Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 15:31 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2016 12:12 - 12:16 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, za účelom odstránenia akejkoľvek možnej právnej neistoty oznamujem osobne záujem v zmysle čl. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súvislosti s prerokovaným bodom a zároveň konštatujem, že nemám na prerokovávanej veci osobný záujem.
A teraz k veci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predkladám na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019. Návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky 5. októbra 2016 uznesením č. 459/2016.
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne zohľadňuje platný právny stav k termínu spracovania. Zároveň je v ňom premietnutý finančný dopad vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení vo veci zavedenia minimálneho valorizačného percenta (2 %) na určenie pevnej sumy zvyšovania dôchodkových dávok pre rok 2017 a na zvyšovanie úrazových dávok v roku 2017. Tiež je v ňom zohľadnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktoré sa predlžuje dôchodkový vek, konkrétne o 76 dní pre rok 2017.
Na základe následne schváleného zákona č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. 1. 2017, dochádza k nasledovným zmenám, ktoré boli predložené pozmeňujúcim návrhom. Ide o zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na odvod poistného z 5-násobku na 7-násobok, zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet dávok nemocenského poistenia z 1,5-násobku na 2-násobok všeobecného vymeriavacieho základu a ďalším zohľadneným vplyvom je pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. mája 2017, sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 % základu.
Ako navrhovateľ súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi zo spoločnej správy gestorského výboru. Na základe pozmeňujúcich návrhov sa mení uznesenie k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 nasledovne:
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 sa predpokladá, že zdroje v roku 2017 by mali predstavovať 8,188 mld. eur a výdavky 7,641 mld. eur. V roku 2017 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť dôchodkovým správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 520,33 mil. eur.
Vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Dovoľujem si požiadať vás o jeho schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 15:31 - 15:33 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, to porekadlo, samozrejme, platí pre všetkých.
Čo sa týka stavu, alarmujúci nie je z hľadiska čerpania, to som už dokumentoval číslami, a konkrétnymi, pred chvíľou. A myslím si, že alarmujúci nie je ani z hľadiska systému. Ale naozaj v systéme sú problémy. A poučme sa z minulosti, toto veľmi beriem a platí to a je čo zlepšovať. A preto vítam tiež takýto krok, ktorý spočíva v tých jednoduchých troch krokoch, ktoré som povedal pred chvíľou, povinné plánovanie, povinná kontrola plnenia týchto plánov a povinné postihy alebo krízový manažment. To všetko výrazne pomôže všetkým zúčastneným, ktorí sa na implementácii eurofondov, či už v programovaní, tak aj vlastnej implementácie zúčastňujú. Čiže je čo zlepšovať a tu je prvý krok na to zlepšovanie.
Čo sa týka pani poslankyne Zemanovej. Špecialisti, ťažko mi je, môžem sa porozprávať s tými vašimi špecialistami. A samozrejme najväčší vplyv naozaj na celý systém má politický cyklus, lebo teraz sme to videli v roku 2010. Pri zmene politického cyklu sa ten rozbehnutý vlak zastavil a bolo veľmi komplikované ho znovu naštartovať a rozbiehať, pretože nie je jednoduché tisícky zastavených projektov znova oživiť, ale samozrejme je to výsledkom demokratických volieb, ale toto nám výrazne škodí, ten politický cyklus. Samozrejme, že sú tam chronicky známe veci ohľadne verejného obstarávania, v byrokracii. Myslím, že audit slovenský je veľmi funkčný, takže voči tomu nemám výhradu, ale opakujem, je to treba v osobitnom rozhovore.
A tiež si stojím za tým, čo som povedal, že má význam tá centralizácia. Tie krajiny, ktoré urobili vyšší stupeň centralizácie, dosiahli podstatne vyššie, zmysluplnejšie a oprávnenejšie čerpanie. Čiže podľa môjho názoru príde čas, keď bude zavedený aj vyšší stupeň centralizácie, to znamená vyššia kompetencia, ale aj väčšia, podstatne väčšia zodpovednosť z jedného centra.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 15:19 - 15:27 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, stručne sa vyjadrím ku kolegom, ktorí diskutovali k rozprave k predloženému návrhu zákona. Zaznelo tu veľa výrazov typu nezrovnalosti, najnižšie čerpanie, zlé čerpanie, tak veľmi stručne to zhrniem.
Staré programové obdobie, hovorím o čistých eurofondoch, europrostriedkov – 11,5 mld., alokácia 2,7 až 2,13 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2007 až 2013), zatiaľ je stav tých prostriedkov, ktoré nazývame ako odhad nevyčerpaných prostriedkov, necelých 200 miliónov. Tento stav nikto nevie definitívne povedať, pretože sa to zúčtováva a bude sa zúčtovávať až do novembra 2016, kedy už budú tieto čísla jasnejšie. Ale už teraz vás viem ubezpečiť, že takéto čerpanie je veľmi pozitívne, veľmi vysoké. Samozrejme, jeho nevýhodou je to, že tá obrovská alokácia sa sústredila do záveru programového obdobia a v závere obdobia oprávnenosti. Ale tento stav je naozaj vynikajúci, a uvidíte, že bude najlepší alebo jeden z najlepších v porovnaní s inými krajinami, s ktorými sa porovnávame, napríklad V4.
Čo sa týka nového programového obdobia, 15,6 mld. čisté europrostriedky za obdobie 2,14 až 2,20 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2014 až 2020), z nich je 6,5 mld. v polohe výzvy a vyzvania, to znamená 42 % z celej alokácie už má známe usmernenie, 6,5 mld. eur je v polohe výzvy a vyzvania, ako som povedal, 42 %, z toho 4,4 mld. eur takáto alokácia je už v procese. To znamená, sú to prijaté alebo schválené, to znamená, v procese posudzovania prijatej alebo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. A zakontrahovaných je 1,6 mld. z tejto alokácie, to znamená, necelých 11 % je už zakontrahovaných a je to takisto pomerne významný úspech a máloktorá krajina z V4 má takýto úspech, aby som povedal. Samozrejme, stále je čo zlepšovať, stále je čo naprávať. A osobne nesúhlasím s tým výrazom, ktorý bol použitý v dôvodovej správe, ktorého ste sa tak hromadne chytali, že stav je alarmujúci. Určite, že je čo zlepšovať, ale nenazval by som to alarmujúci stav, ale to je problém predkladateľa.
A zase len v rozprave zaznelo veľa, veľa výrazov typu "najnižšie čerpanie". Som sa snažil teraz odkomunikovať, že nie je to až také zlé. Ale zlý manažment, všetko je zlé, všetko je zle nastavené a zároveň hovoríte: poučme sa z minulosti. Tuto si rozporujete. Keď sa chceme poučiť z minulosti a odstrániť určité problémy, ktoré samozrejme existujú, a ak je tu navrhovaný v zákone určitý stupeň nápravy, tak je tiež zle, zase to komentujete, ako je zle. Tak potom navrhnite vy, ktorí to kritizujete, čo by bolo treba vylepšiť.
To znamená, touto novelou zákona sa zavádzajú pomerne jednoduché tri kategórie a tie kategórie by sme mali všetci rešpektovať. Je to povinné plánovanie, je to povinná kontrola plnenia takýchto plánov a samozrejme je tu určitý stupeň postihov alebo určitý stupeň zavedenia krízového režimu, ak to plánovanie v skutočnosti nie je plnené. Cieľom toho je, aby sme sa dostali do plynulého čerpania, nie ako to bolo v roku ´7 až ´13 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2007 až 2013), že sa nám to naozaj natlačilo. A najmä na tom trvám z titulu politického cyklu a zmeny politických garnitúr počas tohto obdobia, aby sa nám to nenatlačilo na záver, alebo neakumulovalo všetko alebo veľká časť týchto prostriedkov na záver programového obdobia.
Takže kto má čo, aké výhrady k týmto trom kategóriám, ktoré som už povedal, povinné plánovanie, povinná kontrola plnenia podľa tohto plánovania a určité postihy, alebo zavedenie krížového režimu za to, ak to nebude plnené? Ja si myslím, že voči tomuto by ste nemali namietať nič. Ja osobne si myslím a som presvedčený o tom, že musí byť podstatne vyšší stupeň centralizácie, to znamená, že ak sa chceme vysporiadať s problémami eurofondov, ktoré samozrejme existujú, tak musí byť podstatne vyšší stupeň centralizácie, aký je definovaný v tomto návrhu zákona, lebo takýto stupeň centralizácie znamená aj to, že nielenže máš kompetenciu, ale aj zodpovednosť. A na Slovensku je aj kompetencia, aj zodpovednosť pomerne významne rozdrobená a stále nám tu bude aj pri zavedení tohto návrhu zákona a schválení tohto návrhu zákona spôsobovať určité problémy, pretože nebude kompetencia a zároveň z nej vyplývajúca a súvisiaca zodpovednosť centralizovaná. A určité problémy to bude spôsobovať a zrejme príde čas, keď sa bude musieť podľa môjho názoru centralizovať viac aj táto oblasť eurofondov.
Uvedomte si, že za staré programové obdobie to je vyše 12-tisíc projektov, že momentálne je ešte živých cca 2-tisíc projektov, ktoré sa ešte doúčtovávajú, posudzujú z hľadiska oprávnenosti, že je to obrovský rozsah projektov, že sú tam tisíce aktivít, ktoré sa ťažko unifikujú, ťažko sa zhodnocujú, ťažko sa hodnotia. A samozrejme aj takáto realizácia, takáto implementácia spôsobuje určité problémy. Tieto problémy my poznáme, tu je podľa môjho názoru taký prvý návrh na to, ako by sa to malo zlepšiť. To znamená, plníme vaše ustanovenia alebo vaše požiadavky – poučme sa z minulosti, napravme tie chyby. Tie chyby sa tu naprávajú. Opakujem môj osobný názor, že bude sa musieť pristúpiť ešte k väčšej centralizácii, ak to budeme chcieť pohnúť naozaj výrazne dopredu. Takže nechápem, prečo na jednej strane hovoríte, že všetko je zlé, poučme sa z minulosti. Ak sa poučíme z minulosti, zavádzame určitý polkrok v tejto oblasti, aj tak je to zlé. Tak zamyslite sa nad tým, čo vlastne hovoríte. A môj názor, že by ste takýto návrh zákona mali jednoznačne podporiť, ale samozrejme je to na vás.
Posledné, čo chcem skomentovať, lebo viackrát tu zaznela nejaká taká slovná hračka s mojím menom od pána poslanca Beblavého. Chcem len povedať to, že nemienim reagovať na ľudí, ktorí nepoznajú moju prácu a ktorí majú plytkú úroveň poznania, ale vyvodzujú závery z mojej práce. Jednoducho mali by ste sa hlbšie s tým zoznámiť, spoznať, čo som urobil, čo som vykonal. Ja som neurobil to, čo sa všetko mohlo urobiť, ale urobil som maximum a mám za sebou jednoznačné výsledky. Tak tie slovné hračky s mojím menom môžte používať, ale zamyslite sa nad tým. A ja vnútorne som sa s tým vysporiadal, pretože viem sa na to povzniesť. A preto, že pri tom povznesení na takéto konštatovanie ma nejako ubezpečuje v takomto povznesení staré slovenské porekadlo, ktoré v tomto prípade tiež platí a ktoré znie: "Keď ťa hlupák haní, akoby ťa chválil."
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis