Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 11:44 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:44 - 11:44 hod.

Róbert Puci
Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť kolegom z výboru pre financie a rozpočet, že výbor zasadá dnes o 12.30 hod. v našej zasadacej miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2019 9:10 - 9:10 hod.

Róbert Puci
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili 14 poslanci. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu.
Skryt prepis
 

13.9.2019 14:50 - 14:52 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda vlády, dovoľte mi, prosím, aby som, ako určenému spravodajcovi, predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu (tlač 1663) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1768 z 10. septembra 2019 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Určil zároveň, aby Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zahraničný výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu neprijali uznesenia z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre sociálne veci o návrhu nerokovali, keďže neboli uznášaniaschopní.
Ako gestorský výbor rokoval výbor pre financie a rozpočet dňa 13. septembra 2019. Uznesením č. 476 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet ma zároveň poveril za spravodajcu, aby som podal správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2019 11:06 - 11:06 hod.

Róbert Puci
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a strana MOST - HÍD vás žiadam o prerušenie dnešnej schôdze o 12.00, nakoľko o, na 13. hodinu máme zvolanú mimoriadnu schôdzu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:16 - 14:18 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia v spolupráci s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu som si dovolil pripraviť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Účelom tohto predkladaného pozmeňujúceho návrhu je odstránenie námietok Európskej komisie, uvedených v odôvodnenom stanovisku, týkajúcich sa rozdelenia právomoci medzi orgánom dohľadu a poskytovateľmi dôveryhodných služieb podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj odstránenie nejasností a zjednodušenie procesov pri plnení povinností poskytovania dôveryhodných služieb.
Zjednodušene ide o oddelenie právomocí orgánov dohľadu od právomocí poskytovateľa dôveryhodných služieb tak, aby neboli zlúčené v jednej osobe, respektíve v jednom orgáne. Orgánom dohľadu bude NBÚ a kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb bude NASES. Prechod kompetencií, týkajúcich sa kvalifikovaného poskytovania dôveryhodných služieb, si tieto dve inštitúcie upravia vo vzájomnej písomnej dohode.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1420.
Za čl. X sa vkladá nový čl. XI, ktorý znie:
"Čl. XI. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 sa vypúšťa ods. 2, súčasne sa zrušuje označenie ods. 1.
2. Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 18a. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019. V súvislosti s výkonom činnosti podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom do 31. júla 2019 úrad prevedie súvisiacu prevádzkovú dokumentáciu vrátane používaných osobných údajov na nadobúdateľa písomnou dohodou. Ostatné novelizačné články sa primerane prečíslujú.»."
Účinnosť čl. XI sa navrhuje od 1. augusta 2019, čo sa primerane premietne do ustanovenia a účinnosti zákona čl. XI.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

18.6.2019 15:11 - 15:13 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018.
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018 a jeho kapitoly pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1592 zo 17. mája 2019 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorskému výboru výbory predložili výsledky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Výbor pre financie a rozpočet vypracoval na ich základe spoločnú správu výborov Národnej rady. Výsledky prerokovania výborov v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím predsedu Národnej rady uvedený návrh prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory odporučili Národnej rade
1. schváliť návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018 a
2. vziať na vedomie, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2018 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych cenných papierov.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady návrhy záverečných účtov kapitol prerokovali všetky výbory bez pripomienok s výnimkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorý nerokoval o kapitole Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, nakoľko výbor nebol uznášaniaschopný, ďalej Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý neprijal platné uznesenie ku kapitole Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru, a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý neprijal platné uznesenie k deviatim kapitolám, keďže návrhy uznesení nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor uznesením č. 449 z 18. júna 2019 schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhol Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík uviedol stanovisko NKÚ k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018 a po tretie určil mňa ako spoločného spravodajcu výboru a splnomocnil ma, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou spoločnej správy.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:15 - 9:16 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:00 - 9:02 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe upozornenia aj tu prítomného pána poslanca Drobného na niektoré nezrovnalosti v predmetnom návrhu zákona Úrad pre normalizáciu a metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pripravil pozmeňujúci návrh, ktorý sa predkladá z dôvodu potreby spresnenia definície krátkej a dlhej guľovej zbrane s nábojom typu flobert z dôvodu právnej istoty.
Zároveň sa spresňuje aj podskupina drobnozrnného bezdymového prachu a zároveň sa spresňuje text požiadavky na kontrolu rozmerov streliva, čím sa predpis zosúlaďuje s aplikačnou praxou.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Róberta Puciho k návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. (Ruch v sále.)
1. V § 4 ods. 1 písm. a) druhom a štvrtom bode sa za slovom "hladkým" dopĺňajú slová "alebo s drážkovaným".
2. V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa za slovo "nitrocelulózový" vkladá čiarka a slovo "diglykolový".
3. V prílohe č. 1 v časti B v bode 1 písm. f) sa vypúšťajú slová "najmenším a".
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 5.2.2019 8:45 - 9:00 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (tlač 1199) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1511 zo 4. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol predmetný návrh zákona pridelený, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva desať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 333 z 29. januára 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 9:15 - 9:19 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií kolegyňa Kuciaňová predložila pozmeňujúci návrh, ktorý, bohužiaľ, nenašiel podporu väčšiny poslancov kvôli niektorým sporným bodom. Tak sme sa spolu s kolegom Miroslavom Čížom a na základe dohody aj s Parlamentným inštitútom rozhodli, že tento pozmeňujúci návrh trochu upravíme, aby sme vyšli v ústrety aj pripomienkam, ktoré mali kolegovia hlavne z opozície na samotnom výbore.
Čo sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, viac-menej precizujeme len niektoré ustanovenia zákona, aby bol v praxi viacej využiteľný. A čo sa týka tých zmien oproti pôvodnému návrhu, tak sme vynechali ten pôvodný bod 1, to znamená, tie právnické osoby alebo obchodné spoločnosti, kde sme dosť dlho debatovali o tom, či to majú byť tie právnické osoby alebo obchodné spoločnosti. A takisto sme upravili pôvodný bod alebo pôvodný bod čl. 2 ods. 1 písm. zp), kde sme ho nakoniec po dohode s Parlamentným inštitútom prerobili a má trochu iné znenie.
Teraz si dovolím predložiť tento pozmeňujúci návrh. Takže pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Číža a Róberta Puciho k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., tlač 1234.
V návrhu skupiny poslancov navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I v 9. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. zc) na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich dcérskych spoločností,".
2. V čl. I v 15. bode v čl. 2 ods. 1 písmeno zp) znie:
„zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.".
3. V čl. I. 16 bod (čl. 2 ods. 4) znie:
"16. Čl. 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Orgány verejnej moci, ktoré vymenúvajú alebo odvolávajú verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. zc), zd) a zp), sú povinné oznámiť orgánu uvedeného v čl. 7 ods. 5 písm. e) vymenovanie alebo odvolanie verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. zc), zd) a zp) do 15 dní odo dňa ich vymenovania alebo odvolania z verejnej funkcie a zoznam verejných funkcionárov v ich pôsobnosti aktualizovať vždy k 31. decembru kalendárneho roka. Ak sa verejný funkcionár vzdal verejnej funkcie, sú povinné do 15 dní odo dňa vzdania sa verejnej funkcie uviesť aj túto skutočnosť.".".
4. V čl. I. 30. bod, v čl. 7 ods. 6 posledná veta znie: „Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, zverejňujú tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené.".
5. V čl. I. v 32. bode sa v čl. 7 ods. 8 za slová „Oznámenia podané podľa odseku 5 zverejňuje" dopÍňajú slová „počas výkonu verejnej funkcie".
6. V čl. I sa za 48. bod vkladá nový bod 49, ktorý znie:
„49. V čl. 9 ods. 10 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uvedie v oznámení podľa čl. 8 neúplné alebo nepravdivé údaje".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis