Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:29 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.9.2018 18:29 - 18:39 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, za slovo. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. V tomto kontexte predmetu návrhu novely zákona o stavebnom sporení je úprava podmienok poskytovania štátnej prémie na stavebné sporenie a úprava podmienok stavebného sporenia vrátane terminologického precizovania definície stavebného sporenia.
V rámci úpravy podmienok poskytovania štátnej prémie sa zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia navrhuje dosiahnuť prostredníctvom prijatia týchto nasledujúcich opatrení. V prvom rade o zrušenie inštitútu tzv. priateľských sporiteľov. Potom ide o zúženie okruhu poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Po tretie, ide o vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Po štvrté, ide o osobné limitovanie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v neposlednom rade takisto sa znižuje minimálna percentuálna výška štátnej prémie.
Začnem pár vetami k zrušeniu inštitútu tzv. priateľských sporiteľov. Zrušenie tohto inštitútu je opatrením, ktorým ministerstvo financií sleduje zvýšenie účelovosti štátnej podpory stavebného sporenia, ktoré je poskytované z verejných zdrojov. Niektorí účastníci stavebného sporenia, tzv. priateľskí sporitelia, ktorí sporia viac ako 6 rokov a nebol im poskytnutý stavebný úver, nemusia nasporené prostriedky, vrátane pripísanej štátnej prémie použiť na stavebné účely. Ide o jediný inštitút v porovnaní s inými formami v celkovom spektre štátnej podpory bývania, ako sú nástroje a programy Štátneho fondu rozvoja bývania, bonifikácia úrokovej sadzby, hypotekárnych úverov pre mladých, mám na mysli takisto nový systém daňového bonusu za zaplatené úroky z úverov na bývanie pre mladých, pri ktorom nie je povinnosť dokladovať účelové použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Ak štátna prémia nie je spojená s jej účelovým požitím, je využívaná len na zvýšenie úrokových výnosov priateľských sporiteľov, tak je tomu dnes.
Preto navrhujeme viazať poskytnutie štátnej prémie na podmienku, aby sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použili výlučne na stavebné účely. Toto opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od účinnosti zákona. A pri tomto opatrení sme dosiahli aj konsenzus - súhlas so samotným priemyslom alebo trhom, ktorý poskytuje tieto, tieto úvery.
V ďalšom by som sa pristavil pri zúžení okruhu poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Je to oparenie, ktorým sa navrhuje zvýšiť adresnosť štátnej podpory a stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania. Z pohľadu prijímateľov štátnej prémie absentuje v súčasnej právnej úprave stavebného sporenia v porovnaní s inými už spomínanými formami štátnej podpory akýkoľvek prvok priamej selekcie. Štátnu prémiu na stavebné sporenie môže získať dnes každý bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Stačí v kalendárnom roku vložiť na účet stavebného sporiteľa požadovanú sumu finančných prostriedkov a štátna prémia sa určí percentom z ročného vkladu vypočítaným na základe vzorca uvedeného v prílohe zákona.
Preto navrhujeme vyplácať štátnu prémiu stavebným sporiteľom plnoletým fyzickým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov, vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení. Neplnoleté osoby však budú mať nárok na štátnu prémiu automaticky bez ohľadu na výšku príjmov, tak ako tomu bolo doposiaľ.
V ďalšom, vylúčenie poberania štátnej prémie počas medziúveru. Vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru je prvým z troch ďalších opatrení zameraných na zvýšenie efektívnosti stavebného sporenia. Medziúvery tvoria až 90 % z celkového portfólia úverov stavebných sporiteľní, pričom objem novoposkytovaných medziúverov veľmi výrazne, približne až 15-násobne prevyšuje objem novoposkytovaných zvýhodnených stavebných úverov. Štát tak prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie na úkor zvýhodnených stavebných úverov, pretože medziúvery sú naozaj aj na komerčné podmienky drahé. Medziúver je stavebný úver poskytovaný za komerčných podmienok tým stavebným sporiteľom, ktorí ešte len začali sporiť, alebo ktorí síce splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie podmienky na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru ešte nespĺňajú. Medziúver by mal byť poskytovaný len ako doplnok, ak má stavebná sporiteľňa prebytok voľných zdrojov. Súčasná právna úprava však umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo výrazne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie z jeho denného stavebného úveru.
Zámerom ministerstva financií je preto znížiť objem komerčných medziúverov, avšak nie ich zákazom alebo iným priamo obmedzením, ale demotiváciou. To znamená vylúčením nároku na štátnu prémiu, ak si sporiteľ vezme medziúver. Takáto systémová zmena by mal zároveň viesť sporiteľov k zodpovednému zadlžovaniu sa, ak to chcete tak počuť, na ktoré upozorňuje aj Národná banka Slovenska. Sporitelia budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou, pričom po nasporení požadovanej sumy majú možnosť získať aj zvýhodnený stavebný úver. Zmena sa bude vzťahovať až na nové zmluvy, obmedzí úver uzatvoreného od účinnosti zákona. Toto opatrenie sa nebude týkať stavebných sporiteľov spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí používajú medziúvery na financovanie obnovy, rekonštrukcie, údržby, ako aj odstraňovanie systémových a iných porúch spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov.
V ďalšom sa zastavím pri osobitnom limitovaní nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia. To je ďalšie opatrenie, ktoré je uvedené v legislatívnom návrhu. Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sporenia sa vôbec neoddelili (pozn. red.: veľmi rýchlo vyslovené) od dĺžky obdobia platnosti zmluvy o stavebnom sporení v tomto prvom roku sporenia. Podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný ročný vklad, napríklad aj 31. decembra daného roka. Štátna prémia za tento kalendárny rok je dnes v plnej výške pripísaná na účet stavebného sporiteľa takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že štátna prémia má charakter úrokovej prémie, súčasný systém potom nezohľadňuje potrebu adekvátnej platnosti zmluvy, ani časovej viazanosti vkladov v prvom roku sporenia s cieľom získania maximálnej štátnej prémie.
Preto navrhujeme osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu kalendárneho roka, a to tak, že ak stavebný sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhom polroku kalendárneho roku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom. Opatrenie sa, samozrejme, bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení.
No a na záver ide o zníženie minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie. Percentuálna výška štátnej prémie výrazne dnes prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladových produktoch v komerčných bankách. Aj keď sa určuje na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, ktorý vychádza z referenčnej sadzby odvíjajúcej sa od priemerných výnosov štátnych dlhopisov, zákonom sa však zároveň stanovuje, že nemôže byť dnes nižšia ako 5 % a vyššia ako 15 % vkladu. To znamená, ručenie nie je menšie ako 5 %, to vás prosím, aby ste zobrali do úvahy, ako sa úročia dnes vklady obyvateľstva v komerčných bankách. To znamená, že napríklad pre rok 2018 bola výška štátnej prémie podľa vzorca vypočítaná na pol percenta, 0,5 %, zo zákona sa ale musela určiť vo výške 5 % ročného vkladu, čo je 10-krát, 10-krát, opakujem, viac, ako, ako stanovuje vzorec vychádzajúci z nejakej, z nejakej reality a logiky a ceny peňazí na trhu.
Preto navrhujeme znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Toto opatrenie sa dotkne všetkých stavebných sporiteľov, to znamená aj tých, ktorí majú uzavreté zmluvy pri, keby sme sa teleportovali na začiatok roku 2018, tak pri výpočte 0,5 by to bolo aj 2,5, čiže stále 5 krát-viac, ako stanovuje racionálny vzorec výpočtu podľa ceny peňazí na trhu.
V rámci posledného uvedeného opatrenia zároveň predloženým návrhom sa zvyšuje maximálna suma štátnej prémie na 70 eur v prospech všetkých stavebných sporiteľov. Ešte raz opakujem, že po dlhých, dlhých debatách s predstaviteľmi trhu s dohľadom so zástupcami tripartity toto je výsledok, ktorý dosiahol parametre konsenzu, to znamená bez zásadných pripomienok, o čom svedčí aj záznam z rokovania tripartity.
Ďakujem na úvod.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 15:57 - 16:08 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Dovoľte mi, dovoľte mi telegraficky. Vy ste, pán Beblavý, nemusíte ma vy naozaj vyzývať k vystupovaniu v rámci rozpravy, lebo patrím k ministrom, ktorí mnohokrát vystupujú v rámci rozpravy, a sú to zbytočné gestá z vašej strany.
Problém vášho vystúpenia je istá miera šikanóznosti, ktorú sa mi snažíte svojou velikášovstvou; svoje velikášstvo, ktoré chcete proste podsunúť dopredu, je, zakrývate tou šikanóznosťou. A z tohto pohľadu ja zostávam veľmi pokojný človek. Ja som vám osobne povedal, že ste premárnili šancu, keď ste boli v strane, ktorej ste boli hlasnou súčasťou a mohli ste viesť rezort, zaujímavý rezort, ktorý rozhodoval a bude rozhodovať o dlhodobej udržateľnosti tejto krajiny z pohľadu, z pohľadu schopnosti vychovávať naše deti, teraz mám na mysli rezort školstva. Viete o tom veľmi dobre. A vy ste, vy ste ušli z tejto zodpovednosti do akejsi medzi, do akejsi medzispotreby v oblasti, v oblasti straníckej vašej budúcnosti, ktorá je teraz otázna. A ja vám z tohto pohľadu prajem všetko najlepšie, ale, ale je iné o veciach rozprávať a iné je veci, za veci zodpovedať a doručovať nejaké výsledky. To vie o tom aj dosť veľa vedľa vás sediaci bývalý pán minister práce.
Takže môžte pokračovať vo velikášstve a v ďobkaní do jedných alebo druhých osobností. Z tohto pohľadu vám možno táto prázdna, prázdna miestnosť, ktorá buráca atmosférou na to, aby som reagoval na vašu osobnú výzvu, vidíte, aká je tu napitá; nabitá atmosféra a všetci rečníci na balkóne aj vnútri si chcú užiť tento obrovský súboj mohykánov.
Ja sa necítim ako mohykán. Ja som mnohokrát verejne deklaroval, že mojou úlohou je obsluhovať vládu. A ak budete mať konečne tú skúsenosť, že v poslednej chvíli nezdupkáte a budete mať ambíciu a šancu, ale aj odvahu prevziať nejakú zodpovednosť, napríklad na ministerskom poste, tak zistíte, že výsledkom je nejaká tímová práca. Ak; vyzerá to tak, že táto krajina je v budúcnosti odsúdená na koaličnú spoluprácu množstva koaličných strán. To znamená, tá spolupráca bude ešte zložitejšia. A tu aj naznačujem, že ja môžem predložiť rozpočet, dokonca aj program stability, ak sa tu nechcem teda nafukovať donekonečna a burácať tu a biť pästičkami vlastnými do tejto tribúnky, môžem predkladať len také scenáre, ktoré sú realistické z hľadiska väčšinovej podpory.
A chcem vás upozorniť, že programové vyhlásenie vlády, v ktorom je jasne napísané, a už sme sa k tomuto mnohokrát, mnohokrát vyjadrili a môžte o tom tisíckrát rozprávať, že máme dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v roku 2020. Tento cieľ dosiahnuť je realistické a je to možné. Samozrejme, dá sa to aj zbabrať. Dá sa to zbabrať vládnymi rozhodnutiami a môžu tomu, samozrejme, prekážkou sa stať aj externé prostredie, ktoré vôbec nie je stabilné a vôbec sa nevyvíja úplne, jak by som povedal, bezproblémovo.
Chcem povedať, že predkladám program stability, a to znamená aj výhľad fiškálnych cien na najbližšie roky na úrovni, vážená verejnosť, ešte raz vás prosím, aby ste počúvali, 0,3 % hrubého domáceho produktu. To znamená takmer vyrovnané hospodárenie, prakticky vyrovnané a nula a nula, čistá nula v roku ´20 a ´21. Nikdy ste neboli, vážení kolegovia kritici, súčasťou žiadnej, žiadneho politického zoskupenia, ktoré by malo tú zodpovednosť, keby ste čo len mohli chcieť predložiť takéto ciele. Ciele pri plnení ďalších, samozrejme, sľubov a politického videnia nejakej reality.
Lebo môžem zároveň povedať, že, a myslím, že v tomto sa možno zhodneme, pán Mihál a pán Beblavý, verejne nás kritizujete roky za odmeňovanie vo verejnej správe. Trochu manipulatívne pracujete s tarifným odmeňovaním pod minimálnou mzdou. Vieme obaja, čo je realita, ale vieme, ako sa dá hrať so slovami.
Ideme predložiť nový, nový spôsob odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe a smerujeme naozaj prvýkrát možno až k dvojcifernému, dvojcifernej indexácii miezd v celej verejnej správe. A keby nebolo tejto valorizácie, tak vám môžem s plnou vážnosťou oznámiť, že máme prebytkové hospodárenie už v roku 2019. No ale to by sme tu nemohli mať populistov, ktorí na jednej strane, priznajte si proste pravdu, proste, priznajte tú realitu! Nemôžte na jednej strane, ja si to pamätám, pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok ste predložili pozmeňovací návrh, ktorý mal znamenať 400-miliónové mínus pre hospodárenie miest a obcí. Išlo o zvýšenie daňového bonusu pre rodiny, pre deti. Je to, je to fajn, populárne. Ja chápem, že to môžu rodičia žrať, nehnevajte sa za ten výraz, je to super. Len by to stálo, tu prednesené v tejto snemovni, v pléne veľmi vážny pozmeňovací návrh za 300 mil. eur. To ste nemohli myslieť vážne, a to nemôže byť asi úplne ani v súlade s mierou zodpovednosti a s realizáciou nejakých, nejakých cieľov, ktoré máte na mysli.
Ja vás chcem len proste usvedčiť z toho, že viete veľmi populisticky pracovať s dátami aj s číslami, v čom z tohto pohľadu vám veštím veľkú budúcnosť, pretože táto práca si, bohužiaľ, a hlavne v tejto postfaktuálnej dobe vyžaduje takúto manipuláciu s údajmi. Ja sa nechystám týmto spôsobom pokračovať v svojom politickom živote, ja sa chcem pridŕžať reality. Ja som schopný predložiť program stability a následne rozpočet, ktorý bude podporený väčšinou v tejto Národnej rade pri cieľoch, ktoré rešpektujú naše medzinárodné záväzky, to znamená postupné klesanie štrukturálneho deficitu, dosiahnutie tzv. MTO cieľa, to znamená strednodobého cieľa z hľadiska štrukturálneho deficitu, čomu už verejnosť asi moc nerozumie, ale to sú tie parametre, ktoré hovoria o zdraví verejných financií. A, samozrejme, v kondícii udržateľnosti verejných financií, ktoré sú omnoho, omnoho lepšie, ako sme ich preberali v roku 2012, ako som ich ja preberal v roku 2012. Históriu teraz nechajme, nechajme za sebou.
Takže, takže toto sú veci, ktoré, za ktoré sa viem postaviť. A, samozrejme, ciele by mohli byť aj iné a mohli by byť iné, len by asi aj niektoré financovanie niektorých priorít by muselo byť iné a muselo by sa dostať do úzadia. A politika je umenie možného za, to ste počuli mnohokrát a môže vám to pripadať ako klišé, ale v oblasti prípravy rozpočtu a manažovania toho, čo je politická zhoda v oblasti toho, koľko peňazí je dosť, je toto klišé, bohužiaľ, bohužiaľ, na mieste.
V technokratickom svete by tie výsledky mohli byť, mohli byť lepšie z hľadiska toho, aby ste boli spokojnejší. Ale môžem vám, a to vy mi nikdy neuznáte, mám za sebou desiatky stretnutí s ľuďmi, ktorí denne testujú zdravie, udržateľnosť verejných financií jednotlivých štátov, lebo im požičiavajú peniaze. Mám rád účasť na tzv. roadshow, keď vlastne emitujete dlhopisy, pretože tam dostávate pravé zrkadlo, pravý, okamžitý obraz o tom, v akej situácii sa nachádzate. V debatách s finančníkmi, ktorí rozumejú a sú schopní benchmarkovať slabosti a silné stránky jednotlivých ekonomík. A verte, že otázka týchto žabomyších debát o tom, že či máme mať deficit o 0,3 % vyšší alebo nižší, nie je na mieste.
Základná vec ale, ktorá tu znie, že, a to stále tu platí pre vás všetkých opozičných, vstúpte do politického súboja, dajte na papier svoje predstavy o riadení vecí verejných z hľadiska ale aj konkrétnych dopadov na životy konkrétnych ľudí, potom sa skúste dohodnúť na nejakej vládnej väčšine a potom ukážte verejnosti, ako ste schopní riešiť dennodenný život na základe, ale tie rozhodnutia musia byť založené na základe konsenzu a zhody nejakých politických zoskupení. A viete veľmi dobre a vy to tušíte, že je to veľmi, veľmi zložité, pretože ste z toho, súčasťou takých zoskupení boli a – pri všetkej úcte – ja vám prajem v tomto veľa šťastia, lebo súťaž, súťaž je namieste, je to legitímna vec. A v prípade našej histórie možno je spravodlivé aj to, že sme zažili aj veľmi dobré časy, aj veľmi zlé časy, teraz mám na mysli vrchol ekonomickej krízy po roku 2009 – ´10. Týka sa to aj časti opozície, lebo zažila si to tiež v roku 2010 a 11, ale o tomto je život, hej? To znamená, že si, majme schopnosť si zachovať vlastnú tvár aj v dobrých, aj v zlých časoch.
Návrh programu stability, môžte ho nazvať premárnená príležitosť, ako hovorí pán Heger, alebo málo ambiciózny minister financií, ako to hovorí pán Beblavý, nikto iný sa k tomu vlastne už poriadne nevyjadril. Pán Jurzyca má svoje videnie sveta, my z tohto pohľadu nemáme žiadne zásadné spory. Takže môžte si to nazvať akokoľvek, výsledkom bude rokovanie o štátnom rozpočte, s ktorým prídem medzi vás na jeseň tohto roka, s cieľmi, ktoré dúfam, dúfam, budú veľmi blízke tým, ktoré sú dnes na papieri, a verte mi, že tieto ciele tejto krajine nepoškodia, ale v dnešnej politickej situácii im pomôžu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 14:59 - 15:03 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento bod nasleduje a v podstate poznáte tento dokument veľmi dobre. Je to základný dokument, ktorý stanovuje fiškálne ciele na najbližšie roky, a som odhodlaný tieto, tieto ciele, samozrejme, rešpektovať aj pri návrhu štátneho rozpočtu, s ktorým prídeme do Národnej rady po jeho schválení vo vláde niekedy v novembri tohto roku.
Veľmi krátko. Čísla určite, ktorí sa tomu venujete, poznáte. To znamená, stanovujeme predbežný cieľ na rok 2019 na úrovni 0,32 hrubého domáceho produktu, ďalšie roky na úrovni vyrovnaného hospodárenia aj v hotovostnom, aj v akruálnom princípe. Pokles dlhu vzhľadom na to, že už od minulého roku sa hýbeme v priestore primárneho prebytku, to, tento fenomén si akosi na Slovensku málo, málo uvedomujeme, ale to je kľúčový, kľúčový fakt, pretože ide vlastne o už, o prebytkové hospodárenie, ak odrátame výšku, obsluhu dlhu, čo znamená aj de facto aj nezvyšovanie dlhu.
Takže vzhľadom na to, že už sa hýbeme s tak nízkymi deficitmi a s vyrovnaným hospodárením, tak vidieť, že raketovo klesá aj dlh a v tom prognózovanom období by sme mali klesnúť až k úrovni 43 % hrubého domáceho produktu a aj pod sankčné, sankčné pásmo. A, samozrejme, v obdobiach veľmi priaznivých rokov pre naše hospodárenie s ekonomickým rastom okolo štyroch a dokonca vyše 4 %, čo nás zase; asi odpoviem aj na otázku pána Klusa, ktorý špiritizoval okolo toho, prečo nás niektoré krajiny v tomto-ktorom roku v nejakom parametre predbehnú. No pretože je to tak, pretože proste každá krajina má nejaké, nejaké špecifikum, ktoré ho charakterizuje. V našom prípade sme výrobcovia áut, to znamená, tak ako sa nám zapínajú výrobné kapacity, jednotlivé investície, tak v tých rokoch sa dostávame dopredu. Je to proste taká, taká štafeta, v ktorej, v ktorej sa vždycky ale v európskom porovnaní udržiavame na veľmi dobrých, dobrých miestach.
Snáď posledná vec, deficit 0,32, budeme sa o tomto baviť ešte v tomto roku niekoľkokrát, je pre ministerstvo financií de facto vyrovnané hospodárenie, pretože vám s plnou zodpovednosťou po skoro siedmich rokoch skúseností môžem povedať, že nikto nevie garantovať, že deficit skončí na úrovni 0,32 a že neskončí plus 0,1, hej, alebo mínus 0,4 práve vo vzťahu k tomu, že do okruhu verejných financií sú zaratávané aj výsledky hospodárenia subjektov, ktoré, na ktoré vláda nemá žiadny, žiadny vplyv a aj tak, samozrejme, ho priebežne, tento výsledok, vyhodnocujeme, ale ten výsledok môže byť odlišný. To znamená, z hľadiska technickej realizácie rozpočtu je toto už cieľ, ktorý znamená pre nás prakticky vyrovnané hospodárenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 14:50 - 14:59 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za možnosť zareagovať. Aj keď takto na konci, ale myslím, že sa nám zlieva tá diskusia a chronickí rečníci na tieto témy vám, mi budú môcť odpovedať v ďalšej otázke pri ďalšom programe, a to je program stability.
Štátny záverečný účet je téma, ku ktorej, pri ktorej môžte vystupovať naozaj k všetkému, pretože štátny záverečný účet je vlastne taká uzávierka štátu. V našej krajine ju robíme – na rozdiel od mnohých iných vyspelých krajín – na veľmi sofistikovanej úrovni. Štátny záverečný účet končí výrokom audítora. V podstate máme všetky účtovné jednotky, všetky možné účtovné jednotky vrátane obcí, miest, krajov, ale aj podnikov, obcí, ktoré, ktoré patria do verejného sektora, ako je napríklad pre vašu informáciu hospodárenie Dopravného podniku mesta Bratislavy, patrí tiež do verejného sektora, pre niekoho, kto sa tejto problematike nevenuje, to môže byť prekvapenie, ale naozaj výsledok hospodárenia takéhoto jedného podniku vstupuje do celkového výsledku toho čísla aj s tou mierou vplyvu môjho na hospodárenie takéhoto podniku napríklad, samozrejme, v úvodzovkách.
Chcem povedať, že, samozrejme, pri tej obrovskej knihe, ktorú štátny záverečný účet predstavuje, si môžte nájsť desiatky, stovky námetov na kritiku. Ja sám patrím k ľuďom, ktorí si myslia, že v krajine nikdy nie je všetko úplne v poriadku, to znamená, je vždy čo zlepšovať. Tam proste, v tejto oblasti teda netreba mať zatvorené oči ani sa proste tváriť ako nejaká sfinga. Je vašou úlohou a vlastne aj, aj poslaním veci, veci kritizovať. Čo je, čo je iná miera a to miera populizmu, ktorá, samozrejme, z úst, tak by som povedal, takou, tak šetrne posolené vystúpenia niektorých rečníkov; a nechcem sa ich dotknúť, ale sú proste pretkané. Pretože ako ste schopní pri jednom bode rokovania sa proste zamdlievať nad tou, ako je, ako je návrh, vládny návrh proti rodinnej politike, pretože uvažuje napríklad ako pri, pri sporení, stavebnom sporení, do ktorého sme dali za desať rokov 400 mil. eur z verejných zdrojov, 400 mil. eur z verejných zdrojov cez štátnu prémiu sporiteľom, sporiteľom, ale podľa mňa transferom do zisku stavebných sporiteľní, lebo si pozrite vývoj ich zisku v tých posledných desiatich rokoch, pozrite si transfer, repatriáciu dividend týchto firiem do, k svojim matkám. Takže keď na jednej strane zamdlievate nad použitím 400 mil. eur a spôsobom použitia, nad tým, že je to proti rodinnej politike, tak tu bez problémov, samozrejme, ma šticujete z pohľadu toho, že ten výsledok mohol byť lepší. Jasne, že mohol byť lepší.
A takisto by sme mohli reagovať hneď aj na, po mnohých rokoch, tuším po štyroch-piatich rokoch deflácie na, na náznaky inflačného správania, ale, pán profesor, ako? Napríklad tým, že by sme zastavili nárast miezd, že áno. Tak vás prosím, keby ste predstúpili s týmto, s týmto nápadom pred svojich voličov, lebo sú nimi určite aj zamestnanci a viete, že dnes hlavným kanálom rastu cien je naozaj rast miezd alebo situácia na trhu práce, čiže skôr situácia na trhu práce, ktorá spôsobuje po dlhých, dlhých rokoch, hej? A tu by som prosil, keby sme sa nechytali hneď populistickej panike, paniky a keby sme sa vrátili k tomu, že po dlhých rokoch dvojcifernej nezamestnanosti, bezútešnej situácie v mnohých regiónoch sa proste dostávame na klasické, štandardné čísla európskej nezamestnanosti, ktoré sú hlboko pod 5 % v mnohých regiónoch, čo vytvára, samozrejme, konkurencie na trhu práce, ktorý a ktorá sa rieši tým najnormálnejším spôsobom, to znamená žiadna regulácia socialistická, ale to, že zamestnávatelia bojujú o svojich zamestnancov cez zvyšovanie miezd. A to zvyšovanie miezd sa konečne, a však to bol koniec koncov cieľ a niekoľkoročný cieľ aj, aj menovej politiky Európskej centrálnej banky, aby sa v podstate cez kanál cien služieb zvyšoval vlastne cenový index. Takže z tohto pohľadu to zatiaľ pozorujeme, nevnímame to niečo, čo by nás mohlo okamžite vyrušovať.
A rozhodne napriek tomu, že som sociálny demokrat a nie som liberál, pán Jurzyca, tak nehodlám navrhovať vláde reguláciu, lebo takéto odporúčania a podhadzovanie týchto tém by mohli smerovať u niektorých, ktorí chcú poručiť vetru a dešti aj, aj týmto spôsobom. Takže rozhodne nenavrhujem cenovú reguláciu, čo by sa dalo proste vyvodiť (povedané so smiechom). Ak chcete reguláciu cez rozpočet, tak by sa to muselo robiť, samozrejme, cez mzdovú politiku.
A tu musím oznámiť, viete, že sme vo fáze vyjednávania a kolektívneho vyjednávania na najbližšie roky, kde má dôjsť ešte vlastne k ďalšiemu impulzu, pretože to je zase ďalšia agenda, odmeňovanie zamestnancov verejnej správy, no a tu medzi vami sedia ľudia, ktorí sú zástancami riešenia tohto problému, aby vo verejnom sektore pracovali kvalitní ľudia za spravodlivú vyššiu odmenu. Takže toto ideme v niekoľkých krokoch realizovať za stovky miliónov eur v najbližších rokoch. A to, samozrejme, treba si to priznať, tiež prispeje k možnému vplyvu na cenový index cez to, že tých peňazí bude v obehu, v obehu viac a takto ceny môžu zareagovať.
Moja reakcia je možno halabala, ale ešte, pán, pán Heger, takéto vyjadrenie, že (povedané so smiechom) v akej krajine žijeme? Vy by ste si naozaj, vy už si zaslúžite trošku mať aj vládne zodpovednosti, aby ste konečne mohli za niečo zodpovedať a mať akože, ako aj výsledky. A tu sa možno aj blíži ten okamih, tak sa potom, môžme si potom úlohy vymeniť.
Ale vy ste tu povedali, že majetok sa rozdal, investície sa zanedbali. No tak ja len, mali by ste povedať, že kto ten majetok rozdal, hej? Lebo tu sú mená a priezviská, niektorí, niektorí matadori tu ešte prežili aj z čias privatizácie, sedia tam v horných, teraz nesedia, odišli si užívať latifundie a nájmy z tých latifundií, takže tam sa treba porozprávať potom o tom, že kto ich rozdal, za čo a za koľko a, samozrejme, že to v tom dlhu je. Áno, dneska po tak masívnej privatizácii sme určite o nejaké tie možno desiatky miliárd, desiatku miliárd mohli mať menší verejný dlh, keby niekto predával rozumne a nie cez nejakú kampaň, pretože štát je zlý vlastník. Štát je zlý vlastník, obsadím, obsadím nominantov svojou, zo svojej strany, prehlásim, že štát je zlý vlastník a zle to predám. Takže dovediem princíp do dokonalosti. Aj to sa proste v našej krajine dialo, treba hovoriť mená, adresy, hej? A sú tu aj autori tých vašich slávnych reforiem, ktorí majú zašpinené prsty od týchto privatizácií dodnes.
Takže, a ja som vám dokázal, že pri štátnom záverečnom účte sa dá hovoriť naozaj o všetkom (povedané so smiechom), aj historicky, aj prakticky. Ja som vďačný za ten výsledok jedného percenta a myslím si, že máme za sebou naozaj dobrý rok z mnohých pohľadov a je to dobrý rok, bol to dobrý rok aj pre mestá a obce, pre investície, ktoré boli schopné ľuďom doručiť pre množstvo mnohých pracovných džobov, ktoré boli schopné firmy, zamestnávatelia, súkromné firmy ľuďom ponúknuť cez nárast miezd, ktoré, ktorý bol, ktorý bol jasne kvantifikovaný cez rast priemernej mzdy, ktorý bol takisto pomenovaný. Takže toto sú všetko pozitíva roku 2017.
Snáď ešte dodám, že neočakávam, že by sa jesenná notifikácia mala zásadným spôsobom dotknúť tentokrát. Nemáme žiadne avizované metodologické spory s Eurostatom, to znamená, žiadne fatálne pohyby vo výške deficitu okolo jedného percenta by nastať nemali a prial by som si, aby sa nám, teraz myslím Slovenskej republike, darilo tak ako v roku 2017 aj v ďalších rokoch, ak, nech už kormidluje akákoľvek vláda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 14:01 - 14:06 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, za slovo. Štátny záverečný účet sa predkladá každoročne na rokovanie vlády, ako aj Národnej rady vždy až po zverejnení oficiálnych výsledkov zo strany Európskeho štatistického úradu, čo bolo tento rok 23. apríla. Výsledky za našu krajinu boli overované Eurostatom v dvoch kolách otázok, pričom neboli z jeho strany dostatočne prehodnotené žiadne transakcie. Údaje boli schválené tak, ako ich Slovenská republika predložila. Pripomínam, že ide o predbežné údaje, definitívne hodnotenie hospodárenia za predošlý rok nám Eurostat vystaví až na jeseň a opäť sa budem uchádzať s jeho výsledkami o vašu dôveru.
Verejná správa Slovenskej republiky v roku 2017 hospodárila predbežne so schodkom 1,0 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje historicky najnižší deficit, a deficit verejných financií sa za posledné tri roky znížil z 2,7 na 1,0 % hrubého domáceho produktu.
Dlh verejnej správy ku koncu roka 2017 dosiahol 50,9 % hrubého domáceho produktu. Jeho úroveň v pomere k hrubému domácemu produktu je najnižšia od roku 2011. Oproti rozpočtovaným hodnotám bol dosiahnutý nižší deficit o 0,25 stotín percentuálneho bodu, ako aj nižší dlh o 1,8 percentuálneho bodu.
V absolútnom vyjadrení sme v roku 2017 zaznamenali schodok vo výške 884,4 mil. eur, čo je oproti rozpočtu lepší výsledok o približne 200 mil. eur. Medziročne sa schodok znížil o 906 mil. eur a v pomere k hrubému domácemu produktu o 1,2 percentuálneho bodu.
Hospodárenie verejnej správy bolo pozitívne ovplyvnené zodpovednou rozpočtovou politikou vlády, dobrým hospodárením viacerých subjektov, ako aj priaznivým vývojom slovenskej ekonomiky, ktorá zaznamenala medziročný rast o 3,4 percenta. Hlavným zdrojom rastu bola spotreba domácností, ktorá reagovala na pozitívny vývoj na trhu práce.
Zamestnanosť i nezamestnanosť si pripísali nové historicky rekordné úrovne. V roku 2017 vzniklo ďalších viac ako 51-tisíc pracovných miest a v roku 2016 to bolo, pre porovnanie roku, 54-tisíc nových pracovných miest. Na akruálnej báze boli celkové výdavky oproti rozpočtu nižšie o 163 mil. eur a celkové príjmy vyššie o 36 mil. eur.
V roku 2017 sme vôbec po prvýkrát zaznamenali aj primárny prebytok vo výške 0,4 % hrubého domáceho produktu. Príjmy teda boli vyššie ako výdavky očistené o úrokové náklady na štátny dlh. Zároveň sme dosiahli vyššiu mieru konsolidácie, ako je požadovaná od paktu, na základe Paktu stability a rastu, a to o pol percenta viac.
Z príjmov verejnej správy sa pozitívne oproti rozpočtu vyvíjali odvodové príjmy a daň z príjmov fyzických osôb, najmä vplyvom vyššej zamestnanosti. Výpadok bol pri dani z príjmov právnických osôb. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný vyšším príjmom dane z pridanej hodnoty.
Na strane výdavkov si vláda plnila najmä svoj záväzok postupného zvyšovania miezd a platov v školstve a verejnej správe. Na druhej strane dosiahla úsporu pri obsluhe štátneho dlhu.
Maastrichtský dlh verejnej správy Slovenskej republiky dosiahol ku koncu minulého roka v nominálnej hodnote 43,2 mld. eur, 43,2 mld eur, čo predstavuje už spomínaných 50, necelých 51 % hrubého domáceho produktu. Dlh verejnej správy v pomere k HDP postupne klesá už štvrtý rok za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 1 percento. Priemerný dlh verejnej správy EÚ 28 bol na úrovni 81,6 % HDP, necelých 82 %, čo Slovensko radí medzi 10 krajín európskej 28 s najnižším dlhom.
Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 14 mld. eur a výdavky 15,2 mld. eur. Výsledné rozpočtové hospodárenie tak skončilo so schodkom 1,2 mld., čo znamená, že bolo nižšie oproti plánovanému schodku o necelých 800 mil. eur.
Bližšie informácie o hospodárení verejnej správy detailne po kapitolách a sektoroch nájdete v samotnom predkladanom materiáli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 13:00 - 13:04 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Stihnem to, stihnem to. Dámy a páni, k tejto téme, myslím si, že bolo povedané všetko, a myslím, že tie tábory sú jasne rozdelené vo veci pohľadu na tento typ dane. Opakujem ešte raz, nahrádzame odvod, ktorý, ktorý tu funguje už vyše roka, rok a pol, s ktorým sa naučili žiť aj poisťovne, presne tak ako to pán Heger pred chvíľou prečítal zo správy Národnej banky Slovenska, to znamená bez nejakých fatálnych otrasov v oblasti cenotvorby poistných, poistných služieb.
Ja tomu rozumiem, ja rozumiem, samozrejme, komunikácii opozície, sám som sedel, mal som tu česť sedieť niekoľko mesiacov v opozičnej lavici, potom sme vďaka rozhodnutiu SaS boli vyslobodení z tejto, z tejto trestnej lavice, takže odvtedy máme možnosť byť na druhej strane stolu. Ja tomu rozumiem, ja rozumiem, že sa dá nakŕmiť na každej téme a táto téma nie je populárna, ja tomu úplne rozumiem. Ani moja úloha nie je zbierať populárne body v krajine, mojou úlohou je, je plniť príjmy štátneho rozpočtu; pán poslanec Dostál, dobrú chuť vám prajem. (Reakcia z pléna.) Takže ja vám len chcem; aj na výbore vám prajem dobrú chuť aj všetko dobré.
Ale chcem len, chcem len povedať, že bolo povedané všetko. My, vláda, vládna koalícia nemá peniaze, aby mohla investovať do inzercie, aby mohla robiť z poisťovní a z niektorých majiteľov poisťovní idiotov, ako to robia tieto niektoré poisťovne z vlády, my na to naozaj nemáme ani zákonné a iné možnosti. A chcem sa aj jednou vetou asi naozaj vyjadriť aj k tej kampani, ktorá bola nadmieru, bola proste mimo, mimo misu, bola odporná, dezinformačná, manipulatívna a bola financovaná z peňazí klientov poisťovní, o tom vás proste ubezpečujem. Takže je to za nami, je to za nami a tento zákon je v rukách poslancov Národnej rady aj, aj návrh, ktorý prišiel z vlády, ale aj pozmeňovacie návrhy, ktoré máte pred sebou.
A opakujem, ak v tejto oblasti funguje konkurencia, a my sme presvedčení, že funguje vzhľadom na počet poisťovní, ktoré operujú na Slovensku, vzhľadom na, na ich medzinárodný charakter, je to úplne štandardné prostredie, kde prebieha taký, by som povedal, niekedy až bratovražedný súboj o klienta a tento súboj podľa nás pomôže sa vysporiadať aj poistnému trhu s týmto typom dane. A odpoveďou je, je to jednoznačné, časť tejto, tejto dane predpísanej sa môže preniesť do cien, ale časť určite absorbuje, absorbujú poisťovne, ktoré budú chcieť zmeniť svoj podiel na trhu. Takže stane sa to predmetom konkurenčného súboja a v tom nevidím nič zlé a je na klientoch, aby neboli ako ovce a nenechali sa poistiť svojimi proste sluhmi, lebo to sú sluhovia poisťovne, tak isto ako všetci ďalší poskytovatelia služieb slúžia, majú slúžiť ľuďom, to znamená, majú sa vysporiadať s poisťovňami, ktoré ich budú chcieť oholiť, nohami, majú hlasovať nohami, to znamená majú prejsť poisťovne, ktoré im poskytne lepšie služby za nižšiu cenu a takéto služby sú dostupné aj na slovenskom trhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 12:34 - 12:38 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem opäť. Cieľom tohto návrhu zákona je zavedenie nepriamej dane, ktorá nahradí v súčasnosti platný 8-percentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia. Túto daň budú v zásade platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú od poistníkov v zaplatenom poistnom. Daň z poistenia predstavuje štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie predovšetkým z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty.
V nadväznosti na zavedenie tejto dane sa upravuje aj zákon o dani z príjmov, ak daň platí sám daňovník v postavení poistníka alebo právnická osoba na základe preúčtovaných nákladov poistenia v rámci koncernu, je daň po jej zaplatení daňovým výdavkom.
Obsahom novely zákona o dani z príjmov je aj spresnenie zdaňovania príjmov nadobudnutých z realizácie virtuálnej meny, na čo nadväzuje aj novela zákona o účtovníctve, ktorou sa dopĺňa spôsob oceňovania tejto virtuálnej meny.
Chcem vás upozorniť, že na gestorskom výbore pre financie a rozpočet boli prijaté nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Jednak posun účinnosti návrhu zákona z 1. októbra tohto roku na 1. január roku 2019 a s ním súvisiace technické úpravy, zároveň sa prijali ustanovenia, ktoré novelizujú Občiansky zákonník. Musím spomenúť napríklad zavedenie povinnosti pre poisťovne oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku nového poistného s cieľom vytvoriť pre poistníka priestor pre rozhodnutie, či nové poistné akceptuje alebo nie. Ak poisťovňa 10-týždňovú lehotu nedodrží, bude poistník oprávnený podať výpoveď až do konca poistného obdobia na rozdiel od súčasnosti stanovených 6 týždňov pred skončením poistného obdobia.
Úpravuje sa zánik poistenia, ak poistné na ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. V súčasnosti lehota na zaslanie výzvy nie je stanovená, čím dochádza k umelému predlžovaniu zmluvného vzťahu. Súčasne sa upravuje aj moment zániku poistenia, ak výzva na zaplatenie poistného nebola doručená, a to do troch mesiacov od splatnosti poistného.
V ďalšom ide o stanovenie pravidiel určenia poistného pri zániku poistenia z dôvodu jeho nezaplatenia, a to vo výške poistného dohodnutého za predchádzajúce poistné obdobie.
V ďalšom, poisťovňa bude musieť v prípade poistnej udalosti uviesť dôvod prípadného odmietnutia poistného plnenia. Zároveň nebude môcť dodatočne meniť dôvod, pre ktorý už odmietla plniť.
V ďalšom prípade, že poistná zmluva je stále platná a účinná, je poisťovňa povinná uhradiť riadne plnú škodu, skutočnosť, že klient je v omeškaní s platením poistného, nie je dôvod, aby znížila poistné plnenie.
Toto sú všetko pozmeňovacie návrhy prijaté gestorským výborom, ktoré, pevne verím, smerujú k lepšej ochrane klientov na poistnom trhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 12:28 - 12:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Novela zákona má za cieľ naplniť úlohu z programového vyhlásenia vlády, a to hlavne sa má zamerať na zvýšiť ochra; na zvýšenie ochrany finančného spotrebiteľa pri distribúcii finančných služieb, na zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb. Snažíme sa zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť provízií finančných sprostredkovateľov a aj obmedziť prenos finančnej záťaže na finančných spotrebiteľov vyplývajúcu zo zvyšovania distribučných nákladov.
Táto novela je relatívne, alebo ten zákon je relatívne rozsiahly, ja by som vás chcel upozorniť hlavne na predložené poslanecké návrhy, ktoré obsahujú nasledovné zásadné zmeny. V prípade, ktoré sa týkajú poistného sektora, vypúšťajú sa formuláre o jednotlivých zložkách poistného a ich presunutie do vyhlášky, do podzákonnej normy, znižujú sa percentá v týchto pozmeňovacích návrhoch, znižujú sa percentá stanovené na investovanie a stanovenie odkupnej hodnoty a percentá sa stanovujú len na prvé tri roky. Po uplynutí troch rokov nie je určená žiadna regulácia, iba regulácia v zmysle, že tá odkupná hodnota musí byť kladná.
Čo sa týka bankového sektoru, takisto vypúšťame formuláre o odmene sprostredkovateľa a ich presunutie do vyhlášky ministerstva financií Slovenskej republiky, to znamená do podzákonnej normy. Vypúšťa sa tzv. pay as you go, postupné vyplácanie odmeny počas troch rokov bez náhrady, a vypúšťa sa tzv. upfronty bez náhrady, výplata väčšej časti odmeny v prvom roku.
Je tu takisto pozmeňovací návrh, ktorý hovorí o úplnom vypustení úverov na bývanie bez náhrady z regulácie provízií. V bankovej časti zostalo stropovanie odmeny sprostredkovateľov vo výške 1,5 % z poskytnutého úveru nad 10-tisíc eur. Všetko ostatné bolo pozmeňujúcimi návrhmi vypustené bez náhrady.
Zmena zákona je aj o štatutárnom audite, po dohode s rezortom financií sa dopĺňa nový čl. VI, ktorým sa do zákona o štatutárnom audite dopĺňajú aj pobočky poisťovní a zaisťovní iného členského štátu.
Dôležité je takisto zmena navrhnutá poslancami, ktorá sa týka účinnosti, ide o spustenie nového režimu regulácie, sa posunul z 1. júla 2019 na 1. január 2020, tak aby mali dotknuté subjekty dostatok času na prispôsobenie sa novým požiadavkám.
Toľko tým, ktorí sa tomuto zákonu venujú, aby som mohol telegraficky zhrnúť teda zmeny, ktoré sú obsiahnuté v pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 12:12 - 12:15 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo a prajem všetkým príjemný dobrý deň.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. V tomto kontexte predmetom návrhu novely zákona o stavebnom sporení je úprava podmienok poskytovania štátnej prémie na stavebné sporenie a úprava podmienok stavebného sporenia vrátane terminologického precizovania definície stavebného sporenia. V rámci úpravy podmienok poskytovania štátnej prémie sa zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory tohto sporenia navrhuje dosiahnuť prostredníctvom prijatia nasledovných opatrení: ide o zrušenie inštitútu tzv. priateľských sporiteľov, ďalšie ide o zúženie okruhu poberateľov štátnej prémie podľa príjmu, ďalším ide o vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru, ďalším ide o osobitným limitovaním nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v neposlednom rade rátame aj so znížením minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie.
Pokladám za dôležité uviesť, že k návrhu zákona sa uskutočnilo viacero rokovaní so zástupcami Slovenskej bankovej asociácie, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorých členmi sú aj stavebné sporiteľne. Predložený návrh zákona je výsledkom dosiahnutého konsenzu.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2018 15:00 - 15:00 hod.

Peter Kažimír
Nepíše sa tam. Skončil som.
Skryt prepis