoré sú opakované a totožné bez ohľadu na orgán, ktorý ich používa. Samotná úprava nekladie podmienky, pokiaľ ide o spôsob, akým to používanie funkcionalít elektronickej podateľne bude realizované. Je preto možné, aby bolo realizované integráciou na spoločné moduly, avšak aj prevádzkovaním kópie elektronickej podateľne priamo na orgáne verejnej moci, implementovanej v rámci vlastných systémov orgánu. Podstatným cieľom je, aby nedochádzalo k duplikovaniu budovania riešení, ktoré existujú a sú použiteľné. NASES v rámci riešenia modulu centrálnej elektronickej podateľne získal od dodávateľa licenciu pre systém elektronickej podateľne a prostriedkov pre vytváranie a overovanie elektronického podpisu a elektronickej pečate pre využitie orgánmi verejnej moci. Na základe tejto licenčnej zmluvy môže byť licencia pre tieto systémy bezplatne poskytnutá pre orgány, ktoré sa rozhodnú funkcionalitu elektronickej podateľne implementovať v rámci vlastných systémov.
Vychádzajúc z tohto princípu stráca zmysel ponechávať úpravu procesu posudzovania zhody na konkrétne riešenia, pretože bude na strane správcu spoločného modulu, aby zabezpečil prevádzkovanie takéhoto riešenia elektronickej podateľne, ktoré je v súlade so zákonom.
Pokiaľ ide o ustanovenie § 16a, vychádza sa z dnešnej úpravy funkcií elektronickej podateľne pri zohľadnení zmien, ktoré priniesol v poslednom období najmä zákon o e-Governmente. Vo vzťahu k existujúcim riešeniam sa navrhuje prechodné obdobie - § 60b.
Bod 7. V čl. V v bode 6 sa § 60b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: "(3) Orgány verejnej moci, ktoré k 1. septembru 2016 na účely zabezpečenia funkcií elektronickej podateľne používajú vlastnú elektronickú podateľňu, alebo začali verejné obstarávanie na účely jej budovania, nie sú do 31. decembra 2020 povinné využívať modul centrálnej elektronickej podateľne."
Toto boli tie hlavné pripomienky, kedy niektoré orgány verejnej moci, jednoducho povedali, my tu máme vlastnú podateľňu, ktorú používame a nie sme ochotní prejsť na centrálnu. Myslíme si, že prechodné obdobie, aby sa prispôsobili na ten prechod do roku 2020, je dostatočné.
V tejto súvislosti odovzdávam pánovi spravodajcovi prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
A druhý, ten je kratší, ten sa týka používania rodného čísla. K 1. 6. 2016 sme mali alebo naše úrady mali byť schopné komunikovať, alebo teda by mali byť schopné prijímať elektronické podpisy aj od ľudí zo zahraničia, kde sa tieto rodné čísla nepoužívajú. Bavili sme sa o tom aj na výbore. Sám ste vraveli, že je tam iba slovíčko "môže", čiže môže, nemusí, napriek tomu si dovolím predniesť ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o verejných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o verejných službách, tlač 132.
Bod 1 v čl. 1 § 2 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Odôvodnenie. Konštrukcia § 2 ods.1 - "kvalifikovaný certifikát ... môže obsahovať ... rodné číslo" je nejasná, nie je zrejmý postup v opačnom prípade. Z dôvodovej správy, aj stanovísk MV SR však vyplýva, že rodné číslo bude naďalej povinne uvádzané v kvalifikovaných certifikátoch vydávaných v rámci elektronického iD, ktoré tvoria absolútnu väčšinu všetkých certifikátov. Vidíme nasledovné problémy tohto prístupu. Ten prvý je interoperabilita. V súčasnosti v rámci služieb eGovernmentu sú akceptované iba tie zaručené elektronické podpisy, ktoré majú v certifikáte uvedené rodné číslo podpisovateľa. Zo stanovísk ministerstva financií, vnútra, NASES, sú prezentované v rámci rozporového konania, vyplýva, že pre tento stav nie je plánovaná zmena. Výsledkom je, že v rámci služieb verejnej správy prakticky nie je možné použiť kvalifikovaný certifikát vydaný v zahraničí, napríklad v Českej republike, Estónsku, bez ohľadu na to, či ide o občana Slovenskej republiky. Pretrvávanie tohto stavu je priamym narušením ustanovenia čl. 28 ods. 3 nariadenia eiDAS, podľa ktorého kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy môžu obsahovať nepovinné dodatočné osobitné atribúty. Uvedené atribúty nesmú mať vplyv na interoperabilitu a uznávanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Aj mimo formálneho rámca interoperabilita elektronických podpisov je žiaduci cieľ, pre ktorý je urýchlene potrebné hľadať riešenia a nie im brániť kodifikáciou vlastného nekompatibilného riešenia aj v zákone.
Druhé odôvodnenie je legislatívna príslušnosť. Znenie § 2 upravuje styk s orgánmi verejnej moci a aj podľa dôvodovej správy zmyslom tejto úpravy je jednoznačná identifikácia totožnosti podpisovateľa v styku s orgánmi verejnej moci. Avšak tento cieľ má byť riešený v zákone príslušnom tejto agende. V § 19 ods. 3 zákona č. 305/2013 sa uvádza: "sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak". Z toho vyplýva, že pri využívaní služieb eGovernmentu má už aj v súčasnosti byť implementovaný mechanizmus zistenia identity konajúcej osoby inak ako prostredníctvom identifikátora z kvalifikovaného certifikátu.
Za tretie je to ochrana osobných údajov. Za účelom ochrany osobných údajov je v § 13 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. umožnené použitie rodného čísla len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, povinné použitie rodného čísla v každom kvalifikovanom certifikáte nie je nevyhnutné, a to ani za účelom realizácie služieb eGovernmentu.
Takže toto bola, toto bol pozmeňujúci, doplňujúci návrh č. 2, takisto odovzdávam spravodajcovi.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2016 16:11 - 16:12 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán Baláž, najprv by som teda zareagoval za vás. Pokiaľ to neprejde parlamentom, tak ťažko ja môžem na výbore ukazovať.
Druhá vec, ako znázorniť porovnanie veľkosti. No tak veľmi jednoducho, vedľa tej veternej elektrárne postavím niečo, čo človek dobre pozná, človeka, auto, dom, čokoľvek. Takže ja si myslím, z tohto dôvodu, kým my sa dostaneme na výbory, mali by sme každý jeden zákon do detailu poznať a oboznámiť sa s ním predovšetkým v parlamente, každý jeden z nás.
A potom, pán Galko, už tu nie je, á, je tu, pardon, ja iba dúfam, že nikto nepríde s takým pozmeňovacím návrhom, aby nám tu niekto uťahoval slučku na krku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2016 15:58 - 16:07 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prajem pekný deň. Bolo tu už viackrát spomenuté, že naše rozpravy sú častokrát iba mlátením prázdnej slamy. Ja sám som poslancom Národnej rady prvé volebné obdobie. Zažil som tu zopár vystúpení, ktoré trvali naozaj viac ako 20 minút, ale jediné, ktoré bolo mlátením prázdnej slamy a ktoré trvalo viac ako hodinu, nám predviedol pán minister vnútra Kaliňák.
Sledujem aj tú pomerne búrlivú diskusiu, ako aj pán Bernaťák na začiatku uviedol, táto sprevádzala prípravu tohto návrhu zákona. Veľa vášní sa objavilo aj na verejnosti, veľmi veľa sa o tom takisto aj písalo. Sme tu zvolení ako zástupcovia ľudu, a preto by som si dovolil prečítať úryvok z jedného blogu, v ktorom práve autor zaujal svoj názor k pripravovanému návrhu alebo k prerokovávanému návrhu zákona.
"Keď som začínal so štúdiom riadenia činnosti skupín, tak som narazil na príklad vedenia schôdze v pralesoch Papuy-Novej Guiney. Uvádzalo sa tam, že miestny kmeň žijúci na úrovni doby kamennej má zrejme viac tisícročnú tradíciu organizácie rokovania kmeňovej rady. Na zasadnutí rady hovoriaci bojovník musí stáť na jednej nohe a k tomu ešte má na krku slučku lasa, ktorého koniec má v rukách náčelník. Ak sa náčelníkovi zdá, že bojovník hovorí pridlho alebo od veci, tak tú slučku priťahuje, čím núti bojovníka čo najrýchlejšie skončiť a povedať rýchlo to podstatné. Literatúra uvádzala, že vďaka tomuto majú schôdze kmeňovej rady vecný a rýchly priebeh, takže ani porada o vyhlásení vojny susednému kmeňu netrvá dlhšie ako pol hodiny. Často som tento príklad používal na oživenie prednášky.
Keď som si prečítal prvé nápady na úpravu rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, tak som si okamžite spomenul na tento príklad. Som rád, že aj niekto druhý si tento príklad prečítal a inšpiroval sa ním, ale myslím si, že sa skôr hodí k táborovému ohňu skautského oddielu ako do Národnej rady. Očakával som, že ak by sme si mali brať príklad z parlamentnej kultúry, tak by som privítal skôr čerpanie z britskej tradície, ktorá ma síce iba niekoľko sto rokov, ale je predsa len bližšie aktuálnym potrebám demokracie na Slovensku.
Nakoniec netreba zabúdať, že ak aplikácia, tak dôsledná, preto by súčasťou rokovacieho poriadku inšpirovaného príbehom z pralesa mal byť aj príslušný dres kód: tangáče z liany vpredu s polkou škrupiny z kokosového orecha alebo palmy, podľa toho, či ide o brnenie do boja, alebo nedeľné pečenie nepriateľa. Tetovanie a správne namazanie hlinami príslušnej farby je samozrejmosťou dotvárajúcou vážnosť príslušného okamihu.
Nepochybujem, že takto oblečení poslanci a poslankyne by určite zaujali poslucháčov na balkóne Národnej rady a rapídne by stúpla sledovanosť nočných prenosov záznamov z rokovaní Národnej rady, ale niektorým najmä dobre živeným poslancom by určite lepšie sadol anglický redingot."
Toľko názor občana, ktorý nás takisto posunul do tejto Národnej rady. Musím povedať, že bol viacej všeobecný, ale veľmi trefný.
Ja by som potom prešiel ku konkrétnym veciam. Pán Bernaťák na začiatku uviedol, že pri zostavovaní tohto návrhu ste sa inšpirovali aj fungovaním iných parlamentov. Som veľmi rád, že skúsenosti zo zahraničia sa prenášajú do našej legislatívy, a chcel by som veľmi dúfať, že podobne budete postupovať aj v prípade iných návrhov, keď napríklad aj my opozícia budeme do parlamentu predkladať pozitívne návrhy, ktoré pomôžu ľuďom a takisto fungujú v zahraničí. Veľmi konkrétnym príkladom je pozmeňovací návrh, ktorý budeme na budúci týždeň prednášať k zákonu, k návrhu zákona o diaľničných známkach, kedy by sme tieto chceli zrušiť v súvislosti s prívesnými vozíkmi. Takýto návrh funguje v Maďarsku, v Čechách, ale aj v Rakúsku.
No a tie konkrétne veci. Pán Vašečka povedal jedno veľmi trefné a dobré pravidlo: "Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť." Narážam teraz na bod 8 v návrhu v rokovacom poriadku, kde sa hovorí: "Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie."
Áno, toto je niečo, v čom ja vidím problém. Častokrát hovoríme o zákonoch, o veciach, o ktorých má, keď to tak ľudovo poviem, páru iba ten, kto to prednáša, kto sa tej téme venuje. Ja sa venujem energetike. Na budúci týždeň, možnože ešte tento týždeň sa nám dostane na rokovanie zákon, ktorý sme predložili, je to zjednodušenie... (Zaznenie gongu.) Ďakujem.
Je to zjednodušenie administratívy pre mikro- a malé veterné elektrárne. Koľkí z vás vedia, čo je malá alebo mikroveterná elektráreň? Keď som o tomto diskutoval na verejnosti, zverejnil som tento návrh i prostredníctvom blogu, všetci sa na mňa obuli, že tu chceme ísť povoľovať veľké veterné elektrárne, ktoré vidíme aj tuto z hradného kopca v Rakúsku. Ako to strašne hučí, ako to strašne zabíja vtáky.
Ale to je niečo úplne iné ako mikro- a malé veterné elektrárne v rozmeroch pár metrov. Sú to trocha väčšie ventilátory. Keď tu zajtra alebo v pondelok prinesiem na rokovanie parlamentu malý, možnože A trojku, možnože A dvojku papier, na ktorom budete mať zobrazenú takúto elektráreň - nebudem ju sem radšej nosiť fyzicky, jednak ju nevlastním, ale takisto by to nebolo ani namieste -, asi vám to omnoho lepšie ukáže, ako to vyzerá. Toto chceme týmto novým rokovacím poriadkom zakázať.
Súčasne však verím, že návrh neprejde ako celok. Verím, že predkladatelia si uvedomia, že zákon, pokiaľ schvália v súčasnej podobe, pôjde o to kladivo na čarodejnice. Bolo tu už spomenuté kladivo na opozíciu, za ktoré chce koaličná inkvizícia umlčať opozíciu. A prečo hovorím umlčať pozíciu? Pretože keď sa bavíme o tom, kto tu zatiaľ najviacej v tej rozprave a faktických poznámkach vystupuje, tak, bohužiaľ, skúste si pozrieť naozaj tie štatisticky, zatiaľ je to hlavne opozícia. Dovolím si preto krátku a záverečnú citáciu z Malleus maleficarum, z ktorej bude asi zjavné každému, kto ktorú stranu zastupuje: "Pokiaľ ide o prvú otázku, prečo sa väčšie množstvo čarodejníc nachádza v krehšom ženskom pohlaví než medzi mužmi, to je skutočnosť, proti ktorej je zbytočne namietať, pretože bola overená mnohými skúsenosťami, nehľadiac na slovné výpovede hodnoverných svedkov. Prirodzený dôvod toho je ten, že žena je hriešnejšia než muž, je zrejmé aj z jej mnohých hriešnych ohavností."
Keby sme to preklopili na opozíciu, tak zrejme tými hriešnymi ohavnosťami sú horalky, tričká, letáky, dlhé rozpravy alebo robenie záznamu z rokovania.
Pokračujem v citácii: "Malo by byť poznamenané, že pri stvorení prvej ženy došlo k závade, pretože bola stvorená zo zahnutého rebra, t. j. rebra z hrudi, ktoré je zahnuté akoby smerom od muža a pre túto vadu bude vždy nedokonalým tvorom, vždy bude podvádzať."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2016 14:37 - 14:38 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dovolím si reagovať na ten úvod pán premiéra, hovoril o SPP. Keďže som sa tejto téme dlhodobo venoval, chcel by som súhlasiť aspoň v tomto s pánom Ficom aj s pani Nachtmannovou. Naozaj nešlo o privatizáciu. Minimálne nie v tom pravom slova zmysle. O čo išlo v skutočnosti? Bolo to bohapusté vytunelovanie tejto spoločnosti. Do rúk J&T ste odovzdali zlaté vajcia a štátu ste nechali stratový predaj domácnostiam na úkor štátneho rozpočtu, teda na úkor nás všetkých.
V tomto roku sme zistili aj sekundárny účel tohto tunelu, ktoré ako bolo odhalené vďaka podpisu v dokumente, bol iniciovaný práve zo strany J&T a ako to aj správne pomenoval pán Lipšic. Tým účelom bolo, aby ste SPP pred voľbami mohli použiť ako zásterku na korupčné kupovanie hlasov voličov vo forme tzv. vratiek za plyn. Toľko k SPP.
Ale čo mňa najviacej na vašom príhovore zaujalo alebo zarazilo, a ukázal na to už aj pán Galko, Janka Cigániková, Erika Jurinová, vo svojom vystúpení ste sa ani len slovkom nezmienili o tom, kvôli čomu sme tu dnes. Kvôli odvolávaniu Roberta Kaliňáka pre krytie korupčného škandálu. Čo je dôvod? Kto mlčí, ten svedčí alebo ruka ruku myje?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 9:33 - 9:35 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Anka Zemanová spomenula vo svojom príspevku aj pokuty, ktoré udelil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví za spaľovanie vyšších tried kvality, ako povoľuje norma. O tomto som včera hovoril aj ja vo svojej faktickej poznámke, konkrétne to boli dve kogeneračky v Topoľčanoch a Bardejove, ktoré vlastní firma BIOENERGY. Táto firma je zaujímavá aj tým, že v Bardejove začala stavať sedem mesiacov túto kogeneračku pred schválením zákona o podpore OZE, ktorý po prvýkrát definoval tieto dotácie a ostatné pravidlá pri podpore využívania. Takýto riskantný krok sa dá uskutočniť iba s istotou, že parlament v budúcnosti zahlasuje tak, ako treba. To znamená, niekto to naozaj dopredu vedel, čo sa udeje. Na slávnostnom otvorení fabriky v roku 2010 sa zúčastnil Jozef Medveď, vtedajší minister životného prostredia, a Peter Žiga, vtedajší štátny tajomník ministerstva hospodárstva a dnes minister hospodárstva. O pánovi Žigovi asi všetci dobre vieme, že pred nástupom do politiky sa živil ako obchodník s drevom. V minulosti bol aj členom Dozornej rady Liptovskej drevárskej. A spolu s Helmutom Rettenmeierom, ktorý je spolumajiteľom firmy Rettenmeier Holding AG mal viacero spoločných aktivít. Zaujímavé je však to, že minulý rok firma Taper, kde je pán Žiga stále spoločníkom, bola Pluskou odhalená, že so Štátnymi lesmi obchodovala nielen do roku 2012, ale deje sa tomu dodnes. Dôkazom je aj doklad z roku 2015 o pôvode dreva, ktoré má Pluska k dispozícii. A toto drevo bolo certifikované Lesmi SR. To znamená, je možné, že novelou tohto zákona vstúpime práve tomuto pánovi ministrovi na otlak. Že by to bol po pánovi Kaliňákovi, ktorého týmto opätovne vyzývam, aby odstúpil, ďalší minister, ktorý tu bohatne na úkor štátu? To je otázka do pléna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 9:14 - 9:16 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ako vidno, tie problémy, ktoré sa snaží opozícia riešiť, nie sú iba o Robertovi Kaliňákovi, ktorého týmto opätovne žiadam odvolať, ale keď mám prejsť teda ku konkrétnej reakcii na pána Fecka tiež tu mám pár čísiel.
Hovorili ste o tom, ako sa rieši u nás ťažba, ako sa rieši u nás využívanie či už poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy. Skutočná ročná ťažba v lesoch už od roku 1995 na Slovensku neustále prekračuje únosnú ťažbu, a to v priemere o 20 %. V roku 2012 bolo vyťažených 1,3 mil. ton energetickej dendromasy, ale potenciál popisovaný stromovej biomasy vhodnej na energetické použitie bol až 2,8 mil. ton. Napriek tomu vtedy bolo využitých 3,8 mil. ton na práve tie energetické účely. Také najvypuklejšie je to na východnom Slovensku, kde celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo všetkých zdrojov bolo spolu 530-tisíc ton. Ročná spotreba dendromasy v roku 2013 v Prešovskom a Košickom kraji bola až 1 mil. ton. To znamená skoro dvojnásobok. No ale čím to sanujeme? No tak znižujeme rubnú dobu, nelegálne ťažíme dendromasu v lesoch aj mimo nich, prekračujeme ročnú kapacitu porastov na nelesných plochách, robíme výroby okolo lesných ciest alebo vetrolamov, dovážame túto dendromasu zo zahraničia. No a hlavne, čo sa snaží aj tento zákon alebo teda táto drobná novela upraviť, využívame zaradenie dreva do vyšších tried kvality na energetické účely. Toto by sa naozaj nemalo stávať, to drevo vieme využiť aj efektívnejšie, a preto prosím pánov poslancov o podporenie návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 18:55 - 18:57 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja by som iba doplnil pána Budaja, spomínal ÚRSO a kontroly, ktoré ÚRSO vykonávalo na jednotlivých prevádzkach. Mám tu pred sebou výpis, to znamená z tých 16 kontrol, ktoré boli v roku 2014, sa našli štyri prípady pochybenia, to znamená štyri, 16 náhodných kontrol, čiže každá štvrtá prevádzka nejakým spôsobom pochybila, kedy sa spaľovalo aj drevo tretej a štvrtej kvality podľa normy. Jednalo sa hlavne o spaľovne v Bardejove a Topoľčanoch, tá pokuta, ktorú ony dostali, bola vo výške 15- a 10-tisíc eur, tieto sú nejakým spôsobom aj vlastnícky prepojené, to znamená, že celková pokuta pre toho vlastníka bola 25-tisíc eur. Ale súčasne treba povedať, že už len v Bardejove tým, že spaľujú, myslím, že to je 100-tisíc kubíkov dreva ročne, presne tak, dostanú od štátu dotáciu, respektíve formou výkupných cien 5,3 mil. eur. To znamená, že tá pokuta vo výške tých 25-tisíc eur bola naozaj iba nejakým spôsobom, respektíve pre ten Bardejov iba takou poučnou, nikto nemôže teda dokázať, že k tomu nedochádza aj naďalej.
Vieme, že ÚRSO tou vyhláškou sprísnilo svoje nariadenie, ale napriek tomu si podnikatelia našli určitú formu obchádzania, k tomu ale, myslím, že viacej povie potom aj moja kolegyňa. Takže z tohto pohľadu určite tento zákon podporujem a považujem za potrebný, aby sme sa vyhli zbytočnému drancovaniu našich lesov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2016 18:49 - 18:51 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja, Anny Zemanovej, Martina Fecka a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 135). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis