Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2018 o 19:45 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:45 - 19:46 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi teda ešte na, na záver povedať k tomuto bodu toľkoto, že, ak si dobre pamätám, minulý rok bola dvojhodinová rozprava k výsledku hospodárenia za rok 2016 kvôli spomínanému rozdielu 1,8 verzus 2,2. Som naozaj rád, že, že dnes môžem pred vás predstúpiť naozaj s výbornými výsledkami za rok 2017, a ktoré sme naozaj čestne dosiahli proste vo fér súboji (povedané so smiechom) s podmienkami, ktoré sú teda sú naozaj pre nás priaznivé. Možno je škoda, že takýto výsledok nie je potom konfrontovaný alebo doložený všetkými tými trúchlivými rečami pri návrhu rozpočtu napríklad na rok 2017, to znamená z rozpravy roku 2016 z decembra, z prvého novembra-decembra. Tam bolo vidieť, aké, aký, aké pesimistické pohľady majú niektoré aj vážené a relevantné medzinárodné inštitúcie, domáce inštitúcie obsadené váženými ľuďmi alebo, alebo aj vážená opozícia versus realita. Niekedy to vyjde tak, niekedy onak. V tomto je život fér.
Keďže je to posledný môj bod k tomuto roku, tak mi dovoľte sa v podstate poďakovať za možnosť s vami spolupracovať v tomto kalendárnom roku. Bolo mi cťou. Prajem vám šťastné a krásne a biele Vianoce a veľa peňazí.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:33 - 19:42 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Môj úplne posledný bod. (Smiech v sále.) Ďakujem.
Takže ide v podstate o novú podobu štátneho záverečného účtu. Asi, ak si pamätáte, že posledné roky na základe zákona o rozpočtových pravidlách máme rozdelené v podstate štátny záverečný účet na dve časti. Pod to, čo sme poznali pod vyjadrením štátneho záverečného účtu na dve časti, a po jarnej a jesennej notifikácii. Jesenná notifikácia bola zverejnená 22. októbra. Bola zverejnená Eurostatom.
No a som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v roku 2017 Slovenská republika z hľadiska hospodárenia verejnej správy dosiahla naozaj viaceré historické výsledky. Podľa záverov jesennej notifikácie verejná správa hospodárila v uplynulom roku s historicky najnižším schodkom na úrovni 0,78 % hrubého domáceho produktu. Schodok bol medziročne nižší o 1,4 percentuálneho bodu, čo v absolútnom vyjadrení znamená o vyše 1,1 mld. eur menej ako v roku 2016.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sme dosiahli lepší výsledok o 0,5 %, teda o 424 mil. eur menej, ako sa rozpočtovalo.
Dlh verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu klesol štvrtý rok za sebou v rade a dosiahol úroveň 50,9 % hrubého domáceho produktu a zároveň poklesol aj čistý zisk, ktorý dosiahol úroveň 45,3 hrubého domáceho produktu.
Kým vlani sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu, pán, pán Jurzyca, áno, takže minulý rok to je, to je to, s čím ma konfrontujete, sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu zase na základe metodologických zmien, ktorý predbežný jarný výsledok za rok ’16 úpravou počas jesene z hodnoty 1,7 na 2,2, a pre to ma môžte šticovať. Len preto. Tento rok mala aktualizácia údajov opačný efekt. A oproti jarným predbežným výsledkom deficit z úrovne 1,04 až 1,4 HDP, ktoré sme prezentovali v máji v rámci štátneho záverečného účtu, došlo pri jesennej notifikácii k zlepšeniu salda o 0,26 percentuálneho bodu hlavne z dôvodu lepšieho výnosu daní a odvodov.
My tomu rozumieme a tí, ktorí tomu nerozumejú, tak skúsime vysvetliť prečo, pretože akruálny daní z právni..., dane z príjmov právnických osôb patria do minulého roku. To znamená dane, ktoré platia naše firmy, právnické osoby, a platia ich skoro v troch termínoch, to znamená k 30. marcu, k 1. júnu alebo ešte, keďže sme demokrati, ešte aj k septembru 1., tak ako nám proste dochádzajú tieto dane, tak tieto na základe údajov, ktoré nemáme šancu vedieť, samozrejme, rok dopredu ani počas daného roku, a ako vidíte, dozvedáme sa ich až 9 mesiacov po ukončení účtovného obdobia, tak tieto príjmy patria na základe akruálnych princípov do roku predchádzajúceho, to znamená v danom prípade do roku 2017. A preto táto realita zlepšila výsledky hospodárenia o 0,26 % hrubého domáceho produktu, čo je dosť veľa, veľa peňazí. A to je skoro vlastne štvrť miliardy, niečo okolo 0,25 mld. eur. Celkové príjmy verejnej správy dosiahli výšku 33,4 mld. eur, v percentuálnom vyjadrení 39,4 % HDP a medziročne boli vyššie o 5 percentuálnych bodov.
Spomedzi daňových príjmov najvýraznejší medziročný rast dosiahla daň z pridanej hodnoty, o 9,5 %. Dôvodom bolo pokračujúce zlepšovanie efektívnosti výberu tejto dane a razantnejšia spotreba domácností. To je zase, myslím si, že return alebo proste vrátenie kritiky kolegovi, ktorý tu pred chvíľou proste vzdychal nad efektívnosťou fungovania finančnej správy. Môžme mať milión výhrad, ale toto je reálna, reálny obraz o fungovaní finančnej správy za posledné roky. Zvyšovanie, dokázateľne lepšie, efektívnejší výber daní v stovkách mil. eur v kombinácii, samozrejme, aj s lepším makrom, ale naši a naši spoloční nezávislí analytici vedia oddeliť lepší výber daní na báze efektívnejšieho výberu a lepšieho makra.
Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 % HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,3 percentuálneho bodu.
Štrukturálny deficit, teda výsledok hospodárenia upravený o jednorazové vplyvy a vplyv hospodárskeho cyklu klesol na historicky najnižšiu hodnotu 0,8 hrubého domáceho produktu. Druhé najvyššie konsolidačné úsilie za posledných päť rokov na úrovni 1,3 % hrubého domáceho produktu zďaleko ne..., prevýšilo požiadavky kladené európskymi fiškálnymi pravidlami, ktoré od roku..., vyžadovali od Slovenska konsolidačné úsilie na úrovni 0,5 %. Čiže 0,5 % požadované pravidlami verzus 1,3 % realita. V roku 2017 zároveň neboli identifikované žiadne jednorazové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy, to by som tiež chcel podotknúť, lebo tiež nekonečná kritika od odborníkov, ale aj pseudoodborníkov. V roku 2017 neboli zaznamenané Eurostatom, nezávislou inštitúciou, žiadne jednorazové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. Samozrejme, tento výsledok, aby sme boli voči sebe spravodliví, spôsobil potom problémy v hodnotení zase výsledkov hospodárenia v roku 2018 verzus ’17 a ’19 verzus ’18, keďže hovoríme o dvojročnom hodnotení pravidiel, takže to je, takto niekedy sme obeťou vlastného úspechu, hlavne pri nedokonalých pravidlách.
S potešením vám môžem oznámiť aj výšku štrukturálneho primárneho salda, ktoré predstavovalo za rok 2017 historicky, prvýkrát v histórii našej krajiny sme mali primárny prebytok na úrovni 0,6 hrubého domáceho produktu. A pre laikov, primárny prebytok je saldo, rozdiel po odpočítaní jednorazových vplyvov cyklickej zložky, ale aj úrokových nákladov na štátny dlh. To znamená, hospodárenie s akýmsi, ak si, ak si odmyslíme náklady na správu nášho dlhu a všetky ďalšie cyklické časti a jednorazové vplyvy, tak sme vlastne prvýkrát v histórii našej krajiny fungovali s prebytkom, čo je vlastne nevyhnutná časť na to, aby sme mohli smerovať aj k vyrovnanému hospodáreniu ako takému.
Pri porovnávaní krajín v rámci Európskej únie z 28 vykázalo 9 z nich vyšší schodok a 16 krajín vyšší dlh ako Slovenská republika. Čiže 9 mali horšieho, 9 z 28 malo horší výsledok a 16 krajín malo zase horší dlh. Predpokladaná alebo predkladaná správa obsahuje okrem údajov, ktoré som v krátkosti spomenul, aj ďalšie dôležité ekonomické ukazovatele, ako napr. čistý dlh, odhad čistého bohatstva a súhrnnú účtovnú závierku s údajmi - a teraz sa podržte - viac ako 8-tisíc organizácií, 8-tisíc, výsledky hospodárenia, 8-tisíc subjektov vstupuje do toho, čo poznáme pod výsledkom verejného, hospodárenia verejného sektora, a často je to koncentrované teda do jedného čísla.
V danom prípade, ak cestujeme v čase pár hodín, napr. do rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, to číslo nula, 0 % hrubého domáceho produktu alebo vyrovnané hospodárenie predpokladá odhad vyrovnaného hospodárenia všetkých 8-tisíc organizácií verejného sektora spolu.
To je všetko z mojej strany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:29 - 19:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky predstaviť na dnešnom rokovaní návrh na udelenie súhlasu národnej republiky...., Národnej rady Slovenskej republiky pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, poznáte ho pod skratkou, skratkou ESM alebo na Slovensku ho voláme pracovne trvalý euroval.
ESM je medzinárodná finančná inštitúcia založená členskými štátmi eurozóny. Imanie ESM bolo rozdelené medzi členské štáty podľa distribučného kľúča Európskej centrálnej banky. V decembri tohto roka prebehne v Rade guvernérov schvaľovanie rezolúcie, ktorou sa aktualizuje distribučný kľúč určujúci podiel na imaní ESM. Zmena sa netýka kľúča Slovenskej republiky, ktorý zostáva ale zachovaný. Podľa zákona o ESM sa však pred každým hlasovaním, ktoré sa týka aktualizácie distribučného kľúča, vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Distribučný kľúč sa aktualizuje preto, že k 1. januáru 2019 uplynie obdobie, na ktoré bola udelená dočasná korekcia kľúča pre Slovinsko. Výnimka bola udelená na 12 rokov od vstupu do eurozóny. Slovinsko vstúpilo do eurozóny 1. januára 2007. Dočasná výnimka bola udelená tým členským štátom, ktorých HDP na obyvateľa v čase vzniku ESM nedosahoval 75 %, mieru 75 % priemeru Európskej únie. Ich podiel na imaní bol mierne znížený, zatiaľ čo ostatným členským štátom sa pomerne navýšil.
Slovenskej republike bola udelená rovnaká dočasná výnimka, ktorá uplynie 1. januára v roku 2021.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2019 je založený na predpoklade postupného zintenzívnenia obchodných aktivít s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019.
Ťažiskom bankových činností Eximbanky Slovenskej republiky v roku 2019 bude naďalej priame financovanie úverov a tiež poskytovanie širokej škály záručných produktov.
Eximbanka, tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2019 neuvažuje s refinancovaním úverov prostredníctvom komerčných bánk. Zároveň sa predpokladá zvýšený dopyt po dlhodobom priamom financovaní vývozných a dovozných úverov klientov a priamych úverov na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov. Ide o tzv. predexportné financovanie.
Návrh rozpočtu predpokladá, že ku koncu roku 2019 dosiahne celková majetková angažovanosť financovania úverov a poskytovania záruk výšku vyše 380 mil. eur. Eximbanka sa v oblasti poisťovania v roku 2019 zameria na poistenie neobchodovateľných rizík s prioritou podpory projektov strednodobého a dlhodobého charakteru na rizikovejšie teritóriá. Taktiež je možná pozícia Eximbanky ako aktívneho zaisťovateľa u strednodobých a dlhodobých projektov na základe zmlúv uzavretých so zahraničnými exportnými agentúrami.
V oblasti poistenia obchodovateľných rizík prevláda záujem exportérov o poistenie proti krátkodobým komerčným rizikám, čo súvizí, súvisí so smerovaním prevažnej časti slovenského exportu do krajín Európskej únie. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík Eximbanka predpokladá v roku 2019 upísať riziká v brutto výške 715 mil. eur. Eximbanka ponúka svojim klientom portfólio produktov, ktoré vyhovujú ich teritoriálnym a produktovým exportným záujmom.
V teritoriálnej oblasti sa Eximbanka bude orientovať okrem Európskej únie hlavne na trhy, na krajiny SNŠ, juhovýchodnej Ázie, Afriky a Balkánu. Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti Eximbanky s najväčším podielom strojárenského, energetického, celulózovo-papierenského a chemického priemyslu.
Prioritou Eximbanky v ekonomickej oblasti bude v budúcom roku dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rozpočet na budúci rok teda predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume vyše 6 mil. eur. Uvedený objem prevádzkového zisku v roku 2019 je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít a hlavne z financovania priamych úverov klientom.
Eximbanka predpokladá na budúci rok dosiahnuť zisk po zdanení vo výške vyše 500-tisíc eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude v súlade so zákonom o Eximbanke Slovenskej republiky aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250-tisíc eur.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:17 - 19:19 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Úpravy spočívajú najmä v spresnení a zjednodušení procesov týkajúcich sa vykonávania finančnej kontroly a auditu, napr. ide o jednoznačné stanovenie vyjadrenia pri vykonávaní základnej finančnej kontroly alebo sa aj, zefektívňuje sa proces prijímania, splnenia a overovania splnenia nápravných opatrení.
Upravuje sa taktiež zloženie a kompetencie výboru pre vnútorný audit a vládny audit. Napríklad výbor bude zapojený do posudzovania splnenia podmienok povinného vzdelávania audítorov, čo má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a objektivitu pri ich posudzovaní.
Súčasťou návrhu novely zákona je aj novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, novela zákona o správe majetku štátu a novela zákona o pohľadávkach štátu.
Hlavných cieľom, hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách s navrhovanou účinnosťou od 1. januára roku 2020 je zakotvenie hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov do právneho systému Slovenskej republiky, čím sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Jedná sa do veľkej miery o formalizáciu dnes prebiehajúcich aktivít. Povinnosťou Ministerstva financií Slovenskej republiky bude počas štyroch rokov zhodnotiť polovicu výdavkov verejnej správy. Zároveň sa ukladá povinnosť vybraným subjektom verejnej správy vykonať štúdiu uskutočniteľnosti investícií a koncesie, ktorú, ktorých hodnotu ustanoví nariadenie vlády. Dnes sa tak deje na základe uznesenia vlády pri projektoch nad 40 mil. eur s daňou z pridanej hodnoty alebo 10 mil. eur pre informačné technológie.
A v súvislosti s novelou ďalších dvoch zákonov dochádza k zrovnoprávneniu kompetencií ministerstva financií a úradu vládneho auditu pri výkone vládneho auditu.
Ďakujem, pani kolegyňa, že ma vôbec nevyrušujete.
Skryt prepis
 

4.12.2018 19:06 - 19:09 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom novely zákona je zvýšenie odolnosti slovenského bankového sektora a slovenských bánk v prípade, ak by sa dostali do krízovej situácie.
Novela zavádza novú triedu nezabezpečených dlhových nástrojov, ktoré banky použijú v prípade krízy na úhradu svojich dlhov a strát. Tým budú chránené finančné prostriedky klientov a prostriedky štátneho rozpočtu. Navrhovanými úpravami sa teda podporuje riešenie problémov bánk pomocou vnútorných zdrojov bánk namiesto štátom a občanmi financovaného riešenia. Tieto úpravy zlepšujú stabilitu slovenských bánk a zvyšujú ochranu peňazí klientov, teda chránia aj peniaze občanov. Súčasťou novely sú aj novely iných zákonov, ktorých cieľom je sprehľadnenie a zjednotenie pravidiel na finančnom trhu. Predstavujú komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov, tak aby bolo obmedzené riziko vzniku krízových situácií v záujme zvýšenia efektivity a stability finančného trhu v Slovenskej republike.
Návrh zákona bol predložený aj na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke a jej pripomienky boli do tohto návrhu zapracované. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára a okrem niektorých ustanovení čl. 6 a 8, ktoré navrhujú účinnosť až 21. júla. Telegraficky informácia k pozmeňujúcim návrhom. Boli prijaté pozmeňovacie návrhy na výboroch Národnej rady, napr. zrušenie zastaranej nekompatibilnej regulácie česko-slovenských obchodných a priemyselných komôr a stáleho rozhodcovského súdu. V ďalšom išlo o úpravu podmienok poskytovania základného bankového produktu zmenou výpočtu, resp. nahradením konkrétnej sumy 1,1-násobkom minimálnej mzdy. Úpravou sa odstraňuje potreba aktualizácie a legislatívne úpravy súvisiace s meniacou sa výšku minimálnej mzdy.
V ďalšom ide úpravu umožňujúcu obchodníkom s cennými papiermi poskytovať platobné služby, v ďalšom doplnenie zoznamu dohliadaných subjektov o poskytovateľoch platobných služieb v obmedzenom rozsahu, v ďalšom úprava súvisiaca s prerušením konania pred Národnou bankou Slovenska a prerušenie a predĺženie úschovy protokolov z dohľadu, v ďalšom úprava umožňujúca prerušenie konanie vo veciach dohľadu, ak spisový podklad ku konaniu je predložený súdu na jeho vyžiadanie alebo ide o zaradenie poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu a poskytovanie služieb informovania o platobnom účte medzi prispievateľov, pre ktorých sa ročný príspevok ustanovuje paušálnou pevnou sumou, alebo o spresnenie viacerých definícií zákona o kolektívnom investovaní, alebo úprava umožňujúca výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska a európskym regulátorom, tzv. ESMA, v prípade, ak nebola uzavretá dohoda o spolupráci, a u ďalšom, posledný pozmeňovací návrh sa týka úpravy spresnenie, spresnenie kompetencie Národnej banky Slovenska pri udeľovaní sankcií vo vzťahu k investičnému fondu s pohyblivým základným imaním, s tzv. SICAV-mi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2018 19:06 - 19:09 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona upravuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi alebo tretími štátmi, alebo na základe arbitrážneho dohovoru. Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty riešiť vzájomnou dohodou. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie, zloženej z nezávislých expertov.
Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov, dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň udržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2018 19:04 - 19:05 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Pán predsedajúci je motivá..., motivá..., motivujúci. Veľmi krátko. Zložitá, zložitá norma, pracovalo sa na nej mesiace, ak nie dva roky. Vychádza z princípu presne tak, ako ho pomenoval pán poslanec, Finančná správa je unikátna inštitúcia, veľmi, veľmi dôležitá a životne dôležitá pre štát. To, že tomu tak je, sme sa všetci presvedčili, ja som ten dátum tak ironicky tu podčiarkol, 1. 1. roku 2012, keď jeden proste zo super reformátorov v tejto krajine túto inštitúciu proste hodil do, do ohniska a zostalo po nej jedno spálenisko bez..., s tužkou, papierom a s ruským počítadlom. Preháňam, ale, samozrejme, tam sú počiatky mnohých, mnohých vecí, a do ktorých, do ktorých musíme strkať nos ešte aj dnes, z tohto pohľadu, a mnoho z tých prípadov poznáte aj z médií. A potom už len zostáva to klasické, že kto je vinný. Aj z tohto pohľadu.
Takže ale aby sme odišli od tejto, od tejto hry a od, od takého, jak som povedal, vzájomného si vyčítania si, hocikto bude mať možnosť v budúcnosti pri formujúcej sa vládnej väčšine možnosť obsadzovať pozície vo finančnej správe. Dúfam, že v prvom rade bude pokračovať v histórii, ktorú sme začali v roku 2012, a to znamená, skončili sme s politickým vzorcom.
Dámy a páni, ešte do roku 2012 za účasti všetkých politických strán, ktoré si viete predstaviť, finančná alebo daňová colná správa bola predmetom delení koaličných dvojok, trojok, štvorok, proste bolo to tak. Bol to nejaký zvyk, ktorý skončil v roku 2012, pretože sme si to nemohli dovoliť. Odvtedy začala profesionalizácia, ktorá pokračuje dodnes, a na to, aby mohla ísť ďalej, aby sme mohli ďalej a ďalej znižovať tzv. VAT gap, tú medzeru na výbere daní z pridanej hodnoty, musíme ísť do štrukturálnej zmeny. Štrukturálnou zmenou má byť aj zmena inštitúcie. Môžme mať na to rôzny názor, či je, či je to dostatočné alebo nedostatočné, príspevok pána poslanca do veľkej miery, poznám to, v tom myslení bol ovplyvnený nejakým colníkom, lebo tie, tie názory boli z pohľadu colníctva, dodnes sú rozdelení. Potvrdzujem, dodnes napriek tomu, že sú pod jednou strechou, pod jedným riaditeľstvom, sú rozdelení a majú rôzny pohľad proste na veci a niekedy cítia krivdy, jedni na druhých sa proste pozerajú cez, cez prsty, pretože jedni majú výsluhové dôchodky, druhí nemajú výsluhové dôchodky, proste sú to dva, dva svety a bude trvať nejaký čas, než sa proste podarí tie dve inštitúcie dostať naozaj dohromady.
Systémy v Európe a vo svete sú rôzne, v niektorých krajinách sú zlúčené tieto inštitúcie, niekde zásadne nie, je to proste principiálna a historická vec. Starší, pán profesor mi to určite potvrdí, Jurzyca, starší si pamätajú, že, že slovo finančák nie je vymyslené, ale je z prvej republiky, kedysi to bola veľmi vážená inštitúcia, veľmi, veľmi vážená, určite váženejšia ako dnes, a títo ľudia sa starali o výber daní, výber, ochranu hranice a boli to vážení štátni zamestnanci. Mali by sme si všetci priať, aby finanč..., pracovníci finančnej správy dnes, v budúcnosti boli vážení zamestnanci štátu, ktorí majú tú kľúčovú vôľu, oni totiž, totiž vyberajú a budú vyberať najväčší objem, podiel príjmov, z ktorých sa proste financujú verejné služby, a preto tam nie je priestor na experimenty v žiadnej oblasti, ani v IT, ani proste v HR, v ľudských zdrojoch, preto možno tá opatrnosť, preto, preto nie žiadne revolučné nápady, a preto vyjednávanie s odborármi. Rezort financií vyjednával aj s miestnymi odborármi, nie úplne rád, ale proste musel to urobiť, aby, aby sa proste tí ľudia nezdvihli a neodišli. Aby sa nestalo to, čo sa stalo v Policajnom zbore onehdá, alebo proste tam, tam sú proste mnohé, tie motívy môžu byť naozaj rôzne. Úmysel je pozitívny, úmysel je dostať týchto ľudí na vyššiu mieru ocenenia z pohľadu, z pohľadu finančnej, naozaj finančnej odplaty.
Všimnite si, ide vlastne o oddelenie zamestnancov finančnej správy od štátnej platovky, ak to chcete tak počuť. Áno, naozaj budú patriť do tej kategórie, ktorí dostanú viac ako tí všetci ostatní, na čo sú vyčlenené zdroje aj v štátnom rozpočte, ale, samozrejme, za istú cenu, za cenu toho, že, že títo ľudia musia akcept..., strpieť proste väčšiu mieru sledovania výkonu svojej činnosti, monitorovania, sledovania na polygrafe. To sú dva odlišné svety po 1. 7. budúceho roku a do 1. 7.
Dnes ak chcete niekoho, kto je podozrivý z nekalej činnosti, konfrontovať napr. s polygrafom, s tým musí proste súhlasiť v niektorých pozíciách. Monitorovanie, napr. spomínanou inšpekciou, ich IT prostriedkov, musí s tým súhlasiť. Toto všetko sa proste mení, a v tej časti a naozaj ozbrojené zložky sa to proste mení na jasne ozbrojenú zložku zo, z toho, z pohľadu, že sa proste plnia rozkazy, a kto ich neplní, tak, tak z inštitúcie odchádza a odchádza hlavne aj vtedy, ak má najmenšie podozrenie z toho, že prešiel na druhú stranu.
O dokonalosti tejto, tejto novely môžme hovoriť desiatky hodín, som presvedčený, že toto nie je koniec, a, samozrejme, ak bude čestný a otvorený a dobrý úmysel pokračovať v zmene tejto inštitúcii bez toho, aby sme z nej robili politickú korisť nekonečného spochybňovania o tom, akí ľudia tam robia a čo tam robia. Tí ľudia si proste, tá inštitúcia si potrebuje kľud, dôveru, ale na druhej strane aj veľkú mieru kontroly, a preto, pretože pracujú s peniazmi, oni naozaj pracujú s peniazmi, s peniazmi tak jak ľudia v banke, tak aj finančná správa a colníci. Je to kategória ľudia štátnej správy, ktorá nie je rozhodne obľúbená. To keby sme si urobili prieskum medzi ľuďmi, tak asi to viete, ako dopadne, aký je názor na colníkov celosvetovo alebo na, na, na daniarov celosvetovo (povedané so smiechom), takže títo ľudia, aby si svoju prácu mali, mali vážiť, musia tam byť proste odborníci, čoraz väčší proste nábor ľudí kvalitných, vzdelaných, jazykovo proste vybavených ľudí, ktorí musia byť na tej správnej strane, a tá správnou, tou správnou stranou musí byť štát, záujem, záujem štátu.
Chcem povedať, že, že tento zákon vám predkladáme v tej miere presvedčenia, s tým vedomím a svedomím, že chceme, chceme k tomuto cieľu ísť. Samozrejme, bude to trvať nejaký čas, je to beh na dlhé trate a pozmeňovacie návrhy len posilnením toho, toho vedomia, že potrebujeme aj externú kontrolu. To znamená, ak prejde pozmeňovací návrh prednesený, prednesený spravodajcom, tak v podstate doplníme zrkadlovo tú dvojičku z pozmeňovacieho návrhu prijatého pri zákone o Policajnom zbore. To znamená aj ozbrojení, aj neozbrojení pracovníci finančnej správy, po starom aj colníci, aj daniari, budú vyšetrovaní treťou stranou, to znamená tou novou inšpekciou, ktorú zakladal zákon o Policajnom zbore od 1. 1. 2020.
Všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2018 18:29 - 18:33 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Návrhom zákona sa zjednocuje úprava a kompetencie orgánov finančnej správy, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá v troch zákonoch. Zároveň sa navrhuje aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na úrad pre vybrané hospodárske subjekty, a to jednak rozšírením jeho osobnej pôsobnosti na ďalšie kategórie subjektov, a jednak rozšírením jeho agendy aj o colnú oblasť.
Jedným z ťažiskových cieľov návrhu zákona je stanoviť zjednocujúce pravidlá vykonávania štátnej služby pre pracovníkov finančnej správy vykonávajúcich štátnu službu s dôrazom na zachovanie ich súčasných benefitov.
V súčasnosti plnia úlohy finančnej správy colníci, ktorých štátna služba je upravená jedným zákonom, a štátni zamestnanci, ktorých úprava je obsiahnutá v inom zákone. Vzhľadom na zlúčenie colnej a daňovej správy, ku ktorému došlo v pamätnom prvého..., v dni 1. januára 2012, je žiaduce zjednotiť aj personálny substrát finančnej správy a vytvoriť novú kategóriu - príslušník finančnej správy. Z dôvodu integrácie dvoch doteraz samostatných skupín pracovníkov finančnej správy sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádzajú pojmy „ozbrojený príslušník finančnej správy“ a „neozbrojený príslušník finančnej správy“. Pre obe tieto skupiny pracovníkov štátu sa zakotvia v zásade jednotné pravidlá štátnej služby, ktoré sa budú navzájom odchyľovať len v prípadoch, keď je to objektívne potrebné. Napríklad ide o rozdielne požiadavky na zdravotnú, duševnú a telesnú spôsobilosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy a neozbrojeného príslušníka finančnej správy, alebo ak to vyplýva zo systematického prepojenia na dané legislatívne prostredie. Tu ide napríklad o uplatňovanie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov na ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
V čl. 3 až 20 sa navrhuje novelizácia súvisiacich predpisov v súlade s úpravou čl. 1 návrhu zákona. Na rokovanie pléna sa návrh zákona predkladá s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú technického charakteru, a väčšina z nich vyplýva zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Berúc do úvahy rozpravu v prvom čítaní a vo výboroch k otázke Inšpekcie finančnej správy, bol k vládnemu návrhu zákona o Policajnom zbore (č. parlamentnej tlače 1140), nedávno ste o ňom hlasovali opätovne, uplatnený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 rozšírila pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby aj na všetkých príslušníkov finančnej správy.
V nadväznosti na uvedené bude aj k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa doladia potrebné legislatívnotechnické úpravy a zároveň sa zakotví inštitút príspevku na rekreáciu príslušníkov finančnej správy, čo sa deje zase na základe prijatej legislatívy k cestovným poukážkam, pretože ak sa to nezmení, tak v podstate tento benefit budúci príslušníci finančnej správy nebudú môcť využívať.
Toľko na úvod, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 17:40 - 18:03 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Áno, ja by som si dovolil, ďakujem vám veľmi, pán predseda, že mi dovolíte teda vystúpiť ešte v rámci rozpravy. Ja sa pokúsim zareagovať na niekoľko, niekoľko postrehov, v zásade máme za sebou zase asi, každý rok je to rekord z hľadiska, čoraz, tá rozprava je čoraz kratšia a kratšia, ale ono je to tak, proste zodpovedá to číslam, ktoré máte pred sebou, a chcem poďakovať za korektnú atmosféru, za to, že proste absolútna väčšina príspevkov bola k veci a že sme si všetci v podstate odpustili nejaký populizmus alebo nejakú takú proste veľmi nízku argumentáciu. Tie príspevky smerovali presne tam, kam majú, to znamená po jednotlivých kapitolách, potom k čomu sa vy, páni poslanci, páni a panie poslankyne, venujete, čomu rozumiete. Z tohto pohľadu, samozrejme, opäť aj tento siedmy rok vnímam to, že najviac príspevkov smerovalo k tomu, kde všade chýbajú peniaze, a ono je to tak, je to proste prirodzené a do veľkej miery aj očakávané.
Pre nás je, samozrejme, dôležité to, že návrh rozpočtu, ktorý máte pred sebou a ktorý, predpokladám, prejde vaším hlasovaním, vašimi rukami zajtra, je výsledkom, výsledkom rokovaní s jednotlivými správcami kapitol, s jednotlivými ministrami, sú s ním stotožnené a politické strany, ktoré stoja za touto vládnou väčšinou, a z tohto pohľadu je to nástroj, pretože rozpočet je plán a nástroj na realizáciu politík, som veľmi rád, že aj otázka jednotlivých legislatívnych zmien, ktoré prechádzajú vlastne súbežne s návrhom rozpočtu, do veľkej miery sedí s našimi odhadmi, ktoré, ktoré boli zaznamenané práve v niektorých rezervách, ktoré niektorých puristov a ajatolláhov aj v tejto miestnosti neustále dráždia. Ale musím, musím povedať, že iný spôsob predpovedania (povedané so smiechom) budúcnosti legislatívy, ktorá nie je jasná, je živá - to, že je legislatíva živá, ste mohli vidieť pri poslednom hlasovaní, pri úplne inom síce zákone, ktorý nemá rozpočtový dopad, ale je to proste tak - tak aj tu sa postupne plnia plány, a či už proste pred pár hodinami schválený zákon, ktorý zdvojnásobí daňový bonus pre rodičov, ktorí sú zamestnaní a majú deti v predškolskom veku, alebo príspevok na obedy zadarmo, ktorý začne fungovať od 1. septembra na základných školách, pre deti posledného ročníka materských škôl od 1. januára budúceho roku, pri tomto opatrení hneď vidíme, že máme oproti rezerve 50-miliónovú úsporu, pretože pôvodne sme rátali so zavedením tohto opatrenia od 1. januára budúceho roku, ale vzhľadom na organizačné problémy, ktoré avizujú naše samosprávy, došlo ku dohode a spúšťa sa tento projekt od 1. septembra na základných školách, takže to, to osamote, aby som vám plasticky vysvetlil, ako to proste v živote chodí, toto jedno rozhodnutie znamená v tom-danom prípade pozitívny, pozitívne riziko, ako to voláme my na rezorte financií, pozitívne riziko vo výške 50 mil. eur, čo neznamená nič iné, len to, že je to je proste odpoveď na, na mnohé kritiky, obavy, kuvikania, ktoré sprevádzajú asi každý rozpočtový plán zrejme v každej krajine.
Chcem sa vrátiť možno k cieľom a ciele sú, opakujem, realistické, opakujem, sú založené na nezávislých hodnoteniach makroekonomického vývoja na najbližšie roky a sú založené na tzv. opečiatkovaných príjmoch výborom pre daňové a odvodové prognózy a z tohto pohľadu sú naozaj na príjmovej stránke veľmi, veľmi realistické a naplniteľné. Na, vo výdavkovej oblasti je riziko legislatívnych zmien, ktoré sa, predpokladám, nie som veštec, ale aj vzhľadom na blížiaci sa volebný, volebný rok, legislatívna aktivita sa na základe mojich skúseností, ktoré nie sú krátke, bude zrejme utlmovať, takže tých rizík bude ubúdať. Hovorím to zdvorilo a opatrne a myslím, že tomu (povedané so smiechom), tomu rozumiete.
A snáď k celkovej atmosfére a k nálade, áno, ozývajú sa, hlavne z hľadiska tretieho sveta, tretích krajín mimo Európskej únie sa, sa nám kumulujú, kumuluje zlá nálada spôsobená hlavne hroziacou možnou colnou obchodnou vojnou, ale aj mnohými ďalšími malými konfliktami aj bezprostredne v podstate na našich hraniciach v prípade ukrajinsko-ruského konfliktu, takže toto sú všetko momenty, ktoré môžu skomplikovať tento plán, ale upozorňujem, tento plán je postavený na troch nulách na najbližšie roky. A to, to je to proste unikum, to je to unikátne, rok 2019 nulový deficit v aktuálnom vyjadrení, 2020 nulový deficit, tak ako to hovorí programové vyhlásenie vlády, a potom zatiaľ plánovaný prebytok 0,2 % hrubého domáceho produktu, všetko sú to proste nevídané veci na slovenských pomeroch, pretože naša krajina nikdy ani len s vyrovnaným hospodárením neplánovala, nežila, takže toto je všetko svedectvo o tom, bez toho, aby si tu niekto pridával nejaké zásluhy, svedectvo o tom, že krajina z hľadiska verejných, kvality verejných financií sa nachádza v dobrom stave, v dobrom z pohľadu veľkých verejných financií, do ktorých, vás ale upozorňujem, vstupujú aj výsledky hospodárenia samospráv, to znamená, tak ako ste to tu spomínali, skoro 3-tisíc miest a obcí, vyšších územných celkov, ale aj mnohých stoviek, niekoľko stoviek firiem alebo subjektov verejnej správy, ktoré na základe Eurostatu boli za posledné roky na základe meniacej sa metodiky zapojené do, do verejnej správy. Opakujem, skoro nikto z vás netuší a verejnosť vôbec nemá šancu tušiť, že do výsledkov a deficitného alebo prebytkového hospodárenia štátu, za ktorý zodpovedná človek, ktorý je v pozícii ministra financií, vstupuje napríklad aj výsledok hospodárenia Dopravného podniku Bratislava alebo Dopravného podniku Košice, pretože tieto subjekty sa z hľadiska počtu zamestnancov, výsledok hospodárenia, zadlžovania sú súčasťou verejného sektora. Bodka.
Takže bez toho, aby sme hovorili o nejakom, nehovorím to preto, aby som hovoril o nejakom alibizme, hovorím o tom, že je to komplikovanejšia a zložitejšia téma, ako sa, ako sa, ako sa zdá. A je to možno na, ako odpoveď na prísne súdy o plánoch a výsledkoch a tu musím povedať, že rok ’17 a ’18 dopadnú, ’17 dopadol a ’18 dopadne lepší, ako bol rozpočtovaný cieľ, a som absolútne presvedčený, že rozpočet na rok ’19 a ’20 je založený na číslach a trendoch, ktoré každému, kto bude môcť realizovať rozpočet, či už z tejto, alebo z inej vládnej väčšiny, v roku ’20 umožní vyrovnané hospodárenie, ak sa nerozhodne inak. Ak sa nerozhodne inak, je dodatok, ktorý proste patrí ku každej manažérskej činnosti, a realizácia rozpočtu je tiež druh, druh, druh manažovania.
Takže snáď veľmi, veľmi telegraficky a bez nejakých emócií v prípade obrany. Ten raketový nástup, ktorý mnohých dráždi, je spôsobený naozaj plánovaním hotovostných výdavkov v budúcom roku na jednu zo splátok na nákup súčastí stíhacieho letectva, veľa sa o tom píše, viem, je to proste, v priamom prenose sa to proste odohráva, ak sa podarí uzavrieť kontrakt, tak v budúcom roku rátame s 500-miliónovou splátkou, s prvou zo splátok, možno len povedať, že v podstate sa, sme sa rozhodli na základe aj porady s odborníkmi na riadenie dlhu minimalizovať riziko hlavne kurzového, kurzových rozdielov, pretože cena je v USD dolári a naša fišká..., hotovostná pozícia je dobrá, to znamená, aby sme sa, nezopakovali si zahanbujúce cvičenie jedného z mojich predchodcov s kurzovou stratou vo výške 700 mil. korún, tak potrebujeme to proste fixovať tak, aby sme neprerábali v..., na swapovaní tej operácie, čo je drahé, samozrejme, vieme zaistiť tú splátku bez, bez kurzových rizík, ale je to drahšie. Kto chce takúto sumu si zaisťovať na trhoch, tak to, samozrejme, platí aj nejaké prirážky, takže my chceme vzhľadom na kondíciu, v ktorej sme, takýto typ nákupu na modernizáciu vojenskej techniky splatiť čo najskôr, v danom prípade to pôjde asi o tri roky. Nič viac za tým nie je. To znamená modernizácia slovenskej armády. Všetko ostatné si vyriešte alebo musíme vyriešiť s kolegami za to, ktorí za to vecne zodpovedajú.
V oblasti..., hneď prejdem, školstva, ešte raz opakujem, oproti peniaz..., oproti peniazom, ktoré sú priamo rozpočtované je v..., je v rezerve ešte 10 mil. eur na zvýšenie odmeňovania nastupujúcich mladých učiteľov, čo považujem naozaj za, za, z hľadiska kvality za jedno z najlepších opatrení, z ktorého, z ktorého možno nemusia mať radosť odborári, ale musia mať radosť všetci tí, ktorí sú klientami školstva, to znamená my rodičia, pretože je to, to je ten postup k tomu, aby, aby v školstve boli čoraz lepší, lepší ľudia.
Z pohľadu, ešte sme sa dotkli možno financovania alebo zábezpeky peňazí pre rekonštrukciu internátov, takže v minulom, v tomto roku sme využili rezervu 20 mil. eur, ktorá bola poskytnutá jednotlivým školám na základe kľúča, ktoré si rozhodli samotní lektori, a dávame jasne garanciu, že v budúcom roku budeme dočerpávať ďalších 30 mil. plus, pretože chceme, chceme iniciovať aj aktivizáciu tzv. EPC projektov, to znamená znižovať energetickú náročnosť na internátoch, čo je asi, ak ste niekto žili na internáte, ja teda áno, tak vieme, o čom hovoríme, že tam je priestor nekonečný.
Medziročné..., pokles výdavkov je v oblasti športu, aby sme tu nedezinterpretovali, ako to už tu, samozrejme, niekto využil, je spôsobený tým, že už nie je rozpočtovaná položka na projekty Národného futbalového štadiónu, preto ten pokles inak z hľadiska prerozdelenia peňazí z lotériových hier, tak ten náv..., tam pokračujeme vlastne v cestovnej mape a navyšovaní toho objemu.
Asistenti učiteľov, to je téma, ktorá vznikla v tejto miestnosti pred mnohými rokmi, na druhej strane bola Jana Žitňanská, terajšia europoslankyňa. Sú plnené síce nie stopercentne, ale z 8 mil. sme navýšil výdavky pre asistentov učiteľov na 24 mil. eur, to znamená, musíte, musíte cítiť, že tu je nejaký problém, proste ak sa nám behom troch rokov strojnásobil počet asistentov, čo považujeme v zásade za dobrú vec, ale, ale nemerateľnú z pohľadu toho, že či smerujeme naozaj k objektívnemu počtu, tak, tak sa proste z roka na rok navyšuje tento, tento počet.
Doprava, v prípade dopravy veľa, ja tu zopakujem, nepoču..., nebude to počuť odo mňa prvýkrát, ja nie som Ježiš Kristus, ktorý sníma hriechy sveta, z tohto pohľadu problémy našej infraštruktúry nie som schopný vyriešiť, ale, v rozpočte ani na tri roky, kľúčové je prioritizácia a prioritizovať plán investičný, to znamená, mať nejakú zásadnú politickú, možno aj nadčasovú dohodu a veľkú mieru pripravenosti výstavby, lebo peniaze, ktoré vy nevidíte, ale sa prenášajú z roka na rok, tam sú. Aj preto je, v relatívnom ako kľude je pán minister Érsek, lebo on vie, že peniaze má, vy ich nevidíte v rozpočte, ale prenášajú sa z minulých rokov, pretože líniové stavby proste proste nie sú v stave takom z hľadiska verejných obstarávaní, výkupu pozemkov a všetkých tých komplikácií, životného prostredia, konfliktov proste s tým prostredím, nie sú ich proste schopní v čase správne míňať. Platí to, čo dohodol premiér Peter Pellegrini s ministrom dopravy, o tom, o..., o tom, že budeme vlastne plánovať dodatočných 200 mil. eur na najbližšie štyri roky pre opravu ciest I. triedy, hlavne na výmenu kobercov a zvýšenie bezpečnosti na cestách.
V prípade kultúry, zápletka so 4,6 mil., tam musím len proste potvrdiť, že akonáhle splnia subjekty, ktoré majú zo zákona, dnešného platného zákona, nárok na refundácie dane z pridanej hodnoty, tak tieto peniaze budú proste vyplatené. Ale máme skúsenosti, že v minulosti sa tak nestalo a tie peniaze v podstate zostali visieť v kapitole, v kapitole rezortu kultúry.
No, telegraficky k zdravotníctvu, ktoré tu asi zaznievalo, asi ako najväčšia tragédia. Toto je téma Dr. Jakyll a Mr. Hyde. Na jednej strane asi sme si všetci, sme sa zhodli na tom, že, že sme, naozaj sme sa v oblasti dát, to znamená analýzy dát o tom, ako sa proste míňajú peniaze v tomto rezorte, dostali najďalej, sme najďalej z hľadiska 21. storočia. Sú rezorty, ktoré sú v 19. storočí, upozorňujem vás, je to proste tak a nebude ľahké to zmeniť. Tak vieme o ňom veľmi veľa. A tu si ja dovolím povedať, že návrh, za ktorým si my stojíme, aj návrh zákona, ktorý prešiel, aj keď s nejakou dramatickou zápletkou, teraz myslím na spôsob zmeny financovania, bol konzultovaný s nepolitikmi rezortu zdravotníctva a financií. Mesiace, mesiace sa ľudia z inštitútu rezortu zdravotníctva a vedcov, ktorí sú zas na ministerstve financií, dohodovali o tom, čo je optimálna potreba. A výsledok dohody máte proste na papieri. Všetko ostatné, milí priatelia, dámy a páni, je, je lobing, je politika, či vaša tu, lebo je platná, ak máte na ňu proste právo, alebo proste sú to výkriky, ja neviem, takých-onakých zástupcov asociácií, odborárov, proste každý nejaký biznis, viete, lebo aj, aj, prepáčte, aj odborárstvo je nejaký biznis, kde proste ľudia sa potrebujú dokázať, že sú užitoční, tí, ktorí proste zastupujú zamestnancov.
Zdravotníctvo je priesečníkom nekonečných záujmov, nekonečného množstva záujmov, záujmov finančných a politických, profesij..., profesných, akože proste príliš veľa vzdelaných ľudí na jednom mieste, by som povedal, a výsledok je, je, je spor o pod..., spor o podstatu. Úplne v nahote to môžete vidieť pri nekonečnom príbehu výstavby tuto tej nemocnici smerom na, na pražskú výpadovku, lebo dohoda o tom, ako taká nemocnica má byť, ak ju dostanú do rúk proste atestovaní profesori, a teda habilitovaní všetci, proste, akademici, je skoro nemožná. Je to môj osobný názor. Nemusíte s ním proste súhlasiť, ale ten spor nie je, proste nie je to vtip a nie je to ani nejaké zábavné, lebo, samozrejme, to odráža, by som povedal, istú neschopnosť dohody na veciach, ktoré sú užitočné.
Ale pravdou je, že do rezorta, do rezortu ide 5,2 mld. eur, najvyšší objem kapitálových výdavkov v histórii, 100 mil. eur mimo nedokonalý a podľa mňa veľmi neefektívny systém financovania zdravotníctva cez súkromné zdravotné poisťovne, prepáčte. A pri rozdeľovaní, každoročnom rozdeľovaní zisku, ktorý, ktorý je proste, neprehliadnuteľný a má proste, a zrejme aj morálne odsúditeľný, ale proste sme, sme v systéme, ktorý je, je legálny, a my sme sa pokúsili a pokúšame sa presadiť systém financovania, ktorý garantuje každoročný nárast financovania cez platové automaty, ktoré, vieme, že nie sú úplne správne, nemotivujú, sú plošné, nárasty platov, plnenie sľubov, navýšenie platov, historické navýšenie platov zdravotných sestier o 16 %, indexácia všetkého spotrebného materiálu, liekov. Všetko tam je. Akurát tam nie sú proste riziká, výhovorky a kadejaké záujmy, proste či už sú to manažmentov, zdravotných poisťovní, riaditeľov nemocníc, primárov, prednostov a všetkej tej, tej skupiny, ktoré riadia naše zdravotníctvo.
Takže každoročný spor.
Peňazí je dosť vo verejnom zdravotníctve na základe mnohých, mnohých benchmarkov. Snažíme sa, samozrejme, aj s rezortom zdravotníctva ich využívať efektívnejšie. A, samozrejme, stále platí aj to, že vždy, vždy budeme kryť chrbát verejnému zdravotníctvu. To je proste pravda a nepoznám vládu, ktorá by pustila zdravotníctvo k vode. Takže tak jak je obdobie dovoleniek, keď sa majú všetci radi a milujú, tak je obdobie rozpočtu, keď sa proste niektorí vydierajú, a v zdravotníctve je to proste každoročný biznis, biznis tiež. Toľko asi k týmto veciam.
Posledná vec sa týka, skôr drobnosť, účtovanie výdavkov na stíhačky a podobné veci. (Povedané so smiechom.) Úplne v súlade so štandardami Eurostatu a my vieme, o čom hovoríme, lebo sme na tom mnohokrát negatívne doplatili.
Pán Sopko zdôraznil problém Úradu pre zahraničných Slovákov. Tu vás môžem upozorniť, že v najbližších dňoch-týždňoch sa dozviete nejakú správu, ako chcem proste jednorazovo posilniť financovanie práve v tejto oblasti, a práve vo vzťahu k našim Slovákom žijúcich v Srbsku. A nechcem predbiehať viac, ale v podstate aj bez toho, aby sme plnili tento pozmeňovací návrh, sa tomuto budeme venovať a splníme sľub, ktorý dávame.
Posledná vec je snáď projekty na odvetvie financií. A začnem zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a Rozpočtovou radou. To je proste jeden veľký projekt, ktorý existuje a bude ďalej pokračovať. A je dobre, že tu je, aj keď znervózňuje.
A ja si pamätám, budem ako poslanec - partizán, keď som sa ja pripravoval ešte ako poslanec opozičný na kritiku rozpočtu, tak som teda strávil trochu, pár dní a týždňov na to, aby som mohol nájsť nejaké dáta. Dneska, páni opoziční poslanci, si proste prečítate správu Rozpočtovej rady alebo úradu pre..., Útvaru pre Hodnotu za peniaze a máte vystarané na hodiny proste kritiky. Takže z tohto pohľadu minimálne ďakujem by tu malo smerovať k vládnemu sektoru, lebo dáva vám ten komfort. A je tu jediná výhoda, že tento komfort budeme mať aj my, keď sa náhodou dostaneme na druhú stranu, takže je to, asi je spravodlivé, len to trvá dlho. (Povedané so smiechom.) Takže to je, to je táto záležitosť. (Povedané so smiechom.)
A druhá vec je, druhá vec je ÚHP, Útvar Hodnoty za peniaze. Treba si ho, jak sa hovorí, čičíkať. Je stále proste v plienkach, ale dnes proste spôsobuje reputačné náklady a tie sú, kto si ich nevšíma, má z nich, má z toho nevšímania si proste niektoré reputačné náklady a toto je proste základná vec. To znamená transparentnosť, máte informácie, a nielen vy, ale aj celá verejnosť. A kto si to nevšíma, tak má z toho proste nejaké reputačné náklady, ale stále aj platí, že existuje politické rozhodovanie, na ktoré vláda má právo, a môže ten názor proste prehlasovať svojím rozhodnutím a vie ho aj politicky odôvodniť. A je to úplne fér. Je to úplne fér. A môže to, lebo, lebo svet čísel je jedna vec, čo je najlacnejšie, najlepšie, najmúdrejšie na základe nejakých benchmarkov, a druhá vec je život ľudí v nejakej časti krajiny, ktorý nemusí úplne sedieťM, a niekedy proste treba urobiť viac. Ale o tom ja vás poučovať nebudem, vy ste lepší politici ako ja, ja som vraj počtár, jak som počul. Nerád by som bol iba počtárom. Nikdy som iba počtárom nechcel byť.
Posledná vec, ktorá je pred nami, je veľké cvičenie, ktoré sa volá výdavkové stropy. A tu vás prosím, to bude trvať niekoľko rokov, k veľkej trpezlivosti a treba si sadnúť na ruky a nechcieť populistické kroky, lebo je to veľmi, veľmi vážna vec, ku ktorej, myslím si, že sa dôjde, že sa urobí nejaký konsenzus, dohoda a potom to bude fungovať, len treba byť múdry. Ono to nie je vždy jednoduché byť múdry.
Takže v podstate ja som úplne na, na konci. Z tohto pohľadu mňa čaká ešte zopár zákonov, takže žiadne veľké reči tu nechcem viesť. Toto je náš najlepší rozpočet za posledných sedem rokov.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis