Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.6.2019 o 17:47 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 17:47 - 17:49 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 1559. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1653 z 26. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 14:03 - 14:07 hod.

Stanislav Kmec
 

25.6.2019 18:18 - 18:20 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 141 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že za Katarína Čechová, hlasovalo za 24, proti 64, zdržalo sa 53.
Rudolf Čirč, za hlasovalo 48, proti 59, zdržalo sa 34.
Ladislav Duditš, hlasovalo za 34, proti 65, zdržalo sa 42.
Libor Duľa, hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28.
Michal Ďuriš, hlasovalo za 25, proti 65, zdržalo a 51.
Boris Gerbebery, hlasovalo za 2, proti 81, zdržalo sa 58.
Martina Jánošiková, hlasovalo za 41, proti 58, zdržalo sa 42.
Štefan Kseňák, hlasovalo za 5, proti 73, zdržalo sa 63.
Peter Kubík, hlasovalo za 17, proti 69, zdržalo sa 55.
Michal Matulník, hlasovalo za 27, proti 67, zdržalo sa 47.
Peter Melicher, hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28.
Edita Pfundtner, hlasovalo za 74, proti 35, zdržalo sa 32.
Zuzana Pitoňáková, hlasovalo za 21, proti 71, zdržalo sa 49.
Peter Straka, hlasovalo za 60, proti 51, zdržalo sa 30.
Robert Šorl, hlasovalo za 47, proti 58, zdržalo sa 36.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, zvolení Edita Pfundtner. Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:16 - 14:19 hod.

Stanislav Kmec
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:13 - 14:15 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1420), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1833 zo 16. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 624 z 11. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 219 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto. Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 23 s podporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národne rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 234 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 137 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Konečného za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 125 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Na zvolenie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu zvolený Roman Konečný.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 126 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Ján Ilavský: hlasovalo za 71, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 23,
– Marcel Vrchota: hlasovalo za 39, proti 57, zdržalo sa 30.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Ján Ilavský.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Pavol Boroň hlasovalo 76, proti 23, zdržalo sa 28,
– Katarína Čechová: hlasovalo za 40, proti 52, zdržalo sa 35,
– Ladislav Duditš: hlasovalo za 11, proti 65, zdržalo sa 51,
– Anton Dulak: hlasovalo za 4, proti 66, zdržalo sa 57,
– Libor Duľa: za hlasovalo 8, proti 63, zdržalo sa 56,
– Michal Ďuriš: hlasovalo za 12, proti 59, zdržalo sa 56,
– Dagmar Fillová: hlasovalo za 32, proti 51, zdržalo sa 44,
– Boris Gerbery: hlasovalo za 1, proti 67, zdržalo sa 59,
– Martina Jánošíková: hlasovalo za 48, proti 48, zdržalo sa 31,
– Monika Jurčová: hlasovalo za 25, proti 51, zdržalo sa 51,
– Vieroslav Júda: hlasovalo za 22, proti 62, zdržalo sa 43,
– Eva Kováčechová: hlasovalo za 39, proti 50, zdržalo sa 38,
– Štefan Kseňák: hlasovalo za 4, proti 64, zdržalo sa 59,
– Michal Matulník: hlasovalo za 37, proti 53, zdržalo sa 37,
– Peter Melicher: hlasovalo za 1, proti 66, zdržalo sa 60,
– Soňa Mesiarkinová: hlasovalo za 8, proti 62, zdržalo sa 57,
– Patrik Palša: hlasovalo za 68, proti 28, zdržalo sa 31,
– Edita Pfundtner: hlasovalo za 18, proti 56, zdržalo sa 53,
– Zuzana Pitoňáková: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka: hlasovalo za 17, proti 61, zdržalo sa 49,
– Peter Straka: hlasovalo za 45, proti 49, zdržalo sa 33,
– Robert Šorl: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Marek Tomašovič: hlasovalo za 91, proti 13, zdržalo sa 23,
– Martin Vernarský: hlasovalo za 113, proti 8, zdržalo sa 6.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Martin Vernarský, Marek Tomašovič, Pavol Boroň.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 9:05 - 9:06 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1420.)
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 18:18 - 18:22 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 3. apríla 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 139 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za, Pavol Boroň, hlasovalo 15, proti 67, zdržalo sa hlasovania 57,
– Katarína Čechová, za hlasovalo 54, proti 53, zdržalo sa 32,
– Ladislav Dudišt, hlasovalo za 6, proti 69, zdržalo sa 64,
– Anton Dulak, hlasovalo za 28, proti 64, zdržalo sa 47,
– Libor Duľa, hlasovalo za 21, proti 66, zdržalo sa hlasovania 52,
– Michal Ďuriš, hlasovalo za 19, proti 61, zdržalo sa 59,
– Ivan Fiačan, hlasovalo za 112, proti 13, zdržalo sa hlasovania 14,
– Radovan Hrádek, hlasovalo za 11, proti 80, zdržalo sa 48,
– Stanislav Irsák, hlasovalo za 14, proti 74, zdržalo sa hlasovania 51,
– Martin Javorček, hlasovalo za 35, proti 67, zdržalo sa 37,
– Rastislav Kaššák, hlasovalo za 76, proti 29, zdržalo sa 34,
– Eva Kováčechová, hlasovalo za 43, proti 56, zdržalo sa 40,
– Štefan Kseňák, hlasovalo za 29, proti 63, zdržalo sa 47,
– Miloš Maďar, hlasovalo za 70, proti 38, zdržalo sa 31,
– Pavol Malich, hlasovalo za 71, proti 47, zdržalo sa 21,
– Michal Matulník, hlasovalo za 51, proti 53, zdržalo sa 35,
– Peter Melicher, hlasovalo za 5, proti 69, zdržalo sa 65,
– Peter Molnár, hlasovalo za 77, proti 31, zdržalo sa 31,
– Vlastimil Pavlikovský, hlasovalo za 0, proti 87, zdržalo sa 52,
– Edita Pfundtner, hlasovalo za 21, proti 64, zdržalo sa 54,
– Zuzana Pitoňáková, hlasovalo za 55, proti 51, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka, hlasovalo za 22, proti 64, zdržalo sa 53,
– Peter Straka, hlasovalo za 58, proti 48, zdržalo sa 33,
– Ľuboš Szigeti, hlasovalo za 76, proti 31, zdržalo sa 32,
– Robert Šorl, hlasovalo za 56, proti 51, zdržalo sa 32,
– Daniela Švecová, hlasovalo za 76, proti 37, zdržalo sa 26,
– Marek Tomašovič, hlasovalo za 10, proti 66, zdržalo sa 63,
– Michal Truban, hlasovalo za 75, proti 36, zdržalo sa 28,
– Martin Vernarský, hlasovalo za 58, proti 50, zdržalo sa 31.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Ivan Fiačan, Peter Molnár, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti, Daniela Švecová a Michal Truban.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis